Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - юли 2009
PDF 1363k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ VI  : СЕСИИ
ГЛАВА 5  : КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 158  : Процедура за гласуване

1.    За докладите се прилага следната процедура за гласуване:

    а) първо се гласуват всички внесени изменения на текста, за който се отнася докладът на компетентната комисия;

    б) на второ място се гласува текстът в неговата цялост, с евентуалните изменения;

    в) на трето място се гласуват измененията на предложението за резолюция/ законодателна проекторезолюция;

    г) накрая се гласува предложението за резолюция/проектът на законодателна резолюция в цялост (окончателно гласуване).

Парламентът не гласува изложението на мотивите, съдържащо се в доклада.

2.    При второ четене се прилага следната процедура:

    а) когато не е внесено предложение за отхвърляне или изменение на общата позиция на Съвета, тя се счита за одобрена по реда на член 72;

    б) предложение за отхвърляне на общата позиция на Съвета се гласува преди гласуването на евентуални изменения (виж член 65, параграф 1);

    в) когато са предложени няколко изменения на общата позиция, те се гласуват по предвидения в член 161 ред;

    г) когато Парламентът е гласувал изменение на общата позиция, по-нататъшно гласуване на текста в неговата цялост може да се проведе само по реда на член 65, параграф 2.

3.    При трето четене се прилага процедурата по член 69 .

4.    При гласуване на законодателни текстове и на предложения за незаконодателни резолюции първо се гласува частта от текста по същество и след това позоваванията и съображенията. Измененията, които противоречат на решение, взето с предходно гласуване, отпадат.

5.    Единственият член на ЕП, който има право да взема думата по време на гласуването, е докладчикът, който има възможност накратко да изложи становището на комисията си по поставените на гласуване изменения.

Правна информация - Политика за поверителност