Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - juli 2009
PDF 1175k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

ZAAKREGISTER
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
De arabische cijfers verwijzen naar de artikelen, de Romeinse cijfers naar de bijlagen en de arabische of Romeinse cijfers of de daaropvolgende letters naar delen, artikelen of paragrafen/leden van die bijlagen.
A
Bovenaan de paginaVolgende
Aanbevelingen 42, 64, 81, 120 - 121, 123
aan de Raad 97, 101, 121
bevoegde commissie 81
commissiewerkzaamheden / opstelling agenda 27
GBVB 96 - 97
globale richtsnoeren voor het economisch beleid 114
ingevolge enquête 185
internationale akkoorden / overeenkomsten 81, 121
internationale vertegenwoordiging 95
onderhandelingsmandaat 90
ontwerpagenda 137
politiële en justitiële samenwerking in strafzaken 99, 101
toetredingsverdragen 81, 89, 200
tweede lezing 63 - 64
van de Raad in de zin van artikel 122 EG-Verdrag 83
Aangenomen besluiten 73
Aangenomen teksten 179 - 180
Aanvullende begroting 75, V
ACS VII.II
Advies 126, 188
Comité van de regio's 125
commissies 37 - 38, 49 - 50, 119 - 121, 202 - 203, V.1, VI.1, VII
Economisch en Sociaal Comité 124
gegeven uitvoering 58 - 60
inzake aanbevelingen van de Raad 83
Parlement 55, 90, 96, 99, 105, 108 - 109, 119, 142, 195
verzoeken om 43 - 44
Afsluiten van de rekeningen 80, VI
Agenda
aanneming 140 - 141
commissie 4, 63, 117 - 118, 193
definitieve ontwerp- 122, 138, 140, XIV
inschrijving/opneming van punten 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 101, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
ontwerp- 25, 137 - 138
wijziging 140, 175, 177
Akkoord, internationaal 81, 91, 121
Akkoorden, interinstitutionele 127
Akkoord in eerste lezing 70 - 71, XX
Akkoord in tweede lezing 70, 72, XX
Ambt 12 - 18, 20 - 21
Ambtsdragers 12 - 18, 20 - 21
verkiezing 14 - 16
Ambtstermijn 17
Amendementen 156
aanneming 57
behandeling in de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen 162
compromis- 57, 63, 66, 160 - 161
indiening 156, 195
in een commissie 162, 195
intrekking 156
mondelinge 97, 156, 195
niet beschikbaar in alle talen 146 - 147, 156
ontvankelijkheid 20, 87, 157
overneming 156
procedure zonder 46, 138
ronddeling 156
standpunt van de Commissie 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
talen 146 - 147, 156
termijnen 156
toelichting 156
vermenigvuldiging 156
vervallen van 156 - 157
volgorde van de stemming over 161
voorstel van de Commissie 87
Archief 179, 203
B
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Beginselen welke de lidstaten gemeen hebben 102
Begroting 75 - 76, 78, V, VI, VII.IV
aanvullende 75, V
behandeling in het Parlement 75, V, VII.IV
controle op de uitvoering 78, 112, VII.V
kwijting 76, 112, VI
raming 79, VII.IV
uitvoering 76 - 78
Behandeling
begroting V
gecombineerde 143
kwijting VI
vertrouwelijke stukken VIII
voorstellen van een lidstaat 44
wetgevingsdocumenten 35 - 39, 43, 53
Belangengroepen 9, X
Bemiddeling
derde lezing 67 - 69
Bemiddelingscomité 67 - 68
bijeenkomst 67
bijeenroepen 67
delegatie 68
samenstelling en procedure 68
Benoemingen
ambtsdragers 14, 186
Europese Centrale Bank 109
hoge vertegenwoordiger GBVB 92
hoofd externe delegatie 95
leden van de Rekenkamer 108
ombudsman 204
speciale vertegenwoordiger(s) GBVB 93
stemprocedure 169
Beraadslaging
met gesloten deuren 7, 96, 99, 103, VIII
sluiting 172, 176
uitstel 172, 177
Beroep
Hof van Justitie 128 - 129, 204, 206, VI.6
op het Reglement 20, 173
Beroepsmogelijkheden 154
Betalingsopdrachten 80
Betalingsverplichtingen 80
Betrekkingen met de andere instellingen 25, 34, 105 - 117, 119 - 125, 127
Betrekkingen met de nationale parlementen 130 - 132
Bevoegdheden, commissies
Bijeenroeping
bemiddelingscomité 67
commissies 193
Parlement 134
Bijlagen 127, 212, 215
indeling 215
interinstitutionele akkoorden 127
Bijzondere commissies 184, 188, 190
Buitengewoon debat 141
Buitenlands beleid 96 - 97, VII.I
Bulletin 29
Bureau
commissies 185, 191, VIII
informatieplicht 29
samenstelling 17 - 18, 22
taken 23, 146 - 147, 154, 209, V.8
vragen 29
C
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Centrale bank 109, 113
verklaringen 113
Codificatie, communautaire wetgeving 86
Comitologie XIII
Comité van de regio's 125
Comité van overleg 60
Commissaris(sen) 105 - 106, 111
voor de betrekkingen met het Parlement verantwoordelijke 111
Commissie XVII
aanbeveling globale richtsnoeren economisch beleid 114
aanneming amendementen op een voorstel 57
afwijzing 106
gegeven uitvoering 58 - 60
informatieverspreiding, informatieverstrekking XIV
intrekking van een voorstel 39, 56, 58, 65
jaarlijks verslag Gemeenschapsrecht 119
jaarverslag 119
kwijting 76
leden 106, XIV
motie van afkeuring 107
onderhandelingsmandaat 90
spreektijd 149
standpunt inzake amendementen 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
toelichting besluiten 111
uitvoeringsbepalingen 88
uitvoeringsbevoegdheden 88, XIII, XIV.I
verkiezing voorzitter en leden 105 - 106
verklaringen 110 - 111
verwerping van een voorstel 56, 87
verzoek om advies 43
voorgedragen kandidaten 105 - 106
voorzitter 105
vragen 115 - 117, II
wetgevings- en werkprogramma 35
wijziging van een voorstel 53
Commissiecoördinatoren 192
Commissies 45 - 50, 52, 183, 185 - 191, 193 - 197
aanhangigmaking 49, 188
adviezen 49, 188
behandeling van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen 162
bemiddeling 67 - 68
bevoegde commissie 42 - 43, 63
bevoegdheden en taken 183 - 184, 188, VII
bureau 52, 191
commissievoorzitter 27, 52, 88, 185, 191
competentieconflict 188
derde lezing 67 - 68
dialoog met de Raad 63
eerste lezing 37 - 39, 53 - 54
gemengde parlementaire 200
gezamenlijke vergadering 51, 188
instelling 183 - 185, IX
leden 186, 191
medeadviserend 49 - 50, 188, 195
medeverantwoordelijk 50, 88
notulen 103, 194
onderzoek van de geloofsbrieven 3, 189, VII.XVI
oproeping 193
plaats der vergaderingen 135
plaatsvervangers 187
procedure 63, 193 - 197
procedure van overleg 60
rechten 186 - 187
rectificaties 216
samenstelling 25, 186
spoedvergadering 97, 101
stemming 195 - 196
subcommissie 188, 190
taken 25, 183, 188, VII
ten principale 37, 49, 63, 66, 86, 156, 160, 188, 193, 195
terugverwijzing 175
tijdelijke (zie bijzondere commissies) 184, 188, 190
tijdelijke enquête- 25, 185 - 186, 188, IX
tweede lezing 61 - 63
vaste 183
vereenvoudigde procedure 46
vergaderingen 23, 46, 63, 96, 99, 103, 106, 108 - 109, 113, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194
verslag 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
verwijzing 43, 49, 63, 82, 84, 114
vragenuur 197
werkwijze van 63, 195
Compromisamendementen 57, 63, 66, 160 - 161
Comptabiliteit 79 - 80
Conferentie
van commissievoorzitters 27
van delegatievoorzitters 28
van in communautaire aangelegenheden gespecialiseerde organen (COSAC) 131
van parlementen 132
van voorzitters
 informatieplicht 29
 samenstelling 24
 taken 25, 153, 209 - 210
 vragen 29
Constatering van een schending 102
Constituerende vergadering 3, 12, 134
Controlebevoegdheden 86, 88, 128 - 129
Controle rechtsgrondslag 37
Corruptie XII
COSAC 131
D
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Debat
buitengewoon 141
gecombineerde behandeling 143
gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 122, 137, IV
in aansluiting op een verklaring 110
na toelichting door Commissie van haar besluiten 111
sluiting van de beraadslaging 172, 176
uitstel van de beraadslaging 172
zonder debat 46, 138
Delegatie(s) 23, 146
delegatievoorzitters 28
externe 95
in gemengde parlementaire commissies 200
interparlementaire 198, VII.II
tijdelijke 25
van het Parlement in de COSAC 131
vaste 25, 198
Democratie 36, 81, 102, 122, 209 - 210, IV
Derde landen 35, 198, 200
ACS VII.II
betrekkingen met 25, 200, VII.II
delegaties
geassocieerde landen 200
toetredingsonderhandelingen 89, 200, XIV.II
toetredingsverdragen 81, 89
Derde lezing 43, 67 - 69
bemiddeling 67 - 68
gemeenschappelijke ontwerptekst 69
plenaire vergadering 69
stemming
Devies 213
Dialoog
met de Raad 58, 63
tussen de sociale partners 84
Documenten
gevoelige VIII
register
ronddeling 144, 148
toegang tot 103 - 104, 148, XV
vertrouwelijke 29, VIII, XIV, XV
wetgevings- 43
Doorzichtigheid
financiële belangen van de leden 3, I
wetgevingsproces 39
E
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Economisch beleid 114
Economisch en Sociaal Comité 124
Eerste lezing 36 - 39, 43, 53 - 58, 60, 71
akkoord 70
beëindiging 53, 55
begroting V.3, V.4
commissies 37 - 39, 45 - 50, 52 - 54
gegeven uitvoering 58 - 60
overleg 60
plenaire vergadering 55 - 57
stemming 55
Eindstemming
uitstel 54
Elektronisch register 202
Enquêtecommissies 25, 185 - 186, 188, IX
Enquêterecht 185, IX
Eurogroep II
Europees Sociaal Fonds VII.VII
Europese Centrale Bank
benoeming 109
verklaringen 113, 118
vragen met verzoek om schriftelijk antwoord 118
Europese Raad
standpunt globale richtsnoeren economisch beleid 114
verklaringen 110
Europol 100, VII.XVII
Evenredigheid 36, 44
F
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Financieel memorandum 45, 47
Financieel protocol 90
Financieel Reglement 80, VII.IV, VII.V
Financiële aangelegenheden 80, VII.VI
Financiële belangen VII.VI
van de Gemeenschappen 10, XII
van de leden 3, 9, I
Financiële gevolgen 36, 38, 96
Financiële middelen 36
Financiële verenigbaarheid 38, 45, 47
Fractie(s) 30 - 31, 33 - 34, 208 - 210
activiteiten 31
fractievoorzitters 67, 122, 208
oprichting 30
rechtspositie 23, 31
verandering van 186 - 187
Fraude, -bestrijding 10, XII
Fundamentele vrijheden 81, 102
G
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
GBVB (Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) 96 - 97, VII.I
aanbevelingen 97
hoge vertegenwoordiger 92, 94, 96
internationale vertegenwoordiging 95
raadpleging en informatieverstrekking 96
schending mensenrechten 98
speciale vertegenwoordigers 93 - 94
verklaringen 94
Geassocieerde landen 200
Gecombineerde behandeling 143
Gedragscode 9, X
Gedragsregels 9, 152, XVI
Gegeven uitvoering 58 - 60
Geheimhouding 185, VIII, IX, XV
Geloofsbrieven, onderzoek 3, 12, 189
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) 96 - 97, VII.I
Hoge vertegenwoordiger 92
speciale vertegenwoordigers 93
Gemeenschappelijke ontwerptekst 69
Gemeenschappelijke verklaring 60, 127
Gemeenschappelijk standpunt 61, 63 - 67, 72, 129, 158
amendementen 66
bekendmaking/mededeling 61 - 63
goedkeuring 72
verwerping 65
verzuim van de Raad een besluit te nemen 129
Gemeenschapsrecht
codificatie 86, IX
herschikking 87
inbreuken 185
toepassing 185, VII.XVI, IX, XIV.I
vereenvoudiging 86 - 87
Gemengde parlementaire commissies 200
Gerechtelijke procedures 128
Gevoelige gegevens VIII
Gezamenlijke ontwerpresolutie 110, 115, 122
Goedkeuring gemeenschappelijk standpunt van de Raad 72, 129
Grondrechten 36, 81, VII.XVII
H
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Handhaving van de orde 152 - 153, 164
Handvest van de grondrechten 36, 103
Hernieuwde voorlegging aan het Parlement 59
Herschikking Gemeenschapsrecht 87
Hof van Justitie 128 - 129, 204, 206, VI.6
Hoge vertegenwoordiger GBVB 92, 96, II
Hoorzittingen 23, 185, 193, 202, XVII
Hymne 213
I
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Immuniteit(en) 5 - 7, VII.XVI
immuniteitsprocedures 7
opheffing 6 - 7
verdediging 6 - 7
voorrechten en immuniteiten 6 - 7
Indeling bijlagen
Informatieplicht
Informatieverstrekking 96
Initiatief
krachtens artikel 192 van het EG-Verdrag 42
van een lidstaat 44
-verslag 41, 48, 50
wetgevings- 35 - 36, 41 - 42
Instemmingsprocedure 81, 89 - 90, 102
Interfractiewerkgroepen 32, I
Interimverslag 81
Interinstitutioneel comité 104, XV
Interinstitutionele akkoorden 127, 215
Interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures 70
Internationale akkoorden/overeenkomsten 90 - 91, XIV.II
Internationale vertegenwoordiging 95
Interparlementaire delegaties 198
Inzage van stukken 5, 203
J
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Jaarlijks programma van de wetgevende werkzaamheden
Jaarverslag 119
Juridisch-taalkundige afwerking 71, 74, 180
Justitiële samenwerking 99 - 101
K
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Kortepresentatieprocedure 48, 139
Kosten 8
Kwijting VII.V
andere organen 77
besluiten VI
Commissie 76
van het Parlement 80
verklaring van de Rekenkamer 112
Kwijtingsprocedures 76 - 77, VI
L
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Laissez-passer 5, 9, X.1
Leden 1 - 9, 136
commissie 185 - 186, IX
Commissie 106, XIV
duur van het mandaat 4
Europese Centrale Bank 109
financiële belangen I
medewerkers X
niet-ingeschrevenen 33
oud-leden 9
Rekenkamer 108
uitsluiting 153
vergoedingen 8
Lezingen 37 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73
Lidstaten
nauwere samenwerking 82
voorstellen 44
M
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Mandaat 2, VII.XVI
duur 4
 ambtsdragers 17
 leden 4
onderzoek geloofsbrieven 3
Medebeslissingsprocedure 37 - 39, 53 - 69, 71 - 73
Mededeling, gemeenschappelijk standpunt 61 - 63, 129
Medeverantwoordelijke commissies 50, 88
Medewerkers X.2
Meerderheid (gekwalificeerde)/vereiste minimum aantal leden 210
aanbevelingen aan de Raad 121
amendementen
 bezwaar tegen het in stemming brengen van een niet in alle officiële talen rondgedeeld amendement 146 - 147, 156
 definitieve ontwerpagenda 140
 indiening 156
 ontwerpamendementen/wijzigingsvoorstellen eerste lezing begroting V.3
 ontwerpamendementen tweede lezing ontwerpbegroting V.5
 wijziging Reglement 212
benoemingen / verkiezing
 Commissie (leden) 106
 Commissie (voorzitter) 105
 Europese Centrale Bank (uitstel stemming) 109
 ombudsman (benoeming) 204
 ombudsman (instemming) 204
 ombudsman (ontheffing) 206
 Rekenkamer (uitstel stemming) 108
besluiten van het Parlement
 al dan niet in stemming brengen van compromisamendementen 161
 gemeenschappelijke ontwerptekst 69
 gemeenschappelijk standpunt 64
amendementen 66
verwerping 65
 instemmingsprocedure 81
 internationale overeenkomsten 90
 motie van afkeuring (aanneming) 107
 toetreding 89
 wetgevingsinitiatief 42
bezwaren
 aanbevelingen op het gebied van het GBVB 97
 aanbevelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken 101
 in stemming brengen van niet in alle officiële talen rondgedeeld amendement 156
 interpretatie Reglement 211
 ontwerpagenda 138, 140
 tegen behandeling zonder amendementen of debat 138
 tegen wijziging volgorde van stemming 161
bijlagen 215
constatering van een schending 102
indiening ontwerpresoluties
 gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 122
 naar aanleiding van verklaringen Commissie, Raad en Europese Raad 110
 naar aanleiding van vragen met verzoek om mondeling antwoord 115
 weigering kwijting VI.4
instelling commissies en enquêtecommissies 185 - 186
motie van afkeuring 107
oprichting fracties 30, 210
verkiezing ambtsdragers
 ondervoorzitters 15
 quaestoren 16
 voordrachten 13
 Voorzitter 14
verkiezing Commissie
 leden/commissarissen 106
 voorzitter 105
verslagen 158
verwerping ontwerpbegroting V.6
verzoeken
 bijeenroeping Parlement 134
 buitengewoon debat 141
 debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 122
 hernieuwde raadpleging 59
 hoofdelijke stemming 167
 indiening amendementen 138
 instelling enquêtecommissie 185
 om debat zonder amendementen 138
 schorsing of sluiting vergadering 178
 sluiting van de beraadslaging 176
 terugverwijzing naar de commissie 175
 uitstel van de beraadslaging 177
 uitstel van de stemming 177
 urgentverklaring 142
 vaststelling quorum 155
 wijziging plaats der vergaderingen 135
voorstel besluit tot vaststelling nieuw maximumpercentage V.2
voortijdige ambtsontheffing 19
wijzigingen definitieve ontwerpagenda 140
wijziging volgorde van stemming 161
Mensenrechten 81, 98, 102, 122, 209 - 210, IV
Minderheidsstandpunten 52, 185
Monetair beleid 113, VII.VI
Moties van orde 20, 172
verlening van het woord 140, 172
verzoek het woord te voeren 173, 176
voorstel(len) van orde 140, 172 - 174, 177 - 178
Motie van afkeuring, Commissie 107
Motivering 45, 47, 49, 212, V.3
N
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Nationale parlementen
informatie-uitwisseling met
Nauwere samenwerking 82
tussen lidstaten 82
Niet-ingeschrevenen 33
Niet-officiële groeperingen van leden 32, I
Niet-ontvankelijkheid 172, 174
prealabele kwestie 174
Notulen
bekendmaking gemeenschappelijke standpunten 61
bezwaren 179
Bureau 29
commissievergaderingen 194
Conferentie van voorzitters 29
plenaire vergadering 179
O
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
OLAF 10
Ombudsman 204 - 206
benoeming 204
ontheffing van zijn ambt 206
statuut XI.A
uitvoeringsbepalingen XI.B
werkzaamheden 205, XI.A
Onafgedane zaken 214
Onderhandelingsmandaat 90
Ondertekening aangenomen besluiten 73
Ondervoorzitter(s) 17
onderhouden betrekkingen met de nationale parlementen 131
taken 21 - 22, 25, 68, 104
verkiezing 13, 15, 18
Onderzoek
geloofsbrieven 3, 12, 189, VII.XVI
vrijwillige overeenkomsten 85
Ontheffing van de ombudsman van zijn ambt 206
Ontslagneming 4
Ontvankelijkheid 117
amendementen 20, 37, 66, 157, 161
vragen 116
Ontwerp
agenda 25, 137
definitieve ontwerpagenda 140
gemeenschappelijke ontwerptekst 69
gezamenlijke ontwerpresoluties 110, 115, 122
resoluties 47 - 49, 58, 78, 84 - 85, 98, 102, 110, 115, 120, 122, 157, 202, 214, IV
wetgevingsresolutie 45, 55 - 57, 81, 158
Ontwerpamendementen VI.3
Ontwerpresolutie(s) 47 - 49, 58, 78, 84 - 85, 98, 102, 120, 157, 202, 214, IV
gezamenlijke 110, 115, 122
schending fundamentele beginselen door een lidstaat 102
verzoek overeenkomst van de sociale partners ten uitvoer te leggen 84
Openbaarheid 96, 99, 103 - 104, 193, XIV
beraadslagingen 103
commissievergaderingen 103
plenaire vergaderingen 103, 179, 181
verzoekschriften 203
Openbaarmaking, documenten 104
Openbaar register 104
Openingstoespraak 14
Opgave
financiële belangen I
Opheffing van de immuniteit 6 - 7
Orde
in de vergaderzaal 145, 152 - 154, 164
onmiddellijke maatregelen 152
ordeverstoring 152 - 154, 164, XVI
Organen 22 - 29, I, VII, IX
andere 34, 77, 105 - 123, 214, II, IV, VI
Organigram (secretariaat-generaal) 23, 207, V.8
Oud-leden 9
Overeenkomst
internationale 90 - 91, XIV.II
sociale partners 84
P
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 199
Parlementen, conferentie van 132
Parlementen van de lidstaten 25, 130 - 132
Persoonlijke feiten 151
Petitierecht 201
Plaats der vergaderingen 135
Plaatsvervangers 45, 47, 63, 68, 156, 185, 187, 190, II
Plenaire vergadering 133, 135
amendementen 49 - 50, 156
begroting V
derde lezing 69
eerste lezing 55 - 57
geconsolideerde versie 179
notulen
tweede lezing 64 - 66, 72
volledig verslag 181
Politieke partijen op Europees niveau 208 - 210
bevoegdheden van de bevoegde commissie 210
bevoegdheden van de Voorzitter 208
bevoegdheden van het Bureau 209
comité van onafhankelijke vooraanstaande personen 210
programma 210
rekupereerbaarheid van verkeerd betaalde bedragen 209
technische bijstand 209
uitsluiting van fondsen 209
Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken 99 - 101
Prealabele kwestie 174
Presentielijst 136
Procedure
begrotings- 75 - 76, 78, IV
bemiddelings- 67 - 69
in de commissie 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 195, 197, 216
instemmings- 73, 81, 89 - 90
kwijting 76 - 77, 80, VI
medebeslissings- 37, 73
onderzoek vrijwillige overeenkomsten 85
raadplegings- 37 - 39, 53 - 60, 158 - 159
samenwerkings- 37 - 39, 53 - 66, 71 - 72, 158 - 159
stem- 138, 158 - 159, 195
tot aanneming andere besluiten 59
tot aanneming besluiten art. 251 EG-Verdrag 59
uitvoering 58, 185
urgentieprocedure 142
van overleg 60
vereenvoudigde 46, 138
wetgevings- 35 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 88, 128 - 129, 216
zonder amendementen en zonder debat 46, 138
Procedures binnen het Parlement 82
Procedure van overleg 60
Programma van de wetgevende werkzaamheden 35
Publicatieblad 30, 71 - 73, 104, 117 - 118, 179, 181, 185, 204, V.4, V.5, VI.6, IX, XV
Publicatie werkzaamheden 179, 181
Q
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Quaestoren
financiële belangen I
informatieplicht 29
laissez-passer 9
taken 9, 22 - 23, 26, I
verkiezing 13, 16, 18
vragen 29
Quorum 155, 195
R
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Raad
aanbevelingen aan 97, 101, 121
aanbeveling globale richtsnoeren economisch beleid 114
dialoog van de bevoegde commissie met 58, 63
gemeenschappelijke ontwerptekst 69
gemeenschappelijk standpunt 61
goedkeuring amendementen Parlement 71
raadpleging 43, 45
spreektijd 149
verklaringen 91, 110
verzuim een besluit te nemen 129
vragen 115 - 117, II
zittingen van 40
Raadpleging 43 - 44
artikel 122 EG-Verdrag 83
Comité van de regio's 125
Economisch en Sociaal Comité 124
GBVB 96
hernieuwde 59
initiatieven van een lidstaat 44
politiële en justitiële samenwerking in strafzaken 100
verslag 45
Raad van Europa 199
Raming, begroting 79, V.3, V.8
Rapporteur 4, 23, 43, 45 - 47, 52, 57 - 58, 61, 63, 65 - 68, 86, 142, 158 - 161, 172, 185, 195
Recht op inzage 5
Rechtsgrondslag 37
bevoegde commissie VII.XVI
Commissievoorstellen (wijziging) 59
controle, eerste lezing 37
internationale akkoorden/overeenkomsten 90
wetgevingsinitiatief krachtens artikel 192 EG-Verdrag 42
Rechtsstaat 36, 81, 102, 122, IV
Rectificaties 180, 216
Regeling van de werkzaamheden 137 - 138, 140, 142 - 144
Register
belangengroepen 9, X
documentenregister van het Parlement 104, XV
elektronisch 202
financiële belangen 9, I, X
schriftelijke verklaringen 123
verzoekschriften 201 - 203
Reglement
beroep op 173
interinstitutionele akkoorden 127
toepassing 211, VII.XVIII
wijziging 211 - 212, VII.XVIII
Rekeningen, afsluiting 80, VI
Rekenkamer VI.1, VII.V
benoeming van de leden 108
verklaringen 112
Resoluties 42, 48, 120 - 123
ontwerp- 47 - 48, 110, 115, 120, 122, 202, 214, IV, VI
wetgevings- 45, 49, 55 - 58, 78, 158
Richtsnoeren economisch beleid van de lidstaten 114
Ronddeling 137, 144, 148, 179, IV
S
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Samenwerking
nauwere politiële en justitiële samenwerking in strafzaken 99 - 101
nauwere samenwerking tussen commissies 50
nauwere samenwerking tussen lidstaten 82
Sancties 153 - 154
Schaduwrapporteurs 192
Schending
van beginselen welke de lidstaten gemeen hebben 81, 102
van de fundamentele beginselen 102
van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 122, 137, IV
Schorsing, beraadslaging 175
Schorsing, vergadering 154, 172, 178
Schriftelijke verklaringen
opgenomen in het volledig verslag 149
ter inschrijving in het register 123
Schriftelijk te beantwoorden vragen
Secretariaat 23, 207
fracties 31
niet-ingeschrevenen 33
Secretariaat-generaal 207
Secretaris-generaal 4, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 207, 209
Sluiting
beraadslaging / debat 141, 172, 176
vergadering 122, 178
Sociale partners, dialoog 84
Speciale vertegenwoordiger(s) GBVB 93 - 94
Spoedbijeenkomst plenaire vergadering 134
Spoedvergadering commissie 97, 101
Spreektijd 110, 115, 140 - 142, 150 - 151, 153, 172 - 173
spreektijd van één minuut 140, 150, 170, 172
verdeling 122, 149, IV
verlening van het woord 149, 172
Sprekerslijst 176
Staking van stemmen 14, 22, 159
Standpunt
Commissie 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
gemeenschappelijk 61
minderheids- 52, 63 - 67, 72, 129, 158, 185
Raad 54, 58
Steminstallatie 165, 168
Stemming 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
advies 195
amendementen 156, 161 - 162
aparte stemming 160
betwisting van de stemming 171
bij handopsteken 165
bij zitten en opstaan 165
derde lezing 69
eerste lezing 55
elektronische stemming 168
geheime stemming 169
geldigheid 155
hoofdelijke 20, 160, 167 - 169, 195
in de commissie 195
ontwerpresolutie over schending door een lidstaat 102
schorsing van de stemming 56
staking van stemmen 14, 22, 159
stemming en bloc 20, 83, 160 - 161
stemming in onderdelen 20, 160, 163
stemprocedure 158, 195
stemrecht 164
stemverklaringen 20, 170
tweede lezing 64 - 66, 72
uitgangspunten 160
uitstel 37, 57, 106, 177
volgorde van stemming 20, 158, 161
zonder 56, 72
Stemverklaringen 20, 170
Strafzaken, politiële en justitiële samenwerking 99 - 101
studie- en informatieopdrachten 188
studie- en informatiereizen 23
Studie- of informatieopdracht 188
Stukken
vertrouwelijke VIII, XV
Subcommissies 188, 190
Subsidiariteit 36 - 37, 44
Subsidiariteitsbeginsel 36 - 37, 44
Suggesties 49
Symbolen van de Unie 213
T
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Taken
Bureau 23
commissies 25, 188, VII
Conferentie van voorzitters 25
ondervoorzitters 21
quaestoren 26
Voorzitter 20
Talen 23, 146 - 147, 185, 201, XI
Termijnen
amendementen 156, 161
bemiddelingscomité 67
debat en stemming 144
hoofdelijke stemming 167
register I
stemming in onderdelen 163
verlenging voor de derde lezing 67, 69
verlenging voor de tweede lezing 62
verslag 52
Terugverwijzing naar een commissie
algemene bepalingen 175
begroting V.3, V.6
eerste lezing 43
gemeenschappelijk standpunt van de Raad 43
kwijting VI.4
rectificaties 216
tweede lezing 63
verwerping 56
voorstellen van orde 172
voorstel van de Commissie
 tweede lezing 63
 uitstel van de stemming (in geval van niet-overname van amendementen door de Commissie) 57
 verwerping 56
Toegang
tot de tribune 145
tot de vergaderzaal 145
tot documenten 29, 103 - 104, 148, XV
tot het Parlement 9, XVI
van het publiek tot documenten 103 - 104, XV
Toelichting
amendementen 156
door de Commissie van haar besluiten 111
verslag 45, 47, 52
Toepassing van het Gemeenschapsrecht 185, XIV
Toepassing van het Reglement 211
Toetreding
toetredingsonderhandelingen 89, 200, XIV.II
toetredingsverdragen 81, 89, 200
Toewijzing
plaatsen in de vergaderzaal 34
spreektijd 149
Transparantie 29, 103 - 104, I
financiële belangen van de leden I
informatieplicht 29
werkzaamheden Parlement 103 - 104
Tribune 145
Tweede lezing 43, 61 - 66, 72
aanbeveling voor de 63 - 64
akkoord 70
beëindiging 64
begroting V.5
commissie 61 - 63
plenaire vergadering 64 - 66, 72
stemming 64 - 66, 72, 158
verlenging termijnen 62
Tweede verslag 56 - 57, 175
U
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Uiteenzetting
Uitsluiting
uit de commissie
uit de delegatie 153
uit de vergaderzaal 153
Uitstel eindstemming 54
Uitstel van de beraadslaging 172, 177
Uitvoeringsbepalingen 88, XI, XV
Uitvoeringsbevoegdheden XIII, XIV
Uitvoeringsmaatregelen 88
Uitvoering van de begroting 76 - 78
Uitzonderingen
toegang publiek tot documenten 5, VIII, XV
Urgentverklaring/urgentieprocedure 142
V
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Vacature(s) 4, 18
Veiligheidsbeleid 90 - 97, VII.I, VIII
Verdragen 81, 89, VII.XVIII
Vereenvoudigde procedure 46, 138
Vereenvoudiging Gemeenschapsrecht 86 - 87
Verenigbaarheid 4
financiële 38
Vergadering(en)
bijeenroeping 134, 193
commissie 23, 46, 63, 96, 99, 106, 108 - 109, 135, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII
notulen 29, 179, 194, VIII
onderbreking 140, 154, 172, 178
openbaarheid 96, 99, 179, 193 - 194
openbaar verslag 182
plaats 135
schorsing 140, 152, 154, 172, 178
sluiting 140, 154, 172, 178
verloop 23, 145 - 154, 179, 181
volledig verslag 181
Vergaderperiode 133 - 134
Vergaderzaal, toegang 145
Vergoedingen 8, 153
Verkiezing XVII
ambtsdragers 15
Commissie 106
Commissievoorzitter 105
leden Commissie 106
ondervoorzitters 13, 15
Parlement 1, 214
quaestoren 13, 16
Voorzitter 13 - 14
Verkiezing
Verklaringen 110, 113, 123
Commissie 53, 110
Europese Centrale Bank 109, 113
Europese Raad 110
hoge vertegenwoordigers en speciale vertegenwoordigers GBVB 94
Raad 110
Rekenkamer 108, 112
schriftelijke 123
stemverklaringen 170
voorgedragen kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie 105
Verlening van het woord 150
Verloop van de vergaderingen 23, 145 - 154, 181
regels 145 - 146, 148 - 154
Verslag
andere instellingen 119
dialoog tussen de sociale partners 84
enquêtecommissie 185, IX
Gemeenschapsrecht 185, IX
in geval van raadpleging 45
initiatief- 25, 41 - 42, 48, 50, 120
interim- 81
minderheidsstandpunten 52, 185
mondeling 52, 56 - 57, 142
naar aanleiding van een ontwerpresolutie 120
onderzoek van de geloofsbrieven 3
ontwerp- 52
over initiatieven van lidstaten 44
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
tweede 56 - 57
van andere instellingen 119
van niet-wetgevende aard 47
volledig 113, 181
wetgevings- 45, 55
Vertegenwoordiger(s), speciale (GBVB) 93 - 94
Vertegenwoordiger, hoge (GBVB) 92, 94, 96
Vertegenwoordiging, internationale 95
Vertegenwoordiging Parlement 20, V.4, V.5
Vertegenwoordiging Parlement op zittingen van de Raad 40
Vertolking 146
Vertrouwelijkheid 29, 103, 185, 205, VIII, IX, XI
Vervallenheid
amendementen 156 - 157
teksten aan het einde van een zittingsperiode 214
Vervangers 3
Verwerping
gemeenschappelijk standpunt 65
voorstel van de Commissie 56, 87
Verwijzing
naar de commissie 43, 49, 63, 114, 188
 rectificaties 216
raadpleging 37, 39, 43 - 44, 53 - 54
tweede lezing 63
verzoek om advies 37, 39, 43 - 44, 53 - 54
Verzoek
om advies 43
om hernieuwde raadpleging 59
Verzoek om advies 43
Verzoekschriften 201 - 203, 214, VII.XX
Verzuim van de Raad een besluit te nemen 129
Vlag 213
Volledig verslag 113, 181
Voordracht van kandidaten
ambtsdragers in het Parlement 13 - 16, 186
Commissie 105
commissies 186
Europese Centrale Bank 109
Kandidaat-commissarissen 106
ombudsman 204
ondervoorzitters 15
quaestoren 16
Voorlopig voorzitterschap 12
Voorrechten en immuniteiten 5 - 7, 207, VII.XVI
Voorstel(len) van orde 172
moties van orde 176
verlening van het woord
verzoek het woord te voeren 173
Voorstel van de Commissie
aanneming amendementen 54 - 55, 57 - 58
intrekking 39, 56, 58, 65
verwerping 56, 81, 179
wijziging 45, 53, 57, 81
Voortijdige ambtsontheffing 19, 153
Voorzitter Commissie
toelichting besluiten 111
verkiezing 105
Voorzitter Parlement
onderhandeling over faciliteiten voor de nationale parlementen van de lidstaten 130
ondertekening interinstitutionele akkoorden 127
taken 20, 23, 71, 73, 111, 116, 122, 126, 149 - 150, 153, 156 - 157, 171, 173, 208 - 210, 216, XVI
verkiezing 13 - 14, 18
Voorzitters van organen, commissies, delegaties 152 - 153
Vragen 115 - 117
aan de Commissie 20, 111, 115 - 117, II
aan de Conferentie van voorzitters 29
aan de Europese Centrale Bank 118, III
aan de quaestoren 29
aan de Raad 20, 115 - 117, II
aan het Bureau 29
beknopte en nauwkeurig geformuleerde 110 - 111
met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat 115
met verzoek om schriftelijk antwoord 117 - 118, III
met voorrang 117
niet beantwoorde 214
vragenuur 116, II
Vragenuur 116, 197, II
in de commissies 197
plenaire vergadering 116, II
Vrijheden, fundamentele 81, 102
Vrijheid 81, 102
Vrijwillige overeenkomsten 85
W
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Waarnemers 11
Wetgevingsdocumenten 43
Wetgevings- en werkprogramma 35 - 36, 42 - 43
Wetgevingsinitiatief 35, 41 - 42
Wetgevingsprocedures 35 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 88, 128 - 129, 209 - 210, 216, XIV.I
Wetgevingsresolutie 44 - 45, 55 - 57, 158
Wijziging
Reglement 211
voorstel van de Commissie 36, 53
Wijzigingsvoorstellen 49, V
Z
Bovenaan de paginaVorige
Zaken
onafgedane 214
Zitting 133 - 134, 188, 199
onderbreking 134, 188
Zittingsperiode 133 - 134, 204
Juridische mededeling - Privacybeleid