Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - juli 2009
PDF 1207k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

REGISTER
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYÅÄÖ
Arabiska siffror hänvisar till artikelnummer. Romerska siffror hänvisar till bilagor. Arabiska eller romerska siffror eller bokstäver som följer på dessa romerska siffror betecknar delar, artiklar eller punkter i bilagorna.
A
Gå högst uppNästa
Allmänhetens tillgång till handlingar
Andra behandlingen 43, 61 - 66, 72
andrabehandlingsrekommendation 63 - 64
avslutning 64
budget V.5
i kammaren 64 - 66, 72
i utskotten 61 - 63
omröstning 64 - 66, 72, 158
överenskommelse 70, 72
Andrabehandlingsrekommendation 63
Andrabetänkande 56 - 57, 175
Anföranden 149, V.1
Anhållan om yttrande 43
Anslutningsfördrag 81, 89, 200
Anslutningsförhandlingar 89, 200, XIV.II
Ansvarsfrihet 77, 80, VI, VI.5
beslut VI
kommissionen 76
parlamentet 80
revisionsrättens uttalanden 112
Antagna rättsakter 73
Antagna texter 180
Arbetsmarknadens parter, dialog mellan 84
Arbetsordningen
ordningsfrågor 173
tillämpning 211, VII.XVIII
ändring 211 - 212, VII.XVIII
Arbetsprogram
Arkiv 179, 203
Assistenter X.2
Associerade stater 200
Associerade utskott 50, 88
Avbrytande av sammanträdet 154, 178
AVS VII.II
Avslutande av räkenskaperna 80
Avslutning av debatten 172, 176
Avslutning av sammanträdet 178
Avstängning 153
från en delegation 153
från ett utskott 193
Avsättning av ombudsmannen 206
Avvisning
rådets gemensamma ståndpunkt 65
Avvisning av ett ärende som otillåtligt 172, 174
B
Gå högst uppNästaFöregående
Bedrägeribekämpning (OLAF) 10
Bedrägerier XII
Behörighetsområden, utskottens 183
Beslutförhet 155, 195
Betänkanden 45, 47, IX
andra 56 - 57
förslag 52
initiativbetänkande 25, 41 - 42
interimsbetänkande 120
motivering 45, 47, 52
muntligt 52, 56 - 57, 142
resolutionsförslag 120
Bilagor 212, 215
Brådskande förfarande 142
Brådskande sammanträde, utskott 101
Budget 75 - 80, IV, V, VI, VII.IV, VII.V
ansvarsfrihet 76, 112, VI, VII.V
budgetberäkning 79, V.3
kontroll över genomförandet 112
Budgetberäkning V.8
Budgetberäkning, preliminärt förslag till 79, V.3
Bulletin, parlamentets 29
C
Gå högst uppNästaFöregående
Centralbanken, Europeiska 109, 113, 118
COSAC 131
D
Gå högst uppNästaFöregående
Debatt 141
avslutning 172, 176
efter ett uttalande 110
förfarande utan 46, 138
gemensam 143
uppskjutande 172, 177
Debatt om kränkning av de mänskliga rättigheterna etc. 122, 137, IV
Delegationer 23, 146, 200
ad hoc 25
interparlamentariska 198, VII.II
ordförande 28
ständiga 25, 198
Delegationsordförandekonferensen 28
Demokrati 36, 81, 102, 122, 209 - 210, IV
Dokument, se Handlingar
Domstolen, väcka talan vid 128 - 129
E
Gå högst uppNästaFöregående
EG-domstolen 204, 206
Ekonomiska intressen I.1, XII
gemenskapernas 10
ledamöter 3, I
Ekonomiska konsekvenser 36, 38
Ekonomiska och sociala kommittén 124
Ekonomiska åtaganden 80
Ekonomisk förenlighet 38, 45, 47
Ekonomisk politik 114
Entledigande 19
Ersättare /suppleanter 187
Ersättningar 8
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 36, 103
eurogruppen II
Europarådet 199
Europeiska centralbanken 109
frågor för skriftligt besvarande 118
utnämningar 109
uttalanden 113
Europeiska rådet 110
Europeiska unionens officiella tidning 30, 73, 117, 179
Europol 100, VII.VII, VII.XVII
Extra sammanträde, parlamentet 134
F
Gå högst uppNästaFöregående
Flagga 213
Framställningar 201 - 203, 214, VII.XX
Frihet 81, 102
Frister se Tidsfrister
Frivilliga överenskommelser 85
Frågestund 116, II
frågors tillåtlighet 116
i utskotten 197
Frågor 110, III
för muntligt besvarande 115
för skriftligt besvarande 117 - 118, III
korta, koncisa (30 minuter) 111
presidiet, talmanskonferensen, kvestorerna 29
prioriterade 117
rådet, kommissionen 20, 115 - 117, II
till Europeiska centralbanken 118, III
Fullständigt förhandlingsreferat 181
Förbindelser
med andra institutioner 25, 34, 106 - 107, 109 - 117, 119 - 123, 127
med EU:s organ och institutioner 25, 105, 108
med tredje land 25
Fördelning av platser 34
Fördrag 81, 89, VII.XVIII
Föredragande 4, 23, 40, 43, 57 - 58, 61, 63, 65 - 68, 86, 142
Föredragningslista 4, 7, 141, 204
förslag till 25, 122, 137 - 138
godkännande 141
slutgiltigt förslag till 138, 140, XIV
upptagande på 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 101, 115, 122, 137 - 138, 140 - 142, 175, 188, I, II, IV, VI.4
utskott 4, 63, 117 - 118, 193, VIII.A
ändring 140, 175, 177
Förenklat förfarande 46, 138
Förenkling av gemenskapslagstiftning 87
Förfarande för överklagande 154
Förfaranden 172
ansvarsfrihet VI
brådskande 142
budget 75 - 76, 78, VII.IV
förenklat 46
för kortfattad redogörelse 48
förlikning 68
i utskott 216
lagstiftning 87, 216
medlingsförfarandet 60
Förfaranden vid domstol 128
Förfarande utan ändringsförslag och debatt 46, 138
Förhandlingsmandat 90
Förhandlingsreferat, fullständigt 181
Förkastande, kommissionens förslag 87
Förkastande av kommissionsförslag 56
Förklaringar och uttalanden 110 - 113, 123
röstförklaringar 170
Förlikning 68
tredje behandlingen 67 - 69
Förlikningskommittén
delegationen till 68
sammankallande av 67
Första behandlingen 36 - 39, 43, 53 - 60, 71
avslutande 53, 55
budget V.4
i kammaren 55 - 57
i utskotten 37 - 39, 45 - 50, 52 - 54
omröstning 55
uppföljning 58 - 60
överenskommelse 70 - 71
G
Gå högst uppNästaFöregående
Gemensam debatt 143
Gemensamma utskottssammanträden 51, 188
Gemensam parlamentarikerkommitté 200
Gemensam ståndpunkt 61 - 63, 129
avvisning 65
godkännande 72
rådets underlåtenhet att agera 129
ändring 66
Gemensamt resolutionsförslag 110, 115, 122
Gemensamt utkast 69
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 92 - 94, 96 - 97, VII.I, VIII.B
Gemenskapslagstiftning, förenkling 86 - 87
Gemenskapslagstiftning, kodifiering 86
Gemenskapslagstiftning, omarbetning 87
Gemenskapsrätten, tillämpning 185, VII.IX, VII.XVI, IX, XIV.I
Generalsekretariatet 207
Generalsekreteraren 4, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 207, 209
Genomförande av budgeten 76, 78
Genomförandebestämmelser 88
Granskning
bevis VII.XVI
Granskning av bevis 3, 12, VII.XVI
Grundläggande principer 9, VII.XVIII
Grundläggande rättigheter, respekt för 36, 81, VII.XVII
Grupper 30, 33 - 34, 186
bildande 30
rättslig ställning 31
verksamhet 31
ändring av grupptillhörighet 187
Grupplösa 33
H
Gå högst uppNästaFöregående
Handlingar 148, 214, VIII.A, VIII.B
tillgång till 104, XV
utdelning 144, 148
Hymn 213
Hänvisning till utskott
rättelser 216
Höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 92, 96, II
I
Gå högst uppNästaFöregående
Immunitet 5, VII.XVI
Immunitet och privilegier 5 - 7, 207, VII.IX, VII.XVI
Initiativbetänkande 25, 41 - 42, 48, 120
Initiativ enligt artikel 192 i EG-fördraget 42
Initiativ från medlemsstaterna 44
Inofficiella grupper med ledamöter 32, I
Interimsbetänkande 81
Interinstitutionella avtal 127, 215, VIII.B, VIII.C
Interinstitutionella förhandlingar i lagstiftningsförfaranden 70
Internationella avtal 81, 90 - 91, XIV.II
Interparlamentariska delegationer 198
J
Gå högst uppNästaFöregående
Juridisk och språklig slutgranskning 71, 74, 180
K
Gå högst uppNästaFöregående
Kammaren 152, 154, 156, V
andra behandlingen 64 - 66, 72
första behandlingen 55 - 57
ordningsföreskrifter 152 - 153
tredje behandlingen 69
Kandidater 13 - 15
Europeiska centralbanken 109
ombudsman 204
utskott 186
Kodifiering av gemenskapslagstiftning 86
Kommissionen 39, 44, 53, 56 - 57, XIV
allmän årsrapport 119
anhållan om yttrande 43
ansvarsfrihet 76
arbets- och lagstiftningsprogram
frågor 115 - 117, II
förhandlingsmandat 90
förkastande av förslag 87
förkastande av kommissionsförslag 56
genomförande 88, XIII, XIV.I
lagstiftnings- och arbetsprogram 35
ledamöter 106, XIV
misstroendevotum 107
ordförande 106
program 105
ståndpunkt vid ändringsförslag 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
talartid 149
tillbakadragande av förslag 58, 65
uppföljning 58 - 60
uttalande 110 - 111
val 106
årsrapport om tillämpningen av gemenskapsrätten 119
Kommittéförfarande XIII
Kompromissändringsförslag 57, 63, 66, 160 - 161
Konstituerande sammanträde 3, 12, 134
Kontroll av frivilliga överenskommelser 85
Kontrollbefogenheter 88
Korruption XII
Kränkningar av de mänskliga rättigheterna etc 122, 137, IV
Kvestorer 9, I
frågor till 29
uppgifter 9, 22 - 23, 26
upplysningsplikt 29
val 13, 16 - 18
Känslig information VIII.B, VIII.C
L
Gå högst uppNästaFöregående
Lagstiftning 41
Lagstiftningsdokument 43
Lagstiftningsförfarande 87
Lagstiftningsförfarandet 36 - 40, 42 - 50, 52 - 69, 71 - 73, 83 - 86, 88, 128 - 129, 216, XIV.I
Lagstiftningsinitiativ 35 - 36, 41 - 42
Lagstiftnings- och arbetsprogram 35
Lagstiftningsresolution 45, 55 - 57, 158
Ledamöter 1 - 9, 136, 185 - 186, X
avstängning 153
centralbanken 109
före detta 9
grupplösa 33
kommissionen 106, XIV
kostnadsersättning 8
mandattid 4
revisionsrätten 108
utskott 186, IX
Lediga poster 4, 18
Lika röstetal 159
Lobbygrupper 9, X
M
Gå högst uppNästaFöregående
Majoritet 19, 42, 52, 65 - 66, 69, 89 - 90, 97, 101 - 102, 110, 115, 121, 138, 140 - 142, 155 - 156, 161, 167, 175 - 178, 185 - 186, 204, 206, 211 - 212, 215, V.2, V.3, V.5, V.6, VI.4
Europeiska centralbanken 109
kommissionens ledamöter 106
kommissionens ordförande 105
misstroendeförklaring 107
revisionsrätten 108
sammankallande 134
val 13
Mandat 2, VII.XVI
Mandattid 4, 17
Medlingsförfarandet 60
Minutsanföranden 150
Misstroendeförklaring, kommissionen 107
Monetär politik 113
Motivering 45, 47, 49, 52, 212
Motivering, betänkande 156
Motto 213
Muntligt betänkande 142
Mänskliga rättigheter 81, 98, 102, 122, 209 - 210, IV
N
Gå högst uppNästaFöregående
Nationella parlament 25, 130 - 131
Nomineringar och utnämningar 186
Europeiska centralbanken 109
kommissionens ordförande 105
kvestorer 13, 16
nominerade kommissionsledamöter 106
talman 13 - 14
vice talmän 13, 15
Närmare samarbete 82
O
Gå högst uppNästaFöregående
Oavslutade ärenden 214
Observatörer 11
Offentlighet
i utskotten 96, 99, 193
plenarsammanträdenas 103, 179
OLAF 10
Omarbetning av gemenskapslagstiftning 87
Ombudsmannen 204 - 205, XI
avsättning 206
utnämning 204
verksamhet 205
Omröstning 83, 138, 155, 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
andra behandlingen 64 - 66, 72
beslutförhet 155
delad 20, 160, 163
elektronisk 168
förfarande 158 - 159, 195
förklaringar 20
första behandlingen 55
gemensam 20
handuppräckning 165
i utskotten 195
lika röstetal 14 - 15, 22, 159
namnupprop 20, 160, 167 - 169, 195
omröstningsordning 20, 158, 161
röstförklaringar 170
sluten 169
tredje behandlingen 69
uppskjuten 56
ändringsförslag 156, 161 - 162
Omröstningsapparat 165, 168
Ordförande 153
Ordning
ordningsregler 9, 152, XVI
vid sammanträden 23, 154
Ordning i kammaren 152 - 154, XVI
Ordningsfrågor 20, 173
Ordningsregler 9
Ordningsregler 152
Otillåtligt ärende 174
P
Gå högst uppNästaFöregående
Parlamentariska konferenser 132
Parlamentets bulletin 29
Parlamentets sessioner 134 - 135
Parlamentets valperiod 133
Passerkort 9
Passersedel 5
Platser i kammaren 34
Plenarsammanträden
budget V
fullständigt förhandlingsreferat 181
protokoll 179
ändringsförslag 49 - 50
Plenisalen, tillträde till 145, 152
Polissamarbete 99 - 101
Politiska grupper (se även "grupper") 30, 33 - 34, 186 - 187
Politiska partier på europeisk nivå 208 - 210
ansvarigt utskotts och plenums befogenheter 210
kommittén av oavhängiga personer 210
presidiets befogenheter 209
program 210
talmannens befogenheter 208
tekniskt stöd 209
tillämpningsföreskrifter 23
uteslutning från finansiering 209
återbetalning av belopp som felaktigt erhållits 209
Poster, lediga 18
Presidiet 185, 191, VIII.A
frågor 29
sammansättning 17 - 18, 22
uppgifter 23, 146 - 147, 154, 209, V.8
upplysningsplikt 29
Privilegier 5 - 7, 207
Privilegier och immunitet VII.IX, VII.XVI
Proportionalitetsprincipen 36, 44
Protokoll
plenarsammanträdet 179
presidiet 29
talmanskonferensen 29
utskott 194
Påföljder 153 - 154
R
Gå högst uppNästaFöregående
Rapporter
tillfällig undersökningskommitté 185
Regionkommittén 125
Register
framställningar 201 - 202
lobbygrupper 9, X
över parlamentets handlingar 104, XV
Rekommendationer 64, 89, 101, 120 - 121, 185
allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 114
andrabehandlingsrekommendation 63 - 64
anslutningsfördrag 200
från rådet 83
förhandlingsmandat 90
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 96 - 97
till rådet 97, 101, 121
Resolutionsförslag 47 - 49, 58, 78, 85, 98, 102, 110, 115, 120, 122, 157, 202, 214, IV
gemensamma 110
Revisionsrätten VI.1, VI.6, VII.V
utnämnande 108
uttalanden 112
Rådet 58
ansvarigt utskotts dialog med rådet 58, 63
frågor 115 - 117, II
gemensam ståndpunkt 61
rekommendationer 97, 101, 121
sammanträden 40
samråd 43, 45
underlåtenhet att agera 129
uttalanden 110
Räkenskaper 80, VII.IV, VII.V
Rättelser 180, 216
Rättsakter 59, 71 - 73, 82, 88
Rättslig grund 37, 42, 59, VII.IX
ansvarigt utskott VII.XVI
internationella avtal 90
Rättstatsprincipen 36, 81, 102, 122, IV
Röstförklaringar 20, 170
Överläggningar
Rösträtt 164
S
Gå högst uppNästaFöregående
Sammankallande 134
parlamentet 134
utskott 193
Sammanträden 133, 145 - 146, 193, VIII.A
avbrytande eller avslutande 140, 152, 154, 172, 178
fullständigt förhandlingsreferat 181
offentliggörande av upptagning 182
plats för sammanträden 135, 151 - 152
protokoll 179
sammanträdesplats (säte) 135
sammanträdets förlopp 145 - 146, 148 - 150, 152 - 154, 194
Sammanträdesordning 23
Sammanträdesordningen 145, 181
Sammanträdesperiod 133 - 134
Sammanträdesprotokoll 179
Samråd 43 - 44
betänkande 45
Ekonomiska och sociala kommittén 124
enligt artikel 122 i EG-fördraget 83
förnyat 59
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 96
Regionkommittén 125
Samrådsförfarandet 89 - 90
Samtycke 81
Samtyckesförfarandet 81, 90, 102
Sekretariat
grupplösa 33
politiska grupper 31
Sekretess 29, 185, 205, VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX, XV
Session 133 - 134
Skriftliga förklaringar 123, 149
Skuggföredragande 192
Språk 23, 147, 185, 201, XI
Straffrättsligt samarbete 99 - 101
Störande uppträdande 152, 154, XVI
omedelbara åtgärder 152
Störning utanför kammaren XVI
Subsidiaritet 36 - 37, 44
Suppleant/ersättare 187
Särskilda representanter 93
Särskilda utskott 184, 188, 190
Säte 135
T
Gå högst uppNästaFöregående
Talare 149 - 151, 153
Talarlista 176
Talartid 110, 115, 140 - 142, 150, 153, 172 - 173
fördelning 122, 149, IV
tilldelning av ordet 151
Talmannen 157
uppgifter 20, 23, 73, 111, 116, 122, 126, 149 - 150, 153, 156, 171, 173, 208 - 210, 216, XVI
val 13 - 14, 17 - 18, 23
Talmanskonferensen
frågor 29
sammansättning 24
uppgifter 25, 153, 210
upplysningsplikt 29
Tidsfrister 52, 62, 67, 69, 144, 156, 161, 163, 167
Tillfällig ordförande 12
Tillfällig undersökningskommitté 25, 185, IX
Tillgång till handlingar 5, 29, 103 - 104, 148, XV
Tillträde
till parlamentet 9, XVI
Tillträde till plenisalen 145
Tillträde till åhörarläktaren 145
Tillåtlighet 157
frågor 116
frågor för skriftligt besvarande 117
ändringsförslag 20, 66, 161
Tilläggsbudget V
Tjänsteförteckning (generalsekretariatet) 23, 207, V.8
Tolkning 146
Traktamente 153
Tredje behandlingen
förlikning 67 - 68
gemensamt utkast 69
i kammaren 69
Tredje land
anslutningsfördrag 89
anslutningsförhandlingar 89, 200, XIV.II
associerade stater 200
AVS VII.II
delegationer 28, 198, 200
förbindelser med 25, 200
Tvärpolitiska grupper 32, I
Tystnadsplikt 103
U
Gå högst uppNästaFöregående
Underlåtenhet att agera, rådets 129
Undersökningskommitté, tillfällig 25, 185, IX
Undertecknande av antagna rättsakter 73
Underutskott 188, 190
Uppdrag som ordförande 152
Uppföljningsförfarandet 59
Uppförande 145 - 154, X
Upphävande av immunitet 6 - 7
Upphörande av uppdrag (i förtid) 153
Uppskjutande av debatt och omröstning 172, 177
Utdelning av handlingar 179, IV
Utfrågningar 185, 193, 202, XVII
Utnämningar och nomineringar 186, 204
chef för kommissionens externa delegationer 95
Europeiska centralbanken 109
Höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 92
kommissionens ordförande 105
ombudsmannen 204
revisionsrätten 108
särskilda representanten inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 93
Utrikespolitik VII.I
Utskott 45 - 50, 52, 60, 67, 135, 162, 183 - 184, 186 - 191, 193 - 197, VII, VII.IX, VIII.A, IX
andra behandlingen 61 - 63
ansvarigt 42 - 43, 63
associerade 50, 88
behörighetsområden 183 - 184, 188, VII
betänkande 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
brådskande sammanträde 97, 101
dialog med rådet 63
frågestund 197
förfarande 45 - 50, 52, 63, 193 - 197
förlikning 67 - 68
första behandlingen 37 - 39, 53 - 54
granskning av bevis VII.XVI
hänvisning till 43, 52, 188
ledamöter 186, 191
omröstning 195 - 196
ordförande 27, 52, 88, 191
protokoll 103, 194
rådgivande 188
rättelser 216
rättigheter 186 - 187, VII
sammankallande 193
sammansättning 25, 186
sammanträden 23, 46, 63, 96, 99, 103, 106, 108 - 109, 113, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194
suppleanter 187
tillfälliga (se "särskilda utskott")
tillsättning 183 - 184
tredje behandlingen 67 - 68
underutskott 188, 190
uppgifter 25, 188, VII
valprövning 3
yttrande 49 - 50, 188, VII
återförvisning till 175
Utskottsordförandekonferensen 27
Utskottssamordnare 192
Utskottsutfrågningar 23
Uttalanden 112 - 113
Europeiska centralbanken 113
Europeiska rådet 110
höge representanten för GUSP 94
kommissionen 110
rådet 110
V
Gå högst uppNästaFöregående
Val 214
kommissionen 106, XVII
kommissionens ordförande 105
kvestorer 13, 16 - 18
parlamentet 1
talman 13 - 14, 17 - 18
vice talmän 13, 15, 17 - 18
Valprövning 3, 12, 189
Vice talman 15
uppgifter 21 - 22, 25, 68, 104
val 13, 17 - 18
Y
Gå högst uppNästaFöregående
Yttranden 90
anhållan om 43 - 44
parlamentet 142, 195
rekommendationer från rådet 83
utskotten 37, 188, 202 - 203, VI.1
Å
Gå högst uppNästaFöregående
Åhörarläktaren 145
Årliga lagstiftningsprogrammet 35 - 36, 42 - 43
Årsrapporter 119
Årsrapport om tillämpningen av gemenskapsrätten 119
Åsidosättande 102
Återförvisning till utskott 43, 56 - 57, 63, 172, 175, VI.4
budget V.3, V.6
rättelser 216
Ä
Gå högst uppNästaFöregående
Ändringar, kommissionens förslag 87
Ändringar, tillåtlighet 87
Ändringsförslag 156 - 157
antagande 57
bortfall 156 - 157
budget V
frister 156
förfarande utan 46, 138
ingivande 156, 195
kommissionens ståndpunkt 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
kompromissändringsförslag 57, 63, 66, 160 - 161
muntliga 97, 156, 195
omröstningsordning 161
språk 146 - 147, 156
tillbakadragande 156
tillåtlighet 20, 157
tryckning 156
utdelning 156
utskott 162, 195
Ö
Gå högst uppFöregående
Öppenhet 29, 39, 103 - 104, I
Överenskommelse vid andra behandlingen 70, XX
Överenskommelse vid första behandlingen 70, XX
Överläggningar 20
begäranden 20
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy