Eiropas Parlamenta Reglaments
7. parlamentārais sasaukums - 2009. gada jūlijs
PDF 1223k
SATURA RĀDĪTĀJS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
AĀBCDEĒFGĢHIĪJKLMNOPRSŠTUVZ
Arābu cipari norāda pantus; romiešu cipari norāda pielikumus, un tiem sekojošie arābu vai romiešu cipari vai burti norāda iedaļas, pantus vai šo pielikumu punktus.
A
Uz lapas sākumuNākošais
Aģentūras
apspriešanās 126
Amata pilnvaras 12 - 18, 20 - 21
amata pilnvaru laiks 4, 17
priekšlaicīga izbeigšana 19
Amatpersonas 152 - 153
Amatu saraksts (Ģenerālsekretariāts) 23, 68, V.8, VII.II
Apakškomitejas 188, 190
Apelācijas procedūras 154
Apmeklējumu reģistrs 136
Apspriešanās
apspriežu procedūra 55 - 56
atkārtota apspriešanās 59
dalībvalsts izteiktie ierosinājumi 44
Eiropas aģentūra 126
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 124
KĀDP, kopējā ārpolitika un drošības politika 96, VII.I
par Padomes ieteikumiem (EK līguma 122. pants) 83
policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās 100
Reģionu komiteja 125
ziņojumi 45
Arhīvi 179, 203
Asociētās valstis 200
Atkāpšanās
deputāta 4
Komisijas locekļa XIV
Atklāšanas runa 14
Atškirības 4
Attiecības ar
citām iestādēm 25, 60, 105 - 117, 119, 121, 124 - 125, 127, 215
dalībvalstu parlamentiem 25, 130 - 132
trešām valstīm 25
Atzinumi
komiteju atzinumi 37 - 38, 46, 49 - 50, 120 - 121, 147, 188, 202 - 203, V.1, VII
Parlamenta atzinumi 55, 90, 96, 99, 142
par Padomes ieteikumiem (EK līguma 122. pants) 83
pārraudzība 58 - 60
pieprasījums izteikt atzinumu 43 - 44
Ā
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
ĀKK VII, VII.II
ĀKK un ES konvencija VII.XIV
Ārkārtas sanāksmes/sēdes
komitejā 97, 101
Parlamentā 134
Ārpolitika VII.I
B
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Balsošana 155, 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
aizklāta balsošana 13, 108, 169
ar elektroniskās balsošanas iekārtas palīdzību 165, 167 - 168
atlikšana 37, 56 - 57, 106, 177
balsojuma apstrīdēšana 171
balsojuma skaidrojums 20, 170
balsošana atsevišķi 160
balsošana komitejā 195
balsošana kopumā 20, 83, 160 - 161
balsošana pa daļām 20, 160, 163
balsošana pēc saraksta 20, 160, 167 - 169, 195
balsošanas kārtība 158 - 159, 161, 195
balsošanas pamatprincipi 160
balsošanas secība 20, 158, 161
balsstiesības 164
bez balsošanas 56, 72
grozījumi 156, 160 - 162
otrais lasījums 64 - 66, 72
paceļot roku 165
pieceļoties kājās vai paliekot sēžam 165
pirmais lasījums 55 - 57
spēkā esamība 155, 171
trešais lasījums 69
vienāds balsu sadalījums 14 - 15, 22, 159, 191
ziņojums ar vairāk nekā piecdesmit iesniegtiem grozījumiem 162
Birojs
delegāciju biroji 198
komiteju biroji 185, 191, VIII.A
Brīvas vietas 4, 17 - 18
Brīvprātīgas vienošanās 77, 85
Budžeta izpilde 76, 78, VI
Budžeta izpildes apstiprināšana
Komisijas 76 - 77
lēmums VI
Parlamenta 80
Parlamenta priekšsēdētāja 77
Revīzijas palātas paziņojums 112
Budžets 75 - 78, V, VI, VII.IV, VII.V
atbildīgās komitejas VII.II, VII.III
budžeta izpildes apstiprināšana 76 - 77, VI, VII.V
izdevumi 80
izpildes kontrole 78, 112
jaunās maksimālās likmes noteikšana V
kopbudžets 75, 78, V, VII.II, VII.III
papildbudžets 75, V
pieņemšana galīgā variantā V
tāme 79, V
C
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Caurlaides 9, X
Ceļošanas atļaujas 5
Cilvēktiesības 81, 98, 102, 122, 209 - 210, IV
Cilvēktiesību pārkāpumi 98, 102, 122, 137, IV
D
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Dalībvalstu parlamenti 25, 130 - 132
Darba kārtība
apstiprināšana 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 101, 115, 122, 138, 140 - 142, 175
galīgais darba kārtības projekts 122, 138, 140
grozījumi 140, 175, 177
komitejā 63, 193, VIII.A
neaizskaramības atcelšana 7
projekts 25, 137 - 138
Darba norise 137, 144
Debašu vai balsošanas atlikšana 172, 177
Debates
atbildīgās komitejas dialogs ar Padomi 63
atlikšana 172, 177
ārkārtas debates 141
debates par cilvēktiesību pārkāpumiem 122, 137, IV
kopīga apspriešana 143
pagaidu izmeklēšanas komitejas ziņojums 185
pēc paziņojuma 110
procedūra bez debatēm 46, 138, 149, 153
slēgšana 172, 176
Delegācijas 23, 146
ad hoc 25
apvienotās parlamentārās komitejas 200
delegāciju vadītāju konference 28
parlamentu konferencei 132
parlamentu sadarbības delegācijas 198, VII.II
pastāvīgās delegācijas 25, 198
Delegāciju vadītāju konference 28
Demokrātija 36, 81, 102, 122, 209 - 210, IV
Deputāti 1 - 9, 136
aizstājēji 3, 45, 47, 63, 68, 156, 185, 187, 190, II
apakškomitejas 190
bijušie deputāti 9
finansiālās intereses I
palīgi X
pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 33
Deputātu izraidīšana 153
Deputātu izslēgšana no komitejas VIII.A
Deputātu pilnvaras 2, VII.VI
deputāta pilnvaru laiks 4
pilnvaru pārbaude 3, 12, 189
Devīze 213
Dialogs ar Padomi 58, 63
Dokumenti
izplatīšana 144, 148
konfidenciāli VIII.A, VIII.B
neizskatīti jautājumi 214
normatīvie 43
piekļuve 103 - 104, 148
spēku zaudējušie 214
E
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Eirogrupa II
Eiropadome 110, 114
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 10, XII
Eiropas Centrālā banka
jautājumi 118
paziņojumi 113
valdes locekļu iecelšana 109
Eiropas Kopienu Tiesa
ombuds 204, 206
prasības iesniegšana tiesā 128 - 129, 206, VI.6
Eiropas lietu komiteju konference (COSAC) 131
Eiropas līmeņa politiskās partijas 208 - 210
atbildīgās komitejas kompetence 210
finansējuma pārtraukšana 209
ievērojamo personu komiteja 210
īstenošanas noteikumi 23
nepareizi saņemto summu atgūšana 209
Parlamenta priekšsēdētāja kompetence 208
Prezidija kompetence 209
programma 210
tehniskā palīdzība 209
Eiropas Padome 199
Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja 199
Eiropas Parlamenta atzinuma pārraudzība 58 - 60, 185
Eiropas Parlamenta informēšana
KĀDP, kopējā ārpolitika un drošības politika 96
pamatprincipu neievērošana 102
policijas un tiesu iestāžu sadarbība kriminallietās 99
Eiropas Parlamenta pārstāvēšana 20, 40
Padomes sēdēs 40
Parlamenta priekšsēdētājs 20
Eiropas Parlamenta Reglaments
grozīšana 127, 211 - 212, VII.XV
iestāžu nolīgumi 127
neievērošana 173
piemērošana, interpretācija 211
Eiropas Parlamenta sastāvs 3 - 4
Eiropas Parlamenta un Komisijas ietvarnolīgums XIV
Eiropas policijas dienests (Eiropols) 100, VII.IV, VII.XVII
Eiropas Savienības simboli 213
Ekonomikas politika 114, VII.V
Ekonomikas politikas pamatnostādnes (Komisijas ieteikumi) 114
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 124
Elektroniskā balsošanas iekārta 165, 167 - 168
ES līguma principu pārkāpumi (7. panta 1. punkts) 81, 102
Ē
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Ēnu referenti 192
F
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Finansiālā atbilstība 38, 45, 47
Finansiālā ietekme 36, 38, 96
Finansiālās intereses 3, I, XII
Finanšu noteikumi 80
Finanšu protokols 90
Finanšu resursi 36
Finanšu ziņojums 45, 47
G
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Gadskārtējā sesija 4, 134
Galīgā juridiski lingvistiskā redakcija 71, 74, 180
Grāmatvedība 79 - 80, VII.II, VII.III, VII.IV, VII.V
Grozījumi 156
apstiprināšana Padomē 71
atsaukšana 156
balsošana kopumā 160
balsošanas kārtība 161
balsošana vispirms 160
budžetā V.1, V.3, V.4, V.5
cita deputāta pārņemti grozījumi 156
drukāšana 156
iesniegšana 156
izklāsts 156
izplatīšana 156
Komisijas priekšlikums 53 - 54, 57 - 58, 61, 66, 87, XIV
komitejā 162, 195
kompromiss 57, 63, 66, 160 - 161
kopējā nostāja (otrais lasījums) 66 - 67
kopīgs projekts (trešais lasījums) 69
mutiski izteiktie 97, 156
pieņemamība 20, 66, 87, 157, 161
pirmais lasījums 55, 57
procedūra bez grozījumiem 46, 138
Reglamenta grozīšana 211 - 212
spēka zaudēšana 156 - 157
termiņi 156
to pieņemšana 57
vairāk nekā piecdesmit grozījumu iesniegšana 162
valodas 146 - 147, 156
Grozījumu izklāsts 156
Grozījumu projekti 49, V.1, V.3, V.4, V.5
Ģ
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Ģenerālsekretariāts 23, 207
Ģenerālsekretārs 4, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 179, 207, 209
H
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Himna 213
I
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Iebildumi
balsojuma apstrīdēšana 171
grozījumi, kas nav izdalīti visās valodās 156
Reglamenta interpretācija 211
Iecelšana (sk. arī "Ievēlēšana") 105 - 109
delegācijas vadītājs 95
Eiropas Centrālā banka 109
īpašie pārstāvji (KĀDP, kopējā ārpolitika un drošības politika) 93
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas Augstais pārstāvis 92
Revīzijas palāta 108
Iesaistītās komitejas 50, 88
Iestādes 35, 105 - 119, 185, II, IV, VII.III, VII.XV, IX
Iestāžu (no)līgumi 127, 215, VIII.B, VIII.C
Iestāžu sarunas likumdošanas procedūru gaitā 70
Ieteikumi
EK līguma 192. pantā paredzētā iniciatīva
ekonomikas politikas pamatnostādnes 114
izmeklēšanas komitejas ziņojumi 185
KĀDP, kopējā ārpolitika un drošības politika 95 - 97
otrais lasījums 63 - 64
Padomei 97, 101, 121
Padomes ieteikumi 83
piekrišana 81
pievienošanās līgumi 81, 89, 200
policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās 99, 101
sarunu pilnvaras 42, 90
Ievēlēšana
Komisija 106, XVII
Komisijas priekšsēdētājs 105
kvestori 13, 16, 18
Parlamenta priekšsēdētājs 13 - 14, 18
Parlaments 1, 214
priekšsēdētāja vietnieki 13, 15, 18
Iniciatīva
dalībvalsts izteiktais ierosinājums 44
EK līguma 192. pantā paredzētā iniciatīva 42
likumdošanas 35, 41 - 42
patstāvīgs ziņojums 41, 48
Izdevumi
izdevumu segšana 80
izdevumu uzņemšanās 80
Izdevumu atlīdzināšana 8
Izmeklēšanas tiesības 185, IX
Izpildes pasākumi 128
Izplatīšana 144, 148, 179, IV
Izskatīšana
budžets V
deputātu pilnvaras 3
konfidenciāli dokumenti VIII.A
lēmums par budžeta izpildi VI
normatīvie dokumenti 43
Izslēgšana
no delegācijas 153
no komitejas 193
Ī
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Īpašās komitejas 184, 188, 190
Īpašie pārstāvji (KĀDP, kopējā ārpolitika un drošības politika) 93 - 94
Īsas uzstāšanās procedūra 48, 139
Īstenosanas noteikumi 88, XIV.I
Īstenošanas pasākums 88, XIV.I
J
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Jautājuma nepieņemamība 172, 174
Jautājumi
Eiropas Centrālajai bankai 118, III
jautājumu laiks 116, II
mutiski 115
Padome, Komisija 20, 115 - 117
Prezidijs, Priekšsēdētāju konference, kvestori 29
prioritāri 117
rakstiski 117, III
trīsdesmit minūtes īsu un precīzu jautājumu uzdošanai 110
Jautājumu laiks 116, II
komitejā 197
plenārsēdē 116
Juridiskais pamats
atbildīgā komiteja VII.VI, VII.XVI
EK līgumā 122. panta paredzētā iniciatīva 42
Komisijas priekšlikums 59
pārbaude 37
starptautiskie nolīgumi 90
K
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Kandidatūras
Eiropas Centrālā banka 109
Komisāru kandidāti 106
komitejas 186
kvestori 13, 16
ombuds 204
Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki 13, 15
Parlamenta priekšsēdētājs 13 - 14
Karogs 213
KĀDP, kopēja ārpolitika un drošības politika 92 - 97, VII.I, VIII.B
Kārtība sēžu zālē 145, 152 - 154, XVI
Kļūdu labojumi 180
Komisija
atkāpšanās 107
budžeta izpildes apstiprināšana 76
grozījumi priekšlikumā 57
izpildu pilnvaras 88, XIII, XIV.I
īstenošanas noteikumi
īstenošanas pasākums 88
jautājumi (jautājumu laiks) 116, II
Komisijas ievēlēšana 106
lēmumu izskaidrošana 111
likumdošanas gada programma 35
locekļa atkāpšanās XIV
locekļi 106, XIV
mutiski un rakstiski jautājumi 115, 117
nostāja jautājumā par grozījumiem 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
Parlamenta informēšana XIV
paziņojumi 110
pieprasījums izteikt atzinumu 43
priekšlikuma atsaukšana 39, 56, 58, 65
priekšlikuma grozījums 53
priekšlikuma noraidīšana 56, 87
priekšlikums izteikt neuzticību 107
priekšsēdētāja ievēlēšana 105
programma 106
sarunu pilnvaras 90
tālāka virzība 58 - 60
uzstāšanās laiks 149
Komisijai piešķirto izpildu pilnvaru īstenošana XIII
Komisijas likumdošanas programma 35, 42 - 43
Komisijas priekšlikums
atsaukšana 39, 56, 58
grozījumi 45, 53, 57, 81
grozījumu pieņemšana 54 - 55, 57 - 58
Komisijas nepieņemtie grozījumi 54
noraidīšana 56, 179
Komisijas priekšsēdētājs, ievēlēšana 105
Komitejas 45 - 50, 52, 147, 183 - 191, 193 - 197
apvienotās sanāksmes 51
iesaistītās 50, 88
izveide 184
kļūdu labojumi 216
pagaidu 184
Komiteju koordinatori 192
Komiteju pienākumi 25, 50, 147, 183, 188, 200, VII
kompetenču konflikts 188
Komiteju priekssēdētāju konference 27
Komiteju procedūra XIII
Kompromiss, grozījumi 57, 63, 66, 160 - 161
Konfidencialitāte 5, 29, 103, 185, 203, VIII, IX
Konstitutīvā sēde 3, 12, 134
Kopējā nostāja 61, 63 - 66, 72
apstiprināšana bez grozījumiem 72, 129
balsošanas kārtība 158
grozījumi 66
lēmuma nepieņemšana Padomē 129
nodošana atpakaļ komitejai 43
noraidīšana 65
paziņošana 61 - 63
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas Augstais pārstāvis 92, 94, 96, II
Kopējās nostājas paziņošana 61 - 63
Kopējās nostājas pieņemšana 72
Kopienas tiesības
pārstrādāts 87
vienkāršošana 86 - 87
Kopienas tiesību kodifikācija 86
Kopienas tiesību pārstrādāšana 87
Kopienas tiesību piemērošana 128, 185, VII.XVI, IX, XIV.I
Kopienas tiesību vienkāršošana 87
Kopīga apspriešana 143
Kopīgā deklarācija (1975. gads) 60
Krāpšana 10, XII
Krāpšanas apkarošana 10, XII
Kvalificēts balsu vairākums/minimālais deputātu skaits
amata pilnvaras
 amata pilnaru laiks 17
 kandidatūras 13
 kvestori 16
 Parlamenta priekšsēdētājs 14
 priekšlaicīga pārtraukšana 19
 priekšsēdētāja vietnieki 15
amatpersonu iecelšana
 Eiropas Centrālā banka (pieprasījums atlikt balsošanu) 109
 ombuds (atlaišana) 206
 ombuds (balsošana) 204
 ombuds (kandidatūras) 204
 Revīzijas palāta (pieprasījums atlikt balsošanu) 108
cilvēktiesības 81, 102, IV
Eiropas līmeņa politiskās partijas 210
ES līguma principu pārkāpumi 102
galīgais darba kārtības projekts 138, 140
grozījumi un labojumi
 atteikšanās balsot, ja grozījums nav izdalīts visās valodās 146 - 147, 156
 budžets (otrais lasījums) V.5
 budžets (pirmais lasījums) V.3
 grozījumu iesniegšana 156
 izskatīšana komitejā 162
 Reglaments 212
iebildumi
 balsošana par grozījumu, kurš nav izdalīts visās valodās 156
 ieteikumi KĀDP, kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā 97
 ieteikumi par policijas un tiesu iestāžu sadarbību 101
 procedūra bez grozījumiem un bez debatēm 138
 Reglamenta interpretācija 211
ieteikumi Padomei (KĀDP, kopējās ārpolitikas un drošības politika un policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās) 121
komiteju un politisko grupu izveidošana
 komitejas 185 - 186
 politiskās grupas 30
Parlamenta lēmumi
 kopīgo principu pārkāpums 102
 likumdošanas priekšlikums (rezolūcijas priekšlikums) 42
 neuzticības izteikšana (pieņemšana) 107
 otrais lasījums (kopējā nostāja)
grozījumi 66
priekšlikums noraidīt 65
 piekrišana balsojumam par kompromisa grozījumiem 161
 pievienošanās (ieteikumi un piekrišanas procedūra) 89
 prasības uzturēšana Eiropas Kopienu Tiesā 128
 starptautisks nolīgums vai finanšu protokols (atzinums vai piekrišana) 90
 starptautisks nolīgums vai likumdošanas priekšlikums (piekrišanas procedūra) 81
 trešais lasījums (kopīgs projekts) 69
pieprasījumi
 atkārtota iesniegšana Parlamentam 59
 atlikt debates 177
 balsošana pēc saraksta 167
 balsošanas atlikšana 177
 darba kārtība
atļauja iesniegt grozījumus 138
ārkārtas debates 141
balsošana bez grozījumiem 138
 izveidot pagaidu izmeklēšanas komiteju IX.2
 konstatēt kvorumu 155
 nodošana atpakaļ komitejai 175
 plenārsēde ārpus parastās darba vietas 135
 sarīkot ārkārtas debates 141
 sarīkot debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem 122
 sasaukt Parlamentu 134
 sēdes pārtraukšana vai slēgšana 178
 slēgt debates 176
 steidzami gadījumi 142
priekšlikumi un ierosinājumi
 priekšlikums izteikt neuzticību 107
 priekšlikums noraidīt budžetu kopumā V.6
 priekšlikums noteikt jaunu minimālo likmi V.2
 rezolūciju priekšlikumi
budžeta pareizas izpildes apstiprināšana VI.4
pēc Komisijas, Padomes un Eiropadomes paziņojumiem 110
pēc mutiskajiem jautājumiem 115
sarīkot debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem 122
Reglamenta pielikumi 215
Kvestori
caurlaides 9
finansiālās intereses I
funkcijas 9, 22 - 23, 26, I
ievēlēšana 13, 16, 18
jautājumi 29
lēmumu publiskums 29
Kvorums 155, 195
L
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Lasījumi 37 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 72 - 73
otrais 61 - 66, 72
pirmais 37 - 39, 53 - 60
trešais 67 - 69, 73
Lēmuma nepieņemšana Padomē 129
Likumdošanas iniciatīva 41
Likumdošanas procedūras 87, 216
Līgumi 81, 89, VII.XVIII
Lobisti 9, X
Locekļi
Eiropas Centrālā banka 109
izmeklēšanas komitejas 185
Komisija 106, XIV
komitejas 185 - 186, IX
Revizījas palāta 108
Samierināšanas komiteja 68
Lūgumraksti 201 - 203, 214, VII.XVII, VII.XX
tiesības iesniegt lūgumrakstus 201
M
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Mazākuma viedoklis 52, 185
Mācību un izpētes braucieni 23, 188
Monetārā politika 113
N
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Neaizskaramība 5 - 7, 207, VII.VI, VII.XVI
Neizskatīti jautājumi 214
Neoficiāli deputātu grupējumi 32, I
Nodošana atpakaļ komitejai
kļudu labojumi 216
Nodošana komitejai 63, 175
budžeta izpildes apstiprināšana V.5
budžets V.3
kļudu labojumi 216
Komisijas priekšlikumi (pirmais lasījums) 43, 55 - 57
 balsošanas atlikšana (Komisijas nepieņemtie grozījumi) 57
 noraidīšana 56
Padomes kopējā nostāja (otrais lasījums) 43, 63
priekšlikumi attiecībā uz darba kārtību 172
vienāds balsu sadalījums 159
Noraidīšana
Komisijas priekšlikums 56, 87
kopējā nostāja 65
priekšlikums noraidīt komitejā 63
Norise
sēžu norise 23, 154
Nostāja
Komisijas nostāja 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
Padomes nostāja 54, 58
Novērotāji 11
O
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Oficiālais Vēstnesis 30, 73, 117, 179, 181, 185, 204, V.4, V.5, IX
Ombuds 204 - 206, XI
atlaišana 206
darbība 205
iecelšana 204
Otrais lasījums 43, 61 - 66, 72, 158
balsošanas kārtība 158
budžets V.5
ieteikums izskatīt otrajā lasījumā 63 - 64
izskatīšana komitejā 61 - 63
izskatīšanā plenārsēdē 64 - 66, 72, 158
pabeigšana 64
priekšlikums nodot atpakaļ komitejai 63
termiņu pagarināšana 62
vienošanās
Otrais ziņojums 56 - 57
P
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Padome
apspriešanās ar Padomi 43
atbildīgas komitejas dialogs ar Padomi 58, 63
ieteikumi Padomei 97, 101, 121
jautājumi (jautājumu laiks) 116, II
jautājumi (mutiski un rakstiski) 115, 117
kopējā nostāja 61, 64 - 66, 72
kopējās nostājas noraidīšana 65
kopīgs projekts 69
lēmuma nepieņemšana 129
paziņojumi 110
prasības iesniegšana pret Padomi 129
samierināšanas procedūra 60
sēdes 40
uzaicināšana 96
uzstāšanās laiks 149
Padomes sēdes 40
Pagaidu komitejas - skat.Īpašās komitejas
Palīgi X.2
Pamatprincipi 9
Pamattiesības 36, 102, VII.XVII
Pamattiesību harta 36, 103
Parakstīšana
pieņemto tiesību aktu parakstīšana 73
protokola parakstīšana 179
Parlamenta biļetens 29
Parlamenta komitejas
aizstājēji 187
apakškomitejas 188, 190
apvienotās komitejas 200
atbildīgās komitejas 42 - 43, 63, 88
atzinumi 49
ārkārtas sanāksmes 97, 101
balsošana 195
birojs 191, VIII.A
dialogs ar Padomi 63
izmeklēšanas komiteja 25, 185 - 186, IX
izveide 183, 185
jautājuma nodošana atpakaļ komitejā 43, 49, 188
jautājumu laiks 197
kompetenču konflikts 188
kopīga izskatīšana 188
locekļi 186, 191
lūgums sniegt atzinumu 49, 188
nodošana atpakaļ komitejai 175
otrais lasījums 61 - 63
pagaidu komitejas 183, 188, 190
pienākumi un pilnvaras 25, 50, 183, 188, 200, VII
pilnvaru pārbaude 3, 189, VII.VI
pirmais lasījums 37 - 39, 53 - 54
priekšsēdētājs 27, 52, 185, 191
procedūra 63, 195
protokols 103, 194
Samierināšanas komiteja 67 - 68
samierināšanas procedūra 60, 67
sanāksmes 23, 46, 63, 96, 103, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A
sasaukšana 193
sastāvs 25, 186
tiesības 186 - 187
ziņojums 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
Parlamenta priekšsēdētājs
ievēlēšana 13 - 14, 18
pienākumi 20, 22 - 23, 73, 111, 122, 126, 128, 135, 149 - 150, 153, 156 - 157, 171, 173, 208, 210, 216, IV, VII.III, XVI
Parlamentu konference 132
Paziņojumi
Augstais pārstāvis kopējās ārējās un drošības politikas jautājumos 94
Eiropadome 110
Eiropas Centrālā banka 109, 113
finansiālās intereses I
Komisija 53, 110 - 111
Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāts 105
Padome 110
Revīzijas palāta 108, 112
Pārbaude
juridiskais pamats 37
pilnvaras 3, 12, VII.VI, VII.XVI
Pārkāpumi ārpus sēžu zāles XVI
Pārkāpumi ārpus sēžu zāles
Pārraudzības procedūra 58, 60
Pārredzamība
deputātu finansiālās intereses I
likumdošanas process 39
Parlamenta darbība 29, 103 - 104
Personisks paziņojums 151
Pieeja sēžu zālei 145, 152
Piekļuve
Parlamentam 9, XVI
Piekļuve dokumentiem 29, 103 - 104, 148, XV
Piekrišana 81, 89 - 90, 102
Pielikumi 212, 215
Piemaksas 153
Pienākumi
kvestori 26
Parlamenta priekšsēdētājs 20
Prezidijs 23
priekšlaicīga pārtraukšana 19
priekšsēdētāja vietnieki 21
Priekšsēdētāju konference 25
Pieņemamība
grozījumi 20, 66, 157, 161
jautājumi II
Jautājumi rakstiskai atbildei 117
Pieņemtie teksti 179 - 180
Pieprasījums izteikt atzinumu 43
Pievienošanās līgumi 81, 89, 200
Pievienošanās sarunas 89, 200
Pilnvaras (pārbaude) 3, 12, 189, VII.XVI
Pilnvaru izbeigšana (priekšlaicīga) 153
Pirmais lasījums 37, 39, 43, 53 - 60
balsošanas kārtība 55
budžets V.3, V.4
izskatīšana komitejā 37, 39, 45 - 50, 52 - 54
izskatīšana plenārsēdē 55 - 57
pabeigšana 55
pārraudzība 58 - 60
tāme 79
vienošanās
vienošanās
Plenārsēdes
apmeklējums 136
budžets V
grozījumi 49 - 50, 156, 162
otrais lasījums 43, 61 - 66, 72
pirmais lasījums 43, 55 - 57, 136
protokols 179
stenogramma 181
trešais lasījums 43, 69, 73
Politiskās grupas 30, 33 - 34
pāriešana uz citu grupu 186 - 187
pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 33
Prasības iesniegšana Eiropas Kopienu Tiesā 128 - 129, 206, VI.6
Prezidijs
funkcijas 8, 23, 25 - 29, 33, 79, 104, 135, 146 - 147, 168, 200, 207, 209, I, V.8, VII.II
jautājumi 29
lēmumu publiskums 29
pienākumi 154
sastāvs 17, 22
Priekšlikumi attiecībā uz darba kartību 172, 195
Priekšlikums izteikt neuzticību (Komisijai) 107
Priekšsēdētāja vietnieki
ievēlēšana 13, 15, 17 - 18
pienākumi 21 - 22, 25, 68, 104
Priekšsēdētāju konference
funkcijas 25, 48, 50, 68, 97, 101, 115 - 116, 120, 122, 134, 137, 149, 159, 185 - 186, 188, 190, 198 - 199, 210, 214, VIII.A
jautājumi 29
lēmumu publiskums 29
pienākumi 153
sastāvs 24
Privilēģijas 5 - 7, 9, 207, VII.VI, VII.XVI
Procedūra
apspriežu procedūra 37, 39, 53 - 60
atzinuma sniegšanas procedūra (par Padomes ieteikumiem) 83
balsošanas kārtība 138, 158 - 159, 169, 195
brīvprātīgu vienošanos izskatīšana 85
budžeta 75 - 76, 78, IV, V, VI, VII.II, VII.III, VII.IV
budžeta izpildes apstiprināšana 76 - 77, 80, VI
ciešākas sadarbības procedūra 81
komitejā 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 197, 216, VIII.A
koplēmuma procedūra 37, 39, 53 - 64, 66 - 69, 71 - 73
likumdošanas 35 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 88, 128 - 129, 179, 216, XIV.I
pārraudzības procedūra 58 - 60, 185
piekrišanas procedūra 81, 89 - 90
prasības iesniegšana Eiropas Kopienu Tiesā 128 - 129
procedūra bez grozījumiem un bez debatēm 46, 138
procedūras priekšlikumi 20, 55, 140, 142, 155, 172, 174 - 178
sadarbības procedūra 37, 39, 53 - 66, 71 - 72, 129
samierināšanas procedūra 60, 67 - 69
sociālais dialogs 84
steidzami gadījumi 142
uzstāšanās par procedūras jautājumiem 172 - 178
vienkāršota procedūra (bez ziņojuma) 46, 86, 138
Projekts
darba kārtības projekts 25, 57 - 58, 137 - 138
galīgais darba kārtības projekts 138, 140
kopīgs projekts 69
normatīvās rezolūcijas projekts 45, 55 - 57, 158
Proporcionalitāte 36, 44
Protokols
komitejas 194, VIII.A
plenārsēde 148, 159, 179
Prezidijs 29
Priekssēdētāju konference 29
Protokols par subsidiaritāti un proporcionalitāti 44
Publicēšana 30, 73, 179, 181, V.4, V.5, VI.6
Publiskums
darbība 96, 99, 193
debates plenārsēdē 103, 179, 181
dokumenti 104
lēmumi 29
lūgumraksti 203
R
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Rakstiskas deklarācijas 123
iekļautas reģistrā 123
pievienotas stenogrammai 149
Referents 4, 23, 43, 45 - 47, 49, 52, 57 - 58, 61, 63, 65, 67 - 68, 86, 142, 158, 160 - 161, 172, 185
Reglamenta neievērošana 20, 171, 173
Reglaments
grozījumi VII.XVIII
piemērošana
Reģionu komiteja 125
Reģistrs
deputātu finansiālās intereses I
lobisti 9, X
lūgumraksti 201 - 202
Parlamenta dokumenti 104
rakstiskas deklarācijas 123
Revīzijas palāta VI.1, VII.III, VII.V
locekļu iecelšana 108
paziņojumi 112
Rezolūcijas 42, 48
normatīvās 44 - 45, 55 - 57, 158
Rezolūciju priekšlikumi 47 - 49, 58, 78, 85, 98, 102, 110, 115, 120, 122, 202, 214, IV
iesniegšana
 aizstāt ar nenormatīvās rezolūcijas projektu 157
 budžeta pareizas izpildes apstiprināšana VI.4
 ja ir pārkāptas cilvēktiesības, demokrātijas un tiesiskuma principi 98
 pēc mutiskajiem jautājumiem 115
 pēc paziņojumiem 110
kopīgi 110, 115, 122
Rīcība
Rīcības kodekss 9, 152, XVI
Rīcības kodekss 9, 152, X
Runātāju saraksts 176
S
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Sadarbība
ciešāka sadarbība 50
 starp dalībvalstīm 81 - 82
 starp komitejām 50
policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās 99 - 101
sadarbības procedūra 37, 39, 53 - 66, 71 - 72, 158 - 159
Sadarbības grupas 32, I
Samierināšana
delegācija 68 - 69
Samierināšanas komiteja 60, 67 - 68
Samierināšanas procedūra 60
sasaukšana 67
trešais lasījums 67 - 69
Sanāksmes vieta 135
Sankcijas 153 - 154
Sarunu pilnvaras 90
Sasaukšana
komiteju sasaukšana 97, 101, 193
Parlamenta sasaukšana 134
Sesijas 134 - 135
Sēdes
aiz slēgtām durvīm 96, 99, 103
debašu publiskums 96, 99, 179, 181, 193 - 194, VIII.A
komitejas 23, 46, 63, 96, 99, 106, 108 - 109, 135, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A
norise 20, 145 - 154, 179, 181
pārtraukšana 154, 172, 178
pārtraukšana vai slēgšana 152
publiskums 182
sanāksmes vieta 67, 135
sēžu norise 23
slēgšana 172, 178
Sēdes vadītājs uz laiku 12
Sēžu zāle
izraidīšana 153
pārkāpumi ārpus sēžu zāles 153
pieeja 145
vietu sadalījums 34
Sēžu zāles balkons 145
Sinhrona tulkošana 146
Slepena informācija VIII.B, VIII.C
Slepenas informācijas izsniegšana VIII.B
Slepenība 5, 29, 185, VIII, IX
Sociālais dialogs 84
Speciālistu uzklausīšana, uzaicinātas personas 23, 185, 193, 202, XVII
Spēka zaudēšana
grozījumi 156 - 157
teksti (pilnvaru laika beigās) 214
Starpposma ziņojums 81
Starptautiskie nolīgumi 81, 90 - 91
Steidzama apspriešana 142
Steidzami gadījumi
apspriešana un balsošana 122, 142, 144
ārkārtas sēdes/sanāksmes
 komitejā 97, 101
 plenārsēdē 134
procedūra 142
Stenogramma 181
Struktūrvienības
citas struktūrvienības 77
Parlamenta struktūrvienības 22 - 29, VII.III, VII.XV, IX
Subsidiaritātes princips 36, 44
Š
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Šengenas acquis 82
T
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Tāme 79, V.8
Termiņi
apspriešana un balsošana 144
balsošana pa daļām 163
balsošana pēc saraksta 167
grozījumi 156, 161
pagarināšana 62, 69
rakstiskas deklarācijas 123
reģistrs I
Samierināšanas komiteja 67
ziņojums 52
Tiesiskuma princips 36, 81, 102, 122, 209 - 210, IV
Tiesības iepazīties ar dokumentiem 5
Tiesības iesniegt lūgumrakstus 201
Tiesību akti 59, 71 - 73, 82, 88
Tiesu iestādes 99, 101
Tiesu lieta 128
Traucējumi 152
tūlītēji pasākumi 152
Traucējumi XVI
Traucējumi sēdes darbā 154
Traucējumi sēdes norisē 153, 164
Trešais lasījums 43, 67 - 69
balsošanas kārtība 69
kopīgs projekts 69
plenārsēde 69, 73
samierināšana 67 - 68
Trešās valstis 198, 200
asociētās valstis 200
attiecības ar trešām valstīm 25, 200
ĀKK VII, VII.II
delegācijas 28, 198, 200
pievienošanās līgumi 81, 89
pievienošanās sarunas 89, 200
U
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Uzraudzības pilnvaras 86, 88, 128 - 129
Uzstāšanās 149
atļauja uzstāties 172 - 178
balsošanas laikā 158
par darba kārtību 172 - 178
par svarīgu politisku jautājumu 150
personiski paziņojumi 151
uzstāšanās laiks 110, 115, 140, 142, 149, 151, 153, 172 - 173, IV
 sadale 122, 141, 149, IV
 uzstāšanās laika piešķiršana 149
vienu minūti ilgas uzstāšanās 150, 172 - 173
V
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Valodas 23, 146 - 147, 185, 201, XI
Vecākais deputāts 14
Vienāds balsu sadalījums 14 - 15, 159, 191
Vienošanās otrajā lasījumā 72
Vienošanās pirmajā lasījumā 71
Vienošanās otrajā lasījumā 70, 72, XX
Vienošanās pirmajā lasījumā 70 - 71, XX
Vietu sadalījums 25, 34
Z
Uz lapas sākumuIepriekšējais
Zinātniski atzinumi 126
Ziņojuma paskaidrojums 45, 47, 52
Ziņojumi
citu iestāžu gada un pārējie ziņojumi 119
izmeklēšanas komitejas ziņojumi 185, IX.2, IX.4
mazākuma viedokļi 52, 185
mutiski 56 - 57, 142
nenormatīvi ziņojumi 47 - 48
normatīvi ziņojumi 45, 55
otrais ziņojums 56 - 57
par dalībvalsts izteikto ierosinājumu 44
par pilnvaru apstiprinošu dokumentu pārbaudi 3
par rezolūcijas priekšlikumu 120
patstāvīgi ziņojumi 25, 41 - 42, 48, 102
piekrišana 81
projekts 46, 52
starpposma ziņojumi 81
vienkāršota procedūra (bez ziņojuma) 46, 86, 142
Juridisks paziņojums - Privātuma politika