Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - iulie 2009
PDF 1310k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

ANEXA XVIII  : Procedura de autorizare a întocmirii rapoartelor din proprie iniţiativă

Decizia Conferinţei preşedinţilor din 12 decembrie 2002 (1)

Conferința președinților,

având în vedere articolele 25, 27, 119, 120, 35, 42, 45, 47, 48, 50, articolul 202 alineatul (2) și articolul 205 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

având în vedere propunerea Conferinței președinților de comisie și a Grupului de lucru privind reforma parlamentară,

întrucât, ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 12 decembrie 2007, decizia Conferinței din 12 decembrie ar trebui modificată;

DECIDE

Articolul 1  : Dispoziții generale

Domeniul   de   aplicare

(1)    Prezenta decizie se aplică următoarelor categorii de rapoarte din proprie inițiativă:

(a)    rapoartele din proprie inițiativă cu caracter legislativ, întocmite în temeiul articolului 192 din Tratatul CE și al articolului 42 din Regulamentul de procedură;

(b)    rapoartele strategice, întocmite pe baza unor inițiative fără character legislativ strategice și prioritare incluse în programul legislativ și de lucru anual al Comisiei;

(c)    rapoartele din proprie inițiativă fără caracter legislativ care nu sunt întocmite pe baza unui document provenind de la o altă instituție sau un alt organ al Uniunii Europene, sau care sunt întocmite pe baza unui document transmis Parlamentului spre informare, fără a se aduce atingere articolului 2 alineatul (3);

(d)    rapoartele de activitate și de monitorizare anuale (astfel cum figurează în anexa 1) (2) ;

(e)    rapoartele de punere în aplicare privind transpunerea legislației UE în legislația națională și punerea în aplicare și asigurarea respectării acesteia în statele membre.

Cota

(2)    Fiecare comisie parlamentară poate întocmi simultan până la șase rapoarte din proprie inițiativă. Pentru comisiile cu subcomisii, această cotă este mărită cu un raport pentru fiecare subcomisie. Rapoartele suplimentare se întocmesc de către subcomisii.

Această limită nu se aplică:

-    rapoartelor din proprie inițiativă cu caracter legislativ;

-    rapoartelor de punere în aplicare; fiecare comisie poate întocmi un astfel de raport o dată pe an.

Perioada   minimă   înainte   de  adoptare

(3)    Comisia parlamentară care solicită o autorizare nu poate adopta raportul în cauză în termen de mai puțin de trei luni de la data autorizării sau, în caz de notificare, de la data reuniunii Conferinței președinților de comisie în cursul căreia a fost notificat raportul.

Articolul 2  : Condiții de autorizare

(1)    Raportul propus nu trebuie să trateze subiecte care să implice în principal activități de analiză și de cercetare, care pot fi realizate prin alte mijloace, cum ar fi studiile.

(2)    Raportul propus nu trebuie să trateze subiecte care au făcut deja obiectul unui raport adoptat în ședință plenară în ultimele douăsprezece luni, decât în cazul în care acest lucru este justificat, în mod excepțional, de informații noi.

(3)    În ceea ce privește rapoartele care trebuie întocmite pe baza unui document transmis Parlamentului spre informare, se aplică următoarele condiții:

-    documentul de bază trebuie să fie un document oficial emis de o instituție sau de un organ al Uniunii Europene și

(a)    să fi fost transmis în mod oficial Parlamentului European spre consultare sau informare, sau
(b)    să fi fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cadrul consultărilor cu părțile interesate, sau
(c)    să fie un document al unei instituții sau al unui organ al Uniunii Europene, care a fost prezentat în mod oficial Consiliului European sau un document emis de către acesta din urmă;

-    documentul trebuie să fie transmis în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene;

-    cererea de autorizare trebuie prezentată în termen de patru luni de la data la care documentul respectiv a fost transmis Parlamentului sau de la data la care acesta a fost publicat în Jurnalul Oficial.

(4)    Rapoartele care nu se referă la un document de bază emis de o instituție comunitară nu trebuie să trateze subiecte menționate deja în programul legislativ și de lucru prezentat de către Comisie și aprobat de către Parlament pentru anul în curs.

Articolul 3  : Procedură

Autorizarea   automată

(1)    Autorizarea se acordă în mod automat după notificarea cererii Conferinței președinților de comisie pentru:

-    rapoartele de punere în aplicare;

-    rapoartele de activitate și de monitorizare, astfel cum figurează în anexa 1.

Rolul   Conferinței   președinților   de  comisie

(2)    Cererile de autorizare, motivate corespunzător, se adresează Conferinței președinților de comisie, care verifică dacă au fost respectate criteriile menționate la articolele 1 și 2, precum și cota stabilită la articolul 1. Cererile trebuie să specifice tipul raportului și titlul exact al acestuia și, dacă este cazul, să indice documentul (documentele) de bază.

(3)    Conferința președinților de comisie dă curs cererilor de autorizare a întocmirii de rapoarte strategice după soluţionarea eventualelor conflicte de competență. Conferința președinților poate, la cererea specială a unui grup politic, să revoce autorizația în termen de cel mult patru săptămâni de activitate parlamentară.

(4)    Conferința președinților de comisie transmite Conferinței președinților, spre autorizare, cererile de întocmire a unor rapoarte din proprie inițiativă cu caracter legislativ și a unor rapoarte din proprie inițiativă fără caracter legislativ care sunt considerate conforme cu criteriile și cota alocată. Conferința președinților de comisie notifică în același timp Conferinței președinților toate rapoartele de activitate sau de monitorizare anuale enumerate în anexele 1 și 2, rapoartele de punere în aplicare și rapoartele strategice care au fost autorizate.

Autorizarea   de  către   Conferința   președinților   ș i  soluţionarea   conflictelor   de  competență

(5)    Conferința președinților adoptă o decizie în privința cererilor de autorizare a întocmirii unor rapoarte din proprie inițiativă cu caracter legislativ și a unor rapoarte din proprie inițiativă fără caracter legislativ în termen de cel mult patru săptămâni de activitate parlamentară de la data transmiterii acestora de către Conferința președinților de comisie, cu excepția cazului în care acest termen este prelungit, în mod excepțional, printr-o decizie a Conferinței președinților.

(6)    În cazul în care unei comisii care a solicitat autorizarea de a întocmi un raport îi este contestată competenţa, Conferinţa preşedinţilor hotărăşte într-un termen de şase săptămâni în temeiul recomandării Conferinţei preşedinţilor de comisii sau, în lipsă, a preşedintelui acesteia din urmă. În cazul în are, în acest termen, Conferinţa preşedinţilor nu a adoptat o decizie, recomandarea este considerată ca fiind adoptată. (3).

Articolul 4  : Aplicarea articolului 50 din Regulamentul de procedură – procedura comisiilor asociate (4)

(1)    Cererile de aplicare a articolului 50 din Regulamentul de procedură sunt prezentate cel târziu în ziua de luni de dinaintea reuniunii lunare a Conferinței președinților de comisie în cursul căreia se analizează cererile de rapoarte din proprie inițiativă.

(2)    Conferința președinților de comisie examinează cererile de rapoarte din proprie inițiativă și de aplicare a articolului 50 în cursul reuniunii sale lunare.

(3)    În cazul în care comisiile interesate nu ajung la un acord privind cererea de aplicare a articolului 50, Conferința președinților hotărăște în termen de șase săptămâni de activitate parlamentară, pe baza unei recomandări a Conferinței președinților de comisie sau, în lipsa unei astfel de recomandări, a președintelui acesteia. În cazul în care Conferința președinților nu a luat nicio decizie în termenul stabilit, recomandarea este considerată ca fiind aprobată (5).

Articolul 5  : Dispoziţii finale

(1)    La sfârșitul legislaturii, cererile de autorizare a întocmirii de rapoarte din proprie inițiativă trebuie să fie depuse cel târziu în luna iulie a anului de dinaintea alegerilor. După acest termen, se autorizează doar cererile excepționale, justificate corespunzător.

(2)    Conferința președinților de comisie prezintă Conferinței președinților, la fiecare doi ani și jumătate, un raport privind stadiul rapoartelor din proprie inițiativă.

(3)    Prezenta decizie intră în vigoare la 12 decembrie 2002. Aceasta anulează și înlocuiește următoarele decizii:

-    Decizia Conferinței președinților din 9 decembrie 1999 privind procedura de autorizare a rapoartelor de inițiativă în sensul articolului 48 din Regulamentul de procedură și deciziile Conferinței președinților din 15 februarie și din 17 mai 2001 de actualizare a anexei la respectiva decizie;

-    Decizia Conferinței președinților din 15 iunie 2000 privind procedura de autorizare a întocmirii de rapoarte elaborate pe baza documentelor transmise Parlamentului European spre informare de către alte instituții sau organe ale Uniunii Europene.

ANEXA 1    Rapoartele de activitate şi de monitorizare anuale care fac obiectul autorizării automate şi sunt supuse limitei de şase rapoarte întocmite în mod simultan (în temeiul articolului 1 alineatul (2) și al articolului 3 din decizie)

Raport privind drepturile omului în lume și politica UE în acest domeniu - (Comisia pentru afaceri externe)

Raport anual al Consiliului întocmit în conformitate cu punctul 8 din partea dispozitivă a Codului de conduită al Uniunii Europene privind exportul de armament - (Comisia pentru afaceri externe)

Raport privind monitorizarea și punerea în aplicare a legislației comunitare - (Comisia pentru afaceri juridice)

O mai bună legiferare – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității - (Comisia pentru afaceri juridice)

Raport privind lucrările Adunării parlamentare paritare ACP-UE - (Comisia pentru dezvoltare)

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - (Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne)

Raport privind egalitatea dintre bărbați și femei în Uniunea Europeană - (Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen)

Abordare integrată a egalității între bărbați și femei în cadrul lucrărilor comisiilor (raport anual) - (Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen)

Raport privind coeziunea - (Comisia pentru dezvoltare regională)

Protejarea intereselor financiare ale Comunităților – lupta împotriva fraudei - (Comisia pentru control bugetar)

Raport anual privind BEI - (Comisia pentru control bugetar/Comisia pentru afaceri economice și monetare – la fiecare doi ani)

Finanțele publice în UEM - (Comisia pentru afaceri economice și monetare)

Situația economică europeană: raport preliminar privind orientările politice integrate pentru 2007, în special orientările generale ale politicilor economice - (Comisia pentru afaceri economice și monetare)

Raportul anual al BCE - (Comisia pentru afaceri economice și monetare)

Raport privind politica de concurență - (Comisia pentru afaceri economice și monetare)

Raport anual privind tabloul de bord al pieței interne - (Comisia pentru piața internă)

Raport anual privind protecția consumatorilor - (Comisia pentru piața internă)

Raport anual privind Solvit - (Comisia pentru piața internă)

ANEXA 2    Rapoartele de activitate şi de monitorizare anuale care fac obiectul autorizării automate şi care conţin o trimitere specifică la regulamentul de procedură (nu fac obiectul limitei de şase rapoarte întocmite în mod simultan)

Raport anual privind accesul publicului la documentele Parlamentului, articolul 104 alineatul (7) - (Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne)

Raport privind partidele politice europene, articolul 210 alineatul (6) - (Comisia pentru afaceri constituționale)

Raport privind deliberările Comisiei pentru petiții, articolul 202 alineatul (8) - (Comisia pentru petiții)

Raport privind raportul anual al Ombudsmanului, articolul 205 alineatul (2) – a doua parte - (Comisia pentru petiții)

(1)Această decizie a fost modificată prin Decizia Conferinței președinților din 26 iunie 2003 și a fost consolidată la 3 mai 2004. A fost din nou modificată prin decizia privind interpretarea articolului 48 din Regulamentul de procedură, adoptată în ședință plenară la 15 iunie 2006, și printr-o decizie a Conferinței președinților din 14 februarie 2008.
(2)Comisiile parlamentare care intenționează să elaboreze rapoarte de activitate și de monitorizare anuale în temeiul articolului 119 alineatul (1) din Regulamentul de procedură sau în temeiul altor dispoziții juridice (astfel cum figurează în anexa 2) informează în prealabil Conferința președinților de comisie, indicând, în special, temeiul juridic pertinent ce decurge din tratate și din alte dispoziții juridice, inclusiv Regulamentul de procedură. Conferința președinților de comisie le notifică apoi Conferinței președinților. Aceste rapoarte se autorizează în mod automat și nu fac obiectul cotei menționate la articolul 1 alineatul (2).
(3)Acest alineat a fost introdus ca urmare a deciziei privind interpretarea articolului 48 din Regulamentul de procedură, adoptată în ședință plenară la 15 iunie 2006.
(4)Acest articol a fost inserat printr-o decizie a Conferinței președinților din 26 iunie 2003.
(5)Acest alineat a fost introdus ca urmare a deciziei privind interpretarea articolului 48 din Regulamentul de procedură, adoptată în ședință plenară la 15 iunie 2006.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate