Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - julij 2009
PDF 1139k
Vrh straniVSEBINA
 STVARNO KAZALO
 OPOMBA BRALCU

VSEBINA
NasloviIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
PrilogeIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

NASLOV I: POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
Vrh straniNaslednje
POGLAVJE1: POSLANCI EVROPSKEGA PARLAMENTA

Člen 1 : 
Evropski parlament

Člen 2 : 
Neodvisni mandat

Člen 3 : 
Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Člen 4 : 
Trajanje mandata poslancev

Člen 5 : 
Privilegiji in imunitete

Člen 6 : 
Odvzem imunitete

Člen 7 : 
Postopki v zvezi z imuniteto

Člen 8 : 
Izvajanje Statuta poslancev

Člen 9 : 
Finančni interesi poslancev, pravila ravnanja in dostop do Parlamenta

Člen 10 : 
Notranje preiskave, ki jih opravi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

Člen 11 : 
Opazovalci
POGLAVJE 2: FUNKCIONARJI PARLAMENTA

Člen 12 : 
Poslanec, ki začasno predseduje

Člen 13 : 
Kandidature in splošne določbe

Člen 14 : 
Izvolitev predsednika – otvoritveni nagovor

Člen 15 : 
Izvolitev podpredsednikov

Člen 16 : 
Izvolitev kvestorjev

Člen 17 : 
Trajanje mandata funkcionarjev

Člen 18 : 
Prosti sedeži

Člen 19 : 
Predčasno prenehanje mandata
POGLAVJE 3: TELESA IN NALOGE

Člen 20 : 
Naloge predsednika

Člen 21 : 
Naloge podpredsednikov

Člen 22 : 
Sestava predsedstva

Člen 23 : 
Naloge predsedstva

Člen 24 : 
Sestava konference predsednikov

Člen 25 : 
Naloge konference predsednikov

Člen 26 : 
Naloge kvestorjev

Člen 27 : 
Konferenca predsednikov odborov

Člen 28 : 
Konferenca predsednikov delegacij

Člen 29 : 
Javnost dela predsedstva in konference predsednikov
POGLAVJE 4: POLITIČNE SKUPINE

Člen 30 : 
Oblikovanje političnih skupin

Člen 31 : 
Dejavnosti in pravni položaj političnih skupin

Člen 32 : 
Medskupine

Člen 33 : 
Samostojni poslanci

Člen 34 : 
Sedežni red v sejni dvorani

NASLOV II: ZAKONODAJNI, PRORAČUNSKI IN DRUGI POSTOPKI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 35 : 
Zakonodajni in delovni program Komisije

Člen 36 : 
Ocena spoštovanja temeljnih pravic, načel subsidiarnosti, sorazmernosti in pravne države ter finančnih posledic

Člen 37 : 
Preverjanje pravne podlage

Člen 38 : 
Preverjanje finančne združljivosti

Člen 39 : 
Dostop do dokumentov in obveščanje Parlamenta

Člen 40 : 
Zastopanje Parlamenta na sejah Sveta

Člen 41 : 
Pravica do pobude, prenesena na Evropski parlament s pogodbami

Člen 42 : 
Pobuda v skladu s členom 192 Pogodbe ES

Člen 43 : 
Obravnava zakonodajnih dokumentov

Člen 44 : 
Posvetovanje o pobudah držav članic
POGLAVJE 2: POSTOPEK V ODBORU

Člen 45 : 
Zakonodajna poročila

Člen 46 : 
Poenostavljeni postopek

Člen 47 : 
Nezakonodajna poročila

Člen 48 : 
Samoiniciativna poročila

Člen 49 : 
Mnenja odborov

Člen 50 : 
Postopek s pridruženimi odbori

Člen 51 : 
Postopek s skupnimi sejami odborov

Člen 52 : 
Oblikovanje poročil
POGLAVJE 3: PRVA OBRAVNAVA
V odboru

Člen 53 : 
Sprememba predloga Komisije

Člen 54 : 
Stališče Komisije in Sveta o predlogih sprememb
Na plenarnem zasedanju

Člen 55 : 
Zaključek prve obravnave

Člen 56 : 
Zavrnitev predloga Komisije

Člen 57 : 
Sprejetje predlogov sprememb k predlogu Komisije
Postopek spremljanja

Člen 58 : 
Spremljanje stališča Parlamenta

Člen 59 : 
Ponovno posredovanje Parlamentu

Člen 60 : 
Usklajevalni postopek po skupni izjavi iz leta 1975
POGLAVJE 4: DRUGA OBRAVNAVA
V odboru

Člen 61 : 
Predložitev skupnega stališča Sveta

Člen 62 : 
Podaljšanje rokov

Člen 63 : 
Posredovanje pristojnemu odboru in postopek v odboru
Na plenarnem zasedanju

Člen 64 : 
Zaključek druge obravnave

Člen 65 : 
Zavrnitev skupnega stališča Sveta

Člen 66 : 
Spremembe skupnega stališča Sveta
POGLAVJE 5: TRETJA OBRAVNAVA
Sprava

Člen 67 : 
Sklic Spravnega odbora

Člen 68 : 
Delegacija v Spravnem odboru
Na plenarnem zasedanju

Člen 69 : 
Skupno besedilo

Člen 70 : 
Medinstitucionalna pogajanja in zakonodajni postopki
POGLAVJE 6: ZAKLJUČEK ZAKONODAJNEGA POSTOPKA

Člen 70 : 
Medinstitucionalna pogajanja in zakonodajni postopki

Člen 71 : 
Sporazum v prvi obravnavi

Člen 72 : 
Sporazum v drugi obravnavi

Člen 73 : 
Zahteve pri pripravi zakonodajnih aktov

Člen 74 : 
Podpis sprejetih aktov
POGLAVJE 7: PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 75 : 
Splošni proračun

Člen 76 : 
Podelitev razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna

Člen 77 : 
Drugi postopki podelitve razrešnice

Člen 78 : 
Parlamentarni nadzor nad izvrševanjem proračuna
POGLAVJE 8: NOTRANJI PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 79 : 
Načrt prihodkov in odhodkov Parlamenta

Člen 80 : 
Pooblastila glede prevzema in poravnave izdatkov
POGLAVJE 9: POSTOPEK PRIVOLITVE

Člen 81 : 
Postopek privolitve
POGLAVJE 10: OKREPLJENO SODELOVANJE

Člen 82 : 
Postopki v Parlamentu
POGLAVJE 11: DRUGI POSTOPKI

Člen 83 : 
Postopek za pridobitev mnenj v skladu s členom 122 Pogodbe ES

Člen 84 : 
Postopek dialoga med socialnimi partnerji

Člen 85 : 
Postopki preverjanja prostovoljnih sporazumov

Člen 86 : 
Kodifikacija

Člen 87 : 
Ponovno sprejetje pravnih aktov

Člen 88 : 
Izvedbeni ukrepi
POGLAVJE 12: POGODBE IN MEDNARODNI SPORAZUMI

Člen 89 : 
Pristopne pogodbe

Člen 90 : 
Mednarodni sporazumi

Člen 91 : 
Postopki v skladu s členom 300 Pogodbe ES v primeru začasne uporabe ali odložitve izvajanja mednarodnih sporazumov ali določitve stališča Skupnosti v organu, ustanovljenem s sporazumom
POGLAVJE 13: ZASTOPANJE UNIJE V RAZMERJU DO TRETJIH TER SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA

Člen 92 : 
Imenovanje visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko

Člen 93 : 
Imenovanje posebnih predstavnikov za namene skupne zunanje in varnostne politike

Člen 94 : 
Izjave visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko ter drugih posebnih predstavnikov

Člen 95 : 
Mednarodno zastopanje

Člen 96 : 
Posvetovanje s Parlamentom in obveščanje Parlamenta v okviru skupne zunanje in varnostne politike

Člen 97 : 
Priporočila v okviru skupne zunanje in varnostne politike

Člen 98 : 
Kršitev človekovih pravic
POGLAVJE 14: POLICIJSKO IN PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH ZADEVAH

Člen 99 : 
Obveščanje Parlamenta na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

Člen 100 : 
Posvetovanje s Parlamentom na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

Člen 101 : 
Priporočila na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah
POGLAVJE 15: KRŠITEV TEMELJNIH NAČEL S STRANI DRŽAVE ČLANICE

Člen 102 : 
Ugotovitev kršitve

NASLOV III: JAVNOST IN PREGLEDNOST
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 103 : 
Preglednost dejavnosti Parlamenta

Člen 104 : 
Dostop javnosti do dokumentov

NASLOV IV: ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: IMENOVANJA

Člen 105 : 
Izvolitev predsednika Komisije

Člen 106 : 
Izvolitev Komisije

Člen 107 : 
Nezaupnica Komisiji

Člen 108 : 
Imenovanje članov Računskega sodišča

Člen 109 : 
Imenovanje članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke
POGLAVJE 2: IZJAVE

Člen 110 : 
Izjave Komisije, Sveta in Evropskega sveta

Člen 111 : 
Pojasnila sklepov Komisije

Člen 112 : 
Izjave Računskega sodišča

Člen 113 : 
Izjave Evropske centralne banke

Člen 114 : 
Priporočilo o načelnih smernicah ekonomskih politik
POGLAVJE 3: VPRAŠANJA SVETU, KOMISIJI IN EVROPSKI CENTRALNI BANKI

Člen 115 : 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Člen 116 : 
Čas za vprašanja

Člen 117 : 
Vprašanja za pisni odgovor Svetu in Komisiji

Člen 118 : 
Vprašanja Evropski centralni banki za pisni odgovor
POGLAVJE 4: POROČILA DRUGIH INSTITUCIJ

Člen 119 : 
Letna poročila in ostala poročila drugih institucij
POGLAVJE 5: RESOLUCIJE IN PRIPOROČILA

Člen 120 : 
Predlogi resolucij

Člen 121 : 
Priporočila Svetu

Člen 122 : 
Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

Člen 123 : 
Pisne izjave

Člen 124 : 
Posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom

Člen 125 : 
Posvetovanje z Odborom regij

Člen 126 : 
Zaprosila, naslovljena na evropske agencije
POGLAVJE 6: MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUMI

Člen 127 : 
Medinstitucionalni sporazumi
POGLAVJE 7: PREDLOŽITEV ZADEV SODIŠČU EVROPSKIH SKUPNOSTI

Člen 128 : 
Postopek pred Sodiščem Evropskih skupnosti

Člen 129 : 
Posledice opustitve ukrepanja Sveta po potrditvi njegovega skupnega stališča v postopku sodelovanja

NASLOV V: ODNOSI Z NACIONALNIMI PARLAMENTI
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 130 : 
Izmenjava informacij, stiki in vzajemne ugodnosti

Člen 131 : 
Konferenca odborov za evropske zadeve (COSAC)

Člen 132 : 
Konferenca parlamentov

NASLOV VI: ZASEDANJA
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: ZASEDANJA PARLAMENTA

Člen 133 : 
Mandatna doba, zasedanja, delna zasedanja, seje

Člen 134 : 
Sklic Parlamenta

Člen 135 : 
Kraj zasedanj

Člen 136 : 
Navzočnost poslancev na sejah
POGLAVJE 2: RAZPORED DELA PARLAMENTA

Člen 137 : 
Osnutek dnevnega reda

Člen 138 : 
Postopek na plenarnem zasedanju brez predlogov sprememb in razprave

Člen 139 : 
Kratka predstavitev

Člen 140 : 
Sprejemanje in spreminjanje dnevnega reda

Člen 141 : 
Izredna razprava

Člen 142 : 
Nujni postopek

Člen 143 : 
Skupna razprava

Člen 144 : 
Roki
POGLAVJE 3: SPLOŠNA PRAVILA O POTEKU SEJ

Člen 145 : 
Dostop do sejne dvorane

Člen 146 : 
Jeziki

Člen 147 : 
Prehodna določba

Člen 148 : 
Razdelitev dokumentov

Člen 149 : 
Dodelitev časa za govor in seznam govornikov

Člen 150 : 
Enominutni govori

Člen 151 : 
Osebne izjave
POGLAVJE 4: UKREPI V PRIMERU NESPOŠTOVANJA PRAVIL RAVNANJA

Člen 152 : 
Takojšnji ukrepi

Člen 153 : 
Sankcije

Člen 154 : 
Notranji postopki pritožbe
POGLAVJE 5: SKLEPČNOST IN GLASOVANJE

Člen 155 : 
Sklepčnost

Člen 156 : 
Vložitev in obrazložitev predlogov sprememb

Člen 157 : 
Dopustnost predlogov sprememb

Člen 158 : 
Postopek glasovanja

Člen 159 : 
Izenačenost glasov

Člen 160 : 
Načela glasovanja

Člen 161 : 
Vrstni red glasovanja o predlogih sprememb

Člen 162 : 
Obravnavanje predlogov sprememb za plenarno zasedanje v odborih

Člen 163 : 
Glasovanje po delih

Člen 164 : 
Pravica do glasovanja

Člen 165 : 
Glasovanje

Člen 166 : 
Končno glasovanje

Člen 167 : 
Poimensko glasovanje

Člen 168 : 
Elektronsko glasovanje

Člen 169 : 
Tajno glasovanje

Člen 170 : 
Obrazložitev glasovanja

Člen 171 : 
Spori glede glasovanja
POGLAVJE 6: PRIGLASITVE V ZVEZI S POSTOPKOM

Člen 172 : 
Postopkovni predlogi

Člen 173 : 
Vprašanje pravilnosti postopka

Člen 174 : 
Zavrnitev razprave zaradi nedopustnosti zadeve

Člen 175 : 
Vrnitev zadeve odboru

Člen 176 : 
Zaključek razprave

Člen 177 : 
Preložitev razprave in glasovanja

Člen 178 : 
Prekinitev ali zaključek seje
POGLAVJE 7: JAVNOST DELA

Člen 179 : 
Zapisnik

Člen 180 : 
Sprejeta besedila

Člen 181 : 
Dobesedni zapis

Člen 182 : 
Avdiovizualni zapis sej

NASLOV VII: ODBORI IN DELEGACIJE
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: ODBORI - USTANOVITEV IN PRISTOJNOSTI

Člen 183 : 
Ustanovitev stalnih odborov

Člen 184 : 
Ustanovitev posebnih odborov

Člen 185 : 
Preiskovalni odbori

Člen 186 : 
Sestava odborov

Člen 187 : 
Namestniki

Člen 188 : 
Naloge odborov

Člen 189 : 
Odbor, pristojen za preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Člen 190 : 
Pododbori

Člen 191 : 
Predsedstva odborov

Člen 192 : 
Koordinatorji odborov in poročevalci v senci
POGLAVJE 2: ODBORI - DELOVANJE

Člen 193 : 
Seje odborov

Člen 194 : 
Zapisnik sej odbora

Člen 195 : 
Glasovanje v odboru

Člen 196 : 
Določbe poteka plenarnih sej, uporabne v odborih

Člen 197 : 
Čas za vprašanja v odboru
POGLAVJE 3: MEDPARLAMENTARNE DELEGACIJE

Člen 198 : 
Ustanovitev in naloge medparlamentarnih delegacij

Člen 199 : 
Sodelovanje s Parlamentarno skupščino Sveta Evrope

Člen 200 : 
Skupni parlamentarni odbori

NASLOV VIII: PETICIJE
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 201 : 
Pravica do peticije

Člen 202 : 
Obravnava peticij

Člen 203 : 
Objava peticij

NASLOV IX: VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 204 : 
Imenovanje varuha človekovih pravic

Člen 205 : 
Dejavnosti varuha človekovih pravic

Člen 206 : 
Razrešitev varuha človekovih pravic

NASLOV X: GENERALNI SEKRETARIAT PARLAMENTA
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 207 : 
Generalni sekretariat Parlamenta

NASLOV XI: PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V ZVEZI S POLITIČNIMI STRANKAMI NA EVROPSKI RAVNI
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 208 : 
Pristojnosti in odgovornosti predsednika Parlamenta

Člen 209 : 
Pristojnosti in odgovornosti predsedstva

Člen 210 : 
Pristojnosti in odgovornosti pristojnega odbora in Parlamenta

NASLOV XII: UPORABA IN SPREMEMBA POSLOVNIKA
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 211 : 
Uporaba tega poslovnika

Člen 212 : 
Sprememba tega poslovnika

NASLOV XIII: DRUGE DOLOČBE
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 213 : 
Simboli Unije

Člen 214 : 
Nerešene zadeve

Člen 215 : 
Struktura prilog

Člen 216 : 
Popravki

PRILOGA I
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Določbe o izvajanju člena 9(1) – preglednost in finančni interesi poslancev

PRILOGA II
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Potek časa za vprašanja v skladu s členom 116

PRILOGA III
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Smernice za vprašanja za pisni odgovor v skladu s členoma 117 in 118

PRILOGA IV
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Smernice in splošna načela za izbiranje zadev, ki bodo uvrščene na dnevni red razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države, predvidene s členom 122

PRILOGA V
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Izvedbeni postopki za obravnavo splošnega proračuna Evropske unije in dodatnih proračunov

PRILOGA VI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Postopek obravnave in sprejetja sklepov o podelitvi razrešnice

PRILOGA VII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Pristojnosti stalnih parlamentarnih odborov

PRILOGA VIII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Dokumenti in informacije zaupne in občutljive narave

PRILOGA IX
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Določbe, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta

PRILOGA X
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Določbe o izvajanju člena 9(4) - Lobiranje v Parlamentu

PRILOGA XI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Opravljanje nalog Evropskega varuha človekovih pravic

PRILOGA XII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Boj proti goljufijam, korupciji in kakršnemu koli drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje interesom Skupnosti

PRILOGA XIII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Sporazum med Evropskim Parlamentom in Komisijo o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES

PRILOGA XIV
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo

PRILOGA XV
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Uredba (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov

PRILOGA XVI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Smernice za enotno razlago pravil ravnanja poslancev

PRILOGA XVII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Smernice za potrditev Komisije

PRILOGA XVIII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Postopek pridobitve dovoljenja za pripravo samoiniciativnih poročil

PRILOGA XIX
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Partnerstvo za komuniciranje o Evropi

PRILOGA XX
Vrh straniPrejšnje
Kodeks ravnanja pri pogajanjih v postopku soodločanja
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov