Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - júl 2009
PDF 1205k
Horná časť stránkyOBSAH
 REGISTER
 POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

OBSAH
HlavyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
PrílohyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

HLAVA I: POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
Horná časť stránkyNasledujúci
KAPITOLA 1: POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 1 : 
Európsky parlament

Článok 2 : 
Nezávislosť mandátu

Článok 3 : 
Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Článok 4 : 
Trvanie poslaneckého mandátu

Článok 5 : 
Výsady a imunity

Článok 6 : 
Zbavenie imunity

Článok 7 : 
Imunitné konanie

Článok 8 : 
Vykonávanie štatútu poslancov

Článok 9 : 
Finančné záujmy poslancov, pravidlá správania a prístup do Parlamentu

Článok 10 : 
Vnútorné vyšetrovania vedené Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)

Článok 11 : 
Pozorovatelia
KAPITOLA 2: FUNKCIONÁRI PARLAMENTU

Článok 12 : 
Dočasný predseda

Článok 13 : 
Navrhovanie kandidátov a všeobecné ustanovenia

Článok 14 : 
Voľba predsedu – otvárací prejav

Článok 15 : 
Voľba podpredsedov

Článok 16 : 
Voľba kvestorov

Článok 17 : 
Funkčné obdobie funkcionárov Parlamentu

Článok 18 : 
Uvoľnené funkcie

Článok 19 : 
Predčasné ukončenie výkonu funkcie
KAPITOLA 3: ORGÁNY PARLAMENTU A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 20 : 
Pôsobnosť predsedu

Článok 21 : 
Pôsobnosť podpredsedov

Článok 22 : 
Zloženie predsedníctva

Článok 23 : 
Pôsobnosť predsedníctva

Článok 24 : 
Zloženie konferencie predsedov

Článok 25 : 
Pôsobnosť konferencie predsedov

Článok 26 : 
Pôsobnosť kvestorov

Článok 27 : 
Konferencia predsedov výborov

Článok 28 : 
Konferencia predsedov delegácií

Článok 29 : 
Informačná povinnosť predsedníctva a konferencie predsedov
KAPITOLA 4: POLITICKÉ SKUPINY

Článok 30 : 
Utváranie politických skupín

Článok 31 : 
Činnosť a postavenie politických skupín

Článok 32 : 
Medziskupiny

Článok 33 : 
Nezaradení poslanci

Článok 34 : 
Zasadací poriadok

HLAVA II: LEGISLATÍVNE, ROZPOČTOVÉ A INÉ POSTUPY
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 35 : 
Legislatívny plán a plán práce Komisie

Článok 36 : 
Preskúmanie súladu so základnými právami, zásadami subsidiarity a proporcionality, princípmi právneho štátu a finančných dopadov

Článok 37 : 
Overovanie právneho základu

Článok 38 : 
Overovanie zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom

Článok 39 : 
Prístup k dokumentom a poskytovanie informácií Parlamentu

Článok 40 : 
Zastúpenie Parlamentu na zasadaniach Rady

Článok 41 : 
Právo iniciatívy udelené Parlamentu zmluvami

Článok 42 : 
Podnet podľa čl. 192 zmluvy o ES

Článok 43 : 
Posudzovanie legislatívnych dokumentov

Článok 44 : 
Konzultácie o podnetoch členských štátov
KAPITOLA 2: POSTUP VO VÝBORE

Článok 45 : 
Legislatívne správy

Článok 46 : 
Zjednodušený postup

Článok 47 : 
Nelegislatívne správy

Článok 48 : 
Iniciatívne správy

Článok 49 : 
Stanoviská výborov

Článok 50 : 
Postup pridružených výborov

Článok 51 : 
Postup spoločných schôdzí výborov

Článok 52 : 
Vypracovanie správ
KAPITOLA 3: PRVÉ ČÍTANIE
Výbory

Článok 53 : 
Zmena návrhu Komisie

Článok 54 : 
Stanoviská Komisie a Rady k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom
Plénum

Článok 55 : 
Záver prvého čítania

Článok 56 : 
Zamietnutie návrhu Komisie

Článok 57 : 
Prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie
Ďalší postup

Článok 58 : 
Postup po prijatí pozície Parlamentu

Článok 59 : 
Opätovné predloženie veci Parlamentu

Článok 60 : 
Zmierovacie konanie podľa spoločného vyhlásenia z roku 1975
KAPITOLA 4: DRUHÉ ČÍTANIE
Výbory

Článok 61 : 
Oznámenie spoločnej pozície Rady

Článok 62 : 
Predĺženie lehôt

Článok 63 : 
Pridelenie veci gestorskému výboru a postup v tomto výbore
Plénum

Článok 64 : 
Záver druhého čítania

Článok 65 : 
Zamietnutie spoločnej pozície Rady

Článok 66 : 
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločnej pozícii Rady
KAPITOLA 5: TRETIE ČÍTANIE
Zmierovacie konanie

Článok 67 : 
Zvolanie Zmierovacieho výboru

Článok 68 : 
Delegácia v Zmierovacom výbore
Plénum

Článok 69 : 
Spoločný text

Článok 70 : 
Medziinštitucionálne rokovania v legislatívnych postupoch
KAPITOLA 6: SKONČENIE LEGISLATÍVNEHO POSTUPU

Článok 70 : 
Medziinštitucionálne rokovania v legislatívnych postupoch

Článok 71 : 
Dohoda v prvom čítaní

Článok 72 : 
Dohoda v druhom čítaní

Článok 73 : 
Požiadavky na vypracúvanie návrhov legislatívnych aktov

Článok 74 : 
Podpis prijatých aktov
KAPITOLA 7: ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 75 : 
Všeobecný rozpočet

Článok 76 : 
Absolutórium Komisii na plnenie rozpočtu

Článok 77 : 
Ďalšie postupy udelenia absolutória

Článok 78 : 
Parlamentná kontrola plnenia rozpočtu
KAPITOLA 8: VNÚTORNÉ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 79 : 
Odhady rozpočtu Parlamentu

Článok 80 : 
Právomoc týkajúca sa výdavkov a ich uhrádzania
KAPITOLA 9: POSTUP SÚHLASU

Článok 81 : 
Postup súhlasu
KAPITOLA 10: ROZŠÍRENÁ SPOLUPRÁCA

Článok 82 : 
Postup v Parlamente
KAPITOLA 11: INÉ POSTUPY

Článok 83 : 
Postup pri vydávaní stanovísk podľa čl. 122 zmluvy o ES

Článok 84 : 
Postupy týkajúce sa sociálneho dialógu

Článok 85 : 
Postup pri preskúmaní dobrovoľných dohôd

Článok 86 : 
Kodifikácia

Článok 87 : 
Prepracovanie

Článok 88 : 
Vykonávacie opatrenia
KAPITOLA 12: ZMLUVY A MEDZINÁRODNÉ DOHODY

Článok 89 : 
Zmluvy o pristúpení

Článok 90 : 
Medzinárodné dohody

Článok 91 : 
Postup podľa čl. 300 zmluvy o ES v prípadoch predbežného uplatňovania alebo pozastavenia uplatňovania medzinárodných dohôd alebo zaujatia postoja Spoločenstva v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody
KAPITOLA 13: ZASTÚPENIE ÚNIE NAVONOK A SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

Článok 92 : 
Menovanie vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku

Článok 93 : 
Menovanie osobitných zástupcov pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku

Článok 94 : 
Vyhlásenia vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a osobitných zástupcov

Článok 95 : 
Medzinárodné zastúpenie

Článok 96 : 
Konzultácie s Parlamentom a poskytovanie informácií Parlamentu v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Článok 97 : 
Odporúčania v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Článok 98 : 
Porušovanie ľudských práv
KAPITOLA 14: POLICAJNÁ A SÚDNA SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH

Článok 99 : 
Informovanie Parlamentu v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach

Článok 100 : 
Konzultácia Parlamentu v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach

Článok 101 : 
Odporúčania v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach
KAPITOLA 15: PORUŠENIE ZÁKLADNÝCH ZÁSAD ČLENSKÝM ŠTÁTOM

Článok 102 : 
Zistenie porušenia

HLAVA III: TRANSPARENTNOSŤ ČINNOSTI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 103 : 
Transparentnosť činnosti Parlamentu

Článok 104 : 
Prístup verejnosti k dokumentom

HLAVA IV: VZŤAHY S INÝMI ORGÁNMI A INŠTITÚCIAMI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: MENOVANIA

Článok 105 : 
Voľba predsedu Komisie

Článok 106 : 
Voľba Komisie

Článok 107 : 
Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

Článok 108 : 
Menovanie členov Dvora audítorov

Článok 109 : 
Menovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
KAPITOLA 2: VYHLÁSENIA

Článok 110 : 
Vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady

Článok 111 : 
Vyhlásenia, ktoré vysvetľujú rozhodnutia Komisie

Článok 112 : 
Vyhlásenia Dvora audítorov

Článok 113 : 
Vyhlásenia Európskej centrálnej banky

Článok 114 : 
Odporúčanie o hlavných smeroch hospodárskych politík
KAPITOLA 3: OTÁZKY PRE RADU, KOMISIU A EURÓPSKU CENTRÁLNU BANKU

Článok 115 : 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Článok 116 : 
Hodina otázok

Článok 117 : 
Otázky na písomné zodpovedanie pre Radu alebo Komisiu

Článok 118 : 
Otázky na písomné zodpovedanie pre Európsku centrálnu banku
KAPITOLA 4: SPRÁVY OSTATNÝCH ORGÁNOV

Článok 119 : 
Výročné správy a iné správy ostatných orgánov
KAPITOLA 5: UZNESENIA A ODPORÚČANIA

Článok 120 : 
Návrhy uznesení

Článok 121 : 
Odporúčania pre Radu

Článok 122 : 
Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu

Článok 123 : 
Písomné vyhlásenia

Článok 124 : 
Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

Článok 125 : 
Konzultácia s Výborom regiónov

Článok 126 : 
Žiadosti adresované európskym agentúram
KAPITOLA 6: MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

Článok 127 : 
Medziinštitucionálne dohody
KAPITOLA 7: ŽALOBY NA SÚDNOM DVORE

Článok 128 : 
Konanie pred Súdnym dvorom

Článok 129 : 
Následky nečinnosti Rady po schválení spoločnej pozície v rámci postupu spolupráce

HLAVA V: VZŤAHY S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 130 : 
Výmena informácií, kontakty a vzájomné poskytovanie vybavenia

Článok 131 : 
Konferencia výborov pre európske záležitosti (COSAC)

Článok 132 : 
Konferencia parlamentov

HLAVA VI: ZASADANIA
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: ZASADANIA PARLAMENTU

Článok 133 : 
Volebné obdobie, zasadania, schôdze, rokovania

Článok 134 : 
Zvolanie Parlamentu

Článok 135 : 
Miesto rokovaní Parlamentu a schôdzí výborov

Článok 136 : 
Účasť poslancov na rokovaniach
KAPITOLA 2: PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 137 : 
Návrh programu

Článok 138 : 
Rokovanie v pléne bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a bez rozpravy

Článok 139 : 
Krátke prednesenie

Článok 140 : 
Schválenie a zmeny programu

Článok 141 : 
Mimoriadna rozprava

Článok 142 : 
Naliehavý postup

Článok 143 : 
Spoločná rozprava

Článok 144 : 
Lehoty
KAPITOLA 3: VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 145 : 
Prístup do rokovacej sály

Článok 146 : 
Jazyky

Článok 147 : 
Prechodné opatrenia

Článok 148 : 
Doručovanie dokumentov

Článok 149 : 
Pridelenie rečníckeho času a zoznam rečníkov

Článok 150 : 
Jednominútové vystúpenia

Článok 151 : 
Osobné vyhlásenia
KAPITOLA 4: OPATRENIA V PRÍPADE NEDODRŽIAVANIA PRAVIDIEL SPRÁVANIA POSLANCOV

Článok 152 : 
Okamžité opatrenia

Článok 153 : 
Sankcie

Článok 154 : 
Interné odvolacie postupy
KAPITOLA 5: UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ A HLASOVANIE

Článok 155 : 
Uznášaniaschopnosť Parlamentu

Článok 156 : 
Predkladanie a prednes pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

Článok 157 : 
Prípustnosť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

Článok 158 : 
Postup pri hlasovaní

Článok 159 : 
Rovnosť hlasov

Článok 160 : 
Zásady pri hlasovaní

Článok 161 : 
Poradie hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch

Článok 162 : 
Posudzovanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pléna vo výbore

Článok 163 : 
Hlasovanie po častiach

Článok 164 : 
Hlasovacie právo

Článok 165 : 
Hlasovanie

Článok 166 : 
Záverečné hlasovanie

Článok 167 : 
Hlasovanie podľa mien

Článok 168 : 
Elektronické hlasovanie

Článok 169 : 
Tajné hlasovanie

Článok 170 : 
Vysvetlenia hlasovania

Článok 171 : 
Spory o hlasovaní
KAPITOLA 6: PROCEDURÁLNE NÁVRHY A NÁMIETKY

Článok 172 : 
Procedurálne návrhy

Článok 173 : 
Procedurálne námietky

Článok 174 : 
Námietka neprípustnosti veci

Článok 175 : 
Vrátenie veci výboru

Článok 176 : 
Uzavretie rozpravy

Článok 177 : 
Odloženie rozpravy a hlasovania

Článok 178 : 
Prerušenie alebo skončenie rokovania
KAPITOLA 7: VEREJNÝ ZÁZNAM Z ROKOVANIA

Článok 179 : 
Zápisnica

Článok 180 : 
Prijaté texty

Článok 181 : 
Doslovný zápis

Článok 182 : 
Audiovizuálny záznam rokovania

HLAVA VII: VÝBORY A DELEGÁCIE
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: VÝBORY - ZLOŽENIE A PÔSOBNOSŤ

Článok 183 : 
Zriaďovanie stálych výborov

Článok 184 : 
Zriaďovanie osobitných výborov

Článok 185 : 
Vyšetrovacie výbory

Článok 186 : 
Zloženie výborov

Článok 187 : 
Náhradníci

Článok 188 : 
Pôsobnosť výborov

Článok 189 : 
Výbor s pôsobnosťou pre preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Článok 190 : 
Podvýbory

Článok 191 : 
Predsedníctvo výboru

Článok 192 : 
Koordinátori výborov a tieňoví spravodajcovia
KAPITOLA 2: VÝBORY - PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 193 : 
Schôdze výborov

Článok 194 : 
Zápisnice zo schôdzí výborov

Článok 195 : 
Postup vo výbore

Článok 196 : 
Ustanovenia o rokovaní v pléne, ktoré sa vzťahujú na výbory

Článok 197 : 
Hodina otázok vo výbore
KAPITOLA 3: MEDZIPARLAMENTNÉ DELEGÁCIE

Článok 198 : 
Zriaďovanie medziparlamentných delegácií a ich pôsobnosť

Článok 199 : 
Spolupráca s Parlamentným zhromaždením Rady Európy

Článok 200 : 
Spoločné parlamentné výbory

HLAVA VIII: PETÍCIE
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 201 : 
Petičné právo

Článok 202 : 
Preskúmanie petícií

Článok 203 : 
Oznámenie o petíciách

HLAVA IX: OMBUDSMAN
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 204 : 
Menovanie ombudsmana

Článok 205 : 
Činnosť ombudsmana

Článok 206 : 
Odvolanie ombudsmana z funkcie

HLAVA X: SEKRETARIÁT PARLAMENTU
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 207 : 
Sekretariát

HLAVA XI: PRÁVOMOCI SÚVISIACE S POLITICKÝMI STRANAMI NA EURÓPSKEJ ÚROVNI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 208 : 
Právomoci predsedu

Článok 209 : 
Právomoc predsedníctva

Článok 210 : 
Právomoc gestorského výboru a pléna

HLAVA XII: POUŽITIE ROKOVACIEHO PORIADKU A POSTUP PRI JEHO NOVELIZÁCII
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 211 : 
Použitie rokovacieho poriadku

Článok 212 : 
Zmeny rokovacieho poriadku

HLAVA XIII: RÔZNE
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 213 : 
Symboly Únie

Článok 214 : 
Neukončené záležitosti

Článok 215 : 
Usporiadanie príloh

Článok 216 : 
Korigendá

PRÍLOHA I
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Ustanovenia o použití čl. 9 ods. 1 - Transparentnosť a finančné pomery poslancov

PRÍLOHA II
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Priebeh hodiny otázok podľa článku 116

PRÍLOHA III
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Usmernenia pre otázky na písomné zodpovedanie podľa článkov 117 a 118

PRÍLOHA IV
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Usmernenia a všeobecné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri výbere záležitostí do programu rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu podľa článku 122

PRÍLOHA V
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Vykonávacie postupy na posúdenie všeobecného rozpočtu Európskej únie a dodatkových rozpočtov

PRÍLOHA VI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Postup posudzovania a prijímania rozhodnutí o udelení absolutória

PRÍLOHA VII
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Pôsobnosť stálych výborov

PRÍLOHA VIII
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Dôverné a citlivé dokumenty a informácie

PRÍLOHA IX
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Podrobné ustanovenia o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu

PRÍLOHA X
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Ustanovenia o použití čl. 9 ods. 4 - lobistické skupiny v Európskom parlamente

PRÍLOHA XI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Výkon funkcie ombudsmana

PRÍLOHA XII
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Predchádzanie podvodom, korupcii a ďalšej protiprávnej činnosti poškodzujúcej záujmy spoločenstiev

PRÍLOHA XIII
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, zmeneného a doplneného rozhodnutím 2006/512/ES

PRÍLOHA XIV
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Rámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou

PRÍLOHA XV
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom

PRÍLOHA XVI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Usmernenia týkajúce sa výkladu pravidiel správania poslancov

PRÍLOHA XVII
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Usmernenia pre schválenie Komisie

PRÍLOHA XVIII
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Schvaľovací postup pre vypracovanie iniciatívnych správ

PRÍLOHA XIX
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Komunikovanie o Európe v partnerstve

PRÍLOHA XX
Horná časť stránkyPredchádzajúci
Kódex správania pri rokovaniach v rámci spolurozhodovacieho postupu
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia