Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
PDF 1088k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII  : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 193  : Συνεδριάσεις των επιτροπών

1.    Οι επιτροπές συνεδριάζουν με πρόσκληση του προέδρου τους ή με πρωτοβουλία του Προέδρου του Κοινοβουλίου.

2.    Με πρόσκληση του προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματός της, η Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Με ειδική απόφαση της επιτροπής, μπορούν να προσκληθούν και άλλα άτομα να παρευρεθούν σε συνεδρίαση και να λάβουν το λόγο.

Κατ’ αναλογίαν, η απόφαση όσον αφορά την παρουσία των προσωπικών βοηθών των μελών στις συνεδριάσεις των επιτροπών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε επιτροπής.

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Προεδρείου, να οργανώσει ακρόαση εμπειρογνωμόνων όταν κρίνει ότι η ακρόαση αυτή είναι απαραίτητη για την καλή διεξαγωγή των εργασιών της επί συγκεκριμένου θέματος.

Οι γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην ακρόαση.

3.    Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 49, παράγραφος 6, και εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η ενδιαφερόμενη επιτροπή, οι βουλευτές μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των επιτροπών των οποίων δεν είναι μέλη, χωρίς όμως δυνατότητα συμμετοχής στις εργασίες τους.

Οι βουλευτές αυτοί μπορούν πάντως να λάβουν από την επιτροπή άδεια συμμετοχής στις εργασίες της με συμβουλευτική ψήφο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου