Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
PDF 1088k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ VI  : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  : ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 158  : Διαδικασία ψηφοφορίας

1.    Το Κοινοβούλιο εφαρμόζει, σε ψηφοφορίες επί εκθέσεων, την εξής διαδικασία:

α)    αρχικά, ψηφοφορία επί των ενδεχομένων τροπολογιών του κειμένου στο οποίο αναφέρεται η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής,

β)    κατόπιν, ψηφοφορία επί του συνόλου του τυχόν τροποποιηθέντος κειμένου,

γ)    εν συνεχεία, ψηφοφορία επί των τροπολογιών στην πρόταση ψηφίσματος ή στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος.

δ)    τέλος, ψηφοφορία επί του συνόλου της πρότασης ψηφίσματος ή του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος (τελική ψηφοφορία).

Το Κοινοβούλιο δεν ψηφίζει επί της αιτιολογικής έκθεσης που περιέχεται στην έκθεση.

2.    Η διαδικασία που εφαρμόζεται στη δεύτερη ανάγνωση είναι η εξής:

α)    εάν δεν υποβληθεί πρόταση απόρριψης ή τροποποίησης της κοινής θέσης του Συμβουλίου, η κοινή θέση λογίζεται ως εγκριθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 72,

β)    η ψηφοφορία επί της πρότασης απόρριψης της κοινής θέσης του Συμβουλίου διεξάγεται πριν από την ψηφοφορία επί των τυχόν τροπολογιών (βλ. άρθρο 65, παράγραφος 1),

γ)    εάν κατατεθούν πολλές τροπολογίες στην κοινή θέση, πρέπει να τεθούν σε ψηφοφορία σύμφωνα με τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 161,

δ)    εάν το Κοινοβούλιο προέβη σε ψηφοφορία για τροποποίηση της κοινής θέσης, περαιτέρω ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου μπορεί να διενεργηθεί μόνο σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 2.

3.    Στην τρίτη ανάγνωση εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 69.

4.    Σε ψηφοφορίες επί νομοθετικών κειμένων και επί μη νομοθετικών ψηφισμάτων, πραγματοποιούνται πρώτα οι ψηφοφορίες που αφορούν τα ουσιώδη μέρη και ακολουθούν οι ψηφοφορίες που αφορούν αιτιολογικές αναφορές και σκέψεις. Οι τροπολογίες καταπίπτουν αν είναι αντίθετες με προηγούμενη ψηφοφορία.

5.    Κατά την ψηφοφορία επιτρέπεται να μιλήσει μόνον ο εισηγητής, προκειμένου να εκθέσει με συντομία την άποψη της επιτροπής του για τις τροπολογίες που τίθενται σε ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου