Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - červenec 2009
PDF 1159k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA VI  : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5  : USNÁŠENÍSCHOPNOST A HLASOVÁNÍ

Článek 158  : Hlasování

1.    Pro zprávy se použije tento postup hlasování:

a)    za prvé, hlasování o jakýchkoli pozměňovacích návrzích k textu, kterého se týká zpráva příslušného výboru,

b)    za druhé, hlasování o textu jako celku, změněném či nezměněném,

c)    za třetí, hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení/ k návrhu legislativního usnesení,

d)    konečně, hlasování o návrhu usnesení/ návrhu legislativního usnesení jako celku (konečné hlasování).

Parlament nehlasuje o vysvětlujícím prohlášení obsaženém ve zprávě.

2.    Níže uvedený postup se použije při druhém čtení:

a)    jestliže nebyl podát návrh na zamítnutí nebo změnu společného postoje Rady, považuje se společný postoj za schválený podle článku 72;

b)    o návrhu na zamítnutí společného postoje Rady se hlasuje před hlasováním o jakýchkoli pozměňovacích návrzích (viz čl. 65 odst. 1);

c)    bylo-li ke společnému postoji předloženo několik pozměňovacích návrhů, hlasuje se o nich v pořadí stanoveném v článku 161;

d)    pokud Parlament již hlasoval o pozměňovacích návrzích ke společnému postoji, může další hlasování o textu jako celku proběhnout pouze podle čl. 65 odst. 2.

3.    Postup podle článku 69 se použije při třetím čtení.

4.    Při hlasování o legislativních textech a návrzích nelegislativních usnesení se hlasuje nejprve o hlavní části, potom o právních východiscích a o bodech odůvodnění. Pozměňovací návrhy nejsou brány v potaz, pokud jsou v rozporu s předchozím hlasováním.

5.    Jediným poslancem, který může vystoupit během hlasování, je zpravodaj, který musí mít příležitost stručně vyjádřit stanovisko svého výboru k pozměňovacím návrhům, o nichž se hlasuje.

Právní upozornění - Ochrana soukromí