Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2009 m. liepos mėn
PDF 1225k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

RODYKLĖ
ABCDEFGHIĮJKLMNOPRSŠTUVŽ
Arabiškais skaitmenimis žymimi straipsniai. Romėniški skaitmenys žymi priedus, o po jų einantys arabiški ar romėniški skaitmenys arba raidės – šių priedų skirsnius, straipsnius ar dalis.
A
Eiti į puslapio viršųKitas
Agentūros
konsultacija 126
AKR VII.II
Antrasis svarstymas 43, 61 - 66, 72
balsavimas 64 - 66, 72, 158
biudžetas V.5
nagrinėjimo komitete etapas 61 - 63
pabaiga 64
rekomendacija antrajam svarstymui 63 - 64
sutarimas 70
svarstymo plenariniame posėdyje etapas 64 - 66, 72
terminų pratęsimas 62
Antras pranešimas 56 - 57, 175
Archyvai 179, 203
Ataskaita 79 - 80
tyrimo komitetų 185, IX
Atmetimas
bendrosios pozicijos 65
Komisijos pasiūlymo 56, 87
Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose 40
Atšaukimas
imuniteto 6
Komisijos pasiūlymo 39, 56, 58, 65
Atvirumas ir skaidrumas 29, 103 - 104, I
Audito Rūmai VI.1, VII.V
narių paskyrimas 108
pareiškimai 112
B
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Balsavimas 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
antrasis svarstymas 64 - 66, 72
atidėjimas 56
balsavimas dalimis 20, 160, 163
balsavimo eilės tvarka 20, 158, 161
dėl pakeitimų 156, 161 - 162
elektroniniu būdu 168
galiojimas 155
ginčai 171
komitete 195
paaiškinimai dėl balsavimo 20, 170
pirmasis svarstymas 55
principai 160
procedūra 158, 195
rankos pakėlimu 165
sėdint ir stovint 165
slaptas 169
teisė balsuoti 164
trečiasis svarstymas 69
vardinis 20, 160, 167 - 169, 195
vienodas balsų skaičius 14 - 15, 22, 159
vienu metu 20, 83, 160 - 161
Balsų dauguma ir mažiausias reikalingas balsų skaičius
Europos politinės partijos 210
Frakcijų kūrimas ir komitetų sudarymas
 frakcijos 30
 tyrimo komitetai 183, 185 - 186
Keitimas
 Darbo tvarkos taisyklės 212
 galutinis darbotvarkės projektas 140
Pakeitimai
 Darbo tvarkos taisyklės 212
 pakeitimų projektai antrojo biudžeto svarstymo metu V.5
 pakeitimų projektai ir siūlomos pataisos pirmojo biudžeto svarstymo metu V.3
 pateikimas 156
 prieštaravimas balsuoti dėl pakeitimo, nepateikto visomis oficialiomis kalbomis 146 - 147, 156
Parlamento sprendimai
 bendras tekstas 69
 bendroji pozicija
atmetimas 65
pakeitimai 66
 dėl balsavimo dėl kompromisinio pakeitimo 161
 dėl ieškinio Teisingumo Teisme palaikymo 128
 pritarimo procedūra 81
 siūlymas pareikšti nepasitikėjimą 107
 stojimas į ES 89
 tarptautiniai susitarimai 89
 teisėkūros iniciatyva 42
Parlamento vadovų rinkimai
 kandidatūros 13
 kvestoriai 13
 Parlamento pirmininkas 13
 Parlamento pirmininko pavaduotojas 13
Pasiūlymų teikimas
 dėl rezoliucijų
biudžeto įvykdymo nepatvirtinimas VI.4
diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų 122
klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl jų diskutuojama 115
Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai 110
Paskyrimai
 Audito Rūmų (prašymas atidėti balsavimą) 108
 Europos centrinio banko (prašymas atidėti balsavimą) 109
 Komisijos narių 106
 Komisijos pirmininko 105
 ombudsmeno (atleidimas) 206
 ombudsmeno (paskyrimas) 204
Pažeidimo konstatavimas 102
Prašymai
 atidėti balsavimą 177
 atidėti diskusijas 177
 Darbotvarkė
diskusijoms dėl klausimų, kuriems neteikiami pakeitimai 137
klausimai, kuriems pateikiami pakeitimai 137
neeilinės diskusijos 141
 diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų 122
 grąžinti komitetui 175
 konstatuoti kvorumą 155
 nutraukti diskusijas 176
 pakartotinis konsultavimasis 59
 Parlamento sukvietimas 134
 posėdžio sustabdymas arba pabaiga 178
 skubos tvarka 142
 tyrimo komiteto sudarymas 185
 vardinis balsavimas 167
Priedai 215
Prieštaravimai
 balsavimas dėl pakeitimo, nepateikto balsuoti visomis oficialiomis kalbomis 156
 balsavimo eilės tvarkos pasikeitimas 161
 Darbotvarkė
klausimai, pateikti be pakeitimų ir be svarstymo 137
 Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas 211
 komiteto rekomendacijos bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais 97
 komiteto rekomendacijos dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 101
Rekomendacijos Tarybai 121
Siūlymų teikimas
 atmesti visą biudžeto projektą V.6
 pareikšti nepasitikėjimą 107
 siūlymas dėl naujos didžiausios išlaidų normos nustatymo V.2
Bendradarbiavimas
baudžiamosiose bylose 99 - 101
glaudesnis bendradarbiavimas 81 - 82
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 110, 115, 122
Bendras tekstas 69
Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) 96 - 97, VII.I, VIII.B
pareiškimai 94
specialūs įgaliotiniai 93
vyriausiasis įgaliotinis 92
Bendrijos teisė
išdėstymas nauja tvarka 87
kodifikavimas 86
supaprastinimas 86 - 87
taikymas 185, VII.XVI, IX, XIV.I
Bendrijos teisės aktų išdėstymas nauja tvarka 87
Bendrijos teisės aktų kodifikavimas 75 - 76, 78, V, VI
Bendrijos teisės aktų supaprastinimas 86 - 87
Bendroji pozicija
atmetimas 65
pakeitimai 66
pranešimas 61 - 63
pritarimas 72
Tarybos neveikimas 129
Bendros diskusijos 143
Biudžetas VII.IV, VII.V
įvykdymo patvirtinimas 112, VII.V
papildomi biudžetai 75, V
svarstymas Parlamente 75, V
vykdymo priežiūra 112
Biudžeto įvykdymo patvirtinimas
Audito Rūmų pareiškimai 112
kitos institucijos ir įstaigos 77
Komisija 76
Parlamentas 77, 80
Parlamento pirmininkas 76, 80
sprendimai VI
Biuletenis 29
Biuras
funkcijos 23, 146 - 147, 154, 209
klausimai 29
komitetai 185, 191, VIII.A
sprendimų viešumas 29
sudėtis 17 - 18, 22
Bylos teisme 128
Buvę Parlamento nariai 9
C
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
COSAC 131
D
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Dalyvaujančiųjų sąrašas 136
Darbo programa 35
Darbo tvarka 137 - 138, 140, 142 - 144
Darbotvarkė
galutinis projektas 122, 138, 140, XIV
keitimas 140, 175, 177
klausimų įrašymas 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 101, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
komiteto 4, 63, 117 - 118, 193, VIII.A
priėmimas 140 - 141
projektas 25, 137 - 138
Darbo tvarkos taisyklės
keitimas 212, VII.XVIII
pareiškimai dėl darbo tvarkos 173
taikymas 211, VII.XVIII
tarpinstituciniai susitarimai 127
Deklaracija
finansinių interesų 9, I
Delegacijų pirmininkų sueiga 28
Delgacijos 23, 146
ad hoc 25
jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose 200
nuolatinės 25, 198
pirmininkas 28
tarpparlamentinės 198, VII.II
Demokratija 36, 81, 102, 122, 209 - 210, IV
Derinimas 60
Dialogas su Taryba 58, 63
Diskusijos
atidėjimas 172, 177
bendros 143
dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų 122, 137, IV
neeilinės 141
pabaiga 172, 176
po pareiškimo 110
procedūra be svarstymo ir pakeitimų 46, 138
Dokumentai
išdalijimas 144, 148
konfidencialūs VIII
susipažinimas su dokumentais 103 - 104, 148, XV
teisėkūros dokumentai 43
E
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Ekonominė politika 114
Elektroninis peticijų registras 202
Elgesio normos 9, 152, X
Elgesys
elgesio kodeksas XVI
elgesio normos 9, 152, X, XVI
Eurogrupė II
Europolas 100, VII.XVII
Europos centrinis bankas
kandidatūros 109
klausimai, į kuriuos atsakoma raštu 118
pareiškimai 113
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 124
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) 10
Europos Parlamento nariai 1 - 9, 136
finansiniai interesai 9
išlaidos 8
įgaliojimų laikas 4
Europos politinės partijos 208 - 210
atsakingo komiteto įgaliojimai 210
biuro įgaliojimai 209
finansavimo neskyrimas 209
įgyvendinimo taisyklės 23
nepriklausomų žymių asmenų komitetas 210
netinkamai išmokėtų sumų grąžinimas 209
pirmininko įgaliojimai 208
programa 210
techninė parama 209
Europos Taryba 199
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja 199
Europos Vadovų Taryba 110
F
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Finansai 80
Finansiniai interesai
Europos Bendrijų 10
Parlamento narių 9, I
Finansiniai padariniai 36, 38, 96
Finansinis poveikis 45, 47
Finansinis protokolas 90
Finansinis suderinamumas 38, 45
Frakcijos 30 - 31, 33 - 34
atstovaujančiųjų frakcijai narių skaičiaus pasikeitimas 186 - 187
kūrimas 30
teisinė padėtis 31
veikla 31
G
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais 29, 103 - 104, XV
Galutinis teisininkų lingvistų atliekamas tekstų peržiūrėjimas 71, 74, 180
Generalinis sekretoriatas 23, 207
Generalinis sekretorius 4, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 207, 209
Glaudesnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių 81 - 82
Grąžinimas komitetui
biudžetas V.3, V.6
įvykdymo patvirtinimas VI.5
klaidų ištaisymas 216
Komisijos pasiūlymai
 antrasis svarstymas 63
 atmetimas 56
 balsavimo atidėjimas 57
pasiūlymai dėl procedūros 172
Tarybos bendroji pozicija 43
H
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Himnas 213
I
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Ieškiniai Teisingumo Teismui 128 - 129, 204, 206, VI.6
Imunitetai ir privilegijos
Parlamento narių 5 - 7, VII.XVI
Iniciatyva
numatyta EB sutarties 192 straipsnyje 42
pranešimas savo iniciatyva 41, 48
teisėkūra 35 - 36, 41 - 42
valstybės narės 44
Išdalijimas 144, 148, 179, IV
Išmokos 8, 153
Į
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Įgaliojimai derėtis 90
Įgaliojimų laikas
Parlamento nariai 4
Įgaliojimų patikrinimas 3, 12, 189, VII.XVI
Įgyvendinimo priemonės 88, XIII
Įslaptinta informacija 5, 29, VIII.B, VIII.C, XV
J
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Jungtinės grupės 32, I
Jungtiniai parlamentiniai komitetai 200
K
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Kadencija
Parlamento vadovai 17
Kalbėtojai
kalbėjimo laikas 110, 115, 140 - 142, 150 - 151, 153, 172 - 173
kalbėjimo laiko paskirstymas 122, 149, IV
kalbėtojų sąrašas 176
kalbos
žodžio suteikimas
Kalbos 23, 146 - 147
Kandidatūros
Europos centrinis bankas 109
Komisijos pirmininkas 105
kvestoriai 16
Parlamento pirmininkas 14
Parlamento pirmininko pavaduotojai 15
Parlamento vadovai 13 - 16
Keitimas
Darbo tvarkos taisyklės 211 - 212, VII.XVIII
Komisijos pasiūlymo 53
Klaidų ištaisymas 180, 216
Klausimai
atsakoma raštu 117 - 118, III
atsakoma žodžiu ir dėl jų diskutuojama 115
Biurui, Pirmininkų sueigai ir kvestoriams 29
Europos centriniam bankui 118, III
klausimų valanda 116
nebaigti klausimai 214
prioritetiniai 117
Tarybai ir Komisijai 20, 115 - 117, II
trumpi ir glausti 110 - 111
Klausimų valanda
komitete 197
plenariniame posėdyje 116, II
Klausymai 23, 185, 193, 202, XVII
Komisija
biudžeto įvykdymo patvirtinimas 76
derybų įgaliojimai 90
išrinktos Komisijos politinės gairės 105
įgyvendinimo įgaliojimai 88, XIII, XIV.I
kalbėjimo laikas 149
klausimai 115 - 117, II
metinis pranešimas dėl Europos Bendrijos teisės taikymo 119
nariai 106, XIV
nario atsistatydinimas XIV
pareiškimai 110 - 111
Parlamento informavimas XIV
pasiūlymo atmetimas 56, 87
pasiūlymo atšaukimas 39, 56, 65
pasiūlymo keitimas 53
pasiūlymo pakeitimų priėmimas 57
pirmininkas 105
pozicija dėl pakeitimų 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
prašymas pateikti nuomonę 43
rinkimai 106
siūlymas pareikšti nepasitikėjimą 107
teisėkūros ir darbų programa 35
tolesni veiksmai, Parlamentui pateikus nuomonę 58 - 60
Komisijos pirmininko rinkimai 105
Komitetai 45 - 50, 52, 183, 185 - 191, 193 - 197, VII
antrasis svarstymas 61 - 63
atsakingi 42 - 43, 63
balsavimas 195 - 196
bendri posėdžiai 51, 188
biuras 52, 191
derinimas 60
dialogas su Taryba 63
įgaliojimai ir veiklos kryptys 25, 183, 188, VII
įgaliojimų patikrinimas 3, 189, VII.XVI
jungtiniai parlamentiniai 200
klaidų ištaisymas 216
klausimo grąžinimas nagrinėti 175
klausimų valanda 197
komitetų teisės 186 - 187
konfliktas dėl kompetencijos 188
nariai 186, 191
nuomonę teikiantys komitetai 49, 188, 195
nuomonės 49 - 50
pakomitečiai 188, 190
pavaduojantys nariai 187
pirmasis svarstymas 37 - 39, 53 - 54
pirmininkas 27, 52, 185, 191
plenarinio posėdžio metu pateikti pakeitimai 161
posėdis skubos tvarka 97, 101
posėdžiai 23, 46, 63, 96, 99, 103, 106, 108 - 109, 113, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A
posėdžių protokolai 103, 194
posėdžių vieta 135
pranešimas 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
procedūra 63, 193 - 195, 197
sudarymas 183, 185, IX
sudėtis 25, 186
susiję 50, 88
Taikinimo komitetas 67 - 69
tyrimo komitetas 25, 185 - 186, 188, IX
trečiasis svarstymas 67 - 68
Komitetų koordinatoriai 191
Komitetų kvietimas į posėdį 193
Komitetų pirmininkų sueiga 27
Komitologija XIII
Kompromisiniai pakeitimai 57, 63, 66, 160 - 161
Konfidencialumas 5, 29, 103, 185, 205, VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX, XV
Konsultavimasis 43 - 44
bendra užsienio ir saugumo politika 96
dėl valstybės narės pateiktų iniciatyvų 44
EB sutarties 122 straipsnis 83
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 124
Europos Agentūros 126
pakartotinė 59
policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose 100
pranešimas 45
Regionų komitetas 125
Korupcija 10
Kova su sukčiavimu ir korupcija 10
Kvestoriai
funkcijos 9, 22 - 23, 26, I, X
klausimai 29
rinkimai 13, 16 - 17
sprendimų viešumas 29
Kvietimas padaryti pareiškimą
kandidatų į Audito Rūmų narius 108
kandidatų į ECB 109
kandidatų į Komisijos pirmininkus 105
vyriausiojo įgaliotinio BUSP 94
Kvorumas 155, 195
L
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Laikinai einantis Pirmininko pareigas 12
Laikinieji komitetai (žr. Specialieji komitetai)
Laissez-passer 5
Laisva vieta 4, 18
Lankytojams skirtos vietos 145
Leidimai 9, X.1
Lobistai 9, X
M
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Mandatas 2, VII.XVI
Mažumos nuomonė 52
Metinė teisėkūros programa 35 - 36, 42 - 43
Metinis pranešimas 119
Metinis pranešimas dėl Europos Bendrijos teisės taikymo 119
Mėnesinė sesija 134
N
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Nariai
Audito Rūmų 108
Europos centrinio banko 109
Europos Parlamento 1 - 9, 136
Komisijos 106, XIV
komiteto 185 - 186, IX
nepriklausomi 33
padėjėjai X
pašalinimas 153
pavaduojantys nariai
Nebaigti klausimai 214
Neeilinės diskusijos 141
Neeilinis Parlamento posėdis 134
Negaliojimas
dokumentai 214
pakeitimai 156 - 157
Neoficialios narių grupės 32, I
Nepasitikėjimas 107
Nepriklausomi Parlamento nariai 33
Nuobaudos 153 - 154
Nuomonės
dėl Tarybos rekomendacijų 83
komitetų 37 - 38, 49 - 50, 121, 188, 202 - 203, V.1, VI.1, VII
mažumos 52, 185
Parlamento 55, 90, 96, 99, 105, 108 - 109, 119, 142, 195
prašymai pateikti nuomonomę 43 - 44
tolesnių veiksmų procedūra, Parlamentui pateikus nuomonę 58 - 60
O
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Ombudsmenas 204 - 206
atleidimas 206
paskyrimas 204
veikla 205, XI
Organizavimo tvarka
posėdžių 23, 145 - 154
P
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Paaiškinimai dėl balsavimo 20, 170
Padėjėjai X.2
Pagrindimas (prie siūlomo pakeitimo) 45, 47, 49, 156
Pagrindinės laisvės 81, 102
Pagrindinės teisės 36, 81, VII.XVII
Pagrindiniai principai 9, 102, VII.XVIII
Pagrindinių teisių chartija 36, 103
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui 59
Pakeitimai 156
atsiėmimas 156
balsavimo tvarka 161
išdalijimas 156
kalbos 146 - 147, 156
Komisijos pasiūlymas 87
Komisijos pozicija 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
komitete 161, 195
kompromisiniai 57, 63, 66, 160 - 161
negaliojimas 156 - 157
pakartotinis teikimas 156
pateikimas 156, 195
plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų nagrinėjimas komitete 161
priėmimas 57
priimtinumas 20, 87, 157
pristatymas 156
procedūra be 46, 137
spausdinimas 156
terminai 156
žodžiu 97, 156, 195
Pakomitečiai 188, 190
Pareigų pasibaigimas pirma laiko 19, 153
Pareigūnai 12 - 21, 152 - 153
Pareiškimai 110, 113, 123
asmeniniu klausimu 151
Audito Rūmų 112
dėl darbo tvarkos 20, 173
dėl procedūros 172 - 178
Europos centrinio banko 113
Europos Vadovų Tarybos 110
kandidato į Komisijos pirmininkus 105
Komisijos 110
Tarybos 110
vyriausiojo įgaliotinio BUSP 94
Parlamentai
konferencijos 132
valstybių narių 25, 130 - 131
Parlamento pirmininkas
funkcijos 20, 23, 73, 111, 116, 122, 126, 128, 149 - 150, 153, 157, 171, 173, 208, 210, 216, II, XVI
rinkimai 14, 17 - 18
Parlamento pirmininko pavaduotojai
funkcijos 21 - 22, 25
rinkimai 17 - 18
Parlamento sukvietimas 134
Parlamentų konferencijos 132
Pasirašymas
priimtų aktų 73
Pasiūlymai
dėl procedūros 172
dėl rezoliucijų 47 - 49, 58, 78, 85, 98, 102, 110, 115, 120, 122, 157, 202, 214, IV
Paskirstymas
kalbėjimo laiko 122, 149, IV
vietų 34
Paskyrimai
Audito Rūmų nariai 108
balsavimo procedūra 169
Europos centrinis bankas 109
Komisijos delegacijų užsienyje vadovas 95
Komisijos pirmininkas 105
komitetų nariai 186
kvestoriai 16
ombudsmenas 204
Parlamento pirmininkas 14
Parlamento pirmininko pavaduotojai 15
Parlamento vadovai 13 - 16, 186
paskirtieji Komisijos nariai 106
specialūs įgaliotiniai BUSP 93
vyriausiasis įgaliotinis BUSP 92
Pašalinimas
iš delegacijos 153
iš komiteto 193, VIII.A
iš posėdžių salės 153
Patekimas
į lankytojams skirtas vietas 145
į Parlamentą 9, XVI
į posėdžių salę 145
Patikrinimas
įgaliojimų 3, 12, 189, VII.XVI
teisino pagrindo 37
Pavaduojantys nariai 187
Pavaduotojai (žr. Pirmininko pavaduotojai)
Pažeidimai
pagrindinių principų 102
žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės 122, 137, IV
Perdavimas nagrinėti komitetui
antrasis svarstymas 63
klaidų ištaisymas 216
pirmasis svarstymas 43
Personalo planas (Generalinio sekretoriato) 23, 207, V.8
Peticijos 201 - 203, 214, VII.XX
Pinigų politika 113
Pirmasis posėdis 3, 12, 134
Pirmasis svarstymas 36 - 39, 43, 53 - 60, 71
balsavimas 55
biudžetas V.3, V.4
derinimas 60
nagrinėjimo komitete etapas 37 - 39, 45 - 50, 52 - 54
pabaiga 53, 55
sutarimas 70
svarstymo plenariniame posėdyje etapas 55 - 57
tolesni veiksmai 58 - 60
Pirmininkas
Komisijos (rinkimai) 105
Parlamento (žr. Parlamento pirmininkas)
Pirmininko pavaduotojai
funkcijos 21 - 22, 25, 68, 104
rinkimai 13, 15, 17 - 18
Pirmininkų sueiga
funkcijos 25, 153, 210
klausimai 29
sprendimų viešumas 29
sudėtis 24
Plenarinis posėdis
antrasis svarstymas 64 - 66, 72
biudžetas V
pakeitimai 49, 156, 161
pirmasis svarstymas 55 - 57, 69
protokolas 179
stenograma 181
trečiasis svarstymas 69
Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose 99 - 101
Posėdžiai 134
organizavimo tvarka 23, 145 - 154
posėdžių viešumas 96, 99, 179, 181, 193 - 194, VIII.A
protokolas 179
stenograma 181
sustabdymas arba pabaiga 140, 152, 154, 172, 178
veiklos viešumas 182
vieta 135
Pozicija
bendroji 61
Komisijos 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
Tarybos 58
Pranešimas
dėl Bendrijos teisės taikymo 119
dėl valstybės narės pateiktų iniciatyvų 44
kitų institucijų 119
Komisijos 119
mažumos nuomonės 52, 185
nesusijęs su teisėkūra 47
pakartotinis 56 - 57
pasiūlymo dėl rezoliucijos pagrindu 120
pateiktas žodžiu 56 - 57
preliminarus pranešimas (pritarimo procedūra) 81
rengimas 52
savo iniciatyva 25, 41 - 42, 48, 102, 119 - 120
susijęs su teisėkūra 45, 55
žodinis 52, 142
Preliminarus pranešimas (pritarimo procedūra) 81
Priedai 212, 215
Priežiūros galios 86, 88, 128 - 129
Priimtinumas 172, 174
klausimų (klausimų valanda) 116
klausimų, į kuriuos atsakoma raštu 117
pakeitimų 20, 66, 157, 161
Priimti teisės aktai 73
Priimti tekstai 180
Pritarimo procedūra 81 - 82, 89 - 90, 102
Privilegijos ir imunitetai 5 - 7, 207
Procedūra
balsavimo 138, 158 - 159, 195
be svarstymo ir be pakeitimų 46, 137
biudžetinė 75 - 76, 78, V, VII.IV
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 76 - 77, 80
derinimo 60
dėl tolesnių veiksmų, Parlamentui pateikus nuomonę 58 - 60, 185
komitete 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 195, 197, 216, VIII.A
pasiūlymai dėl procedūros 20, 172
pritarimo 73, 81, 89 - 90
savanoriškų susitarimų nagrinėjimo 85
skubos tvarka 142
supaprastinta 46, 138
taikinimo 67 - 68
teisėkūros 35 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 88, 128 - 129, 216
Proporcingumo principas 36, 44
Protokolas
Biuras 29
komitetai 194, VIII.A
Pirmininkų sueiga 29
posėdžio 179
R
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Rašytiniai pareiškimai
įtraukti į registrą 123
pridedami prie stenogramos 149
Regionų komitetas 125
Registras
lobistų 9, X
Parlamento dokumentų 104, XV
Parlamento narių deklaracijų I
peticijų 201 - 203
Rekomendacijos 42, 64, 81, 120 - 121, 123
antrajam svarstymui 63 - 64
atlikus tyrimą 185
bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais 96 - 97
dėl derybinių įgaliojimų
dėl ekonominės politikos bendrų gairių 114
dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 99, 101
dėl stojimo sutarčių 81, 89, 200
Tarybai 97, 101, 121
Tarybos (pagal EB sutarties 122 straipsnį) 83
Rinkimai
Europos Parlamento 1, 214
Komisijos narių 105 - 106, XVII
Komisijos pirmininko 105
kvestorių 13, 16 - 18
Parlamento pirmininko 13 - 14, 17 - 18
Parlamento pirmininko pavaduotojų 13, 15, 18
S
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Santykiai su kitomis institucijomis 25, 34, 105 - 125, 127
Savanoriški susitarimai 85
Sąjungos simboliai 213
Sąmata 79, VII.IV, VII.V
Sekretoriatas
frakcijų 31
nepriklausomų Parlamento narių 33
Sesija 134
Siūlymai
pareikšti nepasitikėjimą Komisija 107
Skaidrumas
Parlamento narių finansiniai interesai 9, I
Parlamento veikla 103 - 104
teisėkūros procese 39
Skubos tvarka 142
Skundai 154
Slapto pobūdžio informacija 5, VIII.B, VIII.C, XV
Slapto pobūdžio informacijos perdavimas VIII.B
Socialinis dialogas 84
Specialieji komitetai 184, 188, 190
Stebėtojai 11
Stenograma 181
Stojimas į ES
derybos 89, 200, XIV.II
sutartys 81, 89, 200
Subsidiarumo principas 36 - 37, 44
Sukčiavimas 10, XII
Sukvietimas
Parlamento 134
Supaprastinta procedūra 46, 138
Susiję komitetai 50, 88
Susipažinimas su dokumentais 5, 103 - 104, 148, XV
Sutarimas per antrąjį svarstymą 70, 72, XX
Sutarimas per pirmąjį svarstymą 70 - 71, XX
Sutartys 81, 89, VII.XVIII
Svarstymai 37 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73
Š
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Šešėliniai pranešėjai 191
Šūkis 213
T
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Taryba 110
bendroji pozicija 61
dialogas su atsakingu komitetu 58, 63
kalbėjimo laikas 149
klausimai Tarybai 115 - 117, II
konsultavimasis 43, 45
neveikimas 129
pareiškimai 110
posėdžiai 40
rekomendacijos Tarybai 97, 101, 121
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros procedūrų metu 70
Tarpinstituciniai susitarimai 127, 215, VIII.B, VIII.C, XIV.II
Tarpparlamentinės delegacijos 198
Tarptautiniai susitarimai 90 - 91
Teisėkūros dokumentai 43
Teisėkūros iniciatyva 35, 41 - 42
Teisėkūros ir darbų programa 35
Teisėkūros procedūros 35 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 88, 128 - 129, 216, XIV.I
Teisėkūros rezoliucija 44 - 45, 55 - 57, 158
Teisinė valstybė 36, 81, 102, 122, 209 - 210, IV
Teisingumo Teismas (ieškiniai) 128 - 129, 204, 206, VI.6
Teisinis pagrindas
atsakingas komitetas VII.XVI
EB sutarties 192 straipsnyje numatyta iniciatyva 42
Komisijos pasiūlymo keitimas 59
patikrinimas per pirmąjį svarstymą 37
tarptautiniai susitarimai 90
Teisminis bendradarbiavimas 99 - 101
Tekstai (žr. Priimti tekstai)
Terminai
diskusijos ir balsavimas 144
pakeitimų pateikimas 156, 161
pranešimo pateikimas 52
prašymas balsuoti dalimis 163
pratęsimas 62, 67, 69
vardinio balsavimo prašymas 167
Tyrimas (tyrimo komitetai) 185, IX
Trečiasis svarstymas
bendras tekstas 69
svarstymas plenariniame posėdyje 69
taikinimas 67 - 68
Trečiosios šalys
AKR VII, VII.II
asocijuotosios šalys 200
santykiai su 25, 200
stojimo derybos 89, 200, XIV.II
stojimo sutartys 81, 89
Trukdymas 152
nedelsiant naudojamos priemonės 152
Trumpas pagrindimas 49, 212
Trumpo pristatymo tvarka 48, 139
Tvarka posėdžių salėje 145, 152 - 154, XVI
Tvarkos pažeidimai už salės ribų 153, XVI
U
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Užsienio politika 96 - 97, VII.I
V
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Vadovų rinkimai
kvestoriai 16
Pirmininkas 14
pirmininko pavaduotojai 15
Valdymo organai 22 - 29
Vertimas (žodžiu) 146
Vėliava 213
Vienodas balsų skaičius 159
Vienos minutės kalbos 150
Vyriausiasis įgaliotinis BUSP 92, 96, II
Ž
Eiti į puslapio viršųAnkstesnis
Žmogaus teisės 81, 98, 102, 122, 209 - 210, IV
Teisinė informacija - Privatumo politika