Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - juli 2009
PDF 1225k
Øverst på sidenINDHOLDSFORTEGNELSE
 REGISTER
 OPLYSNING TIL LÆSEREN

INDHOLDSFORTEGNELSE
AfsnitIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
BilagIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

AFSNIT I: MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
Øverst på sidenNæste
KAPITEL 1: MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Artikel 1 : 
Europa-Parlamentet

Artikel 2 : 
Frit mandat

Artikel 3 : 
Valgs prøvelse

Artikel 4 : 
Mandatets varighed

Artikel 5 : 
Privilegier og immuniteter

Artikel 6 : 
Ophævelse af immunitet

Artikel 7 : 
Procedurer vedrørende immunitet

Artikel 8 : 
Gennemførelse af medlemsstatutten

Artikel 9 : 
Medlemmernes økonomiske interesser, adfærdsregler og adgang til Parlamentet

Artikel 10 : 
Interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Artikel 11 : 
Observatører
KAPITEL 2: HVERV

Artikel 12 : 
Midlertidig formand

Artikel 13 : 
Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser

Artikel 14 : 
Valg af formand - Åbningstale

Artikel 15 : 
Valg af næstformænd

Artikel 16 : 
Valg af kvæstorer

Artikel 17 : 
Funktionsperiode

Artikel 18 : 
Ledige poster

Artikel 19 : 
Afskedigelse
KAPITEL 3: ORGANER OG OPGAVER

Artikel 20 : 
Formandens opgaver

Artikel 21 : 
Næstformændenes opgaver

Artikel 22 : 
Præsidiets sammensætning

Artikel 23 : 
Præsidiets opgaver

Artikel 24 : 
Formandskonferencens sammensætning

Artikel 25 : 
Formandskonferencens opgaver

Artikel 26 : 
Kvæstorernes opgaver

Artikel 27 : 
Udvalgsformandskonferencen

Artikel 28 : 
Delegationsformandskonferencen

Artikel 29 : 
Præsidiets og Formandskonferencens oplysningspligt
KAPITEL 4: POLITISKE GRUPPER

Artikel 30 : 
Dannelse af politiske grupper

Artikel 31 : 
De politiske gruppers virksomhed og retsstilling

Artikel 32 : 
Tværpolitiske grupper

Artikel 33 : 
Løsgængere

Artikel 34 : 
Fordeling af pladserne i mødesalen

AFSNIT II: LOVGIVNING, BUDGET OG ANDRE PROCEDURER
Øverst på sidenNæsteForrige
KAPITEL 1: LOVGIVNINGSMÆSSIGE PROCEDURER - GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 35 : 
Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram

Artikel 36 : 
Grundlæggende rettigheder, subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne, retsstatsprincippet og finansielle virkninger

Artikel 37 : 
Kontrol af retsgrundlag

Artikel 38 : 
Kontrol af finansiel forenelighed

Artikel 39 : 
Underretning af Parlamentet og dets adgang til dokumenter

Artikel 40 : 
Repræsentation af Parlamentet i samlinger i Rådet

Artikel 41 : 
Parlamentets initiativret i henhold til traktaterne

Artikel 42 : 
Initiativ, jf. EF-traktatens artikel 192

Artikel 43 : 
Behandling af lovgivningsmæssige dokumenter

Artikel 44 : 
Høring om initiativer fra en medlemsstat
KAPITEL 2: PROCEDURER I UDVALGENE

Artikel 45 : 
Betænkninger om forslag til retsakter

Artikel 46 : 
Forenklet procedure

Artikel 47 : 
Betænkninger, der ikke vedrører forslag til retsakter

Artikel 48 : 
Initiativbetænkninger

Artikel 49 : 
Udvalgsudtalelser

Artikel 50 : 
Procedure med associerede udvalg

Artikel 51 : 
Procedure med fælles udvalgsmøder

Artikel 52 : 
Udarbejdelse af betænkninger
KAPITEL 3: FØRSTEBEHANDLING
På udvalgsplan

Artikel 53 : 
Ændring af et kommissionsforslag

Artikel 54 : 
Kommissionens og Rådets holdning til ændringsforslagene
På plenarmødet

Artikel 55 : 
Afslutning af førstebehandlingen

Artikel 56 : 
Forkastelse af kommissionsforslag

Artikel 57 : 
Vedtagelse af ændringer til et kommissionsforslag
Opfølgningsprocedure

Artikel 58 : 
Opfølgning af Parlamentets holdninger

Artikel 59 : 
Fornyet forelæggelse for Parlamentet

Artikel 60 : 
Samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen fra 1975
KAPITEL 4: ANDENBEHANDLING
På udvalgsplan

Artikel 61 : 
Modtagelse af Rådets fælles holdning

Artikel 62 : 
Forlængelse af frister

Artikel 63 : 
Henvisning til og behandling i det korresponderende udvalg
På plenarmødet

Artikel 64 : 
Afslutning af andenbehandlingen

Artikel 65 : 
Forkastelse af Rådets fælles holdning

Artikel 66 : 
Ændringsforslag til Rådets fælles holdning
KAPITEL 5: TREDJEBEHANDLING
Forlig

Artikel 67 : 
Indkaldelse af Forligsudvalget

Artikel 68 : 
Delegationen til Forligsudvalget
På plenarmødet

Artikel 69 : 
Fælles udkast

Artikel 70 : 
Interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer
KAPITEL 6: AFSLUTNING AF LOVGIVNINGSPROCEDUREN

Artikel 70 : 
Interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer

Artikel 71 : 
Aftale ved førstebehandlingen

Artikel 72 : 
Aftale ved andenbehandlingen

Artikel 73 : 
Krav til affattelsen af retsakter

Artikel 74 : 
Undertegnelse af vedtagne retsakter
KAPITEL 7: BUDGETPROCEDUREN

Artikel 75 : 
Det almindelige budget

Artikel 76 : 
Decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse

Artikel 77 : 
Andre dechargeprocedurer

Artikel 78 : 
Parlamentets kontrol med gennemførelsen af budgettet
KAPITEL 8: INTERNE BUDGETPROCEDURER

Artikel 79 : 
Parlamentets budgetoverslag

Artikel 80 : 
Indgåelse og afvikling af udgiftsforpligtelser
KAPITEL 9: PROCEDURE MED SAMSTEMMENDE UDTALELSE

Artikel 81 : 
Procedure med samstemmende udtalelse
KAPITEL 10: FORSTÆRKET SAMARBEJDE

Artikel 82 : 
Procedurer i Parlamentet
KAPITEL 11: ANDRE PROCEDURER

Artikel 83 : 
Høringsprocedure efter EF-traktatens artikel 122

Artikel 84 : 
Procedure vedrørende dialogen på arbejdsmarkedet

Artikel 85 : 
Procedure vedrørende kontrol med frivillige aftaler

Artikel 86 : 
Kodifikation

Artikel 87 : 
Omarbejdning

Artikel 88 : 
Gennemførelsesforanstaltninger
KAPITEL 12: TRAKTATER OG INTERNATIONALE AFTALER

Artikel 89 : 
Tiltrædelsestraktater

Artikel 90 : 
Internationale aftaler

Artikel 91 : 
Procedurer baseret på EF-traktatens artikel 300 i tilfælde af foreløbig anvendelse eller suspension af internationale aftaler eller fastlæggelse af Fællesskabets holdning i et organ, der er nedsat i henhold til en international aftale
KAPITEL 13: UNIONENS EKSTERNE REPRÆSENTATION OG FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Artikel 92 : 
Udnævnelse af den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Artikel 93 : 
Udnævnelse af særlige repræsentanter for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Artikel 94 : 
Redegørelser fra den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og andre særlige repræsentanter

Artikel 95 : 
International repræsentation

Artikel 96 : 
Høring og underretning af Parlamentet i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Artikel 97 : 
Henstillinger i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Artikel 98 : 
Krænkelse af menneskerettighederne
KAPITEL 14: POLITISAMARBEJDE OG RETLIGT SAMARBEJDE I KRIMINALSAGER

Artikel 99 : 
Underretning af Parlamentet i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager

Artikel 100 : 
Høring af Parlamentet i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager

Artikel 101 : 
Henstillinger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager
KAPITEL 15: MEDLEMSSTATERNES OVERTRÆDELSE AF GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER

Artikel 102 : 
Fastslåelse af overtrædelse

AFSNIT III: GENNEMSIGTIGHED I ARBEJDET
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 103 : 
Gennemsigtighed i Parlamentets arbejde

Artikel 104 : 
Aktindsigt

AFSNIT IV: FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
Øverst på sidenNæsteForrige
KAPITEL 1: INDSTILLINGER OG UDNÆVNELSER

Artikel 105 : 
Valg af formand for Kommissionen

Artikel 106 : 
Valg af Kommissionen

Artikel 107 : 
Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen

Artikel 108 : 
Udnævnelse af Revisionsrettens medlemmer

Artikel 109 : 
Udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion
KAPITEL 2: REDEGØRELSER

Artikel 110 : 
Redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd

Artikel 111 : 
Redegørelser for Kommissionens afgørelser

Artikel 112 : 
Redegørelser fra Revisionsretten

Artikel 113 : 
Redegørelser fra Den Europæiske Centralbank

Artikel 114 : 
Henstilling om de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker
KAPITEL 3: FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL TIL RÅDET, KOMMISSIONEN OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Artikel 115 : 
Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

Artikel 116 : 
Spørgetid

Artikel 117 : 
Forespørgsler til skriftlig besvarelse

Artikel 118 : 
Forespørgsler til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse
KAPITEL 4: BERETNINGER OG RAPPORTER FRA ANDRE INSTITUTIONER

Artikel 119 : 
Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner
KAPITEL 5: BESLUTNINGER OG HENSTILLINGER

Artikel 120 : 
Beslutningsforslag

Artikel 121 : 
Henstillinger til Rådet

Artikel 122 : 
Debatter om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet

Artikel 123 : 
Skriftlige erklæringer

Artikel 124 : 
Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Artikel 125 : 
Høring af Regionsudvalget

Artikel 126 : 
Anmodninger til EU-agenturer
KAPITEL 6: INTERINSTITUTIONELLE AFTALER

Artikel 127 : 
Interinstitutionelle aftaler
KAPITEL 7: SØGSMÅL VED DOMSTOLEN

Artikel 128 : 
Søgsmål ved Domstolen

Artikel 129 : 
Følgerne af Rådets passivitet efter godkendelse af den fælles holdning som led i samarbejdsproceduren

AFSNIT V: FORBINDELSERNE MED DE NATIONALE PARLAMENTER
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 130 : 
Udveksling af information, kontakter og faciliteter

Artikel 131 : 
Konferencen for Organer med Ansvar for EF-anliggender (COSAC)

Artikel 132 : 
Parlamentskonferencer

AFSNIT VI: SESSIONER
Øverst på sidenNæsteForrige
KAPITEL 1: PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 133 : 
Valgperiode, sessioner, mødeperioder, møder

Artikel 134 : 
Indkaldelse af Parlamentet

Artikel 135 : 
Mødested

Artikel 136 : 
Medlemmernes deltagelse i møder
KAPITEL 2: TILRETTELÆGGELSE AF PARLAMENTETS ARBEJDE

Artikel 137 : 
Forslag til dagsorden

Artikel 138 : 
Procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling

Artikel 139 : 
Kortfattet forelæggelse

Artikel 140 : 
Godkendelse og ændring af dagsordenen

Artikel 141 : 
Ekstraordinær debat

Artikel 142 : 
Uopsættelighed

Artikel 143 : 
Forhandling under ét

Artikel 144 : 
Frister
KAPITEL 3: ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM MØDERNES AFVIKLING

Artikel 145 : 
Adgang til mødesalen

Artikel 146 : 
Sprog

Artikel 147 : 
Overgangsbestemmelse

Artikel 148 : 
Omdeling af dokumenter

Artikel 149 : 
Fordeling af taletiden og talerliste

Artikel 150 : 
Indlæg af et minuts varighed

Artikel 151 : 
Personlige bemærkninger
KAPITEL 4: FORANSTALTNINGER I TILFÆLDE AF OVERTRÆDELSE AF ADFÆRDSREGLERNE

Artikel 152 : 
Øjeblikkelige forholdsregler

Artikel 153 : 
Sanktioner

Artikel 154 : 
Interne klagemuligheder
KAPITEL 5: BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING

Artikel 155 : 
Beslutningsdygtighed

Artikel 156 : 
Indgivelse og forelæggelse af ændringsforslag

Artikel 157 : 
Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag

Artikel 158 : 
Afstemningsprocedure

Artikel 159 : 
Stemmelighed

Artikel 160 : 
Afstemningsgrundlag

Artikel 161 : 
Afstemningsrækkefølge

Artikel 162 : 
Udvalgsbehandling af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet

Artikel 163 : 
Delt afstemning

Artikel 164 : 
Stemmeret

Artikel 165 : 
Afstemning

Artikel 166 : 
Endelig afstemning

Artikel 167 : 
Afstemning ved navneopråb

Artikel 168 : 
Elektronisk afstemning

Artikel 169 : 
Hemmelig afstemning

Artikel 170 : 
Stemmeforklaringer

Artikel 171 : 
Uoverensstemmelser vedrørende afstemningen
KAPITEL 6: INDLÆG TIL PROCEDUREN

Artikel 172 : 
Indlæg til forretningsordenen

Artikel 173 : 
Bemærkninger til forretningsordenen

Artikel 174 : 
Afvisning af en sag af formelle grunde

Artikel 175 : 
Henvisning til fornyet udvalgsbehandling

Artikel 176 : 
Afslutning af forhandlingen

Artikel 177 : 
Udsættelse af forhandlingen og afstemningen

Artikel 178 : 
Afbrydelse eller hævelse af mødet
KAPITEL 7: MØDEREFERATER

Artikel 179 : 
Protokol

Artikel 180 : 
Vedtagne tekster

Artikel 181 : 
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Artikel 182 : 
Audiovisuel optagelse af forhandlingerne

AFSNIT VII: UDVALG OG DELEGATIONER
Øverst på sidenNæsteForrige
KAPITEL 1: UDVALG - NEDSÆTTELSE OG SAGSOMRÅDER

Artikel 183 : 
Nedsættelse af stående udvalg

Artikel 184 : 
Nedsættelse af særlige udvalg

Artikel 185 : 
Undersøgelsesudvalg

Artikel 186 : 
Udvalgenes sammensætning

Artikel 187 : 
Stedfortrædere

Artikel 188 : 
Udvalgenes opgaver

Artikel 189 : 
Valgs prøvelse

Artikel 190 : 
Underudvalg

Artikel 191 : 
Formandskab

Artikel 192 : 
Udvalgskoordinatorer og skyggeordførere
KAPITEL 2: UDVALG - FUNKTIONSMÅDE

Artikel 193 : 
Udvalgsmøder

Artikel 194 : 
Udvalgsprotokoller

Artikel 195 : 
Afstemninger i udvalgene

Artikel 196 : 
Bestemmelser vedrørende plenarmødet, der finder anvendelse på udvalg

Artikel 197 : 
Spørgetid i udvalgene
KAPITEL 3: INTERPARLAMENTARISKE DELEGATIONER

Artikel 198 : 
Nedsættelse af interparlamentariske delegationer og disses opgaver

Artikel 199 : 
Samarbejde med Europarådets Parlamentariske Forsamling

Artikel 200 : 
Blandede parlamentariske udvalg

AFSNIT VIII: ANDRAGENDER
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 201 : 
Retten til at indgive andragender

Artikel 202 : 
Behandling af andragender

Artikel 203 : 
Bekendtgørelse af andragender

AFSNIT IX: OMBUDSMANDEN
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 204 : 
Udnævnelse af ombudsmanden

Artikel 205 : 
Ombudsmandens virke

Artikel 206 : 
Afskedigelse af ombudsmanden

AFSNIT X: PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 207 : 
Generalsekretariat

AFSNIT XI: BEFØJELSER MED HENSYN TIL POLITISKE PARTIER PÅ EUROPÆISK PLAN
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 208 : 
Formandens beføjelser

Artikel 209 : 
Præsidiets beføjelser

Artikel 210 : 
Det kompetente udvalgs og Parlamentets beføjelser på plenarmødet

AFSNIT XII: ANVENDELSE OG ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 211 : 
Anvendelse af forretningsordenen

Artikel 212 : 
Ændring af forretningsordenen

AFSNIT XIII: FORSKELLIGE BESTEMMELSER
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 213 : 
Unionens symboler

Artikel 214 : 
Uafsluttede sager

Artikel 215 : 
Inddeling af bilag

Artikel 216 : 
Berigtigelser

BILAG I
Øverst på sidenNæsteForrige
Gennemførelsesbestemmelser til artikel 9, stk. 1 - åbenhed og medlemmernes økonomiske interesser

BILAG II
Øverst på sidenNæsteForrige
Afvikling af spørgetiden, jf. artikel 116

BILAG III
Øverst på sidenNæsteForrige
Retningslinjer for forespørgsler til skriftlig besvarelse efter artikel 117 og 118

BILAG IV
Øverst på sidenNæsteForrige
Retningslinjer og generelle kriterier for valg af de emner, der skal behandles under debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet, jf. artikel 122

BILAG V
Øverst på sidenNæsteForrige
Gennemførelsesbestemmelser for behandlingen af Den Europæiske Unions almindelige budget og tillægsbudgetter

BILAG VI
Øverst på sidenNæsteForrige
Procedure for behandling og vedtagelse af afgørelser om decharge

BILAG VII
Øverst på sidenNæsteForrige
De stående udvalgs sagsområder

BILAG VIII
Øverst på sidenNæsteForrige
Fortrolige og følsomme dokumenter og oplysninger

BILAG IX
Øverst på sidenNæsteForrige
De nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse

BILAG X
Øverst på sidenNæsteForrige
Gennemførelsesbestemmelser til artikel 9, stk. 4 - interessegrupper i Europa-Parlamentet

BILAG XI
Øverst på sidenNæsteForrige
Betingelser for udøvelsen af Ombudsmandens hverv

BILAG XII
Øverst på sidenNæsteForrige
Bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet til skade for Fællesskabernes interesser

BILAG XIII
Øverst på sidenNæsteForrige
Aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF af 22. juli 2006, om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

BILAG XIV
Øverst på sidenNæsteForrige
Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen

BILAG XV
Øverst på sidenNæsteForrige
Forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt

BILAG XVI
Øverst på sidenNæsteForrige
Retningslinjer for fortolkning af de adfærdsregler, der gælder for medlemmerne

BILAG XVII
Øverst på sidenNæsteForrige
Procedure for godkendelse af Kommissionen

BILAG XVIII
Øverst på sidenNæsteForrige
Proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkinger

BILAG XIX
Øverst på sidenNæsteForrige
Partnerskab om formidling om EU

BILAG XX
Øverst på sidenForrige
Adfærdskodeks for forhandlinger i forbindelse med den fælles beslutningsprocedure
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik