Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
PDF 1088k
Αρχή σελίδαςΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤιτλοιIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
ΠαραρτήματαIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

ΤΙΤΛΟΣ I: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 1 : 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άρθρο 2 : 
Ανεξαρτησία της εντολής

Άρθρο 3 : 
Έλεγχος της εντολής

Άρθρο 4 : 
Διάρκεια της εντολής

Άρθρο 5 : 
Προνόμια και ασυλίες

Άρθρο 6 : 
Άρση της βουλευτικής ασυλίας

Άρθρο 7 : 
Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία

Άρθρο 8 : 
Εφαρμογή του καθεστώτος των βουλευτών

Άρθρο 9 : 
Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών, κανόνες συμπεριφοράς και πρόσβαση στο Κοινοβούλιο

Άρθρο 10 : 
Εσωτερικές έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Άρθρο 11 : 
Παρατηρητές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

Άρθρο 12 : 
Προσωρινή άσκηση προεδρίας

Άρθρο 13 : 
Υποψηφιότητες και γενικές διατάξεις

Άρθρο 14 : 
Εκλογή του Προέδρου - Εναρκτήριος λόγος

Άρθρο 15 : 
Εκλογή των Αντιπροέδρων

Άρθρο 16 : 
Εκλογή των Κοσμητόρων

Άρθρο 17 : 
Διάρκεια της θητείας

Άρθρο 18 : 
Χηρεύοντα αξιώματα

Άρθρο 19 : 
Πρόωρη λήξη καθηκόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Άρθρο 20 : 
Καθήκοντα του Προέδρου

Άρθρο 21 : 
Καθήκοντα των Αντιπροέδρων

Άρθρο 22 : 
Σύνθεση του Προεδρείου

Άρθρο 23 : 
Καθήκοντα του Προεδρείου

Άρθρο 24 : 
Σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων

Άρθρο 25 : 
Καθήκοντα της Διάσκεψης των Προέδρων

Άρθρο 26 : 
Καθήκοντα των Κοσμητόρων

Άρθρο 27 : 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών

Άρθρο 28 : 
Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Άρθρο 29 : 
Δημοσιότητα των αποφάσεων του Προεδρείου και της Διάσκεψης των Προέδρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Άρθρο 30 : 
Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων

Άρθρο 31 : 
Δραστηριότητες και νομική κατάσταση των πολιτικών ομάδων

Άρθρο 32 : 
Διακομματικές ομάδες

Άρθρο 33 : 
Μη εγγεγραμμένοι βουλευτές

Άρθρο 34 : 
Κατανομή των θέσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων

ΤΙΤΛΟΣ II: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35 : 
Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής

Άρθρο 36 : 
Εξέταση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και των οικονομικών επιπτώσεων

Άρθρο 37 : 
Έλεγχος της νομικής βάσης

Άρθρο 38 : 
Έλεγχος της δημοσιονομικής συμβατότητας

Άρθρο 39 : 
Ενημέρωση και πρόσβαση του Κοινοβουλίου στα έγγραφα

Άρθρο 40 : 
Εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου

Άρθρο 41 : 
Δικαιώματα πρωτοβουλίας που έχουν μεταβιβαστεί στο Κοινοβούλιο βάσει των Συνθηκών

Άρθρο 42 : 
Πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 192 της Συνθήκης ΕΚ

Άρθρο 43 : 
Εξέταση των νομοθετικών εγγράφων

Άρθρο 44 : 
Διαβούλευση σχετικά με πρωτοβουλίες που υποβάλλει κράτος μέλος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 45 : 
Νομοθετικές εκθέσεις

Άρθρο 46 : 
Απλοποιημένη διαδικασία

Άρθρο 47 : 
Μη νομοθετικές εκθέσεις

Άρθρο 48 : 
Εκθέσεις πρωτοβουλίας

Άρθρο 49 : 
Γνωμοδοτήσεις των επιτροπών

Άρθρο 50 : 
Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών

Άρθρο 51 : 
Διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών

Άρθρο 52 : 
Σύνταξη εκθέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Στάδιο της εξέτασης σε επιτροπή

Άρθρο 53 : 
Τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής

Άρθρο 54 : 
Θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου επί των τροπολογιών
Στάδιο της εξέτασης στην ολομέλεια

Άρθρο 55 : 
Περάτωση της πρώτης ανάγνωσης

Άρθρο 56 : 
Απόρριψη πρότασης της Επιτροπής

Άρθρο 57 : 
Έγκριση τροπολογιών επί πρότασης της Επιτροπής
Διαδικασία παρακολούθησης

Άρθρο 58 : 
Παρακολούθηση της θέσης του Κοινοβουλίου

Άρθρο 59 : 
Αναπομπή στο Κοινοβούλιο

Άρθρο 60 : 
Διαδικασία συνεννόησης η οποία περιλαμβάνεται στην κοινή δήλωση του 1975
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Στάδιο της εξέτασης σε επιτροπή

Άρθρο 61 : 
Ανακοίνωση της κοινής θέσης του Συμβουλίου

Άρθρο 62 : 
Παράταση των προθεσμιών

Άρθρο 63 : 
Παραπομπή στην αρμόδια επιτροπή και ακολουθούμενη διαδικασία
Στάδιο της εξέτασης στην ολομέλεια

Άρθρο 64 : 
Περάτωση της δεύτερης ανάγνωσης

Άρθρο 65 : 
Απόρριψη της κοινής θέσης του Συμβουλίου

Άρθρο 66 : 
Τροπολογίες στην κοινή θέση του Συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Συνδιαλλαγή

Άρθρο 67 : 
Σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής

Άρθρο 68 : 
Αντιπροσωπεία στην επιτροπή συνδιαλλαγής
Στάδιο της εξέτασης στην ολομέλεια

Άρθρο 69 : 
Κοινό σχέδιο

Άρθρο 70 : 
Διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 70 : 
Διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών

Άρθρο 71 : 
Συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση

Άρθρο 72 : 
Συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση

Άρθρο 73 : 
Απαιτήσεις για τη σύνταξη νομοθετικών πράξεων

Άρθρο 74 : 
Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 75 : 
Γενικός προϋπολογισμός

Άρθρο 76 : 
Απαλλαγή της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Άρθρο 77 : 
Άλλες διαδικασίες απαλλαγής

Άρθρο 78 : 
Έλεγχος του Κοινοβουλίου επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 79 : 
Κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου

Άρθρο 80 : 
Αρμοδιότητες ως προς την ανάληψη και εκκαθάριση των δαπανών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Άρθρο 81 : 
Διαδικασία σύμφωνης γνώμης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 82 : 
Διαδικασίες στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 83 : 
Διαδικασία γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 122 της Συνθήκης ΕΚ

Άρθρο 84 : 
Διαδικασίες σχετικές με τον κοινωνικό διάλογο

Άρθρο 85 : 
Διαδικασίες σε σχέση με την εξέταση των εθελοντικών συμφωνιών

Άρθρο 86 : 
Κωδικοποίηση

Άρθρο 87 : 
Αναδιατύπωση

Άρθρο 88 : 
Εκτελεστικά μέτρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Άρθρο 89 : 
Συνθήκες προσχώρησης

Άρθρο 90 : 
Διεθνείς συμφωνίες

Άρθρο 91 : 
Διαδικασίες που βασίζονται στο άρθρο 300 της Συνθήκης ΕΚ σε περίπτωση προσωρινής εφαρμογής ή αναστολής διεθνών συμφωνιών ή καθορισμού της θέσης της Κοινότητας σε όργανο που συνιστάται από διεθνή συμφωνία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 92 : 
Διορισμός του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας

Άρθρο 93 : 
Διορισμός των ειδικών εκπροσώπων για τους σκοπούς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Άρθρο 94 : 
Δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και άλλων ειδικών εκπροσώπων

Άρθρο 95 : 
Διεθνής εκπροσώπηση

Άρθρο 96 : 
Διαβούλευση και ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

Άρθρο 97 : 
Συστάσεις στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

Άρθρο 98 : 
Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 99 : 
Ενημέρωση του Κοινοβουλίου στους τομείς της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Άρθρο 100 : 
Διαβούλευση με το Κοινοβούλιο στους τομείς της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Άρθρο 101 : 
Συστάσεις στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Άρθρο 102 : 
Διαπίστωση της παραβίασης

ΤΙΤΛΟΣ III: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 103 : 
Διαφάνεια των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου

Άρθρο 104 : 
Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

ΤΙΤΛΟΣ IV: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 105 : 
Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής

Άρθρο 106 : 
Εκλογή της Επιτροπής

Άρθρο 107 : 
Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής

Άρθρο 108 : 
Διορισμός των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 109 : 
Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο 110 : 
Δηλώσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Άρθρο 111 : 
Επεξήγηση των αποφάσεων της Επιτροπής

Άρθρο 112 : 
Δηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 113 : 
Δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Άρθρο 114 : 
Σύσταση σχετικά με τους βασικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Άρθρο 115 : 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση

Άρθρο 116 : 
Ώρα των ερωτήσεων

Άρθρο 117 : 
Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή με αίτημα γραπτής απάντησης

Άρθρο 118 : 
Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αίτημα γραπτής απάντησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 119 : 
Ετήσιες εκθέσεις και άλλες εκθέσεις άλλων θεσμικών οργάνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 120 : 
Προτάσεις ψηφίσματος

Άρθρο 121 : 
Συστάσεις προς το Συμβούλιο

Άρθρο 122 : 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου

Άρθρο 123 : 
Γραπτές δηλώσεις

Άρθρο 124 : 
Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Άρθρο 125 : 
Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών

Άρθρο 126 : 
Υποβολή αιτημάτων προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Άρθρο 127 : 
Διοργανικές συμφωνίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 128 : 
Διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άρθρο 129 : 
Συνέπειες παράλειψης ενέργειας του Συμβουλίου μετά από έγκριση της κοινής θέσης του στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεργασίας

ΤΙΤΛΟΣ V: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 130 : 
Ανταλλαγή πληροφοριών, επαφές και αμοιβαίες διευκολύνσεις

Άρθρο 131 : 
Διάσκεψη των οργάνων που ασχολούνται ειδικώς με τα κοινοτικά θέματα (COSAC)

Άρθρο 132 : 
Διάσκεψη Κοινοβουλίων

ΤΙΤΛΟΣ VI: ΣΥΝΟΔΟΙ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 133 : 
Κοινοβουλευτική περίοδος, σύνοδοι, περίοδοι συνόδου, συνεδριάσεις

Άρθρο 134 : 
Σύγκληση του Κοινοβουλίου

Άρθρο 135 : 
Τόπος των συνεδριάσεων

Άρθρο 136 : 
Συμμετοχή στις συνεδριάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 137 : 
Σχέδιο ημερήσιας διάταξης

Άρθρο 138 : 
Διαδικασία στην Ολομέλεια χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση

Άρθρο 139 : 
Συνοπτική παρουσίαση

Άρθρο 140 : 
Έγκριση και τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Άρθρο 141 : 
Έκτακτη συζήτηση

Άρθρο 142 : 
Κατεπείγον

Άρθρο 143 : 
Κοινή συζήτηση

Άρθρο 144 : 
Προθεσμίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Άρθρο 145 : 
Είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων

Άρθρο 146 : 
Γλώσσες

Άρθρο 147 : 
Μεταβατική ρύθμιση

Άρθρο 148 : 
Διανομή εγγράφων

Άρθρο 149 : 
Κατανομή του χρόνου αγόρευσης και κατάλογος αγορητών

Άρθρο 150 : 
Ενός λεπτού αγόρευση επί σημαντικού πολιτικού ζητήματος

Άρθρο 151 : 
Παρέμβαση επί προσωπικού ζητήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Άρθρο 152 : 
Άμεσα μέτρα

Άρθρο 153 : 
Κυρώσεις

Άρθρο 154 : 
Δυνατότητες προσφυγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 155 : 
Απαρτία

Άρθρο 156 : 
Κατάθεση και υποστήριξη των τροπολογιών

Άρθρο 157 : 
Παραδεκτό των τροπολογιών

Άρθρο 158 : 
Διαδικασία ψηφοφορίας

Άρθρο 159 : 
Ισοψηφία

Άρθρο 160 : 
Βάσεις της ψηφοφορίας

Άρθρο 161 : 
Σειρά ψηφοφορίας για τις τροπολογίες

Άρθρο 162 : 
Εξέταση από την επιτροπή των τροπολογιών που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια

Άρθρο 163 : 
Ψηφοφορία κατά τμήματα

Άρθρο 164 : 
Δικαίωμα ψήφου

Άρθρο 165 : 
Ψηφοφορία

Άρθρο 166 : 
Τελική ψηφοφορία

Άρθρο 167 : 
Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

Άρθρο 168 : 
Ψηφοφορία με ηλεκτρονικό σύστημα

Άρθρο 169 : 
Μυστική ψηφοφορία

Άρθρο 170 : 
Αιτιολόγηση της ψήφου

Άρθρο 171 : 
Αμφισβητήσεις επί της ψηφοφορίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 172 : 
Αιτήσεις επί της διαδικασίας

Άρθρο 173 : 
Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού

Άρθρο 174 : 
Απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου

Άρθρο 175 : 
Αναπομπή σε επιτροπή

Άρθρο 176 : 
Περάτωση της συζήτησης

Άρθρο 177 : 
Αναβολή της συζήτησης και της ψηφοφορίας

Άρθρο 178 : 
Διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 179 : 
Συνοπτικά Πρακτικά

Άρθρο 180 : 
Εγκριθέντα κείμενα

Άρθρο 181 : 
Πλήρη Πρακτικά

Άρθρο 182 : 
Οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων

ΤΙΤΛΟΣ VII: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Άρθρο 183 : 
Σύσταση μονίμων επιτροπών

Άρθρο 184 : 
Σύσταση ειδικών επιτροπών

Άρθρο 185 : 
Εξεταστικές επιτροπές

Άρθρο 186 : 
Σύνθεση των επιτροπών

Άρθρο 187 : 
Αναπληρωτές

Άρθρο 188 : 
Καθήκοντα των επιτροπών

Άρθρο 189 : 
Επιτροπή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εντολής

Άρθρο 190 : 
Υποεπιτροπές

Άρθρο 191 : 
Προεδρείο των επιτροπών

Άρθρο 192 : 
Συντονιστές επιτροπής και σκιώδεις εισηγητές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 193 : 
Συνεδριάσεις των επιτροπών

Άρθρο 194 : 
Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών

Άρθρο 195 : 
Ψηφοφορία στις επιτροπές

Άρθρο 196 : 
Διατάξεις για την Ολομέλεια που εφαρμόζονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών

Άρθρο 197 : 
Ώρα των ερωτήσεων στις επιτροπές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Άρθρο 198 : 
Σύσταση και καθήκοντα των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Άρθρο 199 : 
Συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Άρθρο 200 : 
Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές

ΤΙΤΛΟΣ VIII: ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 201 : 
Δικαίωμα αναφοράς

Άρθρο 202 : 
Εξέταση των αναφορών

Άρθρο 203 : 
Γνωστοποίηση των αναφορών

ΤΙΤΛΟΣ IX: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 204 : 
Διορισμός του Διαμεσολαβητή

Άρθρο 205 : 
Δράση του Διαμεσολαβητή

Άρθρο 206 : 
Παύση του Διαμεσολαβητή

ΤΙΤΛΟΣ X: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 207 : 
Γενική Γραμματεία

ΤΙΤΛΟΣ XI: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 208 : 
Αρμοδιότητες του Προέδρου

Άρθρο 209 : 
Αρμοδιότητες του Προεδρείου

Άρθρο 210 : 
Αρμοδιότητες της αρμόδιας επιτροπής και της ολομέλειας του Κοινοβουλίου

ΤΙΤΛΟΣ XII: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 211 : 
Εφαρμογή του Κανονισμού

Άρθρο 212 : 
Τροποποίηση του Κανονισμού

ΤΙΤΛΟΣ XIII: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 213 : 
Τα σύμβολα της Ένωσης

Άρθρο 214 : 
Εκκρεμή ζητήματα

Άρθρο 215 : 
Διάρθρωση των παραρτημάτων

Άρθρο 216 : 
Διορθωτικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9, παράγραφος 1 - Διαφάνεια και οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων κατά το άρθρο 116

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Κατευθυντήριες γραμμές για τις ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή απάντηση σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Κατευθυντήριες γραμμές και γενικά κριτήρια που πρέπει να ακολουθουνται κατά την επιλογή θεμάτων προς εγγραφή στην ημερήσια διάταξη για τη συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου, κατά το άρθρο 122

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Διαδικασία για την εξέταση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμπληρωματικών προϋπολογισμών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Διαδικασία για την εξέταση και έγκριση των αποφάσεων για τη χορήγηση απαλλαγής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Αρμοδιότητες των κοινοβουλευτικών επιτροπών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Εμπιστευτικά και ευαίσθητα έγγραφα και πληροφορίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Λεπτομερείς διατάξεις άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 - Ομάδες συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Εσωτερικές έρευνες όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας επιζήμιας για τα συμφέροντα των Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση στα έγγραφα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία των κανόνων συμπεριφοράς που ισχύουν για τους βουλευτές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή ψήφου έγκρισης προς την Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX
Αρχή σελίδαςΠροηγούμενο
Κώδικας συμπεριφοράς του ΕΚ για τη διαπραγμάτευση φακέλων συναπόφασης
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου