Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
7ú téarma parlaiminteach - Iúil 2009
PDF 1297k
CLÁR
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR

IARSCRÍBHINN XVII  : Treoirlínte maidir le formheas an Choimisiúin

1.    Beidh feidhm ag na prionsabail, critéir agus socruithe seo a leanas chun coláiste iomlán an Choimisiúin a chur faoi réir vóta um thoiliú ag an bParlaimint:

(a)    Bunús don mheasúnacht

Measfaidh an Pharlaimint na Coimisinéirí ainmnithe bunaithe ar a n-inniúlacht ghinearálta, a dtiomantas don Eoraip agus a neamhspleáchas pearsanta. Déanfaidh sí measúnú ar a n-eolas faoin gcúram atá á lua leo agus ar a gcuid scileanna cumarsáide.

Beidh aird ag an bParlaimint ar chothromaíocht inscne. Féadfaidh sí a barúil a thabhairt faoi leithdháileadh na bhfreagrachtaí cúraim ag an Uachtarán tofa.

Féadfaidh an Pharlaimint aon fhaisnéis a lorg is ábhartha di chun teacht ar chinneadh faoi inniúlacht na gCoimisinéirí ainmnithe. Beidh sí ag súil go ndéanfar nochtadh iomlán ar an bhfaisnéis a bhaineann lena gcuid leasanna airgeadais.

(b)    Éisteachtaí

Iarrfar ar gach Coimisinéir ainmnithe teacht i láthair an choiste chuí nó na gcoistí cuí le haghaidh aon éisteacht amháin. Is go poiblí a thionólfar na héisteachtaí.

Eagróidh Comhdháil na nUachtarán agus Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí na héisteachtaí go comhpháirteach. Déanfar socruithe cuí chun na coistí iomchuí a bheith rannpháirteach freisin sa chás go mbíonn cúraimí measctha ann. Tá trí rogha ann:

(i)    má thagann cúram an Choimisinéara ainmnithe faoi réimse freagrachtaí choiste aonair, is é an coiste sin amháin a thabharfaidh éisteacht don Choimisinéir ainmnithe;

(ii)    má thagann cúram an Choimisinéara ainmnithe mórán comhionann faoi réimse freagrachtaí níos mó ná coiste amháin, is iad na coistí sin i gcomhar a thabharfaidh éisteacht don Choimisinéir ainmnithe; agus

(iii)    má thagann cúram an Choimisinéara ainmnithe faoi réimse freagrachtaí choiste amháin den chuid is mó agus nach bhfuil ach cuid bheag den chúram ag teacht faoi réimse freagrachtaí choiste amháin eile ar a laghad, is é an coiste is mó freagracht a thabharfaidh éisteacht don Choimisinéir ainnmithe ach go dtabharfar cuireadh don choiste nó do na coistí eile a bheith i láthair ag an éisteacht.

Rachfar i gcomhairle go hiomlán leis an Uachtarán tofa agus leis an gCoimisiún faoi na socruithe.

Cuirfidh na coistí ceisteanna i scríbhinn chuig na Coimisinéirí ainmnithe in am trátha roimh na héisteachtaí. Maidir le líon na gceisteanna substainteacha i scríbhinn a chuirfear, beidh teorainn de chúig cheist in aghaidh an choiste fhreagraigh leo.

Tionólfar na héisteachtaí i ndálaí agus faoi choinníollacha ina mbeidh deis chomhionann agus chothrom ag na Coimisinéirí ainmnithe iad féin a chur in iúl agus a gcuid tuairimí a chur i láthair.

Iarrfar ar na Coimisinéirí ainmnithe ráiteas tosaigh ó bhéal a dhéanamh nach mairfidh níos mó ná fiche nóiméad. Is éard a bheidh d’aidhm le stiúradh na n-éisteachtaí ná comhrá polaitiúil iolraíoch a fhorbairt idir na Coimisinéirí ainmnithe agus na Comhaltaí. Roimh dheireadh na héisteachta, tabharfar an deis do na Coimisinéirí ainmnithe ráiteas deiridh gonta a dhéanamh.

(c)    Meastóireacht

Cuirfear taifead físe innéacsaithe de na héisteachtaí ar fáil don taifead poiblí laistigh de cheithre huaire fichead.

Tiocfaidh na coistí i mbuil a chéile gan mhoill tar éis na héisteachta chun na Coimisinéirí ainmnithe aonair a mheas. Is i seomra iata a thionólfar na cruinnithe sin. Iarrfar ar an coistí a rá, ina dtuairimse, cibé an bhfuil na Coimisinéirí ainmnithe cáilithe le bheith ina gcomhaltaí den choláiste agus cibé an bhfuil siad cáilithe chun na dualgais ar leith atá sannta dóibh a chomhlíonadh. Mura mbeidh an coiste in ann teacht ar chomhthoil maidir leis an dá phointe sin, socróidh an cathaoirleach, mar an rogha deiridh, vóta a chaitheamh ar an dá chinneadh le ballóid rúnda. Cuirfear ráiteas meastóireachta na gcoistí ar fáil go poiblí agus cuirfear i láthair é ag comhchruinniú de Chomhdháil na nUachtarán agus de Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí, is i seomra iata a thionólfar an cruinniú sin. Tar éis malartú tuairimí, fógróidh Comhdháil na nUachtarán agus Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí clabhsúr a bheith leis na héisteachtaí, mura i ndán agus go lorgaíonn siad tuilleadh faisnéise.

Cuirfidh Uachtarán tofa an Choimisiúin an coláiste iomlán de Choimisinéirí ainmnithe agus a gclár i láthair ag cruinniú iomlánach den Pharlaimint a dtabharfar cuireadh don Chomhairle iomlán a bheith i láthair aige. Beidh díospóireacht ann i ndiaidh an chur i láthair. Chun an díospóireacht a thabhairt chun críche, féadfaidh aon ghrúpa polaitiúil nó daichead Feisire ar a laghad tairiscint i gcomhair rúin a chur síos. Beidh feidhm le Riail 110(3), (4) agus (5). Tar éis na vótála ar an tairiscint i gcomhair rúin, vótálfaidh an Pharlaimint ar cibé an dtoilíonn sí le ceapadh an Uachtaráin tofa agus na gCoimisinéirí ainmnithe, mar chomhlacht. Déanfaidh an Pharlaimint cinneadh le tromlach na vótaí arna gcaitheamh, trí ghlaoch rolla. Féadfaidh sí an vótáil a chur siar go dtí an chéad chruinniú iomlánach eile.

2.    Beidh feidhm leis na socruithe seo a leanas sa chás go dtagann athrú ar chomhdhéanamh choláiste na gCoimisinéirí nó sa chás go ndéantar athrú substaintiúil ar chúram Coimisinéara le linn an téarma oifige:

(a)    Nuair a bhíonn folúntas le líonadh mar gheall ar éirí as oifig, scor éigeantach nó bás, iarrfaidh an Pharlaimint, ag gníomhú di le ditheanas, ar an gCoimisinéir ainmnithe páirt a ghlacadh in éisteacht faoi na coinníollacha céanna atá leagtha síos i mír 1.

(b)    I gcás aontachas Ballstáit nua, iarrfaidh an Pharlaimint ar an gCoimisinéir ainmnithe páirt a ghlacadh in éisteacht faoi na coinníollacha céanna atá leagtha síos i mír 1.

(c)    I gcás go dtarlaíonn athrú substaintiúil ar chúram Coimisinéara, iarrfar ar na Coimisinéirí a ndéantar difear dóibh teacht os comhair na gcoistí lena mbaineann sula nglacfaidh siad lena gcuid freagrachtaí nua.

De mhaolú ar an nós imeachta atá leagtha síos i mír 1(c), an tríú fomhír, nuair a bhainfidh an vóta sa chruinniú iomlánach le ceapachán Coimisinéara aonair, is le ballóid rúnda a dhéanfar an vótáil.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais