Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - юли 2009
PDF 1363k
Горна част на страницатаСЪДЪРЖАНИЕ
 ИНДЕКС
 БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

СЪДЪРЖАНИЕ
ДяловеIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
ПриложенияIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

ДЯЛ I: ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
Горна част на страницатаНапред
ГЛАВА 1: ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 1 : 
Европейски парламент

Член 2 : 
Независимост на мандата

Член 3 : 
Проверка на пълномощията

Член 4 : 
Продължителност на мандата на членовете на ЕП

Член 5 : 
Привилегии и имунитети

Член 6 : 
Снемане на имунитет

Член 7 : 
Процедури, свързани с имунитета

Член 8 : 
Прилагане на Устава на членовете на ЕП

Член 9 : 
Финансови интереси на членовете на ЕП, норми за поведение и достъп до Парламента

Член 10 : 
Вътрешни разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

Член 11 : 
Наблюдатели
ГЛАВА 2: МАНДАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРЛАМЕНТА

Член 12 : 
Временно председателство

Член 13 : 
Кандидатури и общи разпоредби

Член 14 : 
Избор на председател - встъпително слово

Член 15 : 
Избор на заместник-председатели

Член 16 : 
Избор на квестори

Член 17 : 
Срок на мандатните длъжности

Член 18 : 
Свободни места

Член 19 : 
Предсрочно освобождаване
ГЛАВА 3: ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Член 20 : 
Функции на председателя

Член 21 : 
Функции на заместник-председателите

Член 22 : 
Състав на Бюрото

Член 23 : 
Функции на Бюрото

Член 24 : 
Състав на Председателския съвет

Член 25 : 
Функции на Председателския съвет

Член 26 : 
Функции на квесторите

Член 27 : 
Съвет на председателите на комисии

Член 28 : 
Съвет на председателите на делегации

Член 29 : 
Публичност на решенията на Бюрото и на Председателския съвет
ГЛАВА 4: ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ

Член 30 : 
Образуване на политически групи

Член 31 : 
Дейност и правно положение на политическите групи

Член 32 : 
Интергрупи

Член 33 : 
Независими членове на ЕП

Член 34 : 
Разпределяне на местата в пленарната зала

ДЯЛ II: ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35 : 
Законодателна и работна програма на Комисията

Член 36 : 
Проверка за спазване на основните права, принципите на субсидиарност и пропорционалност, принципа на правовата държава и финансовите последици

Член 37 : 
Проверка на правното основание

Член 38 : 
Проверка на финансовата съвместимост

Член 39 : 
Достъп до документи и предоставяне на информация на Парламента

Член 40 : 
Представляване на Парламента на заседанията на Съвета

Член 41 : 
Права на инициатива, предоставени на Парламента от Договорите

Член 42 : 
Право на инициатива по член 192 от Договора за ЕО

Член 43 : 
Разглеждане на законодателни документи

Член 44 : 
Консултации във връзка с инициативи на държава-членка
ГЛАВА 2: ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 45 : 
Законодателни доклади

Член 46 : 
Опростена процедура

Член 47 : 
Незаконодателни доклади

Член 48 : 
Доклади по собствена инициатива

Член 49 : 
Становища на комисии

Член 50 : 
Процедура с асоциирани комисии

Член 51 : 
Процедура на съвместни заседания на комисии

Член 52 : 
Изготвяне на докладите
ГЛАВА 3: ПЪРВО ЧЕТЕНЕ
Стадий на разглеждане в комисия

Член 53 : 
Промени в предложението на Комисията

Член 54 : 
Позиция на Комисията и на Съвета по измененията
Разглеждане на пленарно заседание

Член 55 : 
Приключване на първото четене

Член 56 : 
Отхвърляне на предложение на Комисията

Член 57 : 
Приемане на изменения към предложение на Комисията
Процедура на предприемане на последващи действия

Член 58 : 
Предприемане на последващи действия във връзка с позицията на Парламента

Член 59 : 
Повторно сезиране на Парламента

Член 60 : 
Процедура по съгласуване, предвидена в Съвместната декларация от 1975 г.
ГЛАВА 4: ВТОРО ЧЕТЕНЕ
Стадий на разглеждане в комисия

Член 61 : 
Съобщаване на общата позиция на Съвета

Член 62 : 
Удължаване на срокове

Член 63 : 
Разпределяне на компетентната комисия и процедура на разглеждане в комисия
Стадий на разглеждане на пленарно заседание

Член 64 : 
Приключване на второто четене

Член 65 : 
Отхвърляне на общата позиция на Съвета

Член 66 : 
Изменения в общата позиция на Съвета
ГЛАВА 5: ТРЕТО ЧЕТЕНЕ
Помирителна процедура

Член 67 : 
Свикване на Помирителен комитет

Член 68 : 
Делегация в Помирителния комитет
Стадий на разглеждане в пленарно заседание

Член 69 : 
Съвместен текст

Член 70 : 
Междуинституционални преговори при законодателните процедури
ГЛАВА 6: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА

Член 70 : 
Междуинституционални преговори при законодателните процедури

Член 71 : 
Споразумение на първо четене

Член 72 : 
Споразумение на второ четене

Член 73 : 
Изисквания за съставяне на законодателни актове

Член 74 : 
Подписване на приетите актове
ГЛАВА 7: БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 75 : 
Общ бюджет

Член 76 : 
Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета

Член 77 : 
Други процедури за освобождаване от отговорност

Член 78 : 
Парламентарен контрол върху изпълнението на бюджета
ГЛАВА 8: ВЪТРЕШНИ БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 79 : 
Бюджетна прогноза на Парламента

Член 80 : 
Правомощие за поемане на финансови ангажименти и уреждане на разходи
ГЛАВА 9: ПРОЦЕДУРА НА ОДОБРЕНИЕ

Член 81 : 
Процедура на одобрение
ГЛАВА 10: ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 82 : 
Процедури в рамките на Парламента
ГЛАВА 11: ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Член 83 : 
Процедура за даване на становища по член 122 от Договора за ЕО

Член 84 : 
Процедури, свързани със социалния диалог

Член 85 : 
Процедури, свързани с разглеждането на доброволни споразумения

Член 86 : 
Кодификация

Член 87 : 
Преработка

Член 88 : 
Мерки за прилагане на други актове
ГЛАВА 12: ДОГОВОРИ И МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 89 : 
Договори за присъединяване

Член 90 : 
Международни споразумения

Член 91 : 
Процедури, основани на член 300 от Договора за ЕО, в случаите на временно прилагане или суспендиране на прилагането на международни споразумения, или изготвянето на позиции, които се приемат от името на Общността в рамките на орган, създаден с международно споразумение
ГЛАВА 13: ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪЮЗА ВЪВ ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Член 92 : 
Назначаване на Върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност

Член 93 : 
Назначаване на специални представители за целите на общата външна политика и политика на сигурност

Член 94 : 
Изявления на Върховния представител за общата външна политика и политика на сигурност и на специалните представители

Член 95 : 
Представителство в международните отношения

Член 96 : 
Консултации с и предоставяне на информация на Парламента в рамките на общата външна политика и политика на сигурност

Член 97 : 
Препоръки в рамките на общата външна политика и политика на сигурност

Член 98 : 
Нарушаване на правата на човека
ГЛАВА 14: ПОЛИЦЕЙСКО И СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Член 99 : 
Предоставяне на информация на Парламента в областта на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

Член 100 : 
Консултации с Парламента в областта на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

Член 101 : 
Препоръки в областта полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
ГЛАВА 15: НАРУШАВАНЕ НА ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

Член 102 : 
Установяване на нарушение

ДЯЛ III: ПРОЗРАЧНОСТ НА РАБОТАТА
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 103 : 
Прозрачност на дейността на Парламента

Член 104 : 
Публичен достъп до документи

ДЯЛ IV: ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: НАЗНАЧЕНИЯ

Член 105 : 
Избор на председател на Комисията

Член 106 : 
Избор на Комисията

Член 107 : 
Предложение за вот на недоверие на Комисията

Член 108 : 
Назначаване на членовете на Сметната палата

Член 109 : 
Назначаване на членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
ГЛАВА 2: ИЗЯВЛЕНИЯ

Член 110 : 
Изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет

Член 111 : 
Изявления за обяснение на решения на Комисията

Член 112 : 
Изявления на Сметната палата

Член 113 : 
Изявления на Европейската централна банка

Член 114 : 
Препоръки относно общите насоки на икономическите политики
ГЛАВА 3: ВЪПРОСИ КЪМ СЪВЕТА, КОМИСИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Член 115 : 
Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания

Член 116 : 
Време за въпроси

Член 117 : 
Въпроси с искане за писмен отговор към Съвета и Комисията

Член 118 : 
Въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка
ГЛАВА 4: ДОКЛАДИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Член 119 : 
Годишни доклади и други доклади на други институции
ГЛАВА 5: РЕЗОЛЮЦИИ И ПРЕПОРЪКИ

Член 120 : 
Предложения за резолюции

Член 121 : 
Препоръки до Съвета

Член 122 : 
Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава

Член 123 : 
Писмени декларации

Член 124 : 
Консултации с Европейския икономически и социален комитет

Член 125 : 
Консултации с Комитета на регионите

Член 126 : 
Искания, отправени до европейски агенции
ГЛАВА 6: МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 127 : 
Междуинституционални споразумения
ГЛАВА 7: СЕЗИРАНЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Член 128 : 
Производства пред Съда на Европейските общности

Член 129 : 
Последици от бездействието на Съвета след одобрение на общата му позиция в рамките на процедурата за сътрудничество

ДЯЛ V: ОТНОШЕНИЯ С НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 130 : 
Обмен на информация, контакти и реципрочни улеснения

Член 131 : 
Конференция на комисиите по европейски въпроси (КОСАК)

Член 132 : 
Конференция на парламентите

ДЯЛ VI: СЕСИИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: ПАРЛАМЕНТАРНИ СЕСИИ

Член 133 : 
Парламентарен мандат, сесии, месечни сесии, заседания

Член 134 : 
Свикване на Парламента

Член 135 : 
Място на провеждане на заседанията

Член 136 : 
Присъствие на членовете на ЕП на пленарни заседания
ГЛАВА 2: РЕД НА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 137 : 
Проект на дневен ред

Член 138 : 
Процедура в пленарната зала без изменения и разисквания

Член 139 : 
Кратко представяне

Член 140 : 
Приемане и изменение на дневния ред

Член 141 : 
Извънредни разисквания

Член 142 : 
Неотложна процедура

Член 143 : 
Общо разискване

Член 144 : 
Срокове
ГЛАВА 3: ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

Член 145 : 
Достъп до пленарната зала

Член 146 : 
Езици

Член 147 : 
Преходна разпоредба

Член 148 : 
Разпространяване на документи

Член 149 : 
Разпределение на времето за изказвания и списък на ораторите

Член 150 : 
Едноминутни изказвания

Член 151 : 
Лични изявления
ГЛАВА 4: МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА НЕСПАЗВАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

Член 152 : 
Незабавни мерки

Член 153 : 
Санкции

Член 154 : 
Вътрешни процедури за обжалване
ГЛАВА 5: КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 155 : 
Кворум

Член 156 : 
Внасяне и предлагане на изменения

Член 157 : 
Допустимост на измененията

Член 158 : 
Процедура за гласуване

Член 159 : 
Равен брой гласове

Член 160 : 
Принципи на гласуване

Член 161 : 
Ред за гласуване на изменения

Член 162 : 
Разглеждане в комисия на изменения, внесени за пленарно заседание

Член 163 : 
Разделно гласуване

Член 164 : 
Право на глас

Член 165 : 
Гласуване

Член 166 : 
Окончателно гласуване

Член 167 : 
Поименно гласуване

Член 168 : 
Електронно гласуване

Член 169 : 
Тайно гласуване

Член 170 : 
Обяснения на вот

Член 171 : 
Спорове относно гласуването
ГЛАВА 6: ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 172 : 
Процедурни предложения

Член 173 : 
Нарушения на правилника

Член 174 : 
Искане за обявяване на недопустимост

Член 175 : 
Връщане за ново разглеждане в комисия

Член 176 : 
Закриване на разискванията

Член 177 : 
Отсрочване на разискванията и на гласуването

Член 178 : 
Прекъсване или закриване на заседанието
ГЛАВА 7: ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 179 : 
Протоколи

Член 180 : 
Приети текстове

Член 181 : 
Пълни стенографски протоколи

Член 182 : 
Аудиовизуални записи на разискванията

ДЯЛ VII: КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: КОМИСИИ – СЪЗДАВАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ

Член 183 : 
Създаване на постоянни комисии

Член 184 : 
Създаване на специални комисии

Член 185 : 
Анкетни комисии

Член 186 : 
Състав на комисиите

Член 187 : 
Заместници

Член 188 : 
Функции на комисиите

Член 189 : 
Комисия по проверка на пълномощията

Член 190 : 
Подкомисии

Член 191 : 
Бюро на комисия

Член 192 : 
Координатори за комисии и докладчици в сянка
ГЛАВА 2: КОМИСИИ - НАЧИН НА РАБОТА

Член 193 : 
Заседания на комисиите

Член 194 : 
Протоколи от заседанията на комисиите

Член 195 : 
Гласуване в комисия

Член 196 : 
Разпоредби относно пленарните заседания, приложими към заседанията на комисиите

Член 197 : 
Време за въпроси в комисиите
ГЛАВА 3: МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛЕГАЦИИ

Член 198 : 
Създаване и функции на междупарламентарните делегации

Член 199 : 
Сътрудничество с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Член 200 : 
Съвместни парламентарни комитети

ДЯЛ VІІІ: ПЕТИЦИИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 201 : 
Право на петиция

Член 202 : 
Разглеждане на петициите

Член 203 : 
Публичност на петициите

ДЯЛ IX: ОМБУДСМАН
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 204 : 
Назначаване на омбудсмана

Член 205 : 
Дейност на омбудсмана

Член 206 : 
Освобождаване на омбудсмана

ДЯЛ X: ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ПАРЛАМЕНТА
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 207 : 
Генерален секретариат

ДЯЛ XI: ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 208 : 
Правомощия и отговорности на председателя

Член 209 : 
Правомощия и отговорности на Бюрото

Член 210 : 
Правомощия и отговорности на компетентната комисия и на пленарния състав на Парламента

ДЯЛ XII: ПРИЛАГАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕП
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 211 : 
Прилагане на правилника за дейността

Член 212 : 
Изменение на Правилника за дейността на ЕП

ДЯЛ XIII: РАЗНИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 213 : 
Символите на Съюза

Член 214 : 
Недовършени дела

Член 215 : 
Подредба на приложенията

Член 216 : 
Поправки

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Горна част на страницатаНапредНазад
Разпоредби за прилагането на член 9, параграф 1 от Правилника - прозрачност и финансови интереси на членовете на Парламента

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Горна част на страницатаНапредНазад
Протичане на времето за въпроси по член 116 от Правилника за дейността на ЕП

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Горна част на страницатаНапредНазад
Насоки за въпросите с искане за писмен отговор по членове 117 и 118

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Горна част на страницатаНапредНазад
Насоки и общи принципи за избора на теми, които да се включват в дневния ред на разискванията по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава, предвидени в член 122 от Правилника

ПРИЛОЖЕНИЕ V
Горна част на страницатаНапредНазад
Процедури във връзка с разглеждането на общия бюджет на Европейския съюз и на допълнителните бюджети

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Горна част на страницатаНапредНазад
Процедура за разглеждане и вземане на решения за освобождаване от отговорност

ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Горна част на страницатаНапредНазад
Правомощия и отговорности на постоянните комисии

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Горна част на страницатаНапредНазад
Поверителни и чувствителни документи и информация

ПРИЛОЖЕНИЕ IX
Горна част на страницатаНапредНазад
Ред и условия за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент

ПРИЛОЖЕНИЕ X
Горна част на страницатаНапредНазад
Разпоредби за прилагане на член 9, параграф 4 - лобиране в Парламента

ПРИЛОЖЕНИЕ XI
Горна част на страницатаНапредНазад
Изпълнение на функциите на омбудсмана

ПРИЛОЖЕНИЕ XII
Горна част на страницатаНапредНазад
Предотвратяване на измами, корупция и всякакви незаконни действия, увреждащи интересите на Общностите

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII
Горна част на страницатаНапредНазад
Споразумение между Европейския парламент и Комисията относно условията и реда за прилагане на Решение 1999/468/ЕО на Съвета за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение 2006/512/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV
Горна част на страницатаНапредНазад
Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ XV
Горна част на страницатаНапредНазад
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI
Горна част на страницатаНапредНазад
Насоки за тълкуване на нормите за поведение на членовете на ЕП

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII
Горна част на страницатаНапредНазад
Насоки за одобрението на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
Горна част на страницатаНапредНазад
Процедура по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива

ПРИЛОЖЕНИЕ XIX
Горна част на страницатаНапредНазад
Да общуваме на тема Европа в партньорство

ПРИЛОЖЕНИЕ XX
Горна част на страницатаНазад
Кодекс за поведение относно преговорите в рамките на процедурите на съвместно вземане на решение
Правна информация - Политика за поверителност