Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
PDF 1088k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ IV  : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Άρθρο 117  : Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή με αίτημα γραπτής απάντησης

1.    Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές (1) που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.

2.    Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο, ο οποίος τις διαβιβάζει στο ερωτώμενο όργανο. Αμφιβολίες όσον αφορά το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφασή του κοινοποιείται στον ερωτώντα.

3.    Όταν δεν μπορεί να δοθεί εμπροθέσμως απάντηση σε ερώτηση, τότε, μετά από αίτηση του συντάκτη της, η ερώτηση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής. Εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν η διαδικασία του άρθρου 116.

4.    Σε ερωτήσεις οι οποίες απαιτούν άμεση απάντηση αλλά όχι λεπτομερή έρευνα (ερωτήσεις με προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός τριών εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στο ερωτώμενο όργανο. Κάθε βουλευτής μπορεί να θέσει μία τέτοια ερώτηση προτεραιότητας κάθε μήνα.

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στο ερωτώμενο όργανο.

Οι βουλευτές διευκρινίζουν για τί είδους ερώτηση πρόκειται. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει ο Πρόεδρος.

5.    Οι ερωτήσεις, με τις απαντήσεις τους, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1)Βλ. παράρτημα ΙΙI.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου