Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Siódma kadencja Parlamentu - lipiec 2009 r
PDF 1316k
SPIS TREŚCI
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA

TYTUŁ IV  : STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
ROZDZIAŁ 3  : PYTANIA DO RADY, KOMISJI I EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

Artykuł 117  : Pytania do Rady i Komisji wymagające odpowiedzi na piśmie

1.    Każdy poseł może wnosić pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Rady lub Komisji, zgodnie z wytycznym określonymi w załączniku do niniejszego Regulaminui (1). Wyłączną odpowiedzialność za treść pytań ponosi ich autor.

2.    Pytania są przekazywane na piśmie Przewodniczącemu, który przedkłada je zainteresowanej instytucji. Wątpliwości dotyczące dopuszczalności pytań są rozstrzygane przez Przewodniczącego. Autor pytania zostaje powiadomiony o decyzji Przewodniczącego.

3.    Jeśli odpowiedź na dane pytanie nie mogła zostać udzielona w wymaganym terminie, na wniosek autora zostaje ono wpisane do porządku dziennego następnego posiedzenia właściwej komisji. Art. 116 stosuje się odpowiednio.

4.    Na pytania wymagające natychmiastowej odpowiedzi, lecz dla których nie jest konieczne przeprowadzenie pogłębionych badań (pytania priorytetowe), należy udzielić odpowiedzi w terminie trzech tygodni od momentu ich przekazania zainteresowanej instytucji.

Każdy poseł może złożyć raz w miesiącu pytanie priorytetowe. Odpowiedzi na inne pytania (niepriorytetowe) powinny być udzielone w terminie sześciu tygodni od momentu ich przekazania zainteresowanej instytucji.

Posłowie wskazują rodzaj zadawanego pytania. Decyzja w tej sprawie należy do Przewodniczącego.

5.    Pytania wraz z odpowiedziami są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)Patrz załącznik III.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności