Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - juli 2009
PDF 1175k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL VI  : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5  : QUORUM EN STEMMINGEN

Artikel 158  : Stemprocedure

1.    Bij stemmingen over verslagen past het Parlement de volgende procedure toe:

(a)    eerst stemming over de eventuele amendementen op de tekst waarop het verslag van de bevoegde commissie betrekking heeft,

(b)    daarna stemming over de eventueel gewijzigde tekst in zijn geheel,

(c)    vervolgens stemming over de amendementen op de ontwerpresolutie c.q. ontwerpwetgevingsresolutie,

(d)    ten slotte stemming over de ontwerpresolutie c.q. ontwerpwetgevingsresolutie in haar geheel (eindstemming).

Het Parlement stemt niet over de in het verslag vervatte toelichting.

2.    De volgende procedure is van toepassing op de tweede lezing:

(a)    indien geen voorstel tot verwerping of wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad is ingediend, wordt het gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig artikel 72 geacht te zijn goedgekeurd;

(b)    een voorstel tot verwerping van het gemeenschappelijk standpunt wordt vóór eventuele amendementen in stemming gebracht (zie artikel 65, lid 1);

(c)    indien meerdere amendementen zijn ingediend op het gemeenschappelijk standpunt, brengt de Voorzitter deze in stemming in de volgorde als uiteengezet in artikel 161;

(d)    indien het Parlement heeft gestemd over een voorstel tot amendering van het gemeenschappelijk standpunt, kan een verdere stemming over de tekst in zijn geheel nog slechts overeenkomstig artikel 65, lid 2 worden gehouden.

3.    De procedure van artikel 69 is van toepassing op derde lezingen.

4.    Bij stemming over wetgevingsteksten en niet-wetgevingsontwerpresoluties worden eerst het dictum en daarna de visa en de overwegingen in stemming gebracht. Amendementen komen te vervallen als zij strijdig zijn met een eerdere stemming.

5.    Bij de stemming zijn slechts korte uiteenzettingen van de rapporteur betreffende het standpunt van zijn commissie ten aanzien van de in stemming gebrachte amendementen toegestaan.

Juridische mededeling - Privacybeleid