Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - červenec 2009
PDF 1159k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA II  : LEGISLATIVNÍ, ROZPOČTOVÉ A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 1  : LEGISLATIVNÍ PROCES - OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 35  : Legislativní a pracovní plán Komise

1.    Parlament pracuje společně s Komisí a Radou na stanovení legislativního plánu Evropské unie.

Parlament a Komise spolupracují při přípravě legislativního a pracovního plánu Komise v souladu s časovým harmonogramem a postupy dohodnutými mezi oběma orgány a připojenými k tomuto jednacímu řádu (1).

2.    V naléhavých a nepředvídaných případech může jakýkoli orgán ze svého vlastního podnětu a v souladu s postupy stanovenými ve smlouvách navrhnout přidání legislativního opatření k opatřením navrženým v legislativním plánu.

3.    Předseda zasílá usnesení přijaté Parlamentem ostatním orgánům, které se účastní legislativního procesu Evropské unie, a parlamentům členských států.

Předseda požádá Radu o stanovisko k ročnímu legislativnímu plánu Komise a rovněž k usnesení Parlamentu.

4.    Pokud není orgán schopen splnit stanovený časový harmonogram, oznámí ostatním orgánům důvody prodlení a navrhne nový časový harmonogram.

(1)Viz příloha XIV.
Právní upozornění - Ochrana soukromí