Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg - juuli 2009
PDF 1186k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

VI OSA  : ISTUNGJÄRGUD
5. PEATÜKK  : KVOORUM JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 157  : Muudatusettepanekute vastuvõetavus

1.    Muudatusettepanek ei ole vastuvõetav, kui:

(a)    see ei puuduta otseselt teksti, mida soovitakse muuta,

(b)    sellega taotletakse kogu teksti kustutamist või asendamist,

(c)    sellega taotletakse teksti enam kui ühe artikli või lõike muutmist. Antud sätet ei kohaldata kompromissmuudatusettepanekute ega nende muudatusettepanekute suhtes, mis taotlevad samas vormis samade sõnade muutmist kogu teksti ulatuses;

(d)    selgub, et vähemalt ühes teksti ametlikus keeles ei ole vaja muudatusettepanekus ettenähtud muudatust teha; sellisel juhul otsib president koos asjassepuutuvate isikutega probleemile sobiva keelelise lahenduse.

2.    Muudatusettepanekut ei võeta arvesse (see langeb ära) kui see on vastuolus teksti kohta samal hääletusel vastu võetud otsusega.

3.    Muudatusettepaneku vastuvõetavuse üle otsustab president.

Presidendi poolt lõike 3 alusel tehtav otsus muudatusettepanekute vastuvõetavuse kohta ei põhine vaid käesoleva artikli lõigetel 1 ja 2, vaid kodukorral tervikuna.

4.    Fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget võivad esitada alternatiivse resolutsiooni ettepaneku, mille eesmärgiks on vastutava komisjoni raportis esitatud õigusloomega mitteseotud resolutsiooni ettepaneku asendamine.

Sellisel juhul ei või fraktsioon ega asjaomased parlamendiliikmed esitada muudatusettepanekuid vastutava komisjoni resolutsiooni ettepaneku suhtes. Alternatiivne resolutsiooni ettepanek ei tohi olla pikem kui vastutava komisjoni poolt esitatud ettepanek. See pannakse parlamendis ühele hääletusele ja selle suhtes ei saa teha muudatusettepanekuid.

Artikli 110 lõiget 4 kohaldatakse vajalike muudatustega.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika