Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - juli 2009
PDF 1207k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING II  : LAGSTIFTNING, BUDGET OCH ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 1  : LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 35  : Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram

1.    Parlamentet ska tillsammans med kommissionen och rådet utforma Europeiska unionens lagstiftningsprogram.

Parlamentet och kommissionen ska samarbeta under förberedelserna av kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram i enlighet med den tidsplan och de närmare föreskrifter som de två institutionerna kommit överens om och som fogats som bilaga till arbetsordningen (1).

2.    Vid brådskande och oförutsedda omständigheter har en institution rätt att på eget initiativ, och i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i fördragen, föreslå lagstiftningsåtgärder utöver dem som föreslås i lagstiftningsprogrammet.

3.    Talmannen ska översända den av parlamentet antagna resolutionen till de andra institutionerna som deltar i Europeiska unionens lagstiftningsprocess och till medlemsstaternas parlament.

Talmannen ska uppmana rådet att yttra sig över kommissionens årliga lagstiftningsprogram samt över parlamentets resolution.

4.    Om en av institutionerna inte kan följa den fastställda tidsplanen ska den underrätta de andra institutionerna om skälen till förseningen och föreslå en ny tidsplan.

(1)Se bilaga XIV.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy