Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
PDF 1088k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ II  : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35  : Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής

1.    Το Κοινοβούλιο συμβάλλει από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στον καθορισμό του νομοθετικού προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συνεργάζονται κατά την προετοιμασία του νομοθετικού προγράμματος και του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής με βάση χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες που συμφωνούν από κοινού τα δύο όργανα και επισυνάπτονται στον παρόντα Κανονισμό (1).

2.    Σε επείγουσες και απρόβλεπτες περιπτώσεις, ένα θεσμικό όργανο μπορεί, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις Συνθήκες διαδικασίες, να προτείνει την προσθήκη νομοθετικού μέτρου, πέραν αυτών που προτείνονται με το νομοθετικό πρόγραμμα.

3.    Ο Πρόεδρος διαβιβάζει το εγκεκριμένο από το Κοινοβούλιο ψήφισμα στα άλλα θεσμικά όργανα που συμβάλλουν στη νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Ο Πρόεδρος ζητεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει επί του ετήσιου νομοθετικού προγράμματος της Επιτροπής, καθώς και επί του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου.

4.    Εφόσον θεσμικό όργανο αδυνατεί να τηρήσει το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα, γνωστοποιεί στα άλλα θεσμικά όργανα τους λόγους της καθυστέρησης και προτείνει νέο χρονοδιάγραμμα.

(1)Βλ. Παράρτημα XIV.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου