Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - heinäkuu 2009
PDF 1218k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

OSA VI  : ISTUNNOT
LUKU 5  : PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ÄÄNESTÄMINEN

159 artikla : Tasan menevät äänestykset

1.    Äänten mennessä tasan 158 artiklan 1 kohdan b tai d alakohdan mukaisesti toimitetussa äänestyksessä ehdotus palautetaan kokonaisuudessaan valiokuntaan. Samaa menettelyä sovelletaan myös 3 ja 7 artiklan mukaisiin äänestyksiin sekä 186 artiklan ja 198 artiklan mukaisiin lopullisiin äänestyksiin siten, että kahden viimeksi mainitun artiklan osalta asia palautetaan puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi.

2.    Äänten mennessä tasan äänestettäessä esityslistasta kokonaisuudessaan (140 artikla), pöytäkirjasta kokonaisuudessaan (179 artikla) tai 163 artiklan mukaisesti kohta kohdalta äänestettävästä ehdotuksesta, ehdotus katsotaan hyväksytyksi.

3.    Kaikissa muissa tapauksissa teksti tai ehdotus katsotaan hylätyksi äänten mennessä tasan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta määräenemmistöä edellyttävien artiklojen soveltamista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö