Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Siódma kadencja Parlamentu - lipiec 2009 r
PDF 1316k
SPIS TREŚCI
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA

TYTUŁ VI  : SESJE
ROZDZIAŁ 5  : KWORUM I GŁOSOWANIE

Artykuł 158  : Procedura głosowania

1.    Do głosowań nad sprawozdaniami stosuje się następującą procedurę:

(a)    najpierw przeprowadza się głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do tekstu, którego dotyczy sprawozdanie właściwej komisji;

(b)    następnie głosuje się nad całością tekstu z ewentualnymi poprawkami;

(c)    następnie głosuje się nad poprawkami do projektu rezolucji lub do projektu rezolucji legislacyjnej;

(d)    na końcu odbywa się głosowanie nad całością projektu rezolucji lub projektu rezolucji legislacyjnej (głosowanie końcowe).

Parlament nie głosuje nad uzasadnieniem zawartym w sprawozdaniu.

2.    Przy drugim czytaniu stosuje się następującą procedurę:

(a)    jeżeli nie zaproponowano odrzucenia lub zmiany wspólnego stanowiska Rady, uważa się je za przyjęte, zgodnie z art. 72;

(b)    wniosek o odrzucenie wspólnego stanowiska jest poddawany pod głosowanie przed wszelkimi poprawkami (art. 65 ust. 1);

(c)    jeżeli do wspólnego stanowiska złożono więcej poprawek, poddaje się je pod głosowanie w kolejności wskazanej w art. 161;

(d)    jeżeli Parlament głosował nad wniesieniem poprawek do wspólnego stanowiska, dodatkowe głosowanie nad całością tekstu może odbyć się jedynie z zachowaniem postanowień art. 65 ust. 2.

3.    Procedura przedstawiona w art. 69 stosuje się do trzeciego czytania.

4.    Podczas poddawania pod głosowanie tekstów legislacyjnych oraz projektów rezolucji nielegislacyjnych przystępuje się w pierwszej kolejności do głosowań nad częścią merytoryczną, a następnie do głosowań nad odniesieniami do innych dokumentów oraz punktami preambuły. Poprawki sprzeczne z wynikami wcześniejszych głosowań upadają.

5.    Podczas głosowania dopuszczalne są jedynie krótkie wystąpienia sprawozdawcy przedstawiające stanowisko jego komisji w sprawie poddawanych pod głosowanie poprawek.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności