Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Siódma kadencja Parlamentu - lipiec 2009 r
PDF 1316k
SPIS TREŚCI
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA

TYTUŁ II  : LEGISLACJA, BUDŻET I INNE PROCEDURY
ROZDZIAŁ 1  : PROCEDURY LEGISLACYJNE - PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 35  : Program działalności legislacyjnej i prac Komisji

1.    Parlament współdziała z Komisją i Radą w celu określenia planu działalności legislacyjnej Unii Europejskiej.

Parlament i Komisja współpracują w trakcie przygotowywania planu działalności legislacyjnej i prac Komisji, zgodnie z terminarzem oraz trybem uzgodnionymi przez obie instytucje i określonymi w załączniku (1).

2.    W pilnych i nieprzewidzianych przypadkach dana instytucja może, z własnej inicjatywy i zgodnie z procedurami ustanowionymi w Traktatach, zaproponować dołączenie dodatkowego instrumentu prawnego do proponowanych w programie działalności legislacyjnej.

3.    Przewodniczący przekazuje przyjętą przez Parlament rezolucję innym instytucjom uczestniczącym w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej oraz parlamentom państw członkowskich.

Przewodniczący zwraca się do Rady o wydanie opinii w sprawie rocznego programu działalności legislacyjnej Komisji oraz w sprawie rezolucji Parlamentu.

4.    Jeśli jedna z instytucji nie jest w stanie dotrzymać przyjętego kalendarza prac, informuje inne instytucje o powodach opóźnienia oraz proponuje nowy kalendarz prac.

(1)Patrz załącznik XIV.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności