Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - juli 2009
PDF 1207k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 159  : Lika röstetal

1.    Uppkommer lika röstetal i en omröstning enligt artikel 158.1 b eller 158.1 d, ska förslaget i sin helhet återförvisas till utskottet. Detta ska även gälla omröstningar enligt artiklarna 3 och 7 och slutomröstningar enligt artiklarna 186 och 198. I de två sistnämnda fallen ska förslaget återförvisas till talmanskonferensen.

2.    Uppkommer lika röstetal vid en omröstning om föredragningslistan i sin helhet (artikel 140), protokollet i sin helhet (artikel 179) eller vid en delad omröstning enligt artikel 163, ska texten anses antagen.

3.    I alla övriga fall av lika röstetal, utan att det påverkar tillämpningen av de artiklar som föreskriver kvalificerad majoritet ska texter eller förslag som gått till omröstning anses förkastade.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy