Regulamin Parlamentu Europejskiego
Siódma kadencja Parlamentu - lipiec 2009 r
PDF 1316k
SPIS TREŚCI
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA

INDEKS
ABCDEFGHIJKLMNOPRSŚTUWZ
Liczby arabskie oznaczają artykuły. Liczby rzymskie oznaczają załączniki, a następujące po nich liczby arabskie, rzymskie lub litery oznaczają sekcje, artykuły lub ustępy tych załączników.
A
Góra stronyNastępny
Absolutorium
decyzje VI
inne instytucje i organy 77
Komisja 76
oświadczenie Trybunału Obrachunkowego 112
Parlament 80
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 77
Agencje
europejskie 126
opinie 126
AKP VII.II
Akty prawne 82
Akty prawne przyjęte 73
Archiwa 179, 203
Asystenci X.2
B
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Biuletyn 29
Budżet 75 - 76, 78, V, VI, VII.IV, VII.V
absolutorium 76 - 77, 112, VI, VII.V
dodatkowy 75, V
kontrola budżetowa 112
kontrola nad wykonywaniem 78
ogólny V
rozpatrywanie w Parlamencie 75, V
Byli posłowie 9
C
Góra stronyNastępnyPoprzedni
COSAC 131
Czasowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego 12
Członkowie
delegacje międzyparlamentarne 198
Europejski Bank Centralny 109
interes finansowy I
Komisja 106, XIV
komisje 185 - 186, IX
 wybór 186
Trybunał Obrachunkowy 108
Czytania 37 - 40, 42 - 50, 52 - 56, 58 - 69, 71 - 73
D
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Debata
łamanie praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa 122, 137, IV
łączna 143
nadzwyczajna 141 - 142
odroczenie 172, 177
procedura bez 46, 138
zamknięcie 172, 176
złożenie oświadczenia 110
Debata łączna 143
Debata nadzwyczajna 141 - 142
Delegacje 23
ad hoc 25
do wspólnych komisji parlamentarnych 200
międzyparlamentarne 198, VII.II
przewodniczący 28
stałe 25, 198
Demokracja 36, 81, 102, 122, 137, 209 - 210, IV
Dewiza 213
Dialog społeczny 84
Dialog z Radą 58, 63
Diety 8
Dodatki 153
Dokumenty
doręczanie 144, 148
dostęp do 103 - 104, 148, XV
legislacyjne
 rozpatrywanie we właściwej komisji 43
poufne VIII
Dopuszczalność
poprawki 20, 66, 157, 161
pytania 116
pytania wymagające odpowiedzi na piśmie 117
Doręczanie 144, 148, 179, IV
Dostęp
do dokumentów 103 - 104, 148, XV
do Parlamentu 9, XVI
Drugie czytanie 61 - 66, 72
budżet V.5
głosowanie 65 - 66, 72, 158
porozumienia 70, XX
przedłużenie terminu 62
rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym 64 - 66, 72
rozpatrywanie na szczeblu komisji 61 - 63
zalecenie do 63 - 64
 Komisje tymczasowe - patrz Komisje specjalne
zamknięcie 64
Drugie sprawozdanie 56
E
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Elektroniczny rejestr petycji 202
Eurogrupa II
Europejski Bank Centralny
kandydaci 109
oświadczenie 113
powoływanie członków 109
pytania pisemne 118
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 124
Europol 100, VII.XVII
F
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Flaga 213
G
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Głosowanie 20, 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
drugie czytanie 64 - 66, 72
elektroniczne 168
imienne 20, 160, 167 - 169, 195
kolejność 20, 158, 161
komisje 195
kwestionowanie 171
łączne 20
pierwsze czytanie 55
podzielone 20, 160, 163
poprawki 156, 161 - 162
prawo do 164
procedura 158, 195
przez podniesienie ręki 165
przez powstanie z miejsc 165
równa liczba głosów 14 - 15, 22, 159
tajne 169
trzecie czytanie 69
ważność 155
wyjaśnienia 20, 170
zasady 160
Grupy 30 - 31, 34
działalność 31
sytuacja prawna 31
tworzenie 30
wyznaczanie kandydatów na członków komisji 186
wyznaczanie zastępców członków komisji 187
H
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Hymn 213
I
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Identyfikatory 9, X.1
Immunitet 5 - 7, VII.XVI
Inauguracyjne posiedzenie 3, 12, 134
Informacje sensytywne 5, VIII.B, VIII.C, XV
Inicjatywa
legislacyjna 35 - 36, 42
państwa członkowskiego 44
przewidziana w art. 192 Traktatu WE 42
sprawozdanie z własnej inicjatywy 41, 48, 50
ustawodawcza 41
Inicjatywa legislacyjna 35, 42
Interesy finansowe
członkowie I
posłowie 9
Wspólnoty 10, XII
J
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Języki 23, 146 - 147, 185, 201, XI
K
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Kadencja 17
Karta Praw Podstawowych 36, 103
Kodeks postępowania 9, X
Kodyfikacja prawodawstwa wspólnotowego 86
Komisja
absolutorium 76
czas wystąpień 149
członkowie 106, XIV
dymisja członka XIV
informowanie Parlamentu XIV
mandat negocjacyjny 90
odrzucenie wniosku 87
oświadczenie 110 - 111
powoływanie 106
program działalności legislacyjnej i prac 35
przewodniczący 105
przyjęcie poprawek do propozycji 57
pytania 115 - 117, II
stanowisko w sprawie poprawek 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
środki wykonawcze 88
uprawnienia wykonawcze XIII, XIV.I
wnioski o wydanie opinii 43
wotum nieufności 107
wycofanie projektu 56, 58, 65
założenia polityczne 105
zmiana projektu 53
Komisje 37, 45 - 50, 52, 183, 185 - 191, 193 - 197, VII
członkowie 186, 191
dialog z Radą 63
drugie czytanie 61 - 63
głosowanie 195
kompetencje 25, 183, 188, VI.6, VII
miejsce obrad 135
odesłanie do 175
opinia 49, 120, 188, 195, VII
pierwsze czytanie 37 - 39, 53 - 54
podkomisje 188, 190
poprawki złożone na posiedzeniu plenarnym 162
posiedzenia 46, 63, 96, 99, 103, 106, 108 - 109, 113, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A, IX
posiedzenia o charakterze pilnym 97, 101
postępowanie pojednawcze (art. 251 Traktatu WE) 67 - 69
powoływanie 183, 185
prezydium 52, 191
procedura 63, 193 - 195, 197
protokoły 103, 194
przewodniczący 27, 52, 88, 185, 191
skład 25, 186
spór kompetencyjny 188
sprawozdanie 45, 47 - 48, 50, 52, 56
sprostowania 216
śledcze 25, 185 - 186, 188, IX
trzecie czytanie 67 - 68
tura pytań 197
uprawnienia 186 - 187, VI.6, VII
weryfikacja mandatów 3, 189, VII.XVI
właściwe 42 - 43, 63
wspólne 200
wspólne posiedzenia 51, 188
zaangażowane 50
zastępcy 187
Komisje specjalne 184, 188, 190
Komisje tymczasowe - patrz Komisje specjalne
Komitet porozumiewawczy (wspólna deklaracja z 1975 r.) 60
Komitet Regionów 125
Komitologia XIII
Konferencja Parlamentów 132
Konferencja Przewodniczacych Delegacji 28
Konferencja Przewodniczących
kompetencje 25, 210
obowiązki 153
pytania 29
skład 24
Konferencja Przewodniczących Komisji 27
Konsultacja 43 - 44
agencje europejskie 126
ponowna 59
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 96
współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych 100
w sprawie inicjatyw państw członkowskich 44
Kontakty z innymi instytucjami
Kontrsprawozdawcy 192
Końcowe opracowanie prawno-lingwistyczne 71, 74, 180
Koordynatorzy komisji 192
Korupcja 10, XII
Księgowość 79 - 80, VII.IV, VII.V
Kwestorzy
interes finansowy I
obowiązki 9, 22 - 23, 26, I, X
pytania do 29
wybór 13, 16 - 18
Kworum 155, 195
L
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Legitymacja 5
Lista mówców 176
Lobbiści 9, X
M
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Mandat 2, VII.XVI
wygaśnięcie mandatu 4
zrzeczenie się 4
Mandat negocjacyjny 90
Mandaty (weryfikacja) 3, 12, 189
Mianowanie
desygnowanych komisarzy 106
Miejsce obrad i posiedzeń 135
Misja badawcza lub obserwacyjna 188
Mówcy
czas wypowiedzi 110, 115, 122, 140 - 142, 150 - 151, 153, 172 - 173
lista mówców 176
przydzielanie czasu wypowiedzi 149, IV
treść wystąpień
udzielanie głosu
N
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Nadużycia finansowe 10, XII
Naruszenie
zasady podstawowe 102
Naruszenie porządku poza salą obrad XVI
Negocjacje akcesyjne 89, 200
Negocjacje międzyinstytucjonalne w procedurach legislacyjnych 70
Nieformalne grupy posłów 32, I
Normy postępowania 9, 152
O
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Obserwatorzy 11
Odesłanie do komisji
absolutorium VI.5
budżet V.3, V.6
drugie czytanie 63
wniosek proceduralny 172
wnioski Komisji
 drugie czytanie 63
 odroczenie głosowania (nieprzyjęcie poprawek przez Komisję 57
wspólne stanowisko Rady 43
Odroczenie debaty lub głosowania 172, 177
Odrzucenie
wniosku Komisji 56, 87
wspólne stanowisko 65
OLAF 10
Opinia
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 124
komisji 37 - 38, 49 - 50, 121, 188, 202 - 203, V.1, VI.1, VI.6
Komitet Regionów 125
mniejszości 52, 185
Parlamentu 55, 90, 96, 99, 105, 108 - 109, 119, 142
postępowanie po wydaniu opinii przez Parlament 58 - 60
wnioski o wydanie 43 - 44
w sprawie zaleceń Rady 83
Opinie mniejszości 52, 185
Opinie naukowe 126
Organy Parlamentu Europejskiego 22 - 29
Oświadczenia pisemne
umieszczane w rejestrze 123
załączone do pełnego sprawozdania 149
Oświadczenie 110, 113
Europejski Bank Centralny 109, 113
kandydat na przewodniczącego Komisji 105
Komisja 53, 110
o korzyściach finansowych 9, I
osobiste 151
Rada 110
Rada Europejska 110
Trybunał Obrachunkowy 108, 112
Wysoki Przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 94
Otwartość i przejrzystość 29, 103 - 104
P
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Państwa stowarzyszone 200
Państwa trzecie
AKP VI.6, VII.II
Negocjacje akcesyjne 81, 200, XIV.II
stosunki z 25, 200
Państwo prawa 36, 81, 122, 137, 209 - 210, IV
Parlamenty
konferencja 132
państw członkowskich 25, 130 - 131
Partie polityczne na poziomie europejskim - przepisy wykonawcze 23, 208 - 210
komitet złożony z niezależnych osobistości 210
kompetencje Prezydium 209
kompetencje Przewodniczącego 208
kompetencje właściwej komisji 210
pomoc techniczna 209
program 210
ściągnięcie nienależnych kwot 209
zaprzestanie finansowania 209
Pełne sprawozdanie 181
publikacja 181
Petycje 201 - 203, 214, VII.XX
Pierwsze czytanie 37 - 39, 43, 53 - 60, 71
budżet V.3, V.4
dalsza procedura 58 - 60
głosowanie 55
porozumienia 70, XX
postępowanie porozumiewawcze 60
rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym 55 - 57
rozpatrywanie na szczeblu komisji 37 - 39, 45 - 50, 52 - 54
zamknięcie 55
Podkomisje 188, 190
Podpisanie przyjętych aktów prawnych 73
Podstawa prawna
inicjatywa przewidziana w art. 192 Traktatu WE 42
pierwsze czytanie 37
umowy międzynarodowe 90
właściwa komisja VII.XVI
wnioski Komisji (zmiana) 59
Podstawowe zasady 9
Polityka gospodarcza 114
Polityka monetarna 113
Polityka zagraniczna 96 - 97, VII.I
Ponowne przekazanie Parlamentowi 59
Poprawki 156
dopuszczalność 20, 87, 157
doręczanie 156
drukowanie 156
języki 146 - 147, 156
kolejność głosowania 161
komisje 162, 195
kompromis 57, 63, 66
kompromisowe 57, 160 - 161
podjęcie 156
przedstawianie 58, 156
przyjęcie 57
przyjęcie bez 46, 138
rozpatrywanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym 162
składanie 58, 156
stanowisko Komisji 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
terminy 156
ustne 97, 156, 195
wniosek Komisji 87
wycofanie 156
Poprawki kompromisowe 63, 66, 160 - 161
Porozumienia dobrowolne 85
Porozumienia międzyinstytucjonalne 127, 215, VIII.B, VIII.C, XIV.II
Porozumienia w pierwszym czytaniu 70 - 71, XX
Porozumienie w drugim czytaniu 70, 72, XX
Porządek dzienny
komisji 63, 117 - 118, 193, VIII.A
końcowy projekt 138, 140, XIV
projekt 25, 137 - 138
przyjęcie 140 - 141
wpisanie do 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 101, 115, 122, 137 - 138, 140 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
zmiana 175, 177
Porządek na sali obrad 145, 152 - 154, XVI
Porządek obrad 143 - 144
komisji 4
Posiedzenie 134
jawność 96, 99, 179, 181 - 182, 193 - 194, VIII.A
miejsce 135
pełne sprawozdanie 181
protokół 179
przebieg 23
zasady prowadzenia 145 - 154
zawieszenie lub zamknięcie 140, 152, 154, 172, 178
Posiedzenie plenarne
budżet V
drugie czytanie 64 - 66, 72
pełne sprawozdanie 181
pierwsze czytanie 55 - 57, 69
poprawki 49 - 50, 156, 162
protokół 179
trzecie czytanie 69
Posłowie 1 - 9, 33, 136
asystenci X
interes finansowy 9, I
niezrzeszeni 24, 33
wydatki 8
wygaśnięcia mandatu 4
wykluczenie 153
Postępowanie
kodeks postępowania 9, X, XVI
normy postępowania 9, 152, XVI
w komisji 46, 50, 52, 162, 191
Postępowanie odwoławcze 154
Postępowanie pojednawcze 67 - 69
komitet pojednawczy
 skład i procedura 68
trzecie czytanie 67 - 69
Postępowanie porozumiewawcze
przewidziane we wspólnej deklaracji z 1975 r. 60
Postępowanie przed sądem 128
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości 128 - 129, 204, 206, VI.6
Poufność 5, 29, 185, 205, VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX, XV
Powoływanie
członkowie Europejskiego Banku Centralnego 109
członkowie Trybunału Obrachunkowego 108
Komisja 106
Przewodniczący Komisji 105
Rzecznik Praw Obywatelskich 204
specjalni przedstawiciele w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i bezpieczeństwa 93
Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 92
zewnętrzny przedstawiciel Komisji 95
Prawa człowieka 81, 98, 102, 122, 137, 209 - 210, IV
Prawa podstawowe 36, 81, VII.XVII
Prawo wspólnotowe
kodyfikacja 12
przekształcenie 87
stosowanie 185, VII.XVI, IX, XIV.I
uproszczenie 86 - 87
Preliminarz budżetowy 79
Prezydium
komisje 185, 191, VIII.A
obowiązki 147, 154, 209
pytania 29
skład 17 - 18, 22 - 23
zadania 23
Procedura 20, 36
absolutorium 76 - 77, 80
bez poprawek i debaty 46, 138
budżet 75 - 76, 78, V, VII.IV
głosowania 138, 158 - 159, 195
legislacyjna 35, 37 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 88, 128 - 129, 216
porozumiewawcza 60
rozpatrywania porozumień dobrowolnych 85
tryb pilny 142
uproszczona 46, 138
w komisjach 45, 47 - 49, 63, 67 - 68, 193 - 194, 197, VIII.A
w komisji 216
wnioski 20, 172
zgody 73, 81, 89 - 90
Procedura krótkiej prezentacji 48, 139
Procedura uproszczona 46, 138
Procedura wydawania opinii
art. 122 Traktatu WE 83
Procedura zgody 81, 89 - 90, 102
Procedury legislacyjne 35 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 88, 128 - 129, 216, XIV.I
Program działalności legislacyjnej i prac 35
Program prac 35
Projekt rezolucji 47 - 49, 58, 78, 85, 98, 102, 110, 115, 122, 157, 202, IV
Proporcjonalność 36, 44
Protokoły
komisje 194, VIII.A
Konferencja Przewodniczących 29
posiedzenia 179
Prezydium 29
publikacja 179
Protokół finansowy 90
Przebieg
posiedzeń 23, 154
Przejrzystość I
działań Parlamentu 103 - 104
procesu legislacyjnego 39
Przekazanie do komisji
sprostowania 216
Przekazanie do rozpatrzenia komisji
pierwsze czytanie 43
propozycje Komisji
 odrzucenie 56
wspólne stanowisko Rady 43
Przekazywanie informacji sensytywnych VIII.B
Przekształcenie prawa wspólnotowego 87
Przesłuchania 23, 185, 193, 202, XVII
Przestrzeganie regulaminu 20
Przewodniczący Komisji (powoływanie) 105
Przewodniczący Parlamentu
kompetencje 20, 23, 73, 111, 115 - 116, 122, 126, 128, 149 - 150, 156 - 157, 171, 173, 208, 210, II
obowiązki 153, 216, XVI
wybór 13 - 14, 17 - 18
Przewodniczący senior 14
Przydział
czasu wystąpień 149, IV
miejsca na sali posiedzeń 34
Przystąpienie
negocjacje 89, 200, XIV.II
traktaty 89, 200
Przywileje i immunitety 5 - 7, 207, VII.XVI
Publiczny dostęp do dokumentów 29, 103 - 104, XV
Pytania
do Europejskiego Banku Centralnego 118, III
do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i Kwestorów 29
do Rady i Komisji 20, 115 - 117, II
krótkie i zwięzłe 110 - 111
pisemne 118
priorytetowe 117
tura pytań 116
wymagające odpowiedzi na piśmie 117, III
wymagające odpowiedzi ustnej i debaty 115
Pytanie wstępne 172, 174
R
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Rada
bezczynność 129
czas wystąpień 149
dialog właściwej komisji z 58, 63
konsultacje 43
oświadczenie 110
posiedzenia 40
pytania 115 - 117, II
wspólne stanowisko 61
zalecenia dla 97, 101, 121
Rada Europy 199
Regulamin 212
poprawki VII.XVIII
porozumienia miedzyinstytucjonalne 127
przestrzeganie 173
stosowanie 211, VII.XVIII
zmiany 212
Rejestr
dokumentów Parlamentu 104, XV
korzyści finansowych posłów I
lobbistów 9, X
petycji 201 - 202
Reprezentowanie Parlamentu na posiedzeniach Rady 40
Rezolucja legislacyjna 44 - 45, 55 - 57, 158
Roczny program działalności legislacyjnej 35 - 36, 42 - 43
Równa liczba głosów 159
Rzecznik Praw Obywatelskich 204 - 206
działalność 205, XI
odwołanie 206
powołanie 204
S
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Sankcje 153 - 154
Schemat organizacyjny (Sekretariat Generalny) 207
Sekretariat 23
grupy polityczne 31
posłowie niezrzeszeni 33
Sekretariat Generalny 79, 147, 207
Sekretarz generalny 23, 73, 145, 152, 207, 209
Sesja 134
Sesja miesięczna 134
Skutki finansowe 36, 38, 45, 47, 96
Sprawozdanie
dotyczące inicjatyw państw członkowskich 44
innych instytucji 119
Komisji 119
komisji śledczej 185, IX
legislacyjne 45, 55
nielegislacyjne 47
opinia mniejszości 52, 185
projekt 52
tymczasowe 81
ustne 52, 56 - 57, 142
z własnej inicjatywy 25, 41 - 42, 48, 50, 102, 119 - 120
Sprawozdanie finansowe 80
Sprawy w toku 214
uznane za zamknięte 214
Sprostowania 180, 216
Stanowisko
Komisji 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
Rady 58
wspólne 61
Stosunki z innymi instytucjami 25, 34, 105 - 125, 127
Strażnicy 152 - 153
Subsydiarność 36 - 37, 44
Symbole Unii 213
Ś
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi 81 - 82
Środki wykonawcze XIII
T
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Tajność 5, VIII.B, VIII.C, XV
Teksty przyjęte 179 - 180
Terminy
debata i głosowanie 144
głosowanie imienne 167
głosowanie podzielone 163
poprawki 156, 161
przedłużenie 62, 67, 69
sprawozdanie 52
Tłumaczenie symultaniczne 146
Traktaty 81, 89, VII.XVIII
Traktaty akcesyjne 81, 89
Tryb nadzwyczajny posiedzeń Parlamentu 134
Tryb pilny 142
Trybunał Obrachunkowy VI.1, VII.V
oświadczenie 112
powoływanie członków 108
Trybunał Sprawiedliwości (postępowanie przed) 128 - 129, 204, 206, VI.6
Trzecie czytanie
postępowanie pojednawcze 67 - 68
rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym 69
wspólny projekt 69
Tura pytań 197
podczas sesji miesięcznej 116, II
Tymczasowe sprawozdanie 81
U
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Uchylenie immunitetu 6 - 7
Umowy międzynarodowe 90 - 91
Uprawnienia kontrolne 86, 88, 128 - 129
Uprawnienia wykonawcze XIII
Uproszczenie prawa wspólnotowego 86
Uproszczenie przepisów prawnych Wspólnoty 87
Ustawodawcza inicjatywa 41
Uzasadnienie 45, 47, 49, 52, 212
W
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Wakat 4, 17 - 18
Walka z przestępczościa finansową i korupcją XII
Weryfikacja
mandatów 3, 12, 189, VII.XVI
podstawy prawnej 37
Wgląd do dokumentów 5
Wiceprzewodniczący
obowiązki 21 - 22, 68, 104
wybór 13, 15, 17 - 18
Większości (kwalifikowane) i minimalna wymagana liczba posłów 108 - 109, 121 - 122
decyzje Parlamentu
 akcesja 89
 inicjatywa legislacyjna 42
 o podtrzymaniu skargi 128
 poddanie pod głosowanie poprawek kompromisowych 161
 procedura zgody 81
 umowy międzynarodowe 90
 wotum nieufności (uchwalenie) 107
 wspólne stanowisko
odrzucenie 65
poprawki 66
 wspólny projekt 69
partie polityczne na poziomie europejskim 210
poprawki
 projekty poprawek i propozycje zmian w pierwszym czytaniu budżetu V.3
 projekty poprawek w drugim czytaniu budżetu V.5
 składanie 156
 sprzeciw wobec głosowania nad poprawkami przed ich doręczeniem we wszystkich językach urzędowych 146 - 147, 156
powoływanie
 Komisja (członkowie) 106
 Komisja (Przewodniczący) 105
 Rzecznik Praw Obywatelskich (odwołanie) 206
 Rzecznik Praw Obywatelskich (powołanie) 204
powoływanie komisji i grup
 grupy polityczne 30
 komisje śledcze 185 - 186
projekty rezolucji
 łamanie praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa 122
składanie propozycji
 projekt decyzji ustalającej nową maksymalną stopę wzrostu V.2
 propozycja odrzucenia projektu budżetu w całości V.6
 rezolucji
debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa 122
o nieudzieleniu absolutorium VI.4
pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty 115
sprzeciw
 głosowanie nad poprawką bez jej doręczenia we wszystkich językach urzędowych 156
 Porządek dzienny
punkty do przyjęcia bez poprawek i debaty 138
 wykładnia Regulaminu 211
 zalecenia komisji w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 97
 zalecenia w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych 101
 zmiana kolejności głosowania 161
stwierdzenie naruszenia 102
wniosek o zwołanie Parlamentu 134
Wnioski
 o głosowanie imienne 167
 o odesłanie do komisji 175
 o odroczenie debaty 177
 o odroczenie głosowania 177
 o uchwalenie rezolucji 110
oświadczenia Komisji, Rady i Rady Europejskiej
 o wotum nieufności 107
 o zamknięcie debaty 176
 o zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia 178
 ponowna konsultacja 59
 Porządek dzienny
debata nadzwyczajna 141
głosowanie nad punktem bez poprawek 138
punkty co do których bedą wnoszone poprawki 138
 powołanie komisji śledczej 185
 stwierdzenie kworum 155
 tryb pilny 142
wybór 13
 Kwestorzy 13
 Przewodniczący 13
 Wiceprzewodniczący 13
Załączniki 215
zmiany
 końcowy projekt porządku dziennego 140
Zwolnienie (wcześniejsze) z obowiązków 19
Wniosek
o odesłanie do komisji 172
o rezygnację z debaty
 niedopuszczalność 174
o wotum nieufności dla Komisji 107
o zamknięcie debaty 176
o zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia 172
proceduralny 172, 174 - 178
w sprawie przestrzegania Regulaminu 173
Wotum nieufności 107
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 96 - 97, VII.I, VIII.B
oświadczenia 94
specjalni przedstawiciele 93
Wysoki Przedstawiciel 92
Wspólne komisje parlamentarne 200
Wspólne stanowisko
bezczynność Rady 129
odrzucenie 65
ogłoszenie 61 - 63
poprawki 66
zatwierdzenie 72
Wspólny projekt 69
Wspólny projekt rezolucji 110
Współpraca
policyjna 99 - 101
sądowa 99 - 101
ściślejsza współpraca 81 - 82
w sprawach karnych 99 - 101
Wstęp
na galerię 145
na salę obrad 145
Wstęp na salę obrad 145
Wybory 1
Parlament 1, 214
Wybór
Komisja XVII
Kwestorzy 13, 16 - 18
Przewodniczący 13 - 14, 17 - 18
Przewodniczący Komisji 105
Wiceprzewodniczący 13, 15, 17 - 18
Wygaśnięcie mandatu
posłowie 4
Wyjaśnienia 156
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 20, 170
Wykluczenie
z delegacji 153
z komisji 193, VIII.A
z obrad 153
Wykluczenie z obrad 153
Wysoki Przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 92, 96, II
Wystąpienia jednominutowe 150
Z
Góra stronyPoprzedni
Zaangażowane komisje 50
Zabranie głosu
czas wystąpienia 122
Zachowanie poufności 103
Zakłócenie porządku 152, 154, XVI
Zakłócenie porządku
środki natychmiastowe 152
Zakończenie (wcześniejsze) sprawowania funkcji 153
Zalecenia 42, 64, 81, 121, 123
dla Rady 97, 101, 121
do drugiego czytania 63 - 64
główne kierunki polityki gospodarczej 114
mandat negocjacyjny 90
po przeprowadzeniu postępowania 185
Rady wydane na podstawie art. 122 Traktatu WE 83
traktaty akcesyjne 81, 89, 200
w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych 99, 101
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 96 - 97
Załączniki 212, 215
Zasady podstawowe 102, VII.XVIII
Zastępcy 187
Zespoły międzypartyjne 32, I
Zgodność finansowa 38, 45, 47
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 199
Zmiany
propozycja Komisji 36, 53
w Regulaminie 211 - 212
Zwalczanie nadużyć finansowych 10
Zwolnienie (wcześniejsze) z obowiązków 19
Zwoływanie
komisje 193
Parlament 134
Zwrot do komisji
sprostowania 216
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności