Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - November 2010
PDF 1309k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING I  : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 2  : UPPDRAG

Artikel 14  : Val av talman – öppningsanförande

1.    Talmannen ska väljas först. Före varje omröstning ska nomineringarna föreläggas den ledamot som med stöd av artikel 12 tillfälligt leder sammanträdet, vilken ska tillkännage dem i kammaren. Har ingen kandidat erhållit absolut majoritet av de avgivna rösterna efter tre valomgångar, ska den fjärde valomgången begränsas till de två kandidater som i den tredje valomgången erhöll flest antal röster. Vid lika röstetal ska den äldsta kandidaten förklaras vald.

2.    Så snart talmannen är vald ska den ledamot som med stöd av artikel 12 tillfälligt leder sammanträdet överlämna ordförandeposten till talmannen. Endast den nyvalda talmannen får hålla ett öppningsanförande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy