Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
PDF 1088k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ IV  : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Άρθρο 116  : Ώρα των ερωτήσεων

1.    Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή λαμβάνει χώρα σε κάθε περίοδο συνόδου και σε χρόνο που καθορίζει το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων. Εν προκειμένω μπορεί να προβλεφθεί χρόνος για ερωτήσεις στον Πρόεδρο και σε μεμονωμένα μέλη της Επιτροπής.

2.    Κάθε βουλευτής μπορεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συνόδου να απευθύνει μόνο μία ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

3.    Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται γραπτώς στον Πρόεδρο, ο οποίος αποφασίζει ως προς το παραδεκτό και τη σειρά με την οποία θα εξετασθούν. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμέσως στο συντάκτη της ερώτησης.

4.    Η ακολουθητέα διαδικασία για τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων αποτελεί αντικείμενο κατευθυντήριων γραμμών (1).

(1)Βλ. Παράρτημα II.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου