Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2009 m. liepos mėn
PDF 1225k
TURINYS
 RODYKLĖ
 PASTABA SKAITYTOJUI

TURINYS
Antraštinė dalisIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
PriedaiIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

I ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
1 SKYRIUS: EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

1 straipsnis : 
Europos Parlamentas

2 straipsnis : 
Nepriklausomas mandatas

3 straipsnis : 
Įgaliojimų patikrinimas

4 straipsnis : 
Europos Parlamento nario įgaliojimų laikas

5 straipsnis : 
Privilegijos ir imunitetai

6 straipsnis : 
Imuniteto atšaukimas

7 straipsnis : 
Su imunitetu susijusios procedūros

8 straipsnis : 
Parlamento narių statuto įgyvendinimas

9 straipsnis : 
Parlamento narių finansiniai interesai, elgesio normos ir galimybė patekti į Parlamentą

10 straipsnis : 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami vidaus tyrimai

11 straipsnis : 
Stebėtojai
2 SKYRIUS: PARLAMENTO PAREIGŪNAI

12 straipsnis : 
Laikinai einantis Pirmininko pareigas

13 straipsnis : 
Kandidatūros ir bendrosios nuostatos

14 straipsnis : 
Pirmininko rinkimai. Sveikinimo kalba

15 straipsnis : 
Pirmininko pavaduotojų rinkimai

16 straipsnis : 
Kvestorių rinkimai

17 straipsnis : 
Kadencijos trukmė

18 straipsnis : 
Laisva vieta

19 straipsnis : 
Pareigų pasibaigimas pirma laiko
3 SKYRIUS: VALDYMO ORGANAI IR JŲ FUNKCIJOS

20 straipsnis : 
Parlamento pirmininko funkcijos

21 straipsnis : 
Pirmininko pavaduotojų funkcijos

22 straipsnis : 
Biuro sudėtis

23 straipsnis : 
Biuro funkcijos

24 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos sudėtis

25 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos funkcijos

26 straipsnis : 
Kvestorių funkcijos

27 straipsnis : 
Komitetų pirmininkų sueiga

28 straipsnis : 
Delegacijų pirmininkų sueiga

29 straipsnis : 
Biuro ir Pirmininkų sueigos sprendimų viešumas
4 SKYRIUS: FRAKCIJOS

30 straipsnis : 
Frakcijų kūrimas

31 straipsnis : 
Frakcijų veikla ir teisinė padėtis

32 straipsnis : 
Jungtinės grupės

33 straipsnis : 
Nepriklausomi Parlamento nariai

34 straipsnis : 
Vietų pasiskirstymas posėdžių salėje

II ANTRAŠTINĖ DALIS: TEISĖKŪROS, BIUDŽETINĖS IR KITOS PROCEDŪROS
1 SKYRIUS: TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

35 straipsnis : 
Komisijos teisėkūros ir darbų programa

36 straipsnis : 
Tyrimas dėl pagrindinių teisių, subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi, teisinės valstybės ir finansinių padarinių

37 straipsnis : 
Teisinio pagrindo patikrinimas

38 straipsnis : 
Finansinio suderinamumo patikrinimas

39 straipsnis : 
Parlamento galimybė susipažinti su dokumentais ir informacijos jam teikimas

40 straipsnis : 
Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose

41 straipsnis : 
Parlamentui Sutartimis suteiktos iniciatyvos teisės

42 straipsnis : 
EB sutarties 192 straipsnyje numatyta iniciatyva

43 straipsnis : 
Teisėkūros dokumentų nagrinėjimas

44 straipsnis : 
Konsultacija dėl valstybės narės pateiktų iniciatyvų
2 SKYRIUS: PROCEDŪRA KOMITETE

45 straipsnis : 
Su teisėkūra susiję pranešimai

46 straipsnis : 
Supaprastinta procedūra

47 straipsnis : 
Su teisėkūra nesusiję pranešimai

48 straipsnis : 
Pranešimai savo iniciatyva

49 straipsnis : 
Komitetų nuomonės

50 straipsnis : 
Darbo su susijusiais komitetais procedūra

51 straipsnis : 
Bendrų komitetų posėdžių procedūra

52 straipsnis : 
Pranešimų rengimas
3 SKYRIUS: PIRMASIS SVARSTYMAS
Nagrinėjimo komitete etapas

53 straipsnis : 
Komisijos pasiūlymo keitimas

54 straipsnis : 
Komisijos ir Tarybos pozicija dėl pakeitimų
Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

55 straipsnis : 
Pirmojo svarstymo pabaiga

56 straipsnis : 
Komisijos pasiūlymo atmetimas

57 straipsnis : 
Komisijos pasiūlymo pakeitimų priėmimas
Tolesni veiksmai

58 straipsnis : 
Tolesni veiksmai Parlamentui pateikus poziciją

59 straipsnis : 
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui

60 straipsnis : 
1975 metų bendroje deklaracijoje numatyta derinimo procedūra
4 SKYRIUS: ANTRASIS SVARSTYMAS
Nagrinėjimo komitete etapas

61 straipsnis : 
Pranešimas apie Tarybos bendrąją poziciją

62 straipsnis : 
Terminų pratęsimas

63 straipsnis : 
Bendrosios pozicijos perdavimas atsakingam komitetui ir nagrinėjimo komitete procedūra
Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

64 straipsnis : 
Antrojo svarstymo pabaiga

65 straipsnis : 
Tarybos bendrosios pozicijos atmetimas

66 straipsnis : 
Tarybos bendrosios pozicijos pakeitimai
5 SKYRIUS: TREČIASIS SVARSTYMAS
Taikinimas

67 straipsnis : 
Taikinimo komiteto sukvietimas

68 straipsnis : 
Delegacija Taikinimo komitete
Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

69 straipsnis : 
Bendras tekstas

70 straipsnis : 
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros procedūrų metu
6 SKYRIUS: TEISĖKŪROS PROCEDŪROS PABAIGA

70 straipsnis : 
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros procedūrų metu

71 straipsnis : 
Sutarimas per pirmąjį svarstymą

72 straipsnis : 
Sutarimas per antrąjį svarstymą

73 straipsnis : 
Įstatymo galią turinčių teisės aktų rengimo reikalavimai

74 straipsnis : 
Priimtų teisės aktų pasirašymas
7 SKYRIUS: BIUDŽETINĖS PROCEDŪROS

75 straipsnis : 
Bendrasis biudžetas

76 straipsnis : 
Biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimas Komisijai

77 straipsnis : 
Kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros

78 straipsnis : 
Parlamento įgaliojimai prižiūrint biudžeto vykdymą
8 SKYRIUS: VIDAUS BIUDŽETINĖS PROCEDŪROS

79 straipsnis : 
Parlamento sąmata

80 straipsnis : 
Įgaliojimai dėl išlaidų
9 SKYRIUS: PRITARIMO PROCEDŪRA

81 straipsnis : 
Pritarimo procedūra
10 SKYRIUS: GLAUDESNIS BENDRADARBIAVIMAS

82 straipsnis : 
Procedūros Parlamente
11 SKYRIUS: KITOS PROCEDŪROS

83 straipsnis : 
Nuomonių teikimo procedūra, remiantis EB sutarties 122 straipsniu

84 straipsnis : 
Su socialiniu dialogu susijusios procedūros

85 straipsnis : 
Su savanoriškų susitarimų nagrinėjimu susijusios procedūros

86 straipsnis : 
Kodifikavimas

87 straipsnis : 
Išdėstymas nauja redakcija

88 straipsnis : 
Įgyvendinimo priemonės
12 SKYRIUS: SUTARTYS IR TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

89 straipsnis : 
Stojimo sutartys

90 straipsnis : 
Tarptautiniai susitarimai

91 straipsnis : 
Procedūros pagal EB sutarties 300 straipsnio nuostatas dėl laikino tarptautinių susitarimų taikymo ar jų sustabdymo arba dėl Bendrijos pozicijos nustatymo tarptautiniu susitarimu įkurtoje institucijoje
13 SKYRIUS: ATSTOVAVIMAS SĄJUNGAI UŽSIENYJE IR BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA

92 straipsnis : 
Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai skyrimas

93 straipsnis : 
Specialių įgaliotinių bendrai užsienio ir saugumo politikai skyrimas

94 straipsnis : 
Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai bei kitų specialių įgaliotinių pareiškimai

95 straipsnis : 
Tarptautinis atstovavimas

96 straipsnis : 
Konsultavimasis su Parlamentu ir informacijos jam teikimas bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

97 straipsnis : 
Rekomendacijos bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

98 straipsnis : 
Žmogaus teisių pažeidimai
14 SKYRIUS: POLICIJOS IR TEISMINIS BENDRADARBIAVIMAS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

99 straipsnis : 
Informacijos apie policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose teikimas Parlamentui

100 straipsnis : 
Konsultavimasis su Parlamentu dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose

101 straipsnis : 
Rekomendacijos dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose
15 SKYRIUS: PAGRINDINIŲ PRINCIPŲ PAŽEIDIMAI

102 straipsnis : 
Pažeidimo konstatavimas

III ANTRAŠTINĖ DALIS: VEIKLOS SKAIDRUMAS

103 straipsnis : 
Parlamento veiklos skaidrumas

104 straipsnis : 
Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais

IV ANTRAŠTINĖ DALIS: SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
1 SKYRIUS: PASKYRIMAI

105 straipsnis : 
Komisijos pirmininko rinkimai

106 straipsnis : 
Komisijos rinkimai

107 straipsnis : 
Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

108 straipsnis : 
Audito Rūmų narių skyrimas

109 straipsnis : 
Europos centrinio banko vykdomosios valdybos narių skyrimas
2 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI

110 straipsnis : 
Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai

111 straipsnis : 
Komisijos sprendimų paaiškinimai

112 straipsnis : 
Audito Rūmų pareiškimai

113 straipsnis : 
Europos centrinio banko pareiškimai

114 straipsnis : 
Rekomendacijos dėl ekonominės politikos bendrų gairių
3 SKYRIUS: KLAUSIMAI TARYBAI, KOMISIJAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI

115 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

116 straipsnis : 
Klausimų valanda

117 straipsnis : 
Klausimai Tarybai ir Komisijai, į kuriuos atsakoma raštu

118 straipsnis : 
Klausimai Europos centriniam bankui, į kuriuos atsakoma raštu
4 SKYRIUS: KITŲ INSTITUCIJŲ PRANEŠIMAI

119 straipsnis : 
Metiniai pranešimai ir kiti kitų institucijų pranešimai
5 SKYRIUS: REZOLIUCIJOS IR REKOMENDACIJOS

120 straipsnis : 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų

121 straipsnis : 
Rekomendacijos Tarybai

122 straipsnis : 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų

123 straipsnis : 
Rašytiniai pareiškimai

124 straipsnis : 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos

125 straipsnis : 
Regionų komiteto konsultacijos

126 straipsnis : 
Prašymai Europos agentūroms
6 SKYRIUS: TARPINSTITUCINIAI SUSITARIMAI

127 straipsnis : 
Tarpinstituciniai susitarimai
7 SKYRIUS: KREIPIMASIS Į TEISINGUMO TEISMĄ

128 straipsnis : 
Bylos Teisingumo Teisme

129 straipsnis : 
Tarybos neveikimo padariniai po to, kai buvo pritarta jos bendrajai pozicijai pagal bendradarbiavimo procedūrą

V ANTRAŠTINĖ DALIS: RYŠIAI SU NACIONALINIAIS PARLAMENTAIS

130 straipsnis : 
Keitimasis informacija, bendravimas ir abipusė pagalba

131 straipsnis : 
Europos reikalų komitetų konferencija (COSAC)

132 straipsnis : 
Parlamentų konferencija

VI ANTRAŠTINĖ DALIS: SESIJOS
1 SKYRIUS: PARLAMENTO SESIJOS

133 straipsnis : 
Parlamento kadencija, sesijos, mėnesinės sesijos, posėdžiai

134 straipsnis : 
Parlamento sukvietimas

135 straipsnis : 
Posėdžių vieta

136 straipsnis : 
Dalyvavimas posėdžiuose
2 SKYRIUS: PARLAMENTO DARBO TVARKA

137 straipsnis : 
Darbotvarkės projektas

138 straipsnis : 
Procedūra be svarstymo ir be pakeitimų

139 straipsnis : 
Trumpas pristatymas

140 straipsnis : 
Darbotvarkės priėmimas ir jos keitimas

141 straipsnis : 
Neeilinės diskusijos

142 straipsnis : 
Skubos tvarka

143 straipsnis : 
Bendros diskusijos

144 straipsnis : 
Terminai
3 SKYRIUS: BENDRA POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

145 straipsnis : 
Įėjimas į posėdžių salę

146 straipsnis : 
Kalbos

147 straipsnis : 
Pereinamosios nuostatos

148 straipsnis : 
Dokumentų išdalijimas

149 straipsnis : 
Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų sąrašas

150 straipsnis : 
Vienos minutės kalbos

151 straipsnis : 
Pareiškimai asmeniniu klausimu
4 SKYRIUS: PRIEMONĖS, TAIKOMOS NESILAIKANT NARIŲ ELGESIO NORMŲ

152 straipsnis : 
Neatidėliotinos priemonės

153 straipsnis : 
Nuobaudos

154 straipsnis : 
Vidaus apskundimo tvarka
5 SKYRIUS: KVORUMAS IR BALSAVIMAS

155 straipsnis : 
Kvorumas

156 straipsnis : 
Pakeitimų pateikimas ir jų pristatymas

157 straipsnis : 
Pakeitimų priimtinumas

158 straipsnis : 
Balsavimo procedūra

159 straipsnis : 
Balsų pasiskirstymas po lygiai

160 straipsnis : 
Balsavimo principai

161 straipsnis : 
Balsavimo dėl pakeitimų tvarka

162 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų nagrinėjimas komitete

163 straipsnis : 
Balsavimas dalimis

164 straipsnis : 
Balsavimo teisė

165 straipsnis : 
Balsavimas

166 straipsnis : 
Galutinis balsavimas

167 straipsnis : 
Vardinis balsavimas

168 straipsnis : 
Elektroninis balsavimas

169 straipsnis : 
Slaptas balsavimas

170 straipsnis : 
Paaiškinimai dėl balsavimo

171 straipsnis : 
Balsavimo užginčijimas
6 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI DĖL PROCEDŪROS

172 straipsnis : 
Pasiūlymai dėl procedūros

173 straipsnis : 
Pareiškimai dėl darbo tvarkos

174 straipsnis : 
Klausimo priimtinumas

175 straipsnis : 
Klausimo grąžinimas komitetui

176 straipsnis : 
Diskusijų pabaiga

177 straipsnis : 
Diskusijos ar balsavimo atidėjimas

178 straipsnis : 
Posėdžio sustabdymas arba pabaiga
7 SKYRIUS: PARLAMENTO VEIKLOS VIEŠUMAS

179 straipsnis : 
Posėdžio protokolas

180 straipsnis : 
Priimti tekstai

181 straipsnis : 
Stenograma

182 straipsnis : 
Posėdžių garso ir vaizdo įrašai

VII ANTRAŠTINĖ DALIS: KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS: KOMITETAI: SUDARYMAS IR ĮGALIOJIMAI

183 straipsnis : 
Nuolatinių komitetų sudarymas

184 straipsnis : 
Specialiųjų komitetų sudarymas

185 straipsnis : 
Tyrimo komitetai

186 straipsnis : 
Komitetų sudėtis

187 straipsnis : 
Pavaduojantys nariai

188 straipsnis : 
Komitetų funkcijos

189 straipsnis : 
Už įgaliojimų patikrinimą atsakingas komitetas

190 straipsnis : 
Pakomitečiai

191 straipsnis : 
Komitetų biurai

192 straipsnis : 
Komitetų koordinatoriai ir šešėliniai pranešėjai
2 SKYRIUS: KOMITETAI: DARBO TVARKA

193 straipsnis : 
Komitetų posėdžiai

194 straipsnis : 
Komitetų posėdžių protokolai

195 straipsnis : 
Balsavimas komitete

196 straipsnis : 
Komitetuose taikytinos plenarinio posėdžio nuostatos

197 straipsnis : 
Klausimų valanda komitete
3 SKYRIUS: TARPPARLAMENTINĖS DELEGACIJOS

198 straipsnis : 
Tarpparlamentinių delegacijų sudarymas ir jų įgaliojimai

199 straipsnis : 
Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja

200 straipsnis : 
Jungtiniai parlamentiniai komitetai

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS: PETICIJOS

201 straipsnis : 
Teisė pateikti peticijas

202 straipsnis : 
Peticijų nagrinėjimas

203 straipsnis : 
Peticijų viešumas

IX ANTRAŠTINĖ DALIS: OMBUDSMENAS

204 straipsnis : 
Ombudsmeno paskyrimas

205 straipsnis : 
Ombudsmeno veikla

206 straipsnis : 
Ombudsmeno atleidimas iš pareigų

X ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO GENERALINIS SEKRETORIATAS

207 straipsnis : 
Generalinis sekretoriatas

XI ANTRAŠTINĖ DALIS: SU EUROPOS POLITINĖMIS PARTIJOMIS SUSIJĘ ĮGALIOJIMAI

208 straipsnis : 
Pirmininko įgaliojimai

209 straipsnis : 
Biuro įgaliojimai

210 straipsnis : 
Atsakingo komiteto įgaliojimai ir Parlamento įgaliojimai plenarinės sesijos metu

XII ANTRAŠTINĖ DALIS: DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS

211 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių taikymas

212 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių keitimas

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS: ĮVAIRIOS NUOSTATOS

213 straipsnis : 
Sąjungos simboliai

214 straipsnis : 
Nebaigti klausimai

215 straipsnis : 
Priedų struktūra

216 straipsnis : 
Klaidų ištaisymas

I PRIEDAS
9 straipsnio 1 dalies taikymą reglamentuojančios nuostatos: skaidrumas ir Parlamento narių finansiniai interesai

II PRIEDAS
116 straipsnyje numatytos klausimų valandos organizavimo tvarka

III PRIEDAS
Pagal 117 ir 118 straipsnius teikiamų klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, gairės

IV PRIEDAS
Nurodymai ir bendri principai, taikytini parenkant į darbotvarkę įrašytinus klausimus 122 straipsnyje numatytoms diskusijoms dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų

V PRIEDAS
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir papildomų biudžetų svarstymui taikytinos procedūros

VI PRIEDAS
Procedūra, taikytina sprendimų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo svarstymui ir priėmimui

VII PRIEDAS
Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir veiklos kryptys

VIII PRIEDAS
Konfidencialūs ir slapto pobūdžio dokumentai bei informacija

IX PRIEDAS
Išsamios Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančios nuostatos

X PRIEDAS
9 straipsnio 4 dalies taikymą reglamentuojančios nuostatos: lobistų veikla Parlamente

XI PRIEDAS
Ombudsmeno pareigų atlikimas

XII PRIEDAS
Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija

XIII PRIEDAS
Europos Parlamento ir Komisijos susitarimas dėl Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, iš dalies pakeisto Sprendimu 2006/512/EB, įgyvendinimo taisyklių

XIV PRIEDAS
Pamatinis susitarimas dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių

XV PRIEDAS
Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais

XVI PRIEDAS
Parlamento narių elgesio normų aiškinimo gairės

XVII PRIEDAS
Komisijos tvirtinimo gairės

XVIII PRIEDAS
Leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo tvarka

XIX PRIEDAS
Europos komunikacinė partnerystė

XX PRIEDAS
Derybų bendro sprendimo procedūros metu elgesio kodeksas
Teisinė informacija - Privatumo politika