Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - heinäkuu 2009
PDF 1218k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

LIITE XVII  : Komission hyväksymistä koskevat suuntaviivat

1.    Seuraavia periaatteita, perusteita ja järjestelyjä sovelletaan komission jäsenten koko kollegion hyväksymistä koskevan äänestyksen järjestämiseksi parlamentissa:

a)    Arviointiperusteet

Parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä, Euroopan asiaan sitoutumisensa ja henkilökohtaisen riippumattomuutensa perusteella. Arvioinnilla mitataan kunkin ehdokkaan tietämystä hänelle tarkoitetulla vastuualueella ja viestintätaitoja.

Parlamentti kiinnittää erityistä huomiota naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen. Se voi ilmaista mielipiteensä puheenjohtajaksi valitun esittämästä vastuualueiden jaosta.

Parlamentti voi pyytää mitä tahansa tietoa, jolla on merkitystä sen tehdessä päätöksen jäsenehdokkaiden sopivuudesta. Parlamentti edellyttää heidän taloudellisia etujaan koskevien täydellisten tietojen toimittamista.

b)    Kuulemiset

Kukin komission jäsenehdokas kutsutaan yhden kerran kuultavaksi asiasta vastaavassa valiokunnassa tai valiokunnissa. Kuulemiset ovat julkisia.

Kuulemisten järjestäjinä ovat puheenjohtajakokous ja valiokuntien puheenjohtajien kokous. Jos vastuualueet ovat päällekkäisiä, asiasta vastaavien valiokuntien suhteen tehdään soveltuvia järjestelyjä. Vaihtoehtoja on kolme:

i)    jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat vain yhden valiokunnan toimialaan, ainoastaan kyseinen valiokunta kuulee jäsenehdokasta;

ii)    jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat jokseenkin tasapuolisesti useamman kuin yhden valiokunnan toimialaan, nämä valiokunnat kuulevat yhdessä ehdokasta; sekä

iii)    jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat pääasiallisesti yhden valiokunnan toimialaan ja vain vähäisessä määrin yhden tai useamman muun valiokunnan toimialaan, se valiokunta, jonka toimialaan ehdokkaan tehtävät pääasiallisesti kuuluvat, vastaa ehdokkaan kuulemisesta ja kutsuu toisen valiokunnan tai muut valiokunnat osallistumaan kuulemiseen.

Komission puheenjohtajaksi valittua henkilöä kuullaan kaikista asiaa koskevista käytännön järjestelyistä.

Valiokunnat toimittavat kirjalliset kysymykset komission jäsenehdokkaille hyvissä ajoin ennen kuulemisia. Vastuualuetta koskevien kirjallisten kysymysten määrä rajoitetaan viiteen kysymykseen asiasta vastaavaa valiokuntaa kohden.

Kuulemiset toimitetaan sellaisessa ympäristössä ja olosuhteissa, joissa komission jäsenehdokkailla on tasapuolinen ja oikeudenmukainen mahdollisuus esitellä itsensä ja mielipiteensä.

Komission jäsenehdokkaita pyydetään käyttämään enintään 20 minuuttia kestävä suullinen avauspuheenvuoro. Kuulemistilaisuudessa pyritään komission jäsenehdokkaiden ja parlamentin jäsenten väliseen monipuoliseen poliittiseen vuoropuheluun. Ennen tilaisuuden päättymistä komission jäsenehdokkaille annetaan mahdollisuus käyttää lyhyt päätöspuheenvuoro.

c)    Arviointi

Hakemistolla varustettu videotaltiointi kuulemisista asetetaan yleisön saataville vuorokauden kuluessa kuulemisen päättymisestä.

Valiokunnat kokoontuvat viipymättä kuulemistilaisuuden jälkeen yksittäisten komission jäsenehdokkaiden arvioimiseksi. Nämä kokoukset pidetään suljetuin ovin. Valiokuntia pyydetään ilmoittamaan, täyttävätkö jäsenehdokkaat valiokunnan mielestä ne vaatimukset, joita sekä tehtävä kollegion jäsenenä että heille erityisesti osoitetut tehtävät edellyttävät. Mikäli valiokunta ei pääse yhteisymmärrykseen molemmista kysymyksistä, valiokunnan puheenjohtaja toimittaa viimeisenä keinona näistä kahdesta päätöksestä salaisen äänestyksen. Valiokunnan arviointilausunnot ovat julkisia, ja ne esitellään puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien puheenjohtajien kokouksen yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin ovin. Keskustelun jälkeen puheenjohtajakokous ja valiokuntien puheenjohtajien kokous julistavat kuulemiset päättyneiksi, jos ne eivät päätä pyytää lisätietoja.

Komission puheenjohtajaksi valittu henkilö esittelee komission jäsenehdokkaiden koko kollegion ja heidän ohjelmansa parlamentin istunnossa, johon kutsutaan kaikki neuvoston jäsenet. Esittelyä seuraa keskustelu. Keskustelun päätteeksi poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen. Tällöin sovelletaan 110 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa. Kun päätöslauselmaesityksestä on äänestetty, parlamentti äänestää siitä, hyväksyykö se komission puheenjohtajaksi valitun henkilön ja komission jäsenehdokkaiden nimittämisen yhtenä kokoonpanona. Parlamentti tekee päätöksensä nimenhuutoäänestyksellä annettujen äänten enemmistöllä. Se voi siirtää äänestyksen seuraavaan istuntoon.

2.    Jos komission jäsenten kollegion kokoonpano tai heidän vastuualueensa muuttuvat merkittävästi toimikauden aikana, sovelletaan seuraavia järjestelyjä:

a)    Jos täytetään eroamisen, erottamisen tai kuolemantapauksen johdosta avoimeksi tullut tehtävä, parlamentti pyytää viipymättä komission jäsenehdokasta osallistumaan kuulemiseen samoin edellytyksin kuin 1 kohdassa määrätään.

b)    Jos unioniin liittyy uusi jäsenvaltio, parlamentti kutsuu kyseisen komission jäsenehdokkaan osallistumaan kuulemiseen samoin edellytyksin kuin 1 kohdassa määrätään.

c)    Jos jäsenten vastuualueet muuttuvat merkittävästi, asianomaisia komission jäseniä pyydetään asiasta vastaavien valiokuntien kuultaviksi, ennen kuin he ryhtyvät hoitamaan uusia tehtäviään.

Edellä 1 kohdan c alakohdan kolmannessa alakohdassa määrätystä menettelystä poiketen yhden komission jäsenen nimittämistä koskeva äänestys täysistunnossa toimitetaan salaisena äänestyksenä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö