Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - юли 2009
PDF 1363k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ VI  : СЕСИИ
ГЛАВА 5  : КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 157  : Допустимост на измененията

1.    Недопустими са всички изменения:

    а) които не са пряко свързани с текста, който целят да изменят;

    б) които целят да заличат или заменят текста изцяло;

    в) които целят да изменят повече от един отделен член или параграф от текста, за който се отнасят. Тази разпоредба не се отнася за компромисни изменения или за изменения, които целят идентични промени на определено съчетание от думи в целия текст;

    г) за които е установено, че формулировката на текста, чието изменение се цели, на поне един от официалните езици не се нуждае от промяна; в този случай председателят, заедно с останалите заинтересовани, се стреми да намери подходящо езиково решение на въпроса.

2.    Всяко изменение, което не съответства на взетите преди това решения при гласуването на текста, отпада.

3.    Решението относно допустимостта на изменения се взема от председателя.

Решението на председателя по параграф 3 относно допустимостта на изменения се основава не само на разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член, а на всички разпоредби на настоящия правилник.

4.    Политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да внесат алтернативно предложение за резолюция, което да замени предложение за незаконодателна резолюция, съдържащо се в доклад на парламентарна комисия.

В такъв случай групата или съответните членове на ЕП нямат право да предлагат изменения в предложението за резолюция на водещата комисия. Алтернативното предложение за резолюция не може да бъде по-дълго от предложението за резолюция на комисията. То се поставя на едно гласуване от Парламента без изменения.

Разпоредбите на член 110, параграф 4 се прилагат mutatis mutandis.

Правна информация - Политика за поверителност