Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2009 m. liepos mėn
PDF 1225k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

XVII PRIEDAS : Komisijos tvirtinimo gairės

1.    Parlamentui balsuojant dėl pritarimo visai Komisijos sudėčiai, taikomi šie principai, kriterijai ir nuostatos:

a)    Vertinimo pagrindas

Parlamentas įvertina paskirtuosius Komisijos narius, atsižvelgdamas į jų bendrą kompetenciją, įsipareigojimus Europai ir asmeninį nepriklausomumą. Jis vertina su atitinkamu postu susijusias žinias ir komunikacijos įgūdžius.

Parlamentas ypatingai atsižvelgia į lyčių pusiausvyrą. Jis gali pareikšti nuomonę dėl išrinktojo pirmininko siūlomo pareigų pagal postus padalijimo.

Parlamentas gali paprašyti bet kokios informacijos, kurios reikia siekiant priimti sprendimą dėl paskirtųjų Komisijos narių tinkamumo. Jis tikisi, kad bus atskleista visa su jų finansiniais interesais susijusi informacija.

b)    Klausymai

Kiekvienas paskirtasis Komisijos narys kviečiamas dalyvauti atitinkamo komiteto arba komitetų posėdžiuose viename klausyme. Klausymai yra vieši.

Klausymus bendrai organizuoja Pirmininkų sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga. Mišrių kompetencijų postų atveju suderinama, kad klausymams būtų paskirti tinkami komitetai. Yra trys galimybės:

i)    jeigu paskirtojo Komisijos nario postas susijęs tik su vieno Parlamento komiteto kompetencijos sritimi, paskirtąjį Komisijos narį išklauso tik tas komitetas,

ii)    jeigu paskirtojo Komisijos nario postas daugiau ar mažiau vienodai susijęs su kelių Parlamento komitetų kompetencijos sritimis, paskirtąjį Komisijos narį bendrai išklauso tie keli komitetai, ir

iii)    jeigu paskirtojo Komisijos nario postas iš esmės susijęs su vieno komiteto kompetencijos sritimi ir tik nedideliu mastu su bent dar vieno Parlamento komiteto kompetencijos sritimi, paskirtąjį Komisijos narį išklauso pagrindinio atsakingo komiteto nariai, o kito komiteto ar kitų komitetų nariai kviečiami dalyvauti klausyme.

Derinant šiuos dalykus, visapusiškai konsultuojamasi su išrinktuoju Komisijos pirmininku.

Komitetai, likus pakankamai laiko iki klausymų pradžios, raštu pateikia klausimus paskirtiesiems Komisijos nariams. Vienas atsakingas komitetas raštu gali pateikti ne daugiau kaip penkis esminius klausimus.

Klausymai vyksta tokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis, kuriomis paskirtieji Komisijos nariai turi vienodą ir nešališkai suteikiamą galimybę prisistatyti ir išreikšti savo nuomonę.

Paskirtieji Komisijos nariai pakviečiami padaryti ne ilgesnį kaip dvidešimties minučių įžanginį pranešimą žodžiu. Rengiant klausymus siekiama, kad užsimegztų pliuralistinis politinis paskirtųjų Komisijos narių ir Parlamento narių dialogas. Prieš klausymo pabaigą paskirtiesiems Komisijos nariams suteikiama galimybė padaryti glaustą baigiamąjį pranešimą.

c)    Įvertinimas

Indeksuotas klausymų vaizdo įrašas pateikiamas visuomenei per 24 valandas.

Pasibaigus klausymams, komitetai nedelsdami susirenka ir įvertina kiekvieną paskirtąjį Komisijos narį. Šie posėdžiai yra uždari. Komitetų prašoma pateikti savo nuomonę dėl to, ar paskirtieji Komisijos nariai turi tinkamą kvalifikaciją būti Komisijos nariais ir eiti tas ypatingas pareigas, į kurias jie paskirti. Jeigu komitetui nepavyksta pasiekti bendro sutarimo kuriuo nors iš šių dviejų punktų, komiteto pirmininkas kaip paskutinę priemonę kviečia slaptai balsuoti dėl abiejų sprendimų. Komitetų vertinimai paskelbiami ir pristatomi jungtiniame Pirmininkų sueigos ir Komitetų pirmininkų sueigos posėdyje, kuris yra uždaras. Pasikeitus nuomonėmis ir, jeigu nenusprendžiama prašyti daugiau informacijos, Pirmininkų sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga skelbia klausymų pabaigą.

Išrinktasis Komisijos pirmininkas per Parlamento posėdį, į kurį pakviečiama visa Taryba, pristato visus paskirtuosius Komisijos narius ir jų programą. Po pristatymo vyksta diskusijos. Siekiant užbaigti diskusijas, bet kuri frakcija arba mažiausiai keturiasdešimt Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. Taikoma 110 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys. Pasibaigus balsavimui dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, Parlamentas balsuoja, pritarti ar nepritarti išrinktojo Komisijos pirmininko ir paskirtųjų Komisijos narių kaip institucijos paskyrimui. Sprendimą Parlamentas priima remdamasis vardiniu būdu balsavusiųjų daugumos nuomone. Parlamentas gali balsavimą atidėti iki kito posėdžio.

2.    Jeigu keičiasi Komisijos sudėtis arba įvyksta svarbių su postais susijusių pokyčių Komisijos kadencijos metu, taikomos šios nuostatos:

a)    kai reikia užpildyti dėl atsistatydinimo, dėl privalomo išėjimo į pensiją ar dėl mirties atsiradusią laisvą vietą, Parlamentas nedelsdamas kviečia paskirtąjį Komisijos narį dalyvauti klausyme tomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos 1 dalyje;

b)    kai į ES įstoja nauja valstybė narė, Parlamentas kviečia paskirtąjį Komisijos narį dalyvauti klausyme tomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos 1 dalyje;

c)    įvykus svarbiems su postais susijusiems pokyčiams, susiję Komisijos nariai, prieš užimdami savo naujas pareigas, yra kviečiami dalyvauti atitinkamų komitetų posėdžiuose.

Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto trečioje pastraipoje nustatytos procedūros, kai plenarinio posėdžio metu balsuojama tik dėl vieno Komisijos nario paskyrimo, balsuojama slaptai.

Teisinė informacija - Privatumo politika