Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - červenec 2009
PDF 1159k
Horní část stránkyOBSAH
 REJSTŘÍK
 POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

OBSAH
HlavyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
PřílohyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

HLAVA I: POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
Horní část stránkyDalší
KAPITOLA I: POSLANCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Článek 1 : 
Evropský parlament

Článek 2 : 
Nezávislý mandát

Článek 3 : 
Ověřování pověřovacích listin

Článek 4 : 
Délka funkčního období poslanců

Článek 5 : 
Výsady a imunity

Článek 6 : 
Zbavení poslanecké imunity

Článek 7 : 
Imunitní řízení

Článek 8 : 
Provádění statutu poslanců

Článek 9 : 
Finanční zájmy poslanců, pravidla chování a přístup do Parlamentu

Článek 10 : 
Vnitřní vyšetřování vedené Evropským úřadem pro boj proti podvodům

Članek 11 : 
Pozorovatelé
KAPITOLA 2: FUNKCE V PARLAMENTU

Článek 12 : 
Dočasný předseda

Článek 13 : 
Nominace a obecná ustanovení

Článek 14 : 
Volba předsedy - úvodní projev

Článek 15 : 
Volba místopředsedů

Článek 16 : 
Volba kvestorů

Článek 17 : 
Délka funkčního období

Článek 18 : 
Uvolněné funkce

Článek 19 : 
Odvolání z funkce
KAPITOLA 3: ORGÁNY A POVINNOSTI

Článek 20 : 
Povinnosti předsedy

Článek 21 : 
Povinnosti místopředsedů

Článek 22 : 
Složení předsednictva

Článek 23 : 
Povinnosti předsednictva

Článek 24 : 
Složení Konference předsedů

Článek 25 : 
Povinnosti Konference předsedů

Článek 26 : 
Povinnosti kvestorů

Článek 27 : 
Konference předsedů výborů

Článek 28 : 
Konference předsedů delegací

Článek 29 : 
Zveřejňování rozhodnutí předsednictva a Konference předsedů
KAPITOLA 4: POLITICKÉ SKUPINY

Článek 30 : 
Vytváření politických skupin

Článek 31 : 
Činnosti a právní postavení politických skupin

Članek 32 : 
Meziskupiny

Článek 33 : 
Nezařazení poslanci

Článek 34 : 
Způsob rozdělení křesel v jednacím sále

HLAVA II: LEGISLATIVNÍ, ROZPOČTOVÉ A JINÉ POSTUPY
Horní část stránkyDalšíPředchozí
KAPITOLA 1: LEGISLATIVNÍ PROCES - OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 35 : 
Legislativní a pracovní plán Komise

Článek 36 : 
Posuzování dodržování základních práv, zásady subsidiarity a proporcionality, právního státu a finančních dopadů

Článek 37 : 
Ověřování právního základu

Článek 38 : 
Ověřování finanční slučitelnosti

Článek 39 : 
Přístup k dokumentům a poskytování informací Parlamentu

Článek 40 : 
Zastoupení Parlamentu na zasedání Rady

Článek 41 : 
Právo podnětu udělené Parlamentu Smlouvami

Článek 42 : 
Podnět podle článku 192 Smlouvy o ES

Článek 43 : 
Projednávání legislativních dokumentů

Článek 44 : 
Konzultace týkající se podnětů členských států
KAPITOLA 2: POSTUP VE VÝBORU

Článek 45 : 
Legislativní zprávy

Článek 46 : 
Zjednodušený postup

Článek 47 : 
Nelegislativní zprávy

Článek 48 : 
Zprávy z vlastního podnětu

Článek 49 : 
Stanoviska výborů

Článek 50 : 
Postup s přidruženými výbory

Članek 51 : 
Postup společných schůzí výborů

Článek 52 : 
Navrhování zpráv
KAPITOLA 3: PRVNÍ ČTENÍ
Ve výboru

Článek 53 : 
Změna návrhu Komise

Článek 54 : 
Postoj Komise a Rady k pozměňovacím návrhům
V plénu

Článek 55 : 
Závěr z prvního čtení

Článek 56 : 
Zamítnutí návrhu Komise

Článek 57 : 
Přijímání pozměňovacích návrhů k návrhu Komise
Následný postup

Článek 58 : 
Následný postup Parlamentu

Článek 59 : 
Opětovné postoupení Parlamentu

Článek 60 : 
Dohodovací řízení podle společného prohlášení z roku 1975
KAPITOLA 4: DRUHÉ ČTENÍ
Ve výboru

Článek 61 : 
Sdělení společného postoje Rady

Článek 62 : 
Prodloužení lhůt

Článek 63 : 
Postoupení příslušnému výboru a projednání v tomto výboru
V plénu

Článek 64 : 
Závěr z druhého čtení

Článek 65 : 
Zamítnutí společného postoje Rady

Článek 66 : 
Pozměňovací návrhy ke společnému postoji Rady
KAPITOLA 5: TŘETÍ ČTENÍ
Dohodovací řízení

Článek 67 : 
Svolání dohodovacího výboru

Článek 68 : 
Delegace v dohodovacím výboru
V plénu

Článek 69 : 
Společný návrh

Članek 70 : 
Interinstitucionální jednání v legislativních postupech
KAPITOLA 6: ZÁVĚR LEGISLATIVNÍHO PROCESU

Članek 70 : 
Interinstitucionální jednání v legislativních postupech

Článek 71 : 
Dohoda z prvního čtení

Článek 72 : 
Dohoda z druhého čtení

Článek 73 : 
Podmínky pro navrhování legislativních aktů

Članek 74 : 
Podepisování přijatých aktů
KAPITOLA 7: ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článek 75 : 
Souhrnný rozpočet

Článek 76 : 
Absolutorium Komisi za plnění rozpočtu

Článek 77 : 
Jiné postupy udělování absolutoria

Článek 78 : 
Parlamentní kontrola plnění rozpočtu
KAPITOLA 8: VNITŘNÍ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článek 79 : 
Návrh rozpočtu Parlamentu

Článek 80 : 
Pravomoc vynakládat prostředky a hradit výdaje
KAPITOLA 9: POSTUP SOUHLASU

Článek 81 : 
Postup souhlasu
KAPITOLA 10: POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

Článek 82 : 
Postupy v Parlamentu
KAPITOLA 11: OSTATNÍ POSTUPY

Článek 83 : 
Postup zaujímání stanovisek podle článku 122 Smlouvy o ES

Článek 84 : 
Postupy týkající se sociálního dialogu

Článek 85 : 
Postup posuzování dobrovolných dohod

Článek 86 : 
Kodifikace

Článek 87 : 
Přepracování

Článek 88 : 
Prováděcí opatření
KAPITOLA 12: SMLOUVY A MEZINÁRODNÍ DOHODY

Článek 89 : 
Smlouvy o přistoupení

Článek 90 : 
Mezinárodní dohody

Článek 91 : 
Postupy podle článku 300 Smlouvy o ES v případě prozatímního uplatňování nebo pozastavení platnosti mezinárodní dohody nebo vypracování postoje Společenství v orgánu vytvořeném mezinárodní dohodou
KAPITOLA 13: ZASTUPOVÁNÍ UNIE NAVENEK A SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Článek 92 : 
Jmenování vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku

Článek 93 : 
Jmenování zvláštních zástupců pro účely společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Článek 94 : 
Prohlášení vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a ostatních zvláštních zástupců

Článek 95 : 
Mezinárodní zastoupení

Článek 96 : 
Konzultace s Parlamentem a jeho informování v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Článek 97 : 
Doporučení v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Článek 98 : 
Porušování lidských práv
KAPITOLA 14: POLICEJNÍ A SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

Článek 99 : 
Informování Parlamentu v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech

Článek 100 : 
Konzultace s Parlamentem v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech

Článek 101 : 
Doporučení v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech
KAPITOLA 15: PORUŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ZÁSAD ZE STRANY ČLENSKÉHO STÁTU

Článek 102 : 
Rozhodnutí o porušování základních zásad

HLAVA III: PRŮHLEDNOST ČINNOSTÍ
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 103 : 
Průhlednost činností Parlamentu

Článek 104 : 
Přístup veřejnosti k dokumentům

HLAVA IV: VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
Horní část stránkyDalšíPředchozí
KAPITOLA 1: JMENOVÁNÍ

Článek 105 : 
Volba předsedy Komise

Článek 106 : 
Volba Komise

Článek 107 : 
Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi

Článek 108 : 
Jmenování členů Účetního dvora

Článek 109 : 
Jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky
KAPITOLA 2: PROHLÁŠENÍ

Článek 110 : 
Prohlášení Komise, Rady a Evropské rady

Článek 111 : 
Vysvětlení rozhodnutí Komise

Článek 112 : 
Prohlášení Účetního dvora

Článek 113 : 
Prohlášení Evropské centrální banky

Článek 114 : 
Doporučení týkající se hlavních směrů hospodářských politik
KAPITOLA 3: OTÁZKY RADĚ, KOMISI A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE

Článek 115 : 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

Článek 116 : 
Doba vyhrazená pro otázky

Článek 117 : 
Otázky Radě a Komisi k písemnému zodpovězení

Článek 118 : 
Otázky Evropské centrální bance k písemnému zodpovězení
KAPITOLA 4: ZPRÁVY DALŠÍCH ORGÁNŮ

Článek 119 : 
Výroční zprávy a jiné zprávy dalších orgánů
KAPITOLA 5: USNESENÍ A DOPORUČENÍ

Článek 120 : 
Návrhy usnesení

Článek 121 : 
Doporučení Radě

Článek 122 : 
Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

Článek 123 : 
Písemná prohlášení

Článek 124 : 
Konzultace s Evropským hospodářským a sociálním výborem

Článek 125 : 
Konzultace s Výborem regionů

Článek 126 : 
Žádosti určené evropským agenturám
KAPITOLA 6: INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODY

Článek 127 : 
Interinstitucionální dohody
KAPITOLA 7: POSTOUPENÍ SOUDNÍMU DVORU

Článek 128 : 
Řízení před Soudním dvorem

Článek 129 : 
Důsledky nečinnosti Rady po schválení společného postoje v rámci postupu spolupráce

HLAVA V: VZTAHY S NÁRODNÍMI PARLAMENTY
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 130 : 
Výměna informací, kontaktů a poskytování služeb

Článek 131 : 
Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC)

Článek 132 : 
Konference parlamentů

HLAVA VI: ZASEDÁNÍ
Horní část stránkyDalšíPředchozí
KAPITOLA 1: ZASEDÁNÍ PARLAMENTU

Článek 133 : 
Volební období Parlamentu, zasedání, dílčí zasedání, denní zasedání

Článek 134 : 
Svolávání Parlamentu

Článek 135 : 
Místo zasedání a schůzí

Článek 136 : 
Účast poslanců na zasedáních
KAPITOLA 2: PLÁN PRÁCE PARLAMENTU

Článek 137 : 
Návrh pořadu jednání

Článek 138 : 
Postup v plénu bez pozměňovacích návrhů a rozpravy

Článek 139 : 
Krátké přednesení

Článek 140 : 
Přijímání a změny pořadu jednání

Článek 141 : 
Mimořádná rozprava

Článek 142 : 
Naléhavý postup

Článek 143 : 
Společná rozprava

Článek 144 : 
Lhůty
KAPITOLA 3: OBECNÁ PRAVIDLA PRO PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Článek 145 : 
Přístup do jednacího sálu

Článek 146 : 
Jazyky

Článek 147 : 
Přechodná ustanovení

Článek 148 : 
Rozesílání dokumentů

Článek 149 : 
Stanovení řečnické doby a seznam řečníků

Článek 150 : 
Jednominutový projev

Článek 151 : 
Osobní prohlášení
KAPITOLA 4: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ KODEXU CHOVÁNÍ

Článek 152 : 
Okamžitá opatření

Článek 153 : 
Sankce

Článek 154 : 
Vnitřní odvolání
KAPITOLA 5: USNÁŠENÍSCHOPNOST A HLASOVÁNÍ

Článek 155 : 
Usnášeníschopnost

Článek 156 : 
Předkládání a přednášení pozměňovacích návrhů

Článek 157 : 
Přípustnost pozměňovacích návrhů

Článek 158 : 
Hlasování

Článek 159 : 
Rovnost hlasů

Článek 160 : 
Zásady hlasování

Článek 161 : 
Pořadí při hlasování o pozměňovacích návrzích

Článek 162 : 
Projednávání pozměňovacích návrhů z pléna ve výborech

Článek 163 : 
Dílčí hlasování

Článek 164 : 
Hlasovací právo

Článek 165 : 
Hlasování

Članek 166 : 
Konečné hlasování

Článek 167 : 
Jmenovité hlasování

Článek 168 : 
Elektronické hlasování

Článek 169 : 
Tajné hlasování

Článek 170 : 
Vysvětlení hlasování

Článek 171 : 
Spory týkající se hlasování
KAPITOLA 6: NÁVRHY NA PŘERUŠENÍ JEDNÁNÍ A PROCESNÍ NÁVRHY

Článek 172 : 
Procesní návrhy

Článek 173 : 
Procesní námitky

Článek 174 : 
Nepřípustnost věci

Článek 175 : 
Vrácení výboru

Článek 176 : 
Ukončení rozpravy

Článek 177 : 
Odročení rozpravy a odklad hlasování

Článek 178 : 
Přerušení nebo ukončení zasedání
KAPITOLA 7: VEŘEJNÝ ZÁZNAM JEDNÁNÍ

Článek 179 : 
Zápis

Članek 180 : 
Přijaté texty

Článek 181 : 
Doslovné záznamy

Článek 182 : 
Audiovizuální záznam ze zasedání

HLAVA VII: VÝBORY A DELEGACE
Horní část stránkyDalšíPředchozí
KAPITOLA 1: VÝBORY - ZŘIZOVÁNÍ A PŮSOBNOST

Článek 183 : 
Zřizování stálých výborů

Článek 184 : 
Zřizování zvláštních výborů

Článek 185 : 
Vyšetřovací výbory

Článek 186 : 
Složení výborů

Článek 187 : 
Náhradníci

Článek 188 : 
Povinnosti výborů

Článek 189 : 
Výbor příslušný k ověření pověřovacích listin

Článek 190 : 
Podvýbory

Článek 191 : 
Předsednictva výborů

Članek 192 : 
Koordinátoři a stínoví zpravodajové výboru
KAPITOLA 2: VÝBORY - ČINNOST

Článek 193 : 
Schůze výborů

Článek 194 : 
Zápisy ze schůzí výborů

Článek 195 : 
Hlasování ve výboru

Článek 196 : 
Ustanovení pro plenární zasedání použitelné pro jednání ve výboru

Článek 197 : 
Doba vyhrazená pro otázky ve výboru
KAPITOLA 3: MEZIPARLAMENTNÍ DELEGACE

Článek 198 : 
Vytváření meziparlamentních delegací a jejich úkoly

Článek 199 : 
Spolupráce s parlamentním shromážděním Rady Evropy

Článek 200 : 
Smíšené parlamentní výbory

HLAVA VIII: PETICE
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 201 : 
Petiční právo

Článek 202 : 
Posuzování petic

Článek 203 : 
Oznamování petic

HLAVA IX: VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 204 : 
Jmenování veřejného ochránce práv

Článek 205 : 
Činnost veřejného ochránce práv

Článek 206 : 
Odvolání veřejného ochránce práv

HLAVA X: SEKRETARIÁT PARLAMENTU
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 207 : 
Sekretariát

HLAVA XI: PRAVOMOCI TÝKAJÍCÍ SE POLITICKÝCH STRAN NA EVROPSKÉ ÚROVNI
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 208 : 
Pravomoci předsedy

Článek 209 : 
Pravomoci předsednictva

Článek 210 : 
Pravomoci příslušného výboru a plenárního zasedání Parlamentu

HLAVA XII: UPLATŇOVÁNÍ A ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 211 : 
Uplatňování jednacího řádu

Článek 212 : 
Změna jednacího řádu

HLAVA XIII: RŮZNÁ USTANOVENÍ
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 213 : 
Symboly Unie

Článek 214 : 
Nevyřízené záležitosti

Článek 215 : 
Uspořádání příloh

Článek 216 : 
Opravy

PŘÍLOHA I
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Ustanovení o používání čl. 9 odst. 1 - Průhlednost a finanční zájmy poslanců

PŘÍLOHA II
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Průběh doby vyhrazené pro otázky podle článku 116

PŘÍLOHA III
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Pokyny k otázkám k písemnému zodpovězení podle článku 117 a článku 118

PŘÍLOHA IV
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Pravidla a obecné zásady pro výběr témat, která mají být zařazena na pořad jednání k rozpravě o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu podle článku 122

PŘÍLOHA V
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Prováděcí postupy pro přezkoumávání souhrnného rozpočtu Evropské unie a dodatečných rozpočtů

PŘÍLOHA VI
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Postup při projednávání a přijímání rozhodnutí o udělení absolutoria

PŘÍLOHA VII
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Příslušnost stálých výborů

PŘÍLOHA VIII
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Důvěrné a citlivé dokumenty a skutečnosti

PŘÍLOHA IX
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Pravidla pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu

PŘÍLOHA X
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Ustanovení o uplatňování čl. 9 odst. 4 - Působení zájmových skupin v Evropském parlamentu

PŘÍLOHA XI
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Výkon funkce veřejného ochránce práv

PŘÍLOHA XII
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Předcházení podvodům, úplatkářství a jakékoli nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství

PŘÍLOHA XIII
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Dohoda mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, ve znění rozhodnutí 2006/512/ES

PŘÍLOHA XIV
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí

PŘÍLOHA XV
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům

PŘÍLOHA XVI
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Pokyny k výkladu pravidel chování poslanců

PŘÍLOHA XVII
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Pokyny pro schvalování Evropské komise

PŘÍLOHA XVIII
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Postup udělování svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu

PŘÍLOHA XIX
Horní část stránkyDalšíPředchozí
Partnerství pro komunikaci o Evropě

PŘÍLOHA XX
Horní část stránkyPředchozí
Kodex pro vedení jednání v rámci postupů spolurozhodování .
Právní upozornění - Ochrana soukromí