Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg - juuli 2009
PDF 1186k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

II OSA  : ÕIGUSLOOME JA EELARVEMENETLUSED NING MUUD MENETLUSED
1. PEATÜKK  : ÕIGUSLOOME MENETLUSE KORD - ÜLDSÄTTED

Artikkel 36  : Põhiõiguste austamise, subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja õigusriigi põhimõtete järgimise ning finantsasmõjude uurimine

Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel pöörab parlament erilist tähelepanu põhiõiguste austamisele ja eriti sellele, et õigusakt oleks kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta, subsidaarsuse, proportsionaalsuse ning õigusriigi põhimõtetega. Kui ettepanekul on finantsmõjud, teeb parlament kindlaks, kas finantsvahendeid on ette nähtud piisavalt.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika