Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - juli 2009
PDF 1175k
Bovenaan de paginaINHOUD
 ZAAKREGISTER
 BERICHT AAN DE LEZER

INHOUD
TitelsIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
BijlagenIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

TITEL I: LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
Bovenaan de paginaVolgende
HOOFDSTUK 1: LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Artikel 1 : 
Europees Parlement

Artikel 2 : 
Ongebonden mandaat

Artikel 3 : 
Onderzoek van de geloofsbrieven

Artikel 4 : 
Duur van het mandaat

Artikel 5 : 
Voorrechten en immuniteiten

Artikel 6 : 
Opheffing van de immuniteit

Artikel 7 : 
Immuniteitsprocedures

Artikel 8 : 
Tenuitvoerlegging van het Statuut van de leden

Artikel 9 : 
Financiële belangen van de leden, gedragsregels en toegang tot het Parlement

Artikel 10 : 
Interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

Artikel 11 : 
Waarnemers
HOOFDSTUK 2: AMBTSDRAGERS IN HET PARLEMENT

Artikel 12 : 
Voorlopig voorzitterschap

Artikel 13 : 
Voordracht van kandidaten en algemene bepalingen

Artikel 14 : 
Verkiezing van de Voorzitter - Openingstoespraak

Artikel 15 : 
Verkiezing van de ondervoorzitters

Artikel 16 : 
Verkiezing van de quaestoren

Artikel 17 : 
Ambtstermijn

Artikel 18 : 
Vacatures

Artikel 19 : 
Voortijdige ambtsontheffing
HOOFDSTUK 3: ORGANEN EN TAKEN

Artikel 20 : 
Taken van de Voorzitter

Artikel 21 : 
Taken van de ondervoorzitters

Artikel 22 : 
Samenstelling van het Bureau

Artikel 23 : 
Taken van het Bureau

Artikel 24 : 
Samenstelling van de Conferentie van voorzitters

Artikel 25 : 
Taken van de Conferentie van voorzitters

Artikel 26 : 
Taken van de quaestoren

Artikel 27 : 
Conferentie van commissievoorzitters

Artikel 28 : 
Conferentie van delegatievoorzitters

Artikel 29 : 
Informatieplicht van het Bureau en de Conferentie van voorzitters
HOOFDSTUK 4: FRACTIES

Artikel 30 : 
Oprichting van fracties

Artikel 31 : 
Activiteiten en rechtspositie van de fracties

Artikel 32 : 
Interfractiewerkgroepen

Artikel 33 : 
Niet-ingeschrevenen

Artikel 34 : 
Toewijzing van plaatsen in de vergaderzaal

TITEL II: WETGEVING, BEGROTING EN OVERIGE PROCEDURES
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: WETGEVINGSPROCEDURES - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 35 : 
Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie

Artikel 36 : 
Verificatie van de eerbiediging van de grondrechten, de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, de rechtsstaat en de financiële gevolgen

Artikel 37 : 
Controle rechtsgrondslag

Artikel 38 : 
Toetsing van de financiële verenigbaarheid

Artikel 39 : 
Informatieverstrekking aan het Parlement en toegang van het Parlement tot documenten

Artikel 40 : 
Vertegenwoordiging van het Parlement op zittingen van de Raad

Artikel 41 : 
Recht van initiatief dat het Parlement krachtens de Verdragen is toegekend

Artikel 42 : 
Initiatief krachtens artikel 192 van het EG-Verdrag

Artikel 43 : 
Behandeling van wetgevingsdocumenten

Artikel 44 : 
Raadpleging inzake initiatieven van een lidstaat
HOOFDSTUK 2: PROCEDURES IN DE COMMISSIES

Artikel 45 : 
Wetgevingsverslagen

Artikel 46 : 
Vereenvoudigde procedure

Artikel 47 : 
Verslagen van niet-wetgevende aard

Artikel 48 : 
Initiatiefverslagen

Artikel 49 : 
Adviezen van commissies

Artikel 50 : 
Medeverantwoordelijke commissies

Artikel 51 : 
Procedure met gezamenlijke commissievergaderingen

Artikel 52 : 
Modaliteiten voor de opstelling van verslagen
HOOFDSTUK 3: EERSTE LEZING
Behandeling in de commissie

Artikel 53 : 
Wijziging van een voorstel van de Commissie

Artikel 54 : 
Standpunt van de Commissie en van de Raad inzake amendementen
Behandeling ter plenaire vergadering

Artikel 55 : 
Beëindiging van de eerste lezing

Artikel 56 : 
Verwerping van een voorstel van de Commissie

Artikel 57 : 
Aanneming van amendementen op een voorstel van de Commissie
Gegeven uitvoering

Artikel 58 : 
Aan het standpunt van het Parlement gegeven uitvoering

Artikel 59 : 
Hernieuwde voorlegging aan het Parlement

Artikel 60 : 
Procedure van overleg als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 1975
HOOFDSTUK 4: TWEEDE LEZING
Behandeling in de commissie

Artikel 61 : 
Mededeling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Artikel 62 : 
Verlenging van de termijnen

Artikel 63 : 
Verwijzing naar en procedure in de bevoegde commissie
Behandeling ter plenaire vergadering

Artikel 64 : 
Beëindiging van de tweede lezing

Artikel 65 : 
Verwerping van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Artikel 66 : 
Amendementen op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad
HOOFDSTUK 5: DERDE LEZING
Bemiddeling

Artikel 67 : 
Bijeenroepen van het bemiddelingscomité

Artikel 68 : 
Delegatie in het bemiddelingscomité
Behandeling ter plenaire vergadering

Artikel 69 : 
Gemeenschappelijke ontwerptekst

Artikel 70 : 
Interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures
HOOFDSTUK 6: BEËINDIGING VAN DE WETGEVINGSPROCEDURE

Artikel 70 : 
Interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures

Artikel 71 : 
Goedkeuring in eerste lezing

Artikel 72 : 
Goedkeuring in tweede lezing

Artikel 73 : 
Vereisten voor de formulering van wetgevingsbesluiten

Artikel 74 : 
Ondertekening van aangenomen besluiten
HOOFDSTUK 7: BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 75 : 
Algemene begroting

Artikel 76 : 
Verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting

Artikel 77 : 
Overige kwijtingsprocedures

Artikel 78 : 
Controle van het Parlement op de uitvoering van de begroting
HOOFDSTUK 8: INTERNE BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 79 : 
Raming van het Parlement

Artikel 80 : 
Bevoegdheden inzake het aangaan van betalingsverplichtingen en verstrekking van betalingsopdrachten
HOOFDSTUK 9: INSTEMMINGSPROCEDURE

Artikel 81 : 
Instemmingsprocedure
HOOFDSTUK 10: NAUWERE SAMENWERKING

Artikel 82 : 
Procedures binnen het Parlement
HOOFDSTUK 11: OVERIGE PROCEDURES

Artikel 83 : 
Procedure voor het uitbrengen van advies in de zin van artikel 122 van het EG-Verdrag

Artikel 84 : 
Procedures met betrekking tot de dialoog tussen de sociale partners

Artikel 85 : 
Procedures met betrekking tot onderzoek van vrijwillige overeenkomsten

Artikel 86 : 
Codificatie

Artikel 87 : 
Herschikking

Artikel 88 : 
Uitvoeringsmaatregelen
HOOFDSTUK 12: VERDRAGEN EN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Artikel 89 : 
Toetredingsverdragen

Artikel 90 : 
Internationale overeenkomsten

Artikel 91 : 
Procedures, uit hoofde van artikel 300 van het EG-Verdrag, voor voorlopige toepassing of opschorting van internationale akkoorden, of voor het bepalen van de standpunten die namens de Gemeenschap worden ingenomen in een lichaam dat is opgericht bij een internationaal akkoord
HOOFDSTUK 13: EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE UNIE EN GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID

Artikel 92 : 
Benoeming van de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 93 : 
Benoeming van speciale vertegenwoordigers voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 94 : 
Verklaringen van de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en andere speciale vertegenwoordigers

Artikel 95 : 
Internationale vertegenwoordiging

Artikel 96 : 
Raadpleging van en informatieverstrekking aan het Parlement in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 97 : 
Aanbevelingen in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 98 : 
Schending van de mensenrechten
HOOFDSTUK 14: POLITIËLE EN JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN

Artikel 99 : 
Raadpleging van en informatieverstrekking aan het Parlement op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

Artikel 100 : 
Raadpleging van het Parlement op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

Artikel 101 : 
Aanbevelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken
HOOFDSTUK 15: SCHENDING VAN DE FUNDAMENTELE BEGINSELEN DOOR EEN LIDSTAAT

Artikel 102 : 
Constatering van een schending

TITEL III: TRANSPARANTIE VAN DE WERKZAAMHEDEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 103 : 
Transparantie van de werkzaamheden van het Parlement

Artikel 104 : 
Toegang van het publiek tot documenten

TITEL IV: BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: BENOEMINGEN

Artikel 105 : 
Verkiezing van de voorzitter van de Commissie

Artikel 106 : 
Verkiezing van de Commissie

Artikel 107 : 
Motie van afkeuring jegens de Commissie

Artikel 108 : 
Benoeming van de leden van de Rekenkamer

Artikel 109 : 
Benoeming van de directieleden van de Europese Centrale Bank
HOOFDSTUK 2: VERKLARINGEN

Artikel 110 : 
Verklaringen van Commissie, Raad en Europese Raad

Artikel 111 : 
Toelichting door de Commissie van haar besluiten

Artikel 112 : 
Verklaringen van de Rekenkamer

Artikel 113 : 
Verklaringen van de Europese Centrale Bank

Artikel 114 : 
Aanbeveling betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid
HOOFDSTUK 3: VRAGEN AAN DE RAAD, DE COMMISSIE EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

Artikel 115 : 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat

Artikel 116 : 
Vragenuur

Artikel 117 : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Raad of de Commissie

Artikel 118 : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Europese Centrale Bank
HOOFDSTUK 4: VERSLAGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN

Artikel 119 : 
Jaarverslagen en andersoortige verslagen van andere instellingen
HOOFDSTUK 5: RESOLUTIES EN AANBEVELINGEN

Artikel 120 : 
Ontwerpresoluties

Artikel 121 : 
Aanbevelingen aan de Raad

Artikel 122 : 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat

Artikel 123 : 
Schriftelijke verklaringen

Artikel 124 : 
Raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Artikel 125 : 
Raadpleging van het Comité van de regio's

Artikel 126 : 
Verzoeken aan Europese agentschappen
HOOFDSTUK 6: INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN

Artikel 127 : 
Interinstitutionele akkoorden
HOOFDSTUK 7: AANHANGIGMAKING BIJ HET HOF VAN JUSTITIE

Artikel 128 : 
Procedures bij het Hof van Justitie

Artikel 129 : 
Gevolgen van een verzuim van de Raad om na goedkeuring van zijn gemeenschappelijk standpunt een besluit te nemen in het kader van de samenwerkingsprocedure

TITEL V: BETREKKINGEN MET DE NATIONALE PARLEMENTEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 130 : 
Informatie-uitwisseling, wederzijdse contacten en faciliteiten

Artikel 131 : 
Conferentie van in communautaire aangelegenheden gespecialiseerde organen (COSAC)

Artikel 132 : 
Conferentie van parlementen

TITEL VI: ZITTINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: ZITTINGEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 133 : 
Zittingsperioden, zittingen, vergaderperioden, plenaire vergaderingen

Artikel 134 : 
Bijeenroeping van het Parlement

Artikel 135 : 
Plaats der vergaderingen

Artikel 136 : 
Deelneming aan vergaderingen
HOOFDSTUK 2: REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 137 : 
Ontwerpagenda

Artikel 138 : 
Procedure ter plenaire vergadering zonder amendementen en zonder debat

Artikel 139 : 
Korte presentatie

Artikel 140 : 
Aanneming en wijziging van de agenda

Artikel 141 : 
Buitengewoon debat

Artikel 142 : 
Urgentverklaring

Artikel 143 : 
Gecombineerde behandeling

Artikel 144 : 
Termijnen
HOOFDSTUK 3: ALGEMENE REGELS VOOR HET VERLOOP VAN DE VERGADERINGEN

Artikel 145 : 
Toegang tot de vergaderzaal

Artikel 146 : 
Gebruik van talen

Artikel 147 : 
Overgangsbepaling

Artikel 148 : 
Ronddeling van documenten

Artikel 149 : 
Verdeling van de spreektijd en sprekerslijst

Artikel 150 : 
Spreektijd van één minuut

Artikel 151 : 
Persoonlijke feiten
HOOFDSTUK 4: MAATREGELEN IN GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DE GEDRAGSREGELS

Artikel 152 : 
Onmiddellijke maatregelen

Artikel 153 : 
Sancties

Artikel 154 : 
Interne beroepsmogelijkheden
HOOFDSTUK 5: QUORUM EN STEMMINGEN

Artikel 155 : 
Quorum

Artikel 156 : 
Indiening en toelichting van amendementen

Artikel 157 : 
Ontvankelijkheid van amendementen

Artikel 158 : 
Stemprocedure

Artikel 159 : 
Staking van stemmen

Artikel 160 : 
Uitgangspunten bij de stemming

Artikel 161 : 
Volgorde van de stemming over amendementen

Artikel 162 : 
Behandeling in de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen

Artikel 163 : 
Stemming in onderdelen

Artikel 164 : 
Stemrecht

Artikel 165 : 
Stemming

Artikel 166 : 
Eindstemming

Artikel 167 : 
Hoofdelijke stemming

Artikel 168 : 
Elektronische stemming

Artikel 169 : 
Geheime stemming

Artikel 170 : 
Stemverklaringen

Artikel 171 : 
Betwisting van de stemming
HOOFDSTUK 6: MOTIES VAN ORDE

Artikel 172 : 
Voorstellen van orde

Artikel 173 : 
Beroep op het Reglement

Artikel 174 : 
Prealabele kwestie

Artikel 175 : 
Terugverwijzing naar een commissie

Artikel 176 : 
Sluiting van de beraadslaging

Artikel 177 : 
Uitstel van de beraadslaging en van de stemming

Artikel 178 : 
Schorsing of sluiting van de vergadering
HOOFDSTUK 7: PUBLICATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 179 : 
Notulen

Artikel 180 : 
Aangenomen teksten

Artikel 181 : 
Volledig verslag

Artikel 182 : 
Audiovisueel verslag van de vergaderingen

TITEL VII: COMMISSIES EN DELEGATIES
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: COMMISSIES - INSTELLING EN TAKEN

Artikel 183 : 
Instelling van de vaste commissies

Artikel 184 : 
Instelling van bijzondere commissies

Artikel 185 : 
Enquêtecommissies

Artikel 186 : 
Samenstelling van de commissies

Artikel 187 : 
Plaatsvervangers

Artikel 188 : 
Taken van de commissies

Artikel 189 : 
Commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven

Artikel 190 : 
Subcommissies

Artikel 191 : 
Bureau van de commissies

Artikel 192 : 
Commissiecoördinatoren en schaduwrapporteurs
HOOFDSTUK 2: COMMISSIES - WERKWIJZE

Artikel 193 : 
Commissievergaderingen

Artikel 194 : 
Notulen van de commissievergaderingen

Artikel 195 : 
Stemming in de commissie

Artikel 196 : 
Bepalingen betreffende de plenaire vergadering die ook van toepassing zijn op de commissievergaderingen

Artikel 197 : 
Vragenuur in de commissies
HOOFDSTUK 3: INTERPARLEMENTAIRE DELEGATIES

Artikel 198 : 
Instelling en taken van interparlementaire delegaties

Artikel 199 : 
Samenwerking met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Artikel 200 : 
Gemengde parlementaire commissies

TITEL VIII: VERZOEKSCHRIFTEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 201 : 
Petitierecht

Artikel 202 : 
Behandeling van verzoekschriften

Artikel 203 : 
Bekendmaking van gegevens betreffende verzoekschriften

TITEL IX: OMBUDSMAN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 204 : 
Benoeming van de ombudsman

Artikel 205 : 
Werkzaamheden van de ombudsman

Artikel 206 : 
Ontheffing van de ombudsman van het ambt

TITEL X: SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET PARLEMENT
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 207 : 
Secretariaat-generaal

TITEL XI: BEVOEGDHEDEN MET BETREKKING TOT POLITIEKE PARTIJEN OP EUROPEES NIVEAU
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 208 : 
Bevoegdheden van de Voorzitter

Artikel 209 : 
Bevoegdheden van het Bureau

Artikel 210 : 
Bevoegdheden van de bevoegde commissie en van het Parlement in plenaire vergadering bijeen

TITEL XII: TOEPASSING EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 211 : 
Toepassing van het Reglement

Artikel 212 : 
Wijziging van het Reglement

TITEL XIII: DIVERSE BEPALINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 213 : 
De symbolen van de Unie

Artikel 214 : 
Onafgedane zaken

Artikel 215 : 
Indeling van de bijlagen

Artikel 216 : 
Rectificaties

BIJLAGE I
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Bepalingen ter uitvoering van artikel 9, lid 1 - Transparantie inzake de financiële belangen van de leden

BIJLAGE II
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Regeling van het vragenuur overeenkomstig artikel 116

BIJLAGE III
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Richtsnoeren voor vragen met verzoek om schriftelijk antwoord overeenkomstig de artikelen 117 en 118

BIJLAGE IV
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Richtlijnen en algemene criteria voor de keuze van de onderwerpen voor het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat, als bedoeld in artikel 122

BIJLAGE V
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Uitvoeringsvoorschriften voor de behandeling van de algemene begroting van de Europese Unie en de aanvullende begrotingen

BIJLAGE VI
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Procedure voor de behandeling en aanneming van de besluiten inzake de verlening van kwijting

BIJLAGE VII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Bevoegdheden van de parlementaire commissies

BIJLAGE VIII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Vertrouwelijke en gevoelige documenten en gegevens

BIJLAGE IX
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement

BIJLAGE X
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Bepalingen ter uitvoering van artikel 9, lid 4 - Belangengroepen bij het Europees Parlement

BIJLAGE XI
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Uitoefening van de werkzaamheden van de ombudsman

BIJLAGE XII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Bestrijding van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit die schadelijk is voor de belangen van de Gemeenschappen

BIJLAGE XIII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie betreffende de wijze van toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG

BIJLAGE XIV
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie

BIJLAGE XV
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten

BIJLAGE XVI
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Richtsnoeren voor de interpretatie van de voor de leden geldende gedragsregels

BIJLAGE XVII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Richtsnoeren voor de goedkeuring van de Commissie

BIJLAGE XVIII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen

BIJLAGE XIX
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Communiceren over Europa in partnerschap

BIJLAGE XX
Bovenaan de paginaVorige
Gedragscode voor onderhandelingen over medebeslissingsdossiers
Juridische mededeling - Privacybeleid