Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - heinäkuu 2009
PDF 1218k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

OSA II  : LAINSÄÄDÄNTÖ, TALOUSARVIO JA MUUT MENETTELYT
LUKU 1  : LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYT – YLEISET MÄÄRÄYKSET

35 artikla : Komission lainsäädäntö- ja työohjelma

1.    Parlamentti sopii komission ja neuvoston kanssa Euroopan unionin lainsäädäntöohjelman laatimisesta.

Parlamentti ja komissio toimivat yhteistyössä laadittaessa komission lainsäädäntö- ja työohjelmaa tämän työjärjestyksen liitteenä (1) olevan, molempien toimielinten hyväksymän aikataulun ja niiden välillä sovittujen järjestelyjen mukaisesti.

2.    Kiireellisissä ja ennalta arvaamattomissa tapauksissa toimielin voi oma-aloitteisesti ja perustamissopimuksissa määrättyjen menettelyjen mukaisesti ehdottaa lainsäädäntötoimenpiteen lisäämistä lainsäädäntöohjelmaan.

3.    Puhemies välittää parlamentin hyväksymän päätöslauselman muille lainsäädäntömenettelyyn osallistuville Euroopan unionin toimielimille sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.

Puhemies pyytää neuvostoa esittämään kantansa komission vuotuiseen lainsäädäntöohjelmaan ja parlamentin päätöslauselmaan.

4.    Jos toimielin ei kykene noudattamaan annettua aikataulua, sen tulee ilmoittaa viivästymisen syyt toisille toimielimille ja ehdottaa uutta aikataulua.

(1)Katso liite XIV.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö