Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - červenec 2009
PDF 1159k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

REJSTŘÍK
ACČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSTUVZŽ
Arabské číslice odkazují na články; římské číslice odkazují na přílohy a následující arabské nebo římské číslice nebo písmena odkazují na části, články nebo odstavce příloh.
A
Horní část stránkyDalší
Absolutorium 76 - 77, VI
jiným orgánům a subjektům 77
Komisi za plnění rozpočtu 76
postup VI
prohlášení Účetního dvora 112
AKT VII.II
Archiv 179
Asistenti poslanců X.2
C
Horní část stránkyDalšíPředchozí
COSAC 131
Č
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Čtení
druhé
 doporučení pro druhé čtení 63 - 64
 hlasování 64 - 66, 72, 158
 prodloužení lhůt 62, 64
 rozpočet V.5
 ve výboru 61 - 63
 v plénu 64 - 66, 72
první
 hlasování 55
 následný postup 58 - 60, 71
 rozpočet V.3, V.4
 ve výboru 37 - 39, 53 - 54
 v plénu 55 - 57
 závěr z prvního čtení 55
třetí
 dohodovací řízení 67 - 68
 hlasování 69
 společný návrh 69
 v plénu 69
D
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Delegace
ad hoc 25
konference předsededů delegací 28
meziparlamentní 198
smíšené parlamentní výbory 200
stálé 25
Doba vyhrazená pro otázky
ve výboru 197
v plénu 116, II
Dobrovolné dohody 85
Dočasný předseda 12
Dohodovací řízení
podle článku 251 Smlouvy o ES 67 - 68
podle společného prohlášení z roku 1975 60
složení delegace ve výboru a postup 68 - 69
třetí čtení 67 - 69
Dohody ve druhém čtení 70, XX
Dohody v prvním čtení 70, XX
Doporučení
hlavní směry hospodářských politik 114
mezinárodní dohody 90 - 91
na základě vyšetřování 185
pro druhé čtení 63 - 64
pro mandát k vyjednávání 90
Radě 121, 102
Rady 83
v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech 101
v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky 97
Doslovný záznam 113, 149, 170, 181
Druhé čtení
Dohody 70
doporučení pro druhé čtení 63 - 64
hlasování 64 - 66, 72, 158
prodloužení lhůt 62, 64
rozpočet V.5
ve výboru 61 - 63
v plénu 64 - 66, 72
E
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Europol 100, VII.XVII
Evropská centrální banka
jmenování členů Výkonné rady 109
otázky k písemnému zodpovězení 118
prohlášení 113
Evropská rada 110, 114
Evropské agentury 126
F
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Finanční zájmy
poslanců 9, I
Společenství 36, 38, 42, 45, 47, VI.1, XII
Funkce v Parlamentu 12 - 17
uvolnění 18
G
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Generální tajemník 23, 73, 145, 152, 207
H
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Heslo 213
Hlasovací právo 164, 24
Hlasování
dílčí 20, 159 - 160, 163
elektronické 153, 155, 165, 168, 171
jediné 69, 81, 90, 138, 157
jmenovité 20, 106 - 107, 160, 167 - 169, 195
najednou 20
oddělené 161
povstáním nebo sezením 165
rovnost hlasů 159, 14 - 15, 204, 22, 191, 195
spory týkající se hlasování 171
tajné 13, 105, 108, 186, 191, 204, 206
vysvětlení hlasování 20, 110, 170
zvednutím ruky 165, 171, 195
Hospodářský a sociální výbor 124
Hymna 213
CH
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Charta základních práv Evropské unie 36, 103, VII.XVII, XV
Chování
pravidla chování 9, 152, XVI
I
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Imunita 5 - 6
Imunitní řízení 7
Interinstitucionální dohody 215, 127
Interinstitucionální jednání v legislativních postupech 70
J
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Jazykový režim 146 - 147, 23
Jednací sál
pořádek 152 - 154, 164
přístup 145
Jednominutový projev 150
Jmenování
členů parlamentních delegací 131 - 132
členů Účetního dvora 108
členů Výkonné rady Evropské centrální banky 109
do funkce neslučitelné s výkonem mandátu poslance 4
generálního tajemníka 23, 207
náhradníků 187, XIV.I
ředitele a správní rady Europolu 100
veřejného ochránce práv 204, XI.A
vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 92
zpravodaje 43, 47, 185
zvláštních zástupců pro účely společné zahraniční a bezpečnostní politiky 93
K
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Kodex chování 9
Komise
absolutorium za plnění rozpočtu 76
legislativní a pracovní plán Komise 35, XIV.I
návrh na vyslovení nedůvěry Komisi 107
otázky Komisi 115 - 117
pozměňovací návrhy k návrhu Komise 57
prohlášení 110
volba Komise 106
volba předsedy Komise 105
vztahy mezi Evropským parlamentem a Komisí XIV
zamítnutí návrhu 87
zamítnutí návrhu Komise 56
změna návrhu Komise 53
zpětvzetí návrhu Komise 58, 56, 65, 39
žádost o stanovisko 43
Komitologie XIII
Kompromisní pozměňovací návrhy 157, 160 - 161, 63
Konference parlamentů 132
Konference předsedů
otázky Konferenci předsedů 29
povinnosti 25, 188, 153
složení 24
zveřejňování rozhodnutí Konference předsedů 29
Konference předsedů delegací 28
Konference předsedů výborů 27
Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC) 131
Kontrolní pravomoci Evropského parlamentu 86, 88, 128 - 129
Konzultace
Hospodářského a sociálního výboru 124
podle článku 122 Smlouvy o ES 83
týkající se podnětů členských států 44
v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech 100
v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky 95
Výboru regionů 125
Koordinátoři výboru 192
Kritická připomínka XI.B
Kvestoři
finanční zájmy I
funkční období 17
odvolání z funkce 19
otázky týkající se práce kvestorů 29
povinnosti 26
volba 13, 16, 18
L
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Legislativní podnět 35, 41 - 42
Legislativní postupy 87, 216
Legislativní proces
dohodovací řízení 67 - 68
dohodovací řízení podle společného prohlášení z roku 1975 60
druhé čtení 61 - 66, 72
první čtení 37 - 39, 53 - 60, 71
třetí čtení 67 - 69
Lhůty
pro dílčí hlasování 163
prodloužení lhůt 62, 67, 69
pro jmenovité hlasování 167
pro návrh zprávy 52
pro předkládání a přednášení pozměňovacích návrhů 156
pro rozpravu a hlasování 144
Lidská práva 210, 98, 122, 137, 209, VII.I, VII.XVII, IV
M
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Mandát 2
délka 4
platnost 3 - 4
uvolnění 4
Menšinová stanoviska 52, 185
Meziskupiny 32, I
Měnová politika 113
Mimořádná rozprava 141
Místopředsedové
odvolání z funkce 19
povinnosti 21
volba 15
N
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Nahlížení do spisu 5
Náhrady výdajů 153
Náklady a příspěvky (úhrada) 8
Naléhavý postup 142
Narušení pořádku 152, XVI
okamžitá opatření 152
Narušení pořádku mimo jednací sál XVI
Nečinnost Rady 129
Neoficiální seskupení poslanců 32, I
Nepřípustnost věci 174, 172
Neslučitelnost funkcí 4
Nevyřízené záležitosti 214
Nezařazení poslanci 23 - 24, 33, 68, 122, 140, 149, 186 - 187
Nominace
kandidáti na komisaře 106
O
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Odročení rozpravy a odklad hlasování 177
Odvolací postupy 154
OLAF 10
Opravy 216
Osobní prohlášení 151
Otázky
doba vyhrazená pro otázky 116, II
 ve výboru 197
Evropské centrální bance 118, III
k písemnému zodpovězení 118, III
k ústnímu zodpovězení 115
Radě a Komisi 115 - 117
Otevřenost a průhlednost 103 - 104, 29, I
Ověřování
finanční slučitelnosti 38
pověřovacích listin 3, 189, VII.XVI
právního základu 37, 90
P
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Parlamentní shromáždění Rady Evropy 198 - 199
Petice 201 - 203, 214, VII.XX, XI.B
Plénum
čtení
 druhé 64 - 66, 72
 první 55 - 57
 třetí 69, 73
doslovný záznam 181
pozměňovací návrhy 49 - 50, 156, 162
rozpočet V
zápis 179
Podnět
členského státu 44
legislativní 35 - 36, 41 - 42
podle článku 192 Smlouvy o ES 42
zpráva z vlastního podnětu 41, 48, 50
Podvýbory 190
Pokuty 153 - 154
Politické skupiny
činnost 31
příslušnost 17
rozdělení křesel 34
vytváření 30
změna politické skupiny 186, 17
Politické strany na evropské úrovni
financování 209
pravomoci předsednictva 209
pravomoci předsedy 208
Pořádek v jednacím sále 152 - 154, 164, XVI
Pořad jednání
konečný návrh 138, 140, 122, XIV
návrh 137 - 138, 25
přijetí 140 - 141
výboru 63, 117 - 118, 193
zařazení na pořad jednání 7, 57 - 58, 64, 69, 97, 101, 115, 122, II, IV, VI.4
změna 140, 175, 177
Pořádková služba 152 - 153
Poslanci 1
asistenti poslanců X.2
členství ve výborech 183, 185 - 187
finanční zájmy 9, I
funkční období 4
mandát 2 - 3
nezařazení poslanci 23 - 24, 33, 68, 122, 140, 149, 186 - 187
příslušnost k politické skupině 30, 186 - 187
úhrada nákladů a příspěvků 8
výsady a imunity 5, 7
Postoupení výboru
opravy 216
Postup
legislativní 87, 216
ve výboru 216
Postup krátkého přednesení 48, 139
Pověřovací listiny (ověřování) 189, 3, VII.XVI
Pozměňovací návrhy
kompromisní pozměňovací návrhy 157, 160 - 161, 63
návrh Komise 87
přípustnost 157, 20, 37, 57, 87
Pozorovatelé 11
Pravidla chování 9, 152
Právně-jazyková finalizace 71, 74, 180
Právní stát 36, 122, 209 - 210, IV
Právní základ
mezinárodní dohody 90
ověřování 37
podnět podle článku 192 Smlouvy o ES 42
změna návrhu Komise 59
Právo Společenství
přepracování 87
zjednodušení 86 - 87
Prezenční listina 136
Procesní námitky 20
Prohlášení
Evropské centrální banky 113
Evropské Rady 110
finančních zájmů 113, I.1
kandidáta na předsedu Komise 105
Komise 110
osobní 151
písemná 123
Rady 110
Účetního dvora 112
vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 94
Proporcionalita 36, 44
Průběh
zasedání 23, 154
Průkazy
poslanců 5
pro zájmové skupiny 9, X.1
První čtení
Dohody 70
hlasování 55
následný postup 58 - 60, 71
rozpočet V.3, V.4
ve výboru 37 - 39, 53 - 54
v plénu 55 - 57
závěr z prvního čtení 55
Předčasné ukončení výkonu funkce 153
Předseda Parlamentu
odvolání z funkce 19
povinnosti 20, 153, 216, XVI
pravomoci 20, 208
volba předsedy Parlamentu 14
Předsednictvo
odpovědnost 29
povinnosti 23, 154
složení 17 - 18, 22
Přepracování právních předpisů Společenství 87
Přerušení nebo ukončení zasedání 178
Přidružené výbory 50, 88
Přidružené země 200
Přijaté texty 180
Přípustnost
otázek 116, 20
Otázky k písemnému zodpovězení 117
pozměňovacích návrhů 66, 157, 161, 20, 37, 57
věci 174, 172
žádosti 6
Přístup
do jednacího sálu 145
do Parlamentu 9, XVI
k dokumentům 104, 5, 39, 185, 203, VIII, XV
na galerii 145
R
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Rada
doporučení Radě 121, 102
doporučení Rady 83
nečinnost Rady 129
otázky Radě 115 - 117
prohlášení 110
společný postoj (postup spolurozhodování) 61, 43
společný postoj (spolupráce v trestních věcech) 99
Rejstříky
dokumentů Parlamentu 104, XV
osobních prohlášení poslanců I
petic 202
zájmových skupin 9, X.3
Rovnost hlasů 14 - 15, 204, 22, 191, 195, 159
Rozpočet 75 - 78, V, VI, VII.IV
absolutorium za plnění rozpočtu 77, 112, 76, VI
dodatečný 75, V
kontrola plnění rozpočtu 78, 112, VII.V
přezkoumávání rozpočtů 75, V
Rozprava
bez přijetí usnesení 110, 141
mimořádná 141
naléhavá 142
obecná 113, 170
odročení 172, 177
o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu 122, 137, IV
společná 143, 122
ukončená usnesením 110
ukončení 172, 176
Ř
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Řečníci
seznam řečníků
stanovení řečnické doby 122, 149, IV
udělování slova
S
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Sekretariát 207
Seznam řečníků 176
Slyšení 23, 185, 193, 202, XVII
Sociální dialog 84
Soudní dvůr (soudní řízení) 128 - 129
Soudní řízení 128
Souhlas (postup souhlasu) 81, 90, 102
Společná zahraniční a bezpečnostní politika 90 - 93, 96, 94 - 95, 98, VII.I
Společný návrh 69
Spolupráce
posílená spolupráce 82, 81
užší spolupráce mezi výbory 50
v trestních věcech 99 - 101
Stínoví zpravodajové 192
Subsidiarita 36, 42, 44
Svolávání
Parlamentu 134
výborů 193
Symboly Unie 213
T
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Tlumočení 146 - 147
Třetí čtení
dohodovací řízení 67 - 68
hlasování 69
společný návrh 69
v plénu 69
Třetí země
AKT VII.II
delegace 28, 198, 200
jednání o přistoupení 89, 200
přidružené země 200
smíšené parlamentní výbory 200
smlouvy o přistoupení 81, 89
vztahy k třetím zemím 25, 200
U
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Účetní dvůr
jmenování členů 108
prohlášení 112
výroční zpráva 112, VI.1, VI.2
zvláštní zprávy 112, VI.1
Ukončení
hlasování 171
legislativního procesu 65
mandátu 4
nevyřízených záležitostí 214
postupu konzultace 55
rozpravy 176
zasedání 178
Úřední kodifikace 86, VII.XVI
Úřední věstník Evropské unie 71, 73, 72, 117 - 118, 179, 181, 185, 204, V.4, V.5, V.6, XV
Usnášeníschopnost 155, 195
Ustavující zasedání 3, 12, 134
Utajení 103
V
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Veřejný ochránce práv
činnost 205, VII.XX, XI
jmenování 204, XI.A
odvolání 206, XI.A
Věstník Parlamentu 29
Většina (kvalifikovaná) a nejnižší počet poslanců
doporučení Radě 121
hlasování ve výboru 195
jmenování
 členů Účetního dvora 108 - 109
 členů Výkonné rady Evropské centrální banky 109
 veřejného ochránce práv 204
námitky
 proti doporučení v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech 101
 proti doporučení v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky 97
 proti hlasování o pozměňovacích návrzích nerozdaných ve všech úředních jazycích 211
 proti pořadí při hlasování 161
 proti výkladu a uplatňování jednacího řádu 211
 proti zařazení dalších bodů bez pozměňovacích návrhů nebo bez rozpravy na pořad jednání 138
návrh na vyslovení nedůvěry Komisi 107
navrhované změny návrhu rozpočtu v prvním čtení V.3
odvolání veřejného ochránce práv 206
odvolání z funkce 19
otázky Radě a Komisi k ústnímu zodpovězení s rozpravou 115
pozměňovací návrhy
 k návrhu rozpočtu v druhém čtení V.5
 k návrhu rozpočtu v prvním čtení V.3
 konečného návrhu pořadu jednání 140
 předkládání a přednášení 156
předkládání návrhů
 na zamítnutí návrhu rozpočtu jako celku V.6
 rozhodnutí o stanovení nové maximální míry V.2
 usnesení
k prohlášení Komise, Rady a Evropské rady 110
týkající se absolutoria VI.4
v případě rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu 122
přílohy 215
rozhodnutí Parlamentu
 mezinárodní dohody 90
 návrh na vyslovení nedůvěry Komisi a jeho přijetí 107
 o porušování základních zásad 102
 podnět Komisi 42
 postup souhlasu 81
 smlouvy o přistoupení 89
 společný návrh 69
 společný postoj
pozměňovací návrhy 66
zamítnutí 65
 zda hlasovat o kompromisním pozměňovacím návrhu 161
 žaloba k Soudnímu dvoru 128
usnášeníschopnost 155
volba
 Komise 106
 kvestorů 13, 16
 místopředsedů Evropského parlamentu 13, 15
 předsedy Evropského parlametu 13 - 14
 předsedy Komise 105
vytváření politických skupin 30
změna jednacího řádu 212
zřízení vyšetřovacího výboru 185 - 186
žádosti
 o jmenovité hlasování 167
 o konání rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu 122
 o naléhavou rozpravu 142
 o odročení rozpravy a odklad hlasování 177
 o předkládání pozměňovacích návrhů bodů předložených k hlasování 138
 o přerušení nebo ukončení zasedání 178
 o rozpravu k bodu jednání zařazeného pro hlasování bez pozměňovacích návrhů 138
 o svolání Parlamentu 134
 o ukončení rozpravy 176
 o vrácení návrhu aktu Parlamentu 59
 o vrácení věci výboru 175
 o zařazení mimořádné rozpravy na pořad jednání 141
 o zjištění usnášeníschopnosti 155
 o zřízení vyšetřovacího výboru 185
Vlajka 213
Volba
Komise 106, XVII
kvestorů 13, 16 - 18
místopředsedů 13, 15, 17 - 18
předsedy Evropského parlamentu 13 - 14, 17 - 18
předsedy Komise 105
Volební období 134
Vrácení zpět výboru
opravy 216
Výbor regionů 125
Výbory
dohodovací řízení podle článku 251 Smlouvy 67 - 68
dohodovací řízení podle společného prohlášení z roku 1975 60
druhé čtení 61 - 63
hlasování 195
opravy 180, 216
podvýbory 190
povinnosti 188, 51
první čtení 37 - 39, 53 - 54
přidružené 50, 88
příslušnost stálých výborů VII
složení vyšetřovacích výborů 186
smíšené parlamentní výbory 200
vrácení věci výboru 175, 56 - 57, 172, 211
Výklad jednacího řádu 173, 211, VII.XVIII
Vyloučení
politické strany na evropské úrovni z financování 209
z delegace 153
z jednacího sálu 153
z výboru 193, VIII.A
Výroční zpráva
Evropské centrální banky 113
jiných orgánů 119
Účetního dvora 112, VI.1, VI.2
veřejného ochránce práv XI, XI.B
Vysoký představitel pro SZBP 92, 94, 96, II.A, VIII.B
Vysvětlení hlasování 20, 110, 170
Vysvětlující prohlášení 45, 47, 52, 121, 158
Vyšetřovací výbory 185 - 186, IX
Z
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Zájmové skupiny X.1
Základní zásady 9
Zamítnutí
návrh Komise 87
Zápis
ze schůzí výborů 194, VIII.A
ze zasedání 179
z jednání předsednictva a Konference předsedů 29
Zásada subsidiarity a proporcionality 36, 42, 44, VII.XVI
Zasedání
denní zasedání 134
dílčí zasedání 134, 214
místo zasedání 135
průběh 23
přerušení nebo ukončení 152
veřejně přístupný záznam 182
Zastoupení Parlamentu na zasedání Rady 40
Zbavení imunity 6 - 7
Zjednodušení právních předpisů Společenství 86 - 87
Zprávy
delegace v COSAC 131
jednání o přistoupení 89
jiných orgánů 119
legislativní 45
na základě návrhu usnesení 120
nelegislativní 47, 50
o udělení absolutoria VI.3
z vlastního podnětu 25, 41 - 42, 48
Ž
Horní část stránkyPředchozí
Žádosti
o jmenovité hlasování 167
o konání rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu 122
o naléhavou rozpravu 142
o odročení rozpravy a odklad hlasování 177
o ochranu imunity a výsad 6 - 7
o prohlášení
 komisařů 106
 předsedy Komise 105
 učiněná Komisí, Radou a Evropskou radou 110
o předkládání pozměňovacích návrhů bodů předložených k hlasování 138
o přerušení nebo ukončení zasedání 178
o rozpravu k bodu jednání zařazeného pro hlasování bez pozměňovacích návrhů 138
o svolání Parlamentu 134
o ukončení rozpravy 176
o vrácení návrhu aktu Parlamentu 59
o vrácení věci výboru 175
o zařazení mimořádné rozpravy na pořad jednání 141
o zbavení poslanecké imunity 6 - 7
o zjištění usnášeníschopnosti 155
o zřízení vyšetřovacího výboru 185
určené Evropským agenturám 126
Právní upozornění - Ochrana soukromí