Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - юли 2009
PDF 1363k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ IV  : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 3  : ВЪПРОСИ КЪМ СЪВЕТА, КОМИСИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Член 117  : Въпроси с искане за писмен отговор към Съвета и Комисията

1.    Всеки член на ЕП може да отправя към Съвета или Комисията въпроси с искане за писмен отговор в съответствие с насоки, съдържащи се в приложение към настоящия правилник (1). За съдържанието на въпросите отговарят единствено техните вносители.

2.    Въпросите се отправят в писмена форма до председателя на Парламента, който ги изпраща до заинтересуваната институция. При съмнения относно допустимостта на даден въпрос решение се взима от председателя. Решението му се съобщава на вносителя.

3.    Ако определен въпрос не може да получи отговор в определения срок, по искане на неговия вносител, въпросът се включва в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия. Разпоредбите на член 116 се прилагат mutatis mutandis.

4.    На въпроси, които изискват незабавен отговор, но не и задълбочено проучване (въпроси от първостепенна важност), се дава отговор в срок от три седмици от изпращането им до заинтересуваната институция. Всеки член на Парламента може да поставя по един въпрос от първостепенна важност месечно.

На останалите въпроси (въпроси, които не са от първостепенна важност) се дава отговор в срок от шест седмици от датата на изпращането им до заинтересуваната институция.

Членовете на ЕП уточняват вида на поставения от тях въпрос. Окончателното решение се взема от председателя.

5.    Въпросите и отговорите се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

(1)Вж. приложение ІІI.
Правна информация - Политика за поверителност