Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
PDF 1088k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ II  : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36  : Εξέταση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και των οικονομικών επιπτώσεων

Κατά την εξέταση νομοθετικής πρότασης, το Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδιαίτερα στη συμμόρφωση της νομοθετικής πράξης με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και του κράτους δικαίου. Εξάλλου, εάν η πρόταση έχει οικονομικές επιπτώσεις, το Κοινοβούλιο εξετάζει εάν παρέχονται ή όχι επαρκείς οικονομικοί πόροι.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου