Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2009 m. liepos mėn
PDF 1225k
Eiti į puslapio viršųTURINYS
 RODYKLĖ
 PASTABA SKAITYTOJUI

TURINYS
Antraštinė dalisIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
PriedaiIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

I ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
Eiti į puslapio viršųKitas
1 SKYRIUS: EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

1 straipsnis : 
Europos Parlamentas

2 straipsnis : 
Nepriklausomas mandatas

3 straipsnis : 
Įgaliojimų patikrinimas

4 straipsnis : 
Europos Parlamento nario įgaliojimų laikas

5 straipsnis : 
Privilegijos ir imunitetai

6 straipsnis : 
Imuniteto atšaukimas

7 straipsnis : 
Su imunitetu susijusios procedūros

8 straipsnis : 
Parlamento narių statuto įgyvendinimas

9 straipsnis : 
Parlamento narių finansiniai interesai, elgesio normos ir galimybė patekti į Parlamentą

10 straipsnis : 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami vidaus tyrimai

11 straipsnis : 
Stebėtojai
2 SKYRIUS: PARLAMENTO PAREIGŪNAI

12 straipsnis : 
Laikinai einantis Pirmininko pareigas

13 straipsnis : 
Kandidatūros ir bendrosios nuostatos

14 straipsnis : 
Pirmininko rinkimai. Sveikinimo kalba

15 straipsnis : 
Pirmininko pavaduotojų rinkimai

16 straipsnis : 
Kvestorių rinkimai

17 straipsnis : 
Kadencijos trukmė

18 straipsnis : 
Laisva vieta

19 straipsnis : 
Pareigų pasibaigimas pirma laiko
3 SKYRIUS: VALDYMO ORGANAI IR JŲ FUNKCIJOS

20 straipsnis : 
Parlamento pirmininko funkcijos

21 straipsnis : 
Pirmininko pavaduotojų funkcijos

22 straipsnis : 
Biuro sudėtis

23 straipsnis : 
Biuro funkcijos

24 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos sudėtis

25 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos funkcijos

26 straipsnis : 
Kvestorių funkcijos

27 straipsnis : 
Komitetų pirmininkų sueiga

28 straipsnis : 
Delegacijų pirmininkų sueiga

29 straipsnis : 
Biuro ir Pirmininkų sueigos sprendimų viešumas
4 SKYRIUS: FRAKCIJOS

30 straipsnis : 
Frakcijų kūrimas

31 straipsnis : 
Frakcijų veikla ir teisinė padėtis

32 straipsnis : 
Jungtinės grupės

33 straipsnis : 
Nepriklausomi Parlamento nariai

34 straipsnis : 
Vietų pasiskirstymas posėdžių salėje

II ANTRAŠTINĖ DALIS: TEISĖKŪROS, BIUDŽETINĖS IR KITOS PROCEDŪROS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

35 straipsnis : 
Komisijos teisėkūros ir darbų programa

36 straipsnis : 
Tyrimas dėl pagrindinių teisių, subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi, teisinės valstybės ir finansinių padarinių

37 straipsnis : 
Teisinio pagrindo patikrinimas

38 straipsnis : 
Finansinio suderinamumo patikrinimas

39 straipsnis : 
Parlamento galimybė susipažinti su dokumentais ir informacijos jam teikimas

40 straipsnis : 
Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose

41 straipsnis : 
Parlamentui Sutartimis suteiktos iniciatyvos teisės

42 straipsnis : 
EB sutarties 192 straipsnyje numatyta iniciatyva

43 straipsnis : 
Teisėkūros dokumentų nagrinėjimas

44 straipsnis : 
Konsultacija dėl valstybės narės pateiktų iniciatyvų
2 SKYRIUS: PROCEDŪRA KOMITETE

45 straipsnis : 
Su teisėkūra susiję pranešimai

46 straipsnis : 
Supaprastinta procedūra

47 straipsnis : 
Su teisėkūra nesusiję pranešimai

48 straipsnis : 
Pranešimai savo iniciatyva

49 straipsnis : 
Komitetų nuomonės

50 straipsnis : 
Darbo su susijusiais komitetais procedūra

51 straipsnis : 
Bendrų komitetų posėdžių procedūra

52 straipsnis : 
Pranešimų rengimas
3 SKYRIUS: PIRMASIS SVARSTYMAS
Nagrinėjimo komitete etapas

53 straipsnis : 
Komisijos pasiūlymo keitimas

54 straipsnis : 
Komisijos ir Tarybos pozicija dėl pakeitimų
Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

55 straipsnis : 
Pirmojo svarstymo pabaiga

56 straipsnis : 
Komisijos pasiūlymo atmetimas

57 straipsnis : 
Komisijos pasiūlymo pakeitimų priėmimas
Tolesni veiksmai

58 straipsnis : 
Tolesni veiksmai Parlamentui pateikus poziciją

59 straipsnis : 
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui

60 straipsnis : 
1975 metų bendroje deklaracijoje numatyta derinimo procedūra
4 SKYRIUS: ANTRASIS SVARSTYMAS
Nagrinėjimo komitete etapas

61 straipsnis : 
Pranešimas apie Tarybos bendrąją poziciją

62 straipsnis : 
Terminų pratęsimas

63 straipsnis : 
Bendrosios pozicijos perdavimas atsakingam komitetui ir nagrinėjimo komitete procedūra
Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

64 straipsnis : 
Antrojo svarstymo pabaiga

65 straipsnis : 
Tarybos bendrosios pozicijos atmetimas

66 straipsnis : 
Tarybos bendrosios pozicijos pakeitimai
5 SKYRIUS: TREČIASIS SVARSTYMAS
Taikinimas

67 straipsnis : 
Taikinimo komiteto sukvietimas

68 straipsnis : 
Delegacija Taikinimo komitete
Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

69 straipsnis : 
Bendras tekstas

70 straipsnis : 
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros procedūrų metu
6 SKYRIUS: TEISĖKŪROS PROCEDŪROS PABAIGA

70 straipsnis : 
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros procedūrų metu

71 straipsnis : 
Sutarimas per pirmąjį svarstymą

72 straipsnis : 
Sutarimas per antrąjį svarstymą

73 straipsnis : 
Įstatymo galią turinčių teisės aktų rengimo reikalavimai

74 straipsnis : 
Priimtų teisės aktų pasirašymas
7 SKYRIUS: BIUDŽETINĖS PROCEDŪROS

75 straipsnis : 
Bendrasis biudžetas

76 straipsnis : 
Biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimas Komisijai

77 straipsnis : 
Kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros

78 straipsnis : 
Parlamento įgaliojimai prižiūrint biudžeto vykdymą
8 SKYRIUS: VIDAUS BIUDŽETINĖS PROCEDŪROS

79 straipsnis : 
Parlamento sąmata

80 straipsnis : 
Įgaliojimai dėl išlaidų
9 SKYRIUS: PRITARIMO PROCEDŪRA

81 straipsnis : 
Pritarimo procedūra
10 SKYRIUS: GLAUDESNIS BENDRADARBIAVIMAS

82 straipsnis : 
Procedūros Parlamente
11 SKYRIUS: KITOS PROCEDŪROS

83 straipsnis : 
Nuomonių teikimo procedūra, remiantis EB sutarties 122 straipsniu

84 straipsnis : 
Su socialiniu dialogu susijusios procedūros

85 straipsnis : 
Su savanoriškų susitarimų nagrinėjimu susijusios procedūros

86 straipsnis : 
Kodifikavimas

87 straipsnis : 
Išdėstymas nauja redakcija

88 straipsnis : 
Įgyvendinimo priemonės
12 SKYRIUS: SUTARTYS IR TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

89 straipsnis : 
Stojimo sutartys

90 straipsnis : 
Tarptautiniai susitarimai

91 straipsnis : 
Procedūros pagal EB sutarties 300 straipsnio nuostatas dėl laikino tarptautinių susitarimų taikymo ar jų sustabdymo arba dėl Bendrijos pozicijos nustatymo tarptautiniu susitarimu įkurtoje institucijoje
13 SKYRIUS: ATSTOVAVIMAS SĄJUNGAI UŽSIENYJE IR BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA

92 straipsnis : 
Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai skyrimas

93 straipsnis : 
Specialių įgaliotinių bendrai užsienio ir saugumo politikai skyrimas

94 straipsnis : 
Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai bei kitų specialių įgaliotinių pareiškimai

95 straipsnis : 
Tarptautinis atstovavimas

96 straipsnis : 
Konsultavimasis su Parlamentu ir informacijos jam teikimas bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

97 straipsnis : 
Rekomendacijos bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

98 straipsnis : 
Žmogaus teisių pažeidimai
14 SKYRIUS: POLICIJOS IR TEISMINIS BENDRADARBIAVIMAS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

99 straipsnis : 
Informacijos apie policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose teikimas Parlamentui

100 straipsnis : 
Konsultavimasis su Parlamentu dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose

101 straipsnis : 
Rekomendacijos dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose
15 SKYRIUS: PAGRINDINIŲ PRINCIPŲ PAŽEIDIMAI

102 straipsnis : 
Pažeidimo konstatavimas

III ANTRAŠTINĖ DALIS: VEIKLOS SKAIDRUMAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

103 straipsnis : 
Parlamento veiklos skaidrumas

104 straipsnis : 
Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais

IV ANTRAŠTINĖ DALIS: SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: PASKYRIMAI

105 straipsnis : 
Komisijos pirmininko rinkimai

106 straipsnis : 
Komisijos rinkimai

107 straipsnis : 
Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

108 straipsnis : 
Audito Rūmų narių skyrimas

109 straipsnis : 
Europos centrinio banko vykdomosios valdybos narių skyrimas
2 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI

110 straipsnis : 
Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai

111 straipsnis : 
Komisijos sprendimų paaiškinimai

112 straipsnis : 
Audito Rūmų pareiškimai

113 straipsnis : 
Europos centrinio banko pareiškimai

114 straipsnis : 
Rekomendacijos dėl ekonominės politikos bendrų gairių
3 SKYRIUS: KLAUSIMAI TARYBAI, KOMISIJAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI

115 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

116 straipsnis : 
Klausimų valanda

117 straipsnis : 
Klausimai Tarybai ir Komisijai, į kuriuos atsakoma raštu

118 straipsnis : 
Klausimai Europos centriniam bankui, į kuriuos atsakoma raštu
4 SKYRIUS: KITŲ INSTITUCIJŲ PRANEŠIMAI

119 straipsnis : 
Metiniai pranešimai ir kiti kitų institucijų pranešimai
5 SKYRIUS: REZOLIUCIJOS IR REKOMENDACIJOS

120 straipsnis : 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų

121 straipsnis : 
Rekomendacijos Tarybai

122 straipsnis : 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų

123 straipsnis : 
Rašytiniai pareiškimai

124 straipsnis : 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos

125 straipsnis : 
Regionų komiteto konsultacijos

126 straipsnis : 
Prašymai Europos agentūroms
6 SKYRIUS: TARPINSTITUCINIAI SUSITARIMAI

127 straipsnis : 
Tarpinstituciniai susitarimai
7 SKYRIUS: KREIPIMASIS Į TEISINGUMO TEISMĄ

128 straipsnis : 
Bylos Teisingumo Teisme

129 straipsnis : 
Tarybos neveikimo padariniai po to, kai buvo pritarta jos bendrajai pozicijai pagal bendradarbiavimo procedūrą

V ANTRAŠTINĖ DALIS: RYŠIAI SU NACIONALINIAIS PARLAMENTAIS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

130 straipsnis : 
Keitimasis informacija, bendravimas ir abipusė pagalba

131 straipsnis : 
Europos reikalų komitetų konferencija (COSAC)

132 straipsnis : 
Parlamentų konferencija

VI ANTRAŠTINĖ DALIS: SESIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: PARLAMENTO SESIJOS

133 straipsnis : 
Parlamento kadencija, sesijos, mėnesinės sesijos, posėdžiai

134 straipsnis : 
Parlamento sukvietimas

135 straipsnis : 
Posėdžių vieta

136 straipsnis : 
Dalyvavimas posėdžiuose
2 SKYRIUS: PARLAMENTO DARBO TVARKA

137 straipsnis : 
Darbotvarkės projektas

138 straipsnis : 
Procedūra be svarstymo ir be pakeitimų

139 straipsnis : 
Trumpas pristatymas

140 straipsnis : 
Darbotvarkės priėmimas ir jos keitimas

141 straipsnis : 
Neeilinės diskusijos

142 straipsnis : 
Skubos tvarka

143 straipsnis : 
Bendros diskusijos

144 straipsnis : 
Terminai
3 SKYRIUS: BENDRA POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

145 straipsnis : 
Įėjimas į posėdžių salę

146 straipsnis : 
Kalbos

147 straipsnis : 
Pereinamosios nuostatos

148 straipsnis : 
Dokumentų išdalijimas

149 straipsnis : 
Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų sąrašas

150 straipsnis : 
Vienos minutės kalbos

151 straipsnis : 
Pareiškimai asmeniniu klausimu
4 SKYRIUS: PRIEMONĖS, TAIKOMOS NESILAIKANT NARIŲ ELGESIO NORMŲ

152 straipsnis : 
Neatidėliotinos priemonės

153 straipsnis : 
Nuobaudos

154 straipsnis : 
Vidaus apskundimo tvarka
5 SKYRIUS: KVORUMAS IR BALSAVIMAS

155 straipsnis : 
Kvorumas

156 straipsnis : 
Pakeitimų pateikimas ir jų pristatymas

157 straipsnis : 
Pakeitimų priimtinumas

158 straipsnis : 
Balsavimo procedūra

159 straipsnis : 
Balsų pasiskirstymas po lygiai

160 straipsnis : 
Balsavimo principai

161 straipsnis : 
Balsavimo dėl pakeitimų tvarka

162 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų nagrinėjimas komitete

163 straipsnis : 
Balsavimas dalimis

164 straipsnis : 
Balsavimo teisė

165 straipsnis : 
Balsavimas

166 straipsnis : 
Galutinis balsavimas

167 straipsnis : 
Vardinis balsavimas

168 straipsnis : 
Elektroninis balsavimas

169 straipsnis : 
Slaptas balsavimas

170 straipsnis : 
Paaiškinimai dėl balsavimo

171 straipsnis : 
Balsavimo užginčijimas
6 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI DĖL PROCEDŪROS

172 straipsnis : 
Pasiūlymai dėl procedūros

173 straipsnis : 
Pareiškimai dėl darbo tvarkos

174 straipsnis : 
Klausimo priimtinumas

175 straipsnis : 
Klausimo grąžinimas komitetui

176 straipsnis : 
Diskusijų pabaiga

177 straipsnis : 
Diskusijos ar balsavimo atidėjimas

178 straipsnis : 
Posėdžio sustabdymas arba pabaiga
7 SKYRIUS: PARLAMENTO VEIKLOS VIEŠUMAS

179 straipsnis : 
Posėdžio protokolas

180 straipsnis : 
Priimti tekstai

181 straipsnis : 
Stenograma

182 straipsnis : 
Posėdžių garso ir vaizdo įrašai

VII ANTRAŠTINĖ DALIS: KOMITETAI IR DELEGACIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: KOMITETAI: SUDARYMAS IR ĮGALIOJIMAI

183 straipsnis : 
Nuolatinių komitetų sudarymas

184 straipsnis : 
Specialiųjų komitetų sudarymas

185 straipsnis : 
Tyrimo komitetai

186 straipsnis : 
Komitetų sudėtis

187 straipsnis : 
Pavaduojantys nariai

188 straipsnis : 
Komitetų funkcijos

189 straipsnis : 
Už įgaliojimų patikrinimą atsakingas komitetas

190 straipsnis : 
Pakomitečiai

191 straipsnis : 
Komitetų biurai

192 straipsnis : 
Komitetų koordinatoriai ir šešėliniai pranešėjai
2 SKYRIUS: KOMITETAI: DARBO TVARKA

193 straipsnis : 
Komitetų posėdžiai

194 straipsnis : 
Komitetų posėdžių protokolai

195 straipsnis : 
Balsavimas komitete

196 straipsnis : 
Komitetuose taikytinos plenarinio posėdžio nuostatos

197 straipsnis : 
Klausimų valanda komitete
3 SKYRIUS: TARPPARLAMENTINĖS DELEGACIJOS

198 straipsnis : 
Tarpparlamentinių delegacijų sudarymas ir jų įgaliojimai

199 straipsnis : 
Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja

200 straipsnis : 
Jungtiniai parlamentiniai komitetai

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS: PETICIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

201 straipsnis : 
Teisė pateikti peticijas

202 straipsnis : 
Peticijų nagrinėjimas

203 straipsnis : 
Peticijų viešumas

IX ANTRAŠTINĖ DALIS: OMBUDSMENAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

204 straipsnis : 
Ombudsmeno paskyrimas

205 straipsnis : 
Ombudsmeno veikla

206 straipsnis : 
Ombudsmeno atleidimas iš pareigų

X ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO GENERALINIS SEKRETORIATAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

207 straipsnis : 
Generalinis sekretoriatas

XI ANTRAŠTINĖ DALIS: SU EUROPOS POLITINĖMIS PARTIJOMIS SUSIJĘ ĮGALIOJIMAI
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

208 straipsnis : 
Pirmininko įgaliojimai

209 straipsnis : 
Biuro įgaliojimai

210 straipsnis : 
Atsakingo komiteto įgaliojimai ir Parlamento įgaliojimai plenarinės sesijos metu

XII ANTRAŠTINĖ DALIS: DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

211 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių taikymas

212 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių keitimas

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS: ĮVAIRIOS NUOSTATOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

213 straipsnis : 
Sąjungos simboliai

214 straipsnis : 
Nebaigti klausimai

215 straipsnis : 
Priedų struktūra

216 straipsnis : 
Klaidų ištaisymas

I PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
9 straipsnio 1 dalies taikymą reglamentuojančios nuostatos: skaidrumas ir Parlamento narių finansiniai interesai

II PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
116 straipsnyje numatytos klausimų valandos organizavimo tvarka

III PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Pagal 117 ir 118 straipsnius teikiamų klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, gairės

IV PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Nurodymai ir bendri principai, taikytini parenkant į darbotvarkę įrašytinus klausimus 122 straipsnyje numatytoms diskusijoms dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų

V PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir papildomų biudžetų svarstymui taikytinos procedūros

VI PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Procedūra, taikytina sprendimų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo svarstymui ir priėmimui

VII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir veiklos kryptys

VIII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Konfidencialūs ir slapto pobūdžio dokumentai bei informacija

IX PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Išsamios Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančios nuostatos

X PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
9 straipsnio 4 dalies taikymą reglamentuojančios nuostatos: lobistų veikla Parlamente

XI PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Ombudsmeno pareigų atlikimas

XII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija

XIII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Europos Parlamento ir Komisijos susitarimas dėl Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, iš dalies pakeisto Sprendimu 2006/512/EB, įgyvendinimo taisyklių

XIV PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Pamatinis susitarimas dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių

XV PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais

XVI PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Parlamento narių elgesio normų aiškinimo gairės

XVII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Komisijos tvirtinimo gairės

XVIII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo tvarka

XIX PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Europos komunikacinė partnerystė

XX PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųAnkstesnis
Derybų bendro sprendimo procedūros metu elgesio kodeksas
Teisinė informacija - Privatumo politika