Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - júl 2009
PDF 1205k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

REGISTER
ABCČDEFGHCHIJKLĽMNOPRSTUVZ
Arabské číslice označujú články. Prílohy sú označené rímskymi číslicami; arabské alebo rímske číslice a písmená, ktoré po nich nasledujú, označujú časti, články alebo odseky týchto príloh.
A
Horná časť stránkyNasledujúci
Absolutórium
Komisia 76
ostatné orgány a inštitúcie 77
Parlament 80
predseda Parlamentu 77
rozhodnutia VI
vyhlásenie Dvora audítorov 112
AKP VII.II
Akty
prijaté 73
Archív 179, 203
Asistenti X.2
B
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Bulletin 29
Bývalí poslanci 9
C
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Citlivé informácie 5, VIII.B, VIII.C, XV
COSAC 131
Č
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Čítania 37 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73
Členovia
Dvor audítorov 108
Európska centrálna banka 109
Komisia 106, XIV
D
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Delegácie
ad hoc 25
medziparlamentné 198, VII.II
predseda 28
pri spoločných parlamentných výboroch 200
stále 25, 198
Demokracia 36, 81, 102, 122, 209 - 210, IV
Dialóg s Radou 58, 63
Dobrovoľné dohody 85
Dočasný predseda 12
Dočasný predseda
Dohody v druhom čítaní 70, 72, XX
Dohody v prvom čítaní 70, XX
Dokumenty
bezpredmetné 214
doručenie 144, 148
dôverné VIII
legislatívne 43
prístup 103 - 104, 148, XV
utajované VIII
Doručenie 144, 148, 179, IV
Doslovný zápis 181
Dôverné informácie 29
Dôvernosť 103
Druhé čítanie 43, 61 - 66, 72
dohody 70
hlasovanie 64 - 66, 72, 158
odporúčania do druhého čítania 63 - 64
predĺženie lehôt 62
rozpočet V.5
vo výbore 61 - 63
v pléne 64 - 66, 72
záver 64
Dvor audítorov VI.1, VII.V
menovanie členov 108
vyhlásenia 112
E
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Elektronický register petícií 202
Europol 100, VII.VII
Euroskupina II
Európska centrálna banka
kandidáti 109
otázky na písomné zodpovedanie 118
vyhlásenia 113
Európska rada 110
Európske agentúry 126
F
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Finančné prostriedky 38, 209, VII.IV, VII.V
Finančné záujmy
poslancov 9, I
spoločenstiev 10, XII
Finančný dopad 36, 96
Finančný protokol 90
Finančný výhľad (zlučiteľnosť) 38, 45, 47
Funkcionári 12 - 18, 20 - 21, 152 - 153
Funkčné obdobie
funkcionári 17
G
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Generálny tajomník 4, 23, 73, 79, 145, 152, 207, 209
H
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Heslo 213
Hlasovanie 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
druhé čítanie 64 - 66, 72
elektronické 168
hlasovacie právo 164
jediné hlasovanie 81, 90, 157
odloženie 56
platnosť 155
po častiach 20, 160, 163
podľa mien 20, 160, 167 - 169, 195
poradie 20, 158, 161
postavením a sadnutím 165
postup 158, 195
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 156, 161 - 162
prvé čítanie 55
rovnosť hlasov 14 - 15, 22, 159
spoločné 20, 83, 160 - 161
spory 171
tajné 169
tretie čítanie 69
vysvetlenie 20, 170
zásady 160
zdvihnutím ruky 165
Hodina otázok
vo výbore 195, 197
v pléne 116, II
Hospodárska politika 114
Hospodársky a sociálny výbor 124
Hymna 213
CH
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Charta základných práv Európskej únie 36, 103
I
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Imunita 5 - 7, VII.VI
zbavenie imunity 6
Iniciatíva
iniciatívna správa 41
legislatívna 41
J
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Jazyky 146, 185, 201, XI
Jednominútové vystúpenia 150
K
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Kandidáti
Európska centrálna banka 109
funkcionári Parlamentu 14 - 16, 186
kvestori 16
ombudsman 204
podpredsedovia 15
predseda Komisie 105
predseda Parlamentu 14
výbory 186
Kodifikácia práva spoločenstva 86
Komisia
absolutórium 76
členovia 106, XIV
informovanie Parlamentu XIV
legislatívny plán a plán práce 35
mandát na rokovanie 90
návrh na vyslovenie nedôvery 107
odstúpenie člena XIV
otázky 115 - 117, II
predseda 105
prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie 57
program navrhnutej Komisie 105
rečnícky čas 149
späťvzatie návrhu 39, 56, 58, 65
stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 54, 57 - 58, 66, XIV
voľba 106
vyhlásenia 110 - 111
vykonávacie právomoci 88, XIII, XIV.I
výročná správa o uplatňovaní práva spoločenstva 119
zamietnutie návrhu 56, 87
zmena návrhu 53
žiadosť o stanovisko 43
Kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 57, 63, 66, 160 - 161
Konanie
kódex správania poslancov 9, X, X.3
pred Súdnym dvorom 128 - 129, 204, 206, VI.6
zmierovacie 60, 67 - 69
Konferencia predsedov
informačná povinnosť 29
otázky 29
pôsobnosť 25, 153, 209 - 210
zloženie 24
Konferencia predsedov delegácií 28
Konferencia predsedov výborov 27
Konferencie parlamentov 132
Kontrolné právomoci 86, 88, 128 - 129
Konzultácia 43 - 44
čl. 122 zmluvy o ES 83
Hospodársky a sociálny výbor 124
opätovná 59
podnety členských štátov 44
policajná a súdna spolupráca v trestných veciach 100
správa 45
SZBP 96
Výbor regiónov 125
Koordinátori výborov 192
Korigendá 180, 216
Korupcia 10, XII
Kódex správania 9, X, X.3
Kvestori
finančné záujmy I
informačná povinnosť 29
otázky im kladené 29
pôsobnosť 9, 22 - 23, 26, I, X
voľba 13, 16 - 17
L
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Legislatívna iniciatíva 41
Legislatívne postupy 35 - 40, 42, 44 - 50, 52 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 88, 128 - 129, 216, XIV.I
Legislatívne uznesenie 44 - 45, 55 - 57, 158
Legislatívny plán a plán práce 35
Lehoty
hlasovanie po častiach 163
hlasovanie podľa mien 167
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 156, 161
predĺženie 62, 67, 69
rozprava a hlasovanie 144
správa 52
Lobistické skupiny 9, X
Ľ
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Ľudské práva 81, 98, 102, 122, 209 - 210, IV
M
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Mandát 2, VII.VI
na rokovanie 90
poslanca 2
trvanie poslaneckého mandátu 4
Medziinštitucionálne dohody 127, 215, VIII.B, VIII.C, XIV.II
Medziinštitučné rokovania v legislatívnych postupoch 70
Medzinárodné zmluvy 90 - 91
Medziparlamentné delegácie 198
Medziskupiny 32, I
Menovanie
členovia Dvora audítorov 108
Európska centrálna banka 109
funkcionári Parlamentu 15
kvestori 16
ombudsman 204
osobitní zástupcovia pre SZBP 93
postup pri hlasovaní 169
predseda Komisie 105
predsedu Parlamentu 14
vedúci delegácie Komisie v tretích krajinách 95
Vysoký splnomocnenec pre SZBP 92
Menová politika 113
Menšinové stanoviská 52, 185
Miesto konania schôdzí a rokovaní 135
Mimoriadna rozprava 141
Mimoriadne rokovanie Parlamentu 134
N
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Nahliadanie do písomných dokumentov 5
Naliehavý postup 142
Narušenie poriadku mimo rokovacej sály XVI
Navrhovanie kandidátov
vymenovaní komisári 106
Návrhy
na vyslovenie nedôvery Komisii 107
návrh rozpočtu Parlamentu 75
procedurálne 172
uznesení 47 - 49, 58, 78, 85, 98, 102, 110, 115, 120, 122, 157, 202, 214, IV
Neoficiálne zoskupenia poslancov 32, I
Neprípustnosť 172 - 174
Nevybavené záležitosti 214
Nezávislí poslanci 33
O
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Odloženie rozpravy a hlasovania 172, 177
Odôvodnenie 45, 47, 49, 156, 212
Odporúčania 42, 64, 81, 120 - 121, 123
do druhého čítania 63 - 64
hlavné smery hospodárskych politík 114
mandát na rokovanie 90
policajná a súdna spolupráca v trestných veciach 99, 101
po uskutočnení vyšetrovania 185
Rade 97, 101, 121
Rady podľa čl. 122 zmluvy o ES 83
SZBP 96 - 97
zmluvy o pristúpení 81, 89, 200
Odvolacie postupy 154
OLAF 10
Ombudsman 204 - 206
činnosť 205, XI
odvolanie z funkcie 206
vymenovanie 204
Opätovné predloženie veci Parlamentu 59
Organizačná štruktúra (sekretariát) 23, 207
Orgány Parlamentu 22 - 29
Osobné vyhlásenia 151
Osvedčenie o zvolení za poslanca (preskúmanie) 3, 12, 189, VII.VI
Otázky
Európskej centrálnej banke 118, III
hodina otázok 116
na písomné zodpovedanie 117 - 118, III
na ústne zodpovedanie s rozpravou 115
nezodpovedané 214
predsedníctvu, konferencii predsedov a kvestorom 29
prioritné 117
Rade a Komisii 20, 115 - 117, II
stručné a výstižné 110 - 111
Otvorenosť a transparentnosť 29, 103 - 104, I
Overenie
právny základ 37
P
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy 199
Parlamenty
členských štátov 25, 130 - 131
konferencie 132
Petície 201 - 203, 214, VII.XX
Plénum
doslovný zápis 181
druhé čítanie 64 - 66, 72
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 49 - 50, 156, 162
prvé čítanie 55 - 57, 69
rozpočet V
tretie čítanie 69
zápisnica 179
Podnet
členských štátov 44
podľa čl. 192 zmluvy o ES 42
Podpis prijatých aktov 73
Podpredsedovia
pôsobnosť 21 - 22, 25, 68, 104
voľba 13, 15, 17 - 18
Podvod 10, XII
Podvýbory 188, 190
Policajná spolupráca 99 - 101
Politické strany na európskej úrovni 208 - 210
právomoci a pôsobnosť predsedníctva 209
právomoci a pôsobnosť predsedu 208
právomoci a príslušnosť gestorského výboru 210
program 210
technická pomoc 209
vrátenie nesprávne vyplatených čiastok 209
vykonávacie opatrenia 23
vylúčenie z financovania 209
výbor nezávislých odborníkov 210
Poriadok v rokovacej sále 145, 152 - 154, XVI
Porušenia
ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu 122, 137, IV
základných zásad 102
Poslanci 1 - 9, 136
asistenti X
finančné záujmy 9, I
funkčné obdobie 1
nezávislí poslanci 33
príspevky pre poslancov 8
vykázanie 153
výbory 185 - 186, IX
výdavky 8
Postup
bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a bez rozpravy 46, 138
hlasovanie 138, 158 - 159, 195
legislatívny 35 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 88, 128 - 129, 216
naliehavý 142
následný 58 - 60, 185
návrhy 20
preskúmania dobrovoľných dohôd 85
procedurálne návrhy 172
schvaľovania rozpočtu 75 - 76, 78, V, VII.IV
súhlasu 73, 81 - 82, 89 - 90, 102
udelenia absolutória 76 - 77, 80
vo výbore 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 195, 197, 216, VIII.A
zjednodušený 46, 138
Postup pre krátke prednesenie 48, 139
Pozícia
spoločná 61
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 156
doručenie 156
jazyky 146 - 147, 156
kompromis 57, 63, 66, 160 - 161
lehoty 156
navrhovanie 156
návrh Komisie 87
podané ústne 97, 156, 195
poradie v hlasovaní 161
postup bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 46, 138
posúdenie plenárnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vo výbore 162
predkladanie 156, 195
prepadnuté 156 - 157
prevzaté 156
prijatie 57
pripomienky Rady 54
prípustnosť 20, 87, 157
späťvzatie 156
stanovisko Komisie 54, 57 - 58, 66, XIV
tlač 156
výbor 162, 195
Pozorovatelia 11
Pravidlá správania 9, 152
právno-lingvistická finalizácia 71, 74, 180
Právny základ
gestorský výbor VII.VI
medzinárodné zmluvy 90
návrh Komisie (zmena) 59
podnet podľa čl. 192 zmluvy o ES 42
prvé čítanie 37
Právo Spoločenstva
kodifikácia 86
prepracovanie 87
uplatňovanie 185, VII.VI, IX, XIV.I
zjednodušenie 86 - 87
Predbežná správa 81
Predchádzanie podvodom a korupcii 10, XII
Predseda Komisie (voľba) 105
Predseda Parlamentu
pôsobnosť 20, 23, 73, 111, 116, 122, 128, 149 - 150, 153, 156 - 157, 171, 173, 208 - 210, 216, II, XVI
právomoci 208
voľba 13 - 14, 17 - 18
Predsedníctvo
informačná povinnosť 29
otázky 29
pôsobnosť 23, 154, 209
právomoci 209
výbory 185, 191, VIII.A
zloženie 17 - 18, 22
Prepracovanie právnych predpisov Spoločenstva 87
Preskúmanie
osvedčení o zvolení za poslanca 3, 12, 189
Preukazy 5, 9, X.1
Pridelenie
miest v rokovacej sále 34
rečníckeho času 122, 149, IV
Pridelenie veci gestorskému výboru
korigendá 216
Pridružené výbory 50, 88
Priebeh
rokovaní 23, 154
Priebeh rokovaní 145 - 152, 154
kódex správania 9, 147
Prijaté texty 71, 180
Prijaté znenia 179
Princípy právneho štátu 36, 81, 102, 122, 209 - 210, IV
Pripomienka k dodržiavaniu rokovacieho poriadku 173
Pristúpenie
rokovania 89, 200, XIV.II
zmluvy 81, 89, 200
Prílohy 212, 215
Prípustnosť
otázky 116
otázky na písomnú odpoveď 117
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 20, 66, 157, 161
Príspevky 153
Prístup
do Parlamentu 9, XVI
do rokovacej sály 145
k dokumentom 103 - 104, 148, XV
na galériu 145
Prístup verejnosti k dokumentom 29, XV
Procedurálne námietky 20
Procedurálne návrhy a námietky 172 - 178
Program
konečný návrh programu 122, 138, 140, XIV
návrh 25, 137 - 138
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175, 177
schválenie 140 - 141
výboru 4, 63, 117 - 118, 193, VIII.A
zaradenie do programu 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 101, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
zmeny a doplnenia 140
Program práce 35, 137 - 138, 140, 142 - 144
Proporcionalita 36, 44
Prvé čítanie 36 - 39, 43, 53 - 60, 71
dohody 70
hlasovanie 55
následný postup 58 - 60
rozpočet V.4
vo výbore 37 - 39, 45 - 50, 52 - 54
v pléne 55 - 57
záver 55
zmierovacie konanie 60
R
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Rada
dialóg s gestorským výborom 58, 63
konzultácia 43, 45
nečinnosť 129
odporúčania jej adresované 97, 101, 121
otázky 115 - 117, II
rečnícky čas 149
spoločná pozícia 61
vyhlásenia 110
zasadanie 40
Rada Európy 199
Rečníci
pridelenie rečníckeho času 122, 149, IV
rečnícky čas 110, 115, 122, 140 - 142, 150 - 151, 153, 172 - 173
udelenie slova
vystúpenia
zoznam rečníkov 176
Register
dokumentov Parlamentu 104, XV
lobistických skupín X
petícií 201 - 202
záujmov poslancov I
Ročný legislatívny plán 35, 42 - 43
Rokovacia sála (prístup) 145
Rokovací poriadok
medziinštitucionálne dohody 127
použitie 211
pripomienka k jeho dodržiavaniu 173
zmeny 212, VII.VIII
Rokovania
prerušenie alebo skončenie 152
priebeh 23
verejný záznam 182
Rokovanie 133
doslovný zápis 181
miesto konania 135
prerušenie alebo ukončenie 140, 154, 172, 178
priebeh 145 - 146, 148 - 152, 154, 181, 194, VIII.A
verejný záznam 179, 181
zápisnica 179
Rovnosť hlasov 159
Rozpočet 75 - 76, 78, V, VI, VII.IV, VII.V
absolutórium 76 - 77, VI, VII.V
dodatkový 75, V
kontrola plnenia 78, 112
preskúmanie v Parlamente 75, V
udelenie absolutória 112
Rozprava
mimoriadna 141
odloženie 172, 177
postup bez rozpravy 46, 138
prípady porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu 122, 137, IV
spoločná 143
ukončenie 172, 176
ukončiť vyhlásenie 110
Rozšírená spolupráca medzi členskými štátmi 81 - 82
Rušenia poriadku 152, XVI
opatrenia s okamžitou platnosťou 152
Rušenie poriadku 154
rušenie poriadku mimo rokovacej sály 153
S
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Sankcie 153 - 154
Sekretariát 23, 207
nezávislí poslanci 33
politické skupiny 31
Schôdza 133 - 134
verejnosť 96, 99
Skupiny 30 - 31, 33 - 34
činnosť 31
postavenie 31
utváranie 30
zmena členov 186 - 187
Sociálny dialóg 84
Spoločná pozícia 61
nečinnosť Rady 129
oznámenie 61 - 63
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 66
schválenie 72
zamietnutie 65
Spoločná rozprava 143
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) 96 - 97, VII.I, VIII.B
osobitní zástupcovia 93
vyhlásenia 94
vysoký splnomocnenec 92
Spoločné parlamentné výbory 200
Spoločný návrh uznesenia 110, 115, 122
Spoločný text návrhu 69
Spolupráca
rozšírená spolupráca 81 - 82
v trestných veciach 99 - 101
Správa
iniciatívna 25, 41 - 42, 48, 50, 102, 119 - 120
Komisie 119
legislatívna 45, 55
menšinové stanoviská 52, 185
na podnety členských štátov 44
na základe návrhu uznesenia 120
návrh 52
nelegislatívna 47
o konzultácii 45
ostatných orgánov a inštitúcií 119
podaná ústne 52, 56 - 57, 142
predbežná 81
vyšetrovacieho výboru 185, IX
výročná správa o uplatňovaní práva spoločenstva 119
Správanie
kódex správania 9, X, XVI
pravidlá správania 9, 152, XVI
Stanovisko
k odporúčaniu Rady 83
Komisie 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
menšiny 52, 185
Parlamentu 55, 90, 96, 99, 105, 108 - 109, 119, 142, 195
postup po prijatí stanoviska Parlamentu 58 - 60
Rady 58
výborov 37 - 38, 49 - 50, 121, 188, 202 - 203, V.1, VI.1
žiadosť o stanovisko 43 - 44
Subsidiarita 36 - 37, 44
Súdna spolupráca 99 - 101
Súdne konania 128
Súdny dvor (konanie pred ním) 128 - 129, 204, 206, VI.6
Symboly Únie 213
T
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Tieňoví spravodajcovia 192
Tlmočenie 146
Transparentnosť
legislatívneho postupu 39
v Parlamente 103 - 104
Tretie čítanie
spoločný text návrhu 69
v pléne 69
zmierovacie konanie 67 - 68
Tretie krajiny
AKP VII.II
pridružené k spoločenstvu 200
rokovania o pristúpení 89, 200, XIV.II
vzťahy s nimi 25, 200
zmluvy o pristúpení 81, 89
U
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Ukončenie (predčasné) výkonu funkcie 19, 153
Ustanovujúca schôdza 3, 12, 134
Utajenie 5, 185, 205, VIII.B, VIII.C, IX, XV
Uvoľnené miesta 4, 18
Uznášaniaschopnosť 155, 195
V
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Väčšiny (kvalifikované) a minimálny požadovaný počet poslancov
menovanie
 Dvor audítorov (žiadosť o odloženie hlasovania) 108
 Európska centrálna banka 109
 Európska centrálna banka (žiadosť o odloženie hlasovania) 109
 Komisia (členovia) 106
 Komisia (predseda) 105
 ombudsman (menovanie) 204
 ombudsman (odvolanie z funkcie) 206
námietky
 hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré neboli rozdané vo všetkých úradných jazykoch 156
 odporúčania výboru v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach 101
 odporúčania výboru v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 97
 program
body zaradené na hlasovanie bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov alebo bez rozpravy 138
 výklad rokovacieho poriadku 211
 zmeny poradia v hlasovaní 161
odporúčania Rade 121
podávanie návrhov
 na vyslovenie nedôvery 107
 návrh na úplné zamietnutie rozpočtu V.6
 návrh rozhodnutia o stanovení novej maximálnej sadzby IV.2
 uznesení
otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou 115
rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu 122
vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady 110
zamietnutie absolutória VI.4
politické strany na európskej úrovni 210
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
 námietka proti hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý nebol rozdaný vo všetkých úradných jazykoch 146 - 147, 156
 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a návrhy zmien rozpočtu v prvom čítaní v postupe schvaľovania rozpočtu V.3
 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v druhom čítaní v postupe schvaľovania rozpočtu V.5
 predkladanie 156
 rokovací poriadok 212
prílohy 215
rozhodnutia Parlamentu
 či hlasovať o kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 161
 medzinárodné zmluvy 90
 návrh na vyslovenie nedôvery (prijatie) 107
 podpora žaloby podanej na Súdnom dvore 128
 postup súhlasu 81
 pristúpenie 89
 spoločná pozícia
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 66
zamietnutie 65
 spoločný text návrhu 69
ukončenie (predčasné) výkonu funkcie 19
voľba funkcionárov
 kandidáti 13
 kvestori 13
 podpredseda 13
 predseda 13
zistenie porušenia 102
zmeny a doplnenia
 konečný návrh programu 140
zriaďovanie výborov a utváranie skupín
 politické skupiny 30
 vyšetrovacie výbory 185 - 186
žiadosti
 hlasovanie podľa mien 167
 naliehavý postup 142
 odloženie hlasovania 177
 odloženie rozpravy 177
 opätovná konzultácia 59
 prerušenie alebo ukončenie rokovania 178
 program
bod, ku ktorému bude možné predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 138
mimoriadna rozprava 141
rozprava o bode bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 138
 rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu 122
 ukončenie rozpravy 176
 uznášaniaschopnosť 155
 vrátenie veci výboru 175
 zriadenie vyšetrovacieho výboru 185
 zvolanie Parlamentu 134
Verejnosť 5
prístup verejnosti k dokumentom 103 - 104
Vlajka 213
Volebné obdobie 133
Parlamentu 133
Voľba
funkcionári Parlamentu 14 - 16
Komisia 106, XVII
kvestori 13, 16 - 18
Parlament 1, 214
podpredsedovia 13, 15, 18
predseda 13 - 14, 17 - 18
predseda Komisie 105
Vrátenie veci výboru
absolutórium VI.5
druhé čítanie 63
korigendá 216
návrh Komisie
 druhé čítanie 63
 odloženie hlasovania (Komisia nezaujala stanovisko k navrhovaným zmenám a doplneniam) 57
 zamietnutie 56
procedurálne návrhy 172
prvé čítanie 43
rozpočet V.6
spoločná pozícia Rady 43
Vyhlásenia 110, 113, 123
Dvor audítorov 108, 112
Európska centrálna banka 109, 113
Európska rada 110
kandidát na predsedu Komisie 105
Komisia 53, 110
osobné vyhlásenia 151
písomné vyhlásenia
 v doslovnom zápise 149
 zapísané do registra 123
Rada 110
vyhlásenie o finančných záujmoch poslancov 9, I
Vysoký splnomocnenec pre SZBP 94
Vykázanie
z delegácie 153
zo schôdze výboru VIII.A
z rokovacej sály 153
Vykonávacie ustanovenia 88, XIII
Vylúčenie
z výboru 193
Vypočutia 23, 185, 193, 202, XVII
Vyslovenie nedôvery 107
Vysoký splnomocnenec pre SZBP 92, 96, II
Vysvetlenia hlasovania 20, 170
Vyšetrovanie 185, IX
Výbory 45 - 50, 52, 183 - 191, 193 - 197, VII
členovia 186, 191
dialóg s Radou 63
dočasné (pozri osobitné výbory) 184, 188, 190
druhé čítanie 61 - 63
gestorské 42 - 43, 63
hlasovanie 195 - 196
hodina otázok 197
kompetenčný spor 188
korigendá 216
miesto konania schôdze 135
mimoriadna schôdza 97, 101
osobitné 184, 188, 190
plenárne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 162
podvýbory 188, 190
postup 63, 193 - 197
požiadané o stanovisko 49, 188, 195
pôsobnosť 25, 183 - 184, 188, VII
predseda 27, 52, 88, 185, 191
predsedníctvo 52, 191
preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca VII.VI
pridružené 50, 88
prvé čítanie 37 - 39, 53 - 54
schôdze 23, 46, 63, 96, 99, 103, 106, 108 - 109, 113, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A
spoločné parlamentné 200
spoločné schôdze 51, 188
správa 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
stanoviská 49 - 50, VII
stále 183
tretie čítanie 67 - 68
vrátenie veci výboru 175
vyšetrovacie 25, 185 - 186, 188, IX
Výbor regiónov 125
zápisnica 103, 194
zástupcovia 187
zloženie 25, 186
zmierovacie konanie (čl. 251 zmluvy o ES) 67 - 69
zmierovacie konanie (dohoda z r.1975) 60
zriadenie 183 - 185, IX
Výdavky 8, 33, 80, 96, V, VI, VII.IV
Výsady a imunity 5 - 7, 207, VII.VI
Vzťahy s ostatnými orgánmi a inštitúciami 25, 34, 105 - 125, 127
Z
Horná časť stránkyPredchádzajúci
Zahraničná politika 96 - 97, VII.I
Zamietnutie
návrhu Komisie 56, 87
spoločnej pozície 65
Zasadací poriadok 34
Zasadanie 133
Zastúpenie Parlamentu na zasadaniach Rady 40
Základné práva 36, 81, VII.VII
Základné slobody 81, 102
Základné zásady 9, 102, VII.VIII
Zápisnica
konferencia predsedov 29
predsedníctvo 29
rokovania 179
výbory 194, VIII.A
Zástupcovia 187
Zbavenie imunity 6 - 7
Zjednodušenie právnych predpisov Spoločenstva 86 - 87
Zjednodušený postup 46, 138
Zmena
návrh Komisie 36, 53
rokovací poriadok 211 - 212
Zmeny a doplnenia
stanovisko Komisie 57 - 58, 61, 66, XIV
Zmierovacie konanie 60, 67 - 69
podľa vyhlásenia z r. 1975 60
tretie čítanie 67, 69
zloženie zmierovacieho výboru a postup v zmierovacom výbore 68
Zmluvy 81, 89, VII.VIII
Zoznamy
lobistických skupín 9
rečníkov 176
Zvolanie
Parlamentu 134
schôdze výboru 193
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia