Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - juli 2009
PDF 1225k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING

Artikel 157  : Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag

1.    Et ændringsforslag kan ikke behandles, hvis

(a)    dets indhold er den tekst, der foreslås ændret, helt uvedkommende

(b)    det har til formål at forkaste eller erstatte hele den tekst, det vedrører

(c)    det har til formål at ændre mere end en/et af de enkelte artikler/stykker i den tekst, det vedrører; denne bestemmelse finder ikke anvendelse på kompromisændringsforslag eller på ændringsforslag, der har til formål at foretage identiske ændringer af specifikke ord eller udtryk i hele teksten

(d)    det viser sig, at ordlyden af det dokument, ændringsforslaget henviser til, på mindst et af de officielle sprog ikke begrunder en ændring; i sådanne tilfælde søger formanden sammen med rette vedkommende at finde en tilfredsstillende sproglig løsning

2.    Et ændringsforslag bortfalder, hvis det er uforeneligt med afgørelser vedrørende samme tekst truffet på et tidligere tidspunkt under samme afstemning.

3.    Formanden afgør, om ændringsforslag kan behandles.

Formandens afgørelse om, hvorvidt ændringsforslag kan behandles, jf. stk. 3, træffes ikke udelukkende på grundlag af bestemmelserne i stk. 1 og 2 i denne artikel, men på grundlag af forretningsordenens bestemmelser i almindelighed.

4.    En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan indgive et alternativt beslutningsforslag i forbindelse med et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag i en betænkning fra et udvalg.

I så fald må den politiske gruppe eller de pågældende medlemmer ikke fremsætte ændringsforslag til det kompetente udvalgs beslutningsforslag. Det alternative beslutningsforslag må ikke være længere end udvalgets beslutningsforslag. Parlamentet træffer afgørelse om forslaget ved en enkelt afstemning uden ændringsforslag.

Artikel 110, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik