Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - juli 2009
PDF 1207k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 157  : Ändringsförslags tillåtlighet

1.    Ett ändringsförslag är otillåtligt om

a)    det inte har något direkt samband med den text som det syftar till att ändra,

b)    det avser att stryka eller ersätta texten i sin helhet,

c)    det avser att ändra fler än en av de enskilda artiklarna eller punkterna i den text som avses. Denna bestämmelse ska inte tillämpas vid kompromissändringsförslag eller ändringsförslag som avser att ändra ett visst ord eller en viss formulering på exakt samma sätt genom hela texten,

d)    det fastslås att ordalydelsen i den text som ändringsförslaget avser, på åtminstone ett av de officiella språken, inte kräver någon ändring. I sådana fall ska talmannen tillsammans med berörda parter söka nå en tillfredsställande språklig lösning.

2.    Ett ändringsförslag bortfaller om det är oförenligt med tidigare fattade beslut om samma text vid samma omröstning.

3.    Talmannen ska avgöra om ett ändringsförslag är tillåtligt.

Talmannens beslut i punkt 3 angående ändringsförslags tillåtlighet ska inte uteslutande grundas på bestämmelserna i punkt 1 och 2 i denna artikel utan på bestämmelserna i arbetsordningen i allmänhet.

4.    En politisk grupp eller minst fyrtio ledamöter får inge ett alternativt resolutionsförslag till ett resolutionsförslag i ett utskottsbetänkande som inte avser lagstiftning.

I så fall får gruppen eller de berörda ledamöterna inte inge ändringsförslag till utskottets resolutionsförslag. Ett sådant alternativt resolutionsförslag får inte vara längre än utskottets resolutionsförslag. Resolutionsförslaget ska gå till omröstning genom en enda omröstning och utan ändringsförslag.

Artikel 110.4 ska gälla i tillämpliga delar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy