Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - юли 2009
PDF 1363k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ II  : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1  : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36  : Проверка за спазване на основните права, принципите на субсидиарност и пропорционалност, принципа на правовата държава и финансовите последици

При разглеждането на законодателно предложение Парламентът обръща особено внимание на зачитането на основните права, и по-специално на съответствието на законодателния акт с Хартата на основните права на Европейския съюз, на принципите на субсидиарност и пропорционалност и на принципа на правовата държава. Наред с това, когато предложението има финансови последици, Парламентът проверява дали са предвидени достатъчно финансови средства.

Правна информация - Политика за поверителност