Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - júl 2009
PDF 1205k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA VI  : ZASADANIA
KAPITOLA 5  : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ A HLASOVANIE

Článok 158  : Postup pri hlasovaní

1.    Pri hlasovaní o správach sa použije nasledovný postup:

(a)    najprv sa uskutoční hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k textu, ktorý je predmetom správy gestorského výboru,

(b)    v poradí druhé sa uskutoční hlasovanie o texte ako o celku v znení prípadných zmien a doplnení, ktoré boli schválené,

(c)    v poradí tretie sa uskutoční hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu uznesenia / návrhu legislatívneho uznesenia,

(d)    posledné sa uskutoční hlasovanie o návrhu uznesenia / návrhu legislatívneho uznesenia ako o celku (konečné hlasovanie)

Parlament nehlasuje o dôvodovej správe, ktorá je obsiahnutá v správe výboru.

2.    Pri druhom čítaní sa použije nasledovný postup:

(a)    ak nebol podaný návrh na zamietnutie alebo zmenu alebo doplnenie spoločnej pozície Rady, spoločná pozícia sa považuje za schválenú v súlade s článkom 72;

(b)    o návrhu na zamietnutie spoločnej pozície sa hlasuje pred hlasovaním o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch (pozri čl. 65 ods.1);

(c)    ak bolo k spoločnej pozícii predložených niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, hlasuje sa o nich v poradí podľa článku 161;

(d)    ak Parlament hlasuje o zmenách a doplneniach spoločnej pozície, ďalšie hlasovanie o texte ako o celku sa môže uskutočniť iba v súlade s čl. 65 ods. 2.

3.    Pri treťom čítaní sa použije postup podľa článku 69.

4.    Pri hlasovaní o legislatívnych textoch a nelegislatívnych návrhoch uznesení sa ako prvé uskutoční hlasovanie o vlastnom texte a po ňom nasleduje hlasovanie o citáciách a bodoch odôvodnenia. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú v rozpore s predchádzajúcim hlasovaním, prepadajú.

5.    Jediný poslanec, ktorý môže vystúpiť počas hlasovania, je spravodajca, ktorý môže stručne vysvetliť názory výboru na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, o ktorých sa hlasuje.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia