Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2009. július
PDF 1295k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

XVII. MELLÉKLET : A Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatások

1.    A Bizottság teljes testületének szavazással történő, Parlament általi jóváhagyására az alábbi elvek, követelmények és intézkedések vonatkoznak:

(a)    Az értékelés alapja

A Parlament értékeli a biztosjelölt általános alkalmasságát, európai elkötelezettségét és személyes függetlenségét. Értékeli továbbá jövőbeli tárcájával kapcsolatos ismereteit és kommunikációs képességeit.

A Parlament külön figyelmet fordít a nemek egyensúlyára. Kifejezheti álláspontját a tárcáknak a megválasztott elnök általi elosztásával kapcsolatban.

A Parlament minden olyan információra igényt tarthat, amely szükséges a biztosjelölt alkalmasságának megítéléséhez. Elvárja a pénzügyi érdekeltségekkel kapcsolatos információk teljes körű feltárását.

(b)    Meghallgatások

Minden biztosjelöltet meghívnak, hogy jelenjen meg az illetékes bizottság vagy bizottságok előtt egyszeri meghallgatásra. A meghallgatások nyilvánosak.

A meghallgatásokat az Elnökök Értekezlete és a Bizottsági Elnökök Értekezlete közösen szervezi. Vegyes tárcák esetében megfelelő intézkedésekre van szükség az illetékes bizottságok kiválasztására. Három eset lehetséges:

(i)    a biztosjelölt tárcája kapcsán egy parlamenti bizottság illetékes: ebben az esetben a biztosjelöltet csak ez az egy bizottság hallgatja meg;

(ii)    a biztosjelölt tárcája kapcsán nagyjából azonos arányban illetékes több parlamenti bizottság: ebben az esetben a biztosjelöltet az érintett bizottságok együttesen hallgatják meg; és

(iii)    a biztosjelölt tárcája kapcsán főként egy bizottság illetékes, de bizonyos fokig legalább egy másik bizottság is érintett: ebben az esetben az illetékes bizottság hallgatja meg a biztosjelöltet, és egyidejűleg felkéri a többi érintett bizottságot a részvételre.

Az intézkedésekről részletesen egyeztetnek a Bizottság megválasztott elnökével.

A bizottságok jóval a meghallgatás előtt írásban eljuttatják a kérdéseket a biztosjelöltekhez. A lényegi írásbeli kérdések száma illetékes parlamenti bizottságonként nem lehet több ötnél.

A meghallgatásokra olyan körülmények között és olyan feltételek mellett kerül sor, hogy a biztosjelöltek egyenlő és méltányos lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra és véleményük kifejtésére.

A biztosjelölteket felkérik, hogy tartsanak legfeljebb 20 perces szóbeli bevezetőt. A meghallgatások lebonyolításánál az a cél, hogy pluralista politikai párbeszéd bontakozzon ki a biztosjelöltek és a képviselők között. A meghallgatás végén a biztosjelölteknek lehetőséget kell kapniuk egy rövid záróbeszédre.

(c)    Értékelés

A meghallgatásokról készült, katalogizált videofelvételt 24 órán belül hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

A bizottságok késedelem nélkül összeülnek a meghallgatás után, hogy értékeljék az egyes biztosjelölteket. Az értékelés zárt ülésen történik. A bizottságok nyilatkoznak arról, hogy alkalmasnak tartják-e a biztosjelölteket mind a testületi tagságra, mind pedig a kijelölt feladatok ellátására. Ha egy bizottság nem jut egyetértésre e két pontot illetően, elnöke végső esetben titkos szavazásra bocsátja a két kérdést. A bizottságok értékelő nyilatkozatait nyilvánosságra hozzák, és előterjesztik az Elnökök Értekezlete és a Bizottsági Elnökök Értekezlete közös, zárt ülésén. Eszmecserét követően az Elnökök Értekezlete és a Bizottsági Elnökök Értekezlete lezártnak nyilvánítja a meghallgatásokat, hacsak nem döntenek további információk kéréséről.

A Bizottság megválasztott elnöke a biztosjelöltek teljes testületét és programjukat bemutatja a Parlament ülésén, amelyre az egész Tanács meghívást kap. A bemutatást vita követi. A vita lezárása érdekében bármelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő beterjeszthet állásfoglalásra irányuló indítványt. A 110. cikk (3), (4) és (5) bekezdését alkalmazni kell. Az állásfoglalásra irányuló indítványról szóló szavazás után a Parlament szavaz arról, hogy megadja-e jóváhagyását megválasztott elnök és a biztosjelöltek testületként való kinevezéséhez. A Parlament a leadott szavazatok többségével dönt, név szerinti szavazással. A Parlament elnapolhatja a szavazást a következő ülésig.

2.    A következő szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha a Bizottság hivatali ideje alatt összetételében vagy a tárcák elosztásában lényeges változás történik:

(a)    Ha lemondás, felmentés vagy elhalálozás miatt szabadul fel egy tárca, a Parlament sürgősen felkéri a biztosjelöltet, hogy vegyen részt az 1. pontban megállapított feltételeknek megfelelő meghallgatáson.

(b)    Új tagállam csatlakozása esetén a Parlament felkéri a biztosjelöltet, hogy vegyen részt az 1. pontban megállapított feltételeknek megfelelő meghallgatáson.

(c)    A tárcák jelentős átszervezése esetén az érintett biztosokat felkérik, hogy jelenjenek meg az érintett bizottság előtt, mielőtt megkezdik új hatáskörük gyakorlását.

Az 1. pont c) pontjának harmadik albekezdésében megállapított eljárástól eltérve, amennyiben a plenáris ülésen történő szavazás egyetlen biztos kinevezését érinti, a szavazás titkos.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat