Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
PDF 1088k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ VI  : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  : ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 159  : Ισοψηφία

1.    Εάν υπάρχει ισοψηφία στο πλαίσιο του άρθρου 158, παράγραφος 1, στοιχείο β) ή στοιχείο δ), το κείμενο στο σύνολό του αναπέμπεται στην επιτροπή. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης όσον αφορά τις ψηφοφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 7 και τις τελικές ψηφοφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 198· εννοείται ότι, όσον αφορά τα δύο αυτά τελευταία άρθρα, η αναπομπή γίνεται στη Διάσκεψη των Προέδρων.

2.    Εάν υπάρξει ισοψηφία όσον αφορά την ημερήσια διάταξη στο σύνολό της (άρθρο 140) ή τα Πρακτικά στο σύνολό τους (άρθρο 179) ή κείμενο που έχει τεθεί σε ψηφοφορία κατά τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 163, το κείμενο που τίθεται σε ψηφοφορία θεωρείται ότι εγκρίνεται.

3.    Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισοψηφίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων που απαιτούν ειδική πλειοψηφία, το κείμενο ή η πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία θεωρείται ότι απορρίπτεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου