Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - juli 2009
PDF 1207k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 158  : Omröstningar

1.    Vid betänkanden ska följande omröstningsordning tillämpas:

a)    Omröstning om eventuella ändringsförslag till det förslag som tas upp i ansvarigt utskotts betänkande.

b)    Omröstning om hela förslaget - ändrat eller inte.

c)    Omröstning om ändringsförslag till resolutionsförslag eller till förslag till lagstiftningsresolutioner.

d)    Omröstning om resolutionsförslag eller förslag till lagstiftningsresolutioner i sin helhet (slutomröstning).

Parlamentet ska inte rösta om betänkandets motivering.

2.    Följande omröstningsordning ska tillämpas vid andra behandlingen:

a)    Har inget förslag om att avvisa eller ändra rådets gemensamma ståndpunkt lagts fram, ska den gemensamma ståndpunkten anses godkänd, i enlighet med artikel 72.

b)    Omröstning om avvisning av den gemensamma ståndpunkten ska äga rum före omröstning om eventuella ändringsförslag (se artikel 65.1).

c)    Har flera ändringsförslag till den gemensamma ståndpunkten lagts fram, ska omröstning om dessa förrättas i den ordning som fastställs i artikel 161.

d)    Har parlamentet röstat om förslag till ändring av den gemensamma ståndpunkten kan ytterligare en omröstning om förslaget i sin helhet endast förrättas i enlighet med artikel 65.2.

3.    Förfarandet i artikel 69 ska tillämpas vid tredje behandlingen.

4.    Vid omröstningar om lagstiftningstexter och resolutionsförslag som inte avser lagstiftning, ska de delar som rör det egentliga innehållet gå till omröstning först. Först därefter ska eventuella beaktandeled och skäl gå till omröstning. Om ett ändringsförslag står i strid med ett tidigare omröstningsresultat ska det bortfalla.

5.    Utskottets föredragande är den ende ledamot som får yttra sig i samband med omröstningen och endast för att kortfattat redovisa sitt utskotts ståndpunkter angående de ändringsförslag som omröstningen gäller.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy