Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - júl 2009
PDF 1205k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA VI  : ZASADANIA
KAPITOLA 5  : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ A HLASOVANIE

Článok 159  : Rovnosť hlasov

1.    V prípade rovnosti hlasov podľa čl. 158 ods. 1, písm. b) alebo d), sa text ako celok vráti späť výboru. To isté platí aj pri hlasovaní podľa článkov 3 a 7 a pri konečnom hlasovaní podľa článkov 186 a 198, pričom v prípade týchto dvoch článkov sa vec vráti späť konferencii predsedov.

2.    V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní o programe ako o celku (článok 140), zápisnici ako o celku (článok 179) alebo o texte predloženom na hlasovanie po častiach podľa článku 163, sa text považuje za prijatý.

3.    Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov požadujúcich kvalifikovanú väčšinu, sa vo všetkých ostatných prípadoch rovnosti hlasov text alebo návrh považuje za zamietnutý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia