Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
PDF 1088k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ VI  : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  : ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 157  : Παραδεκτό των τροπολογιών

1.    Καμία τροπολογία δεν γίνεται παραδεκτή εφόσον:

α)    το περιεχόμενό της δεν έχει άμεση σχέση με το κείμενο στην τροποποίηση του οποίου αποσκοπεί,

β)    αποσκοπεί στη διαγραφή ή αντικατάσταση του συνόλου του κειμένου,

γ)    αποσκοπεί στην τροποποίηση περισσοτέρων του ενός άρθρων ή περισσοτέρων της μίας παραγράφων του κειμένου στο οποίο αναφέρεται. Η διάταξη αυτή δεν αφορά τις συμβιβαστικές τροπολογίες, ούτε τις τροπολογίες οι οποίες επιφέρουν ταυτόσημες τροποποιήσεις σε ειδικές εκφράσεις σε ολόκληρο το κείμενο,

δ)    αποδειχθεί ότι σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες η διατύπωση του κειμένου το οποίο τροποποιεί δεν χρειάζεται τροποποίηση· στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος αναζητεί από κοινού με τους ενδιαφερομένους την αρμόζουσα γλωσσική λύση.

2.    Κάθε τροπολογία καθίσταται άκυρη αν αντιβαίνει σε προηγούμενες αποφάσεις επί του αυτού κειμένου που έχουν ληφθεί κατά την αυτή ψηφοφορία.

3.    Το παραδεκτό των τροπολογιών κρίνει ο Πρόεδρος.

Η απόφαση του Προέδρου, που λαμβάνεται βάσει της παραγράφου 3, σχετικά με το παραδεκτό των τροπολογιών, δεν λαμβάνεται μόνο βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αλλά βάσει των διατάξεων του Κανονισμού γενικά.

4.    Μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές μπορούν να καταθέσουν εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος έναντι μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος που περιέχεται σε έκθεση επιτροπής.

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα ή οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές δεν μπορούν να καταθέσουν τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματος της αρμόδιας επιτροπής. Η εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος της πολιτικής ομάδας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής. Τίθεται σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σε μοναδική ψηφοφορία, χωρίς τροπολογίες.

Το άρθρο 110, παράγραφος 4, εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου